dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Nota legal

1. EL PORTAL NATURGY

 

1.1 A través del Portal Naturgy (d'ara endavant, "el Portal") de la societat Gas Natural Comercializadora, S.A. (d'ara endavant "la SOCIETAT "), accessible a través de l'adreça URL www.naturgy.es/es/1285338826343/grandes+clients.html es facilita als visitants i usuaris del mateix, (d'ara endavant, els "Usuaris"), l'accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i consum d'energia i d'equipament i assistència en la llar (d'ara endavant, "els Serveis").

1.2 Les dades identificatives del responsable del Portal són els que figuren a continuació:
Gas Natural Comercializadora, S. A.
Avinguda d'Amèrica 38,
28028 Madrid
C.I.F. A61797536
Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 36682, foli 1, fulla M-657667 i inscripció 1.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L'accés al portal comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris d'aquestes condicions generals d'accés i ús (d'ara endavant, "les condicions generals"). Mitjançant l'accés i utilització del portal s'entendrà que l'usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna d'aquestes condicions generals en la seva versió publicada al portal en el moment de l'accés. Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes condicions generals, s'haurà d'abstenir d'accedir al portal i d'operar a través d'aquest. El portal es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals advertint-ne els usuaris mitjançant els corresponents avisos en el portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.


La contractació i/o ús de determinats serveis pot requerir la identificació de l'usuari al portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar, complementar i/o eventualment modificar aquestes condicions generals (d'ara endavant, "les condicions particulars"). Els usuaris hauran de llegir així mateix amb la màxima atenció el contingut de les corresponents condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al portal.


Com a usuari declara ser major d'edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d'obrar suficient per vincular-se per aquestes condicions generals (i, si s'escau, per les condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei) i per utilitzar i, si s'escau, contractar els serveis que s'ofereixen al portal. L'usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l'accés i la utilització del portal, dels seus serveis i dels seus continguts té lloc únicament i exclusivament sota la seva responsabilitat.


En el supòsit que hi hagi alguna contradicció entre les condicions generals d'accés i ús del portal i les corresponents condicions particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les condicions generals resultin més beneficioses per a l'usuari que les condicions particulars.
 

3. CONTINGUT DEL PORTAL

3.1 L'usuari del portal assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que contingui el portal, hi apareixen únicament i exclusivament, als efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment determinat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.


3.2 La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del portal, així com el contingut i extensió dels serveis prestats a través del portal i de les condicions d'accés a aquests. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d'incorporar nous serveis i continguts al portal, així com el dret d'eliminar, limitar, suspendre o impedir l'accés als serveis prestats a través del portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes condicions generals.


3.3 La SOCIETAT informa l'usuari que a través del portal podrà accedir a productes i serveis que ofereixin les empreses que formen part del grup Naturgy, així com, si s'escau, a productes i serveis que ofereixin uns altres tercers que en cada moment es trobin disponibles, la contractació per l'usuari dels quals estarà subjecta als termes i condicions que les esmentades entitats disposin en cada moment. La SOCIETAT no assumeix cap responsabilitat ni dóna cap garantia sobre els productes i serveis de les entitats referides.
 

4. CONDICIONS PARTICULARS DELS SERVEIS DEL PORTAL

Els serveis s'ofereixen als usuaris, amb caràcter general, de manera gratuïta. Malgrat tot el que s'ha esmentat anteriorment, alguns serveis poden establir el pagament d'una contraprestació determinada, circumstància que s'indicarà expressament en les corresponents condicions generals o particulars del servei en qüestió.

 

5. IDENTIFICACIÓ COM A USUARI DEL PORTAL

5.1 La contractació i ús de determinats serveis oferts per la SOCIETAT requerirà de la identificació prèvia de l'usuari al portal a través del formulari d'identificació que apareixerà en el moment de selecció del servei en concret. De la mateixa manera, la contractació i ús dels serveis específics que ofereixen altres empreses del Grup de la SOCIETAT a través del portal requerirà que l'usuari compleixi amb els requisits que cada entitat determini i dels quals s'informarà l'usuari des del portal o, si s'escau, des dels respectius web sites de les entitats referides. Cap usuari del portal no podrà accedir als productes i serveis de les esmentades entitats sense haver-se identificat prèviament com a usuari del portal. En tot cas, l'usuari manifesta sota la seva responsabilitat que les dades que aporta al formulari d'identificació són veraces.


L'usuari procedirà a l'elecció del Login i el Password necessaris per operar al portal i que l'identificaran com a usuari registrat de la SOCIETAT amb caràcter general (d'ara endavant, "usuari registrat").


