cid es 1477501493284

0CA_ES_CPP_ES_PlanElectricidadAMedida_CondicionesOferta - Naturgy

URLPROV /ca/

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Contenido

CABRESTY 1477501493284 TEMPLATE GNF_Contenido

Condicions de l’oferta - Pla Electricitat a Mida

Oferta vàlida per a tarifes 2.0A, 2.0*DHA, 2.1A, 2.1DHA, 3.0A i 3.1A. Per a la configuració de les presents condicions econòmiques s'han tingut en compte els peatges d'accés previstos en l'Ordre TEC/1366/2018, de 20 de desembre. Els preus indicats no inclouen IVA ni l'impost elèctric. Les variacions que es produeixin en els peatges d'accés, càrrecs, tributs i/o qualsevol uns altres dels impostos que siguin aplicable, fins i tot els de nova creació, es repercutiran al client a l'alça o a la baixa segons com pertocarà. La potència contractada i els excessos de potència es facturaran segons el preu establert en el contracte. Per al càlcul dels excessos s'estarà a l'establert en el RD 1164/2001 o normativa que ho substitueixi. L'energia reactiva i altres conceptes que correspongui percebre a l'empresa distribuïdora de conformitat amb la normativa vigent a cada moment es facturaran segons la informació proporcionada per la distribuïdora.Oferta vàlida per a contractacions realitzades abans del 01/03/2020.


 Condicions generals del contracte d’energies i serveis (PDF 58 kB)

 

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1477501493284

argssite - GNF