Condicions del Pla Empresa Online

Els Plans Empreses Online d’electricitat són vàlids per a punts de subministrament d’electricitat amb tarifes d’accés 2.0A i 2.0DHA amb potència contractada <=10 kW, 2.1A i 2.1DHA amb potència contractada >10 kW <=15 kW, 3.0A amb potència contractada > 15kW i 3.1A amb potència contractada fins a 451 kW en alta tensió, i sense Bo Social.
 
Els preus publicats són vigents per a contractacions efectuades abans del 30/04/2020.
  

Condicions Particulars

La contractació del Pla Empreses Online està condicionada a:
  • el registre del Client a l’Àrea Clients de www.naturgy.es i a la utilització del canal esmentat com a prioritari per a les gestions i les comunicacions relacionades amb els seus contractes.
  • l’alta en la factura online. El Client rebrà un correu electrònic per avisar-lo de la disponibilitat de les factures a l’Àrea Clients.
  • La baixa del client de la factura online implicarà un canvi automàtic a la tarifa de llum que correspongui segons la seva tarifa d’accés i vigent en el moment del canvi.
 
El Pla Empreses Online manté el preu del kWh d’electricitat durant 12 mesos. Un mes abans de la renovació del contracte, s’informarà de les noves condicions de preu per a l’anualitat següent. L’1 de gener de cada any s’actualitzarà amb l’IPC real (índex de preus de consum interanual general publicat oficialment en el moment de l’actualització corresponent al mes de novembre). Es traslladaran tant a l’alça com a la baixa les variacions que pateixin els components regulats que siguin aplicables en cada moment.
 
Són tarifes no referenciades a les tarifes regulades per l’Administració. Els imports inclouen els peatges d’accés i altres conceptes regulats pel Govern i es repercutiran les variacions a l’alça o a la baixa segons l’evolució d’aquests valors regulats i dels que puguin ser aprovats per l’Administració en cada moment. Addicionalment, en el subministrament d’electricitat es facturaran, si escau, els excessos d’energia reactiva i potència. Els períodes horaris es corresponen, en tot moment, amb els de la tarifa d'accés contractada. Preus sense IVA, IGIC (Canàries) ni l’impost elèctric ni altres conceptes que siguin facturats pel distribuïdor, com el lloguer de comptadors.
 
El client autoritza NTGY a sol·licitar, en nom seu, el canvi de tarifa d’accés, i és NTGY qui assumirà el cost corresponent si el canvi no ha estat sol·licitat expressament pel client.
 
En qualsevol moment, a petició del client, es pot fer un canvi de tarifa a qualsevol altra tarifa de NTGY que correspongui a la seva tarifa d’accés. Condicions generals del contracte d’energies i serveis (PDF 58 kB)