El Login i el Password triats per l'usuari registrat tenen caràcter personal i intransferible, i serà obligació de l'usuari registrat comunicar a la SOCIETAT els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.


5.2 L'usuari s'obliga a custodiar diligentment i a mantenir en secret el Login i el Password, evitant anotar-los, i en general, prenent les precaucions necessàries per evitar que siguin coneguts per tercers. Serà responsabilitat de l'usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització dels serveis que hagi contractat per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives. Així mateix, l'usuari registrat serà l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se'n puguin derivar. Malgrat tot el que s'ha esmentat anteriorment, l'usuari registrat haurà de comunicar a la SOCIETAT, com més aviat millor, la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada del Login i Password que l'identifiquen. La comunicació anterior també serà exigible quan l'usuari tingui una simple sospita d'aquests fets. El portal procedirà en aquest cas a donar de baixa l'usuari registrat, sense perjudici que aquest pugui iniciar de nou el procediment de registre al portal.


En tot cas, serà responsabilitat de l'usuari registrat l'ús adequat dels serveis contractats i la custòdia del Login i el Password, i s'haurà d'abstenir d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a allò que estableixen aquestes condicions generals i, si s'escau, les condicions generals o particulars de cada servei.


5.3 L'usuari registrat podrà en tot moment donar-se de baixa de manera immediata com a usuari del portal, sense que l'esmentada decisió pugui tenir caràcter retroactiu, a través del formulari d'atenció al client en línia que trobarà al menú dret de l'Oficina Virtual o a la capçalera del web, i s'haurà d'identificar com a usuari registrat.


5.4 El registre de l'usuari al portal implicarà la seva acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa i tractament de dades de caràcter personal de la SOCIETAT, tal com aquesta s'exposa a l'apartat 6 següent i a l'avís legal que trobarà al peu del formulari de registre del portal.
 

6. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

La SOCIETAT posa a la disposició dels usuaris de la pàgina web situada en la URL [www.naturgy.es/es/otros+canals/1297147965717/nota+legal.html] (d'ara endavant, també el Portal) la present Política de Privadesa, amb la finalitat d'oferir informació sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privadesa i informació.

La SOCIETAT podrà modificar aquesta Política de Privadesa quan resulti necessari. En cas d'introduir-se modificacions, l'hi comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugui conèixer les noves condicions de Privadesa.
El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per Naturgy després d'haver-li notificat les referides modificacions suposarà que està d'acord amb les mateixes, salvo per als supòsits en els quals sigui necessari el seu consentiment exprés.
En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de dades i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa a l'Usuari del Portal del següent:

