- Naturgy

Per sol·licitar el cessament del subministrament, també ho pots fer per correu electrònic a les adreces següents, depenent de la tipologia de client que siguis:

Et recordem alguns punts importants que cal tenir en compte en fer un cessament de subministrament:

  • El sol·licitant del cessament de subministrament ha de ser el titular del contracte. Si no n'ets el titular, hauràs d'aportar aquesta documentació:
  • Document que em vinculi amb el punt de subministrament: Escriptures, contracte de compravenda, contracte de lloguer, document que acrediti una herència o certificat de defunció en cas que el titular hagi mort.
  • Autorització signada per ordre o per absència.
  • Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant.
  • Formulari de cessament amb dades del sol·licitant. 

argssite - GNF