Condicions de l'oferta - Pla Gas a Mida

Pla Gas a Mida

15% de descompte a aplicar sobre el terme variable del gas natural per a tarifes 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 durant els 12 primers mesos de contracte. Oferta vàlida per a clients que contractin el gas amb Naturgy Ibèria, S. a. amb les tarifes referides abans del 15/10/2020. Els preus del Terme Variable s'actualitzaran trimestralment amb les variacions que experimentin els valors de la fórmula. El preu que es detalla considera el valor dels peatges i cànons per l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes vigents, segons el que s'estableix en l'Ordre TEC/1367/2018. Les variacions que es produeixin en els peatges d'accés, càrrecs, tributs i/o qualsevol uns altres dels impostos que siguin aplicable, fins i tot els de nova creació, es repercutiran al client a l'alça o a la baixa segons sigui procedent.
Els preus publicats són vigents per a contractacions realitzades abans del 15/10/2020