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
1. Les dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari del lloc web o que en el futur pugui facilitar, seran recollits i tractats de forma automatitzada pel responsable Gas Natural Comercializadora, S. a. amb domicili en Avinguda d'Amèrica 38, 28028 Madrid. 2. Naturgy disposa d'un Delegat de Protecció de Dades. Les dades de contacte són els següents:
Adreça Postal: Plaça del Gas, 1 - C.P. 08003 Barcelona
Correu electrònic: dpd-dpo@naturgy.com
II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
Les dades personals que siguin facilitats pels usuaris de la present pàgina web i / o que siguin facilitats pels usuaris a través de qualssevol pàgines web posades a la disposició del públic per la SOCIETAT podran ser tractats per la mateixa per a les següents finalitats, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitats per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari entauli amb a través de la pàgina web que es tracti.
A continuació, s'informa a l'Usuari que les finalitats del tractament automatitzat al fet que van a ser sotmesos les seves dades són:
I.Contacte i gestió d'usuaris dels llocs web:
Les dades personals dels usuaris que contacten amb la SOCIETAT a través de qualsevol dels canals de contacte posats a disposició mitjançant la present pàgina web gestionada per la SOCIETAT, seran tractats amb la finalitat de mantenir el contacte entre les parts i realitzar la gestió dels usuaris del lloc web, prestar serveis d'atenció al client o usuari i gestionar les consultes que ens faci arribar a través dels canals habilitats per a això mitjançant la nostra pàgina web.
II.Complir amb totes les obligacions legals que afecten a la SOCIETAT
III.Mantenir i complir amb la relació de negoci i/o comunicació que entauli amb el Responsable.
4. Com vulgui que la SOCIETAT té intenció de remetre a les seves Usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que es disposa en l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI), mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa, l'Usuari autoritza expressament a la SOCIETAT a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
5. Si l'Usuari no desitja que les seves dades siguin comunicades conforme a l'indicat en el paràgraf anterior, i/o el seu desig de no rebre comunicacions comercials (publicitàries o promocionals), pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mètodes indicats en el paràgraf anterior. L'acceptació de l'Usuari perquè puguin ser tractats o comunicats les seves dades en la forma establerta en els paràgrafs anteriors, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposa l'article 22.2 LSSI.
IV. DADES TRACTADES PER NATURGY I FONTS DE les quals PROCEDEIXEN
Les dades que la SOCIETAT tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari provenen de les següents fonts:
•Dades aportades per l'usuari mitjançant l'emplenament dels formularis posats a disposició, mitjançant l'emplenament dels espais posats a disposició per a la contractació o per qualsevol altra via mitjançant la qual l'usuari entauli comunicació amb el responsable.
•Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, tramitació i manteniment de la relació entaulada entre l'usuari i el responsable. La SOCIETAT podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació entaulada amb l'usuari:
•Dades identificatives (p. ex., nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal, telèfon, adreça IP, etc.).
V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES
La SOCIETAT tracta les dades de caràcter personal facilitats pels interessats d'acord amb la corresponent base legitimadora, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitats per l'interessat, així com de les interaccions que l'interessat entauli amb la SOCIETAT.
La base legal del tractament de les seves dades personals es troba en l'interès legítim amb la finalitat de donar compliment a l'esmentada relació contractual.
VI.COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades personals tractats per aconseguir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicats als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la comunicació. En virtut de l'anterior, les següents comunicacions de dades persegueixen garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, així com donar compliment a obligacions legals que exigeixen realitzar les esmentades comunicacions:
•A organismes i administracions públiques.
VII. CONSERVACIÓ DE DADES
La SOCIETAT conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i / o per aconseguir la finalitat de tractament perseguida. Posteriorment, sempre que l'usuari no hi hagi exercici el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d'aplicació, tenint en compte la tipologia de dades així com la finalitat del tractament.
VIII. DADES QUE HA DE FACILITAR EN CADA CAS
La SOCIETAT informa als usuaris que, quan les dades personals siguin recaptats a través d'un formulari posat a disposició a través de la nostra pàgina web, serà necessari que la usuària aportació, almenys, aquelles dades marcades amb un asterisc (). En cas de no subministrar almenys tals dades, considerats com a necessaris, la SOCIETAT no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l'usuari.
El no emplenament per part de l'Usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris en el formulari de contractació pot impedir que es procedeixi a realitzar la contractació de productes i serveis.
IX. GARANTIA DE LES DADES APORTADES
L'usuari garanteix que les dades que aporti són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.
L'Usuari es compromet i obliga a comunicar de forma immediata al Responsable del tractament qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.
X. MESURES ADOPTADES PER PROTEGIR LES SEVES DADES
Amb la finalitat de garantir-la seguretat i confidencialitat de les seves dades, la SOCIETAT es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l'interessat, fent ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.
La SOCIETAT ha adoptat nivells de seguretat requerits en matèria de protecció de dades i tenen implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. En tot cas, ha de tenir en consideració que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
XI. DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS
La SOCIETAT li informa que té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen o no.
De la mateixa manera, la SOCIETAT li informa que Vè. compta amb els següents drets sobre les seves dades de caràcter personal: Gas Natural Comercializadora, S.A li informa que té dret a accedir a les seves dades personals i obtenir confirmació sobre com s'estan tractant aquestes dades. Així mateix, té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que hagin estat recaptats per la SOCIETAT.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas la SOCIETAT únicament els conservarà per a l'exercici o la defensa de les possibles reclamacions. Així mateix, també en determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb la finalitat informada per la SOCIETAT. En aquest cas, la SOCIETAT cessarà en el tractament de les dades personals, tret que concorrin motius legítims, o per garantir l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Finalment, vostè podrà sol·licitar el dret a la portabilitat i obtenir per a si mateix o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació contractual formalitzada amb la SOCIETAT. Així com, a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin.
Per a l'exercici de qualsevol d'aquests drets, vostè podrà dirigir-se mitjançant la remissió d'un escrit a l'adreça Plaça del Gas nº1 08003 de Barcelona o a l'adreça de correu dpd-dpo@naturgy.com amb la referencia “Sol·licitud Protecció de Dades – Grans Clients”.
En el seu exercici, s'exigeix acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l'enviament de còpia del seu DNI, NIE, Passaport o document equivalent, per les dues cares. La SOCIETAT li facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud.
Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La SOCIETAT li informa que podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades.
No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, qui regirarà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.

