Entén la factura de Naturgy en 4 simples passos

URLPROV /ca/comunitat_propietaris/ajuda_i_contacte/informacio_util/enten_la_teva_factura

 Entén la teva factura

Et posem els comptes clars

Consulta-la amb un sol clic

Activa factura online

Coneix els canvis en la tarifes d'accés de llum i gas
A Naturgy t'ho expliquem tot!

Peatges llum     Peatges gas

Una factura ha de ser clara i comprensible
T’ajudem a entendre-la

Posem a la teva disposició tota la informació que necessites per entendre les factures de llum i gas.
Una explicació visual i senzilla perquè entenguis tota la informació que conté.
Totes les teves gestions en un moment
Gestiones online

Informació sobre IBAN - Mandat SEPA

 • Saps què és l’IBAN i el Mandat SEPA?

  Què és l'IBAN?

  El Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) és un número d'identificació que permet validar internacionalment un compte bancari que tingui un client en una entitat financera.

  És un estàndard creat pel Comitè Europeu d'Estàndards Bancaris (ECSB) amb l'objectiu de facilitar la identificació homogènia dels comptes bancaris a tots els països.

  Tant l'IBAN com el CCC (estàndard espanyol de comptes) identifiquen el mateix compte bancari.

  Per a l'IBAN només s'admeten domiciliacions a la Zona SEPA (28 països CE + Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco, Croàcia)
  .


  Avantatges de l’IBAN

  Cada país disposa d'un sistema i unes normes d'identificació de comptes bancaris propis, i no poden aplicar-se les normes d'altres països, la qual cosa no facilita les transaccions de pagaments internacionals. Això provoca retards, incidències i costos no desitjats.

  L'IBAN resol aquesta situació i aporta, entre altres, els avantatges següents:

  • Disminució dels errors d'imputació.
  • Transmissió correcta de les dades relatives al número de compte bancari.
  • Facilitat en el tractament automatitzat al llarg de tot el circuit.
  • Reducció de les intervencions manuals.
  • Rapidesa de transmissió.
  • Reducció de costos.

  Format IBAN


  L'IBAN consta d'un màxim de 34 caràcters alfanumèrics, en funció del país. Els dos primers són de caràcter alfabètic i identifiquen el país. Els dos següents són dígits de control que permeten verificar l'exactitud de l'IBAN. Els restants són el número de compte bancari.

  > Format espanyol:
  Per a Espanya, l'IBAN té 24 dígits i es forma d'aquesta manera:
  • "ES" (codi de país per a Espanya —dues lletres—, especificat en la norma ISO 3166).
  • Un número de control (2 dígits).
  • El CCC complet del corresponent compte corrent bancari (20 dígits).
  > Format electrònic:
  La presentació en format electrònic de l'IBAN es fa sense espais de separació, és a dir, amb tots els dígits seguits.

  > Format paper:
  La representació en paper de l'IBAN és la mateixa que en format electrònic, amb les excepcions següents:
  • Les inicials "IBAN" precedeixen l'IBAN i van seguides d'un espai.
  • L'IBAN es divideix en grups de quatre caràcters separats per un espai. L'últim grup té una extensió variable de fins a quatre caràcters.
  IBAN i BIC o SWIFT

  El codi internacional d'identificació bancària (BIC), també anomenat"codi bancari SWIFT", és el codi internacional que permet una identificació única de cada entitat de crèdit i/o de les seves oficines. Aquest codi és necessari per automatitzar la tramesa dels pagaments a les caixes i bancs receptors.

  En realitzar un pagament transfronterer és important informar de l'IBAN del beneficiari i el codi BIC de l'entitat destinatària, ja que utilitzar-lo comporta una major rapidesa i fiabilitat en el tracte del pagament.

  D'altra banda, si reps pagaments procedents de l'estranger, t'interessa informar de l'IBAN i el BIC en totes les factures o facilitar-ho a tots els proveïdors/deutors, perquè et permetrà guanyar temps en la recepció de pagaments al teu favor.


  Què és el mandat SEPA?

  El mandat signat pel deutor (pagador) serveix per autoritzar, tant el creditor a realitzar el cobrament, com la seva entitat de crèdit per atendre els pagaments esmentats. El mandat ha de ser emès en paper i signat pel deutor.

  El mandat ha de ser vigent en el moment de l'emissió del rebut. Caduca si transcorren 36 mesos des de l'últim cobrament.

  El creditor ha de custodiar el mandat signat pel deutor per un mínim de 14 mesos després de l'últim rebut.

  Característiques:
  • Acord privat entre l'emissor i el seu deutor (ha de contenir les dades identificatives del client, del deutor, del servei i el consentiment del deutor per realitzar el pagament).
  • Signada pel titular del compte de càrrec.
  • Vigent en la data de presentació del rebut.
  • Naturgy disposa d'un model definit segons normativa, per a tots els seus clients.

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,1477713993247

IDSPAGE - 1477500810459

argssite - GNF