dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Condicions de contractació

Les condicions de compra són documents de caràcter general l'objectiu dels quals és regular les relacions entre les empreses del Grup Gas Natural Fenosa i els seus proveïdors.

Condicions de contractació

Les condicions esmentades seran d'aplicació als contractes d'obres i serveis, adquisició de materials o equips, així com el seu muntatge, acordats entre les empreses del Grup i els proveïdors.

Aquestes Condicions Generals Globals aniran sent d'aplicació a tots els països en els quals opera, conjuntament amb l'Annex referent a les especificitats pròpies de cada país.

Si vols ser proveïdor, consulta el país de referència on trobaràs, a més de documentació específica relativa a les condicions particulars de contractació, més informació d'interès.