 

7. MANIFESTACIONS I GARANTIES DE CARÀCTER GENERAL

7.1 La SOCIETAT manifesta i garanteix que el portal disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària, al dia de la data, per permetre l'accés i la seva utilització. Tanmateix, la SOCIETAT no es responsabilitza per l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'usuari, ni per les conseqüències perjudicials que aquestes puguin produir en els sistemes informàtics de l'usuari. L'usuari accepta plenament tot l'anterior i es compromet, de part seva, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi els serveis que s'ofereixen a través del portal. En particular, encara que no només, l'usuari haurà d'observar les recomanacions de seguretat que es mostren al portal.
 

7.2 L'usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per la SOCIETAT amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, i pot, no obstant això, contenir falsedats, inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. La SOCIETAT, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud, actualitat ni tampoc l'exhaustivitat dels continguts del portal. Per això, l'usuari exonera la SOCIETAT de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que el portal li pogués produir o generar durant la seva navegació per aquest.
 

7.3 L'usuari garanteix que qualssevol activitats que desenvolupi a través del portal s'adequaran a la llei, a la moral, als bons costums acceptats generalment i a l'ordre públic, i que en cap cas no resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de la SOCIETAT, del Grup Naturgy, per a la resta d'usuaris del portal o per als tercers proveïdors de serveis. En particular, l'usuari es compromet a utilitzar els serveis de manera correcta i diligent, així com a abstenir-se d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits per aquestes condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els esmentats serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir la normal utilització o gaudi dels serveis per part de tercers.
 

7.4 En particular, a títol merament enunciatiu i no limitador, l'usuari es compromet a no utilitzar els serveis amb la finalitat de (i) suplantar la identitat d'un tercer; (ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes en la normativa nacional i en els tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l'honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (iii) incitar o promoure accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; (iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (v) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral o a l'ordre públic; (vi) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers; (vii) vulnerar la normativa sobre secret de les comunicacions, normativa de publicitat i/o normativa de competència deslleial; (viii) transmetre a través del portal amb frau o culpa correu electrònic, programes o dades (virus inclosos i software nociu) que causin o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la SOCIETAT o d'altres usuaris o de tercers, així com falsificar l'origen del correu electrònic o d'un altre material contingut en un arxiu que es transmeti a través del portal. (ix) Emprar la informació continguda al portal amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat i (x) enviar missatges no sol·licitats dirigits a una generalitat més o menys àmplia de persones amb independència de la seva finalitat.
 

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE CARÀCTER GENERAL

8.1 La SOCIETAT no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, pel que fa al funcionament del portal o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en aquest en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, la SOCIETAT queda exonerada de prestar qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre d'altres, les garanties implícites d'idoneïtat per a una finalitat determinada. La SOCIETAT no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l'ús d'aquest portal, inclosos, entre d'altres, els danys directes i indirectes.
 

8.2 La SOCIETAT no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis directes o indirectes que poguessin derivar-se de la interrupció del servei per part del portal, així com de la seva continuïtat. Així mateix, la SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del seu mal funcionament.
 

8.3 La SOCIETAT exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat dels productes i serveis oferts i/o comercialitzats per tercers a través del portal.
 

8.4 La SOCIETAT no atorga garanties de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament, respecte de la informació que es transmeti, distribueixi, publiqui o emmagatzemi al portal, ni de la utilització que els usuaris, els seus empleats o tercers en facin. Així mateix, la SOCIETAT no respondrà pel que fa a incapacitat de qualsevol usuari o de la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari.
 

8.5 En qualsevol cas de responsabilitat exigible a la SOCIETAT, aquesta només respondrà pels danys i perjudicis efectivament i directament causats per ella, sense incloure en cap cas compensació per lucre cessant.

8.6 L'usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la SOCIETAT pugui sofrir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'usuari de les condicions generals.
 

9. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS AMB EL PORTAL

9.1. Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, link) al Portal, hauran de garantir i comprometre's respecte de les regles de la societat sobre enllaços a la xarxa. Les esmentades regles consisteixen a (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la home page del portal; (ii) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la home page del portal; (iii) no realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, a la moral o als bons costums; (iv) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l'adreça d'URL del portal, i (v) no establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, o la imatge de la SOCIETAT o dels seus clients. En tot cas, la inclusió de vincles o enllaços al portal per part d'altres llocs web no implica que la SOCIETAT mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web on s'estableixi el link ni, molt menys, que la SOCIETAT promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web.


