Condicións de oférta - Plan Gas a Medida

Plan Gas á medida

15% de desconto a aplicar sobre o termo variable do gas natural para tarifas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 durante os 12 primeiros meses de contrato. Oferta válida para clientes que contraten o gas con Naturgy Iberia, S.A. coas tarifas referidas antes do 24/04/2020. Os prezos do Termo Variable actualizaranse trimestralmente coas variacións que experimenten os valores da fórmula. O prezo que se detalla considera o valor das peaxes e canons polo acceso de terceiros ás instalacións gasistas vixentes, segundo o establecido na Orde TEC/1367/2018. As variacións que se produzan nas peaxes de acceso, cargos, tributos e/ou calquera outros dos impostos que sexan de aplicación, incluso os de nova creación, repercutiranse ao cliente á alza ou á baixa segundo proceda.
Os prezos vixentes son vixentes para contratacións realizadas antes do 24/04/2020.