Condicions de les Tarifes EcoEasy

Les tarifes EcoEasy d'electricitat són vàlids per a punts de subministrament d'electricitat amb tarifes d'accés 2.0A i 2.0DHA amb potència contractada <=10 kW, 2.1A i 2.1DHA amb potència contractada >10 kW <=15 kW, 3.0A amb potència contractada > 15kW i 3.1A amb potència contractada fins a 451 kW en alta tensió, i sense Bono Social.

Els preus publicats són vigents per a contractacions realitzades abans del 31/07/2020

Condicions Particulars

La contractació de les Tarifes EcoEasy està condicionada a:
  • el registre del Client a l’Àrea Clients de www.naturgy.es i a la utilització del canal esmentat com a prioritari per a les gestions i les comunicacions relacionades amb els seus contractes.
  • l’alta en la factura online. El Client rebrà un correu electrònic per avisar-lo de la disponibilitat de les factures a l’Àrea Clients.
  • La baixa del client de la factura online implicarà un canvi automàtic a la tarifa de llum que correspongui segons la seva tarifa d’accés i vigent en el moment del canvi.
 
En les Tarifes EcoEasy es garanteix que NTGY adquirirà un volum d'energia renovable que equivaldrà al consum de les Tarifes EcoEasy Luz. NTGY disposarà d'uns certificats de garantia d'origen de l'energia (GdO) i el client podrà consultar l'aplicació dels mateixos a la seva CUPS a través la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (www.cnmc.es). En les Tarifes EcoEasy 2.0A i 2.0DHA, el contracte estarà vigent des de la seva signatura i fins a la data de la primera actualització de preus. La primera actualització es produirà, transcorreguts 12 mesos des de la signatura del contracte, el dia 1 d'abril o l'1 dia d'octubre, el dia que esdevingui amb anterioritat. Transcorreguda la primera durada del contracte, es prorrogarà automàticament per períodes de 6 mesos, el dia 1 d'abril o l'1 dia d'octubre. Abans de cada pròrroga s'informarà el client amb un mínim d'un mes d'antelació el preu aplicable per als 6 mesos següents.

Les tarifes EcoEasy 2.1A, 2.1DHA, 3.0A i 3.1A mantenen el preu del kWh d'electricitat durant 12 mesos. Un mes abans de la renovació del contracte, s'informarà de les noves condicions de preu per a la següent anualitat. L'1 de gener de cada any s'actualitzarà amb l'IPC real (Índex de Preus al Consum interanual general publicat oficialment en el moment de l'actualització corresponent al mes de novembre). Es traslladarà tant a l'alça com a la baixa les variacions que sofreixin els components regulats que siguin aplicable a cada moment.
 
Són tarifes no referenciades a les tarifes regulades per l'Administració. Els imports inclouen els peatges d'accés i altres conceptes regulats pel Govern i es repercutiran les variacions a l'alça o la baixa segons l'evolució d'aquests valors regulats i dels quals puguin ser aprovats per l'Administració a cada moment. Addicionalment, en el subministrament d'electricitat es facturaran, si escau, els excessos d'energia reactiva i potència. Els períodes horaris corresponen, en tot moment, amb els de la tarifa d'accés contractada. Preus sense IVA, I.G.I.C (Canàries) ni l'impost elèctric ni altres conceptes que siguin facturats pel distribuïdor, com el lloguer de comptadors.
 
El Client autoritza a NTGY a sol·licitar, en el seu nom, el canvi de tarifa d'accés, sent NTGY qui assumeixi el cost corresponent si el canvi no ha estat sol·licitat expressament pel Client.
 
En qualsevol moment, a petició del Client, pot realitzar-se un canvi de Tarifa a qualsevol altra Tarifa de NTGY que correspongui a la seva tarifa d'accés. Condicions particulars Tarifa EcoEasy per empreses
 Condicions generals del contracte d’energies i serveis