9.2 Per la seva part, el portal pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la SOCIETAT. La SOCIETAT declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en els esmentats portals o llocs web a què es pugui accedir per enllaços ("links") o cercadors de les pàgines web de la SOCIETAT. La presència d'enllaços ("links") a les pàgines web de la SOCIETAT té finalitat merament informativa. Per tant, la SOCIETAT no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament, pel que fa a: (i) la comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte dels productes o serveis que s'ofereixin i comercialitzin a través del portal; (ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes o serveis que s'ofereixin, comercialitzin, adquireixin, venguin o prestin a través del portal; (iii) els preus oferts o pactats pels usuaris amb les entitats oferents; (iv) ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells; (v) ni de la bona finalitat d'aquestes; (vi) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d'usos, ni de les seves modificacions, compliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagaments i resolució; (vii) ni de l'assegurament del lliurament dels productes o prestació dels serveis; (viii) ni de les informacions que entre ells es puguin intercanviar; (ix) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que les esmentades entitats requereixin a l'usuari per captar i dur a terme les operacions; (x) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal que la SOCIETAT transmeti a les esmentades entitats amb l'única i exclusiva finalitat de complir amb la relació de negoci iniciada o creada, d'acord amb allò assenyalat a l'Avís que consta al peu del formulari de registre d'usuari (xi) ni de la publicitat que puguin fer ús els usuaris, ni de l'ús que els usuaris puguin fer dels signes distintius d'un tercer o dels seus propis.
 

9.3 Tots els continguts del portal (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de la SOCIETAT o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió, per part d'aquests, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (s'entén com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del portal és propietat exclusiva de la SOCIETAT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
 

9.4 Tot el software utilitzat en el disseny de les pantalles, navegació i ús i desenvolupament del portal és propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de software i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
 

9.5 Les marques, rètols, signes distintius o logotips de la SOCIETAT que apareixen al portal són titularitat de la SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al portal poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.
 

9.6 Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de continguts, i no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars dels esmentats continguts.
 

9.7 La posada a disposició dels usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors que figuren al portal no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació en favor de l'usuari, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima i concorde amb la naturalesa del portal.
 

9.8 Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del portal, dels serveis i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es realitzi sense l'autorització de la SOCIETAT, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual de la SOCIETAT, i seran sancionades per la legislació vigent.
 

10. FORÇA MAJOR

A l'efecte d'aquestes condicions generals s'entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitador, (i) tot esdeveniment no culpós impossible de preveure o que previst o previsible, fos inevitable; (ii) les fallades en l'accés a les diferents pàgines web; (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica; (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a la SOCIETAT ni a l'usuari; (v) les fallades en la transmissió, difusió, emmagatzemament o posada a disposició de tercers de les bases de dades i altres continguts del portal i, (vi) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés al portal o als serveis per part dels esmentats tercers.

11. SUSPENSIÓ DE L'ACCÉS AL PORTAL I DELS SERVEIS

11.1 La SOCIETAT s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del portal. No obstant això, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment serà lliurement elegida i realitzada per la SOCIETAT en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans emprats per dur-la a terme. La SOCIETAT procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar els usuaris mitjançant un anunci al portal de la realització d'una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar el portal.
 

11.2 La SOCIETAT es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l'accés o utilització del portal.
 

11.3 La SOCIETAT podrà suspendre de manera temporal o definitiva els serveis, sense que això generi cap tipus d'indemnització a favor de l'usuari, quan es presenti qualsevol de les següents circumstàncies: (i) quan sigui necessari per realitzar tasques de manteniment, (ii) quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels serveis que es presten, dels equips, dels sistemes o de les xarxes de la SOCIETAT o de tercers, sempre que afectin o puguin afectar els serveis de la SOCIETAT, (iii) quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels serveis de la SOCIETAT; (iv) quan hi hagi una causa de força major la SOCIETAT procurarà mantenir informat l'usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.
 

12. ACABAMENT

12.1. Qualsevol de les parts pot donar per resoltes aquestes Condicions Generals en el supòsit d'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals sempre que l'esmentat incompliment no sigui solucionat en un termini de trenta (30) dies, a partir de la notificació per escrit de l'esmentat incompliment, llevat que per la seva gravetat, no fos esmenable;
 

12.2 El portal podrà donar també per acabades les condicions generals d'ús sense necessitat de cap preavís a l'usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l'usuari d'alguna activitat il·lícita a través dels serveis; (ii) l'usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes condicions generals, i especialment en cas d'ús indegut del codi d'accés; i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del portal, tot això sense perjudici de l'exercici de totes les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus interessos.
 

13. NUL·LITAT E INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d'aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només l'esmentada disposició o part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i subsistirà, en totes les altres coses, la resta de condicions generals i es tindrà aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial en aquestes condicions generals, hagués d'afectar-les de manera integral.

14. LLEI APLICABLE AL CONTRACTE I JURISDICCIÓ

14.1 Aquestes condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.


14.2 Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les condicions generals, seran competents els jutjats i tribunals del domicili de l'usuari a Espanya.