repartiment&confort - Naturgy - Comunitat propietaris
Renova i modifica la teva sala de calderes amb repartiment&confort i estalvia fins a un:
Equips i serveis de repartiment amb enviament d'informe al seu domicili només per:
img_bola 
Vols més informació sobre gestió i renovació de calderes?

Beneficis de repartiment&confort

Un servei integral i exclusiu per als veïns de la comunitat

Sense inversió inicial i clau en mà. Gestió i modificació la sala de calderes. T'ajudem a pagar totes les millores necessàries i et proporcionem els equips de repartiment; repartidors, vàlvules termostàtiques, comptadors d'ACS, en lloguer a un preu competitiu. Realització de lectura i repartiment i enviament dels informes a cada veí. Manteniment en règim de garantia total de tots els equips.

 
 

Consum individual

Cada veí paga el seu propi
consum energètic. 

 
Estalvi
Estalvia fins a un 50% en calefacció i aigua calenta en la teva comunitat de propietaris.
Control i comoditat
Controla el teu consum en cada habitació mitjançant vàlvules termostàtiques. Dispositius petits i de fàcil instal·lació. No requereixen cap mena d'obra.
Processos simplificats
Processos que ajuden a simplificar la labor dels administradors de finques.
Compliment de la llei
Complim amb la normativa de comptabilització individualitzada de consums, segons el RD 736/2020.
Lectures virtuals
Sistema de lectura via radio. No és necessari entrar en els habitatges per al procés de lectura.

gas
confort

Solucions amb gas natural per a la teva comunitat.


Transforma i mantén en garantia total  la sala de calderes només per 33,66 €/mes i habitatge.


M’ interessa
 
Compleix la normativa
Compleix el Reial decret 736/2020 aprovat el passat 4 d’agost de 2020, transposició de la Directiva 2021/27/UE d’eficiència energètica, que estableix la instal·lació de sistemes de comptabilització individualitzada per calefacció centralitzada.

 

Resolem els teus dubtes

 • Què és un sistema de Calefacció o Refrigeració Central?

  Molts edificis, Comunitat de Propietaris, disposen d'un sistema de Calefacció o Refrigeració Central. Això vol dir, que la Comunitat de Veïns té una instal·lació i equips comuns, normalment situats en una sala en el soterrani o terrat, que doten de calefacció o refrigeració a tots els habitatges. El més comú són els Sistemes de Calefacció Central o Centralitzada, però també existeixen finques amb sistema de Refrigeració Central.

  Els sistemes de Calefacció Central abunden en poblacions amb hiverns més durs i són gairebé inexistents en zones càlides. Els sistemes de Calefacció Centralitzada, ben dimensionats poden ser més eficients que els individuals, però poden tenir alguns inconvenients com ara haver d'acordar un dia d'inici i un dia de fi per al servei de calefacció en la finca, així com acordar les temperatures de consigna. No tots els habitatges tenen la mateixa orientació, en canvi la temperatura és igual per a totes elles, podent ocórrer que alguns habitatges no tinguin el confort òptim, bé per excés de calor o bé pel contrari. La despesa total de Calefacció es paga entre tots els veïns, i el més comú és fer-ho segons el percentatge de propietat de cada habitatge. Un repartiment del cost de calefacció no vinculat al consum real de cada habitatge, no fomenta la responsabilitat en l'ús individual i comporta a una despesa major que repercuteix en tots. Tots aquests inconvenients desapareixen si es disposa de dispositius de mesurament individual o repartidors sistemes de regulació com les vàlvules termostàtiques. Si cada habitatge té mitjans per a regular el seu nivell i temperatura en cada estada de la seva llar, i paga pel seu consum, el resultat final és que el consum global es redueix.


  Per l'envergadura i potència dels equips de les calefaccions centrals, aquestes sales de calderes han de tenir un manteniment periòdic, tal com exigeix el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (conegut com a RITE).

  Les primeres instal·lacions, eren sales de calderes de carbó i encara existeixen algunes, malgrat els seus nivells de contaminació. Actualment la majoria són de gasoil i de gas natural. Els equips de gasoil en zones amb accés a gas natural, han anat transformant-se a gas natural pels seus avantatges mediambientals i la seva millora de rendibilitat a l'ésser un combustible més econòmic.

 • Què haig de conèixer del Reial decret 736/2020?

  El Reial Decret 736/2020 es va aprovar en el consell de Ministres del 4 d'agost de 2020, i regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis, transposant així la totalitat de la Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica.

  Aquest Reial Decret també té com a finalitat realitzar la transposició completa de la Directiva 2018/2002 marca l'obligatorietat de la comptabilització de consums de calefacció i l'obligatorietat d'individualitzar aquesta comptabilització en el cas d'edificis amb calefaccions centralitzades, la qual cosa obligaria a instal·lar repartidors de costos de calefacció i vàlvules termostàtiques en milers d'habitatges.
  Tant les Directives Europees com el Reial decret, busquen l'eficiència, i la seva aplicació redundarà en un estalvi mig estimat del 24%, a causa d'un menor consum en cada habitatge, en augmentar l'autonomia i autogestió dels usuaris per a decidir com optimitzar el seu consum.

  El RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis), de 1998, obliga a instal·lar dispositius de comptabilització individuals en edificis amb sistemes de calefacció o refrigeració, per la qual cosa aquest nou Reial Decret 736/2020 aplica al parc d'edificis amb sistemes de calefacció o refrigeració central construïts abans de 1998.
  El Reial decret fixa uns terminis màxims en funció de la zona climàtica i nombre de veïns, però les dates límit oscil·len entre 2022 i 2023 per a activar aquests dispositius en els edificis que els necessitin.
  Queden exempts de la instal·lació de comptadors individuals els edificis la inversió dels quals s'amortitzi en més de 4 anys amb els estalvis generats. És per això que el Reial decret deixa exempt d'obligació als edificis situats en les zones més càlides del país (zones A i B que marca el RITE) i també als edificis en els quals la inversió no pugui recuperar-se en un màxim de quatre anys, a partir dels estalvis que es poden generar. S'estima que això només ocorrerà als edificis que hagin escomès importants millores en l'aïllament tèrmic de façana, coberta i tancaments. A més, els consumidors amb la condició de vulnerables podran ser beneficiaris d'una ajuda directa per al compliment d'aquesta obligació, amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat.

 • És obligatori instal·lar comptadors i repartidors de costos de calefacció en les Comunitats de Propietaris amb Calefacció Central?

  El Reial Decret 736/2020 es fixa per als titulars d'instal·lacions tèrmiques centralitzades existents en els edificis, l'obligació d'instal·lar comptadors individuals que mesurin el consum de calor de cada consumidor, sempre que sigui tècnicament viable i econòmicament rendible. Quan no sigui tècnicament viable l'ús de comptadors individuals, s'imposa l'obligació d'instal·lar repartidors de costos de calefacció o sistemes alternatius, sempre que aquesta opció sigui econòmicament viable.

 • Quin tipus de dispositius de mesurament permet el Reial Decret?

  Comptadors de calefacció, i si no es pot perquè la calefacció està distribuïda per columnes, s'instal·laran repartidors de costos de calefacció en cada radiador.

 • Instal·lacions excloses de l'obligació d'instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada

  Instal·lacions tèrmiques excloses:

  a) Per inviabilitat tècnica, els següents sistemes queden exceptuats de l'obligació d'instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada:

  • Sistema d'emissió de calor escalfant la placa sense mesurament possible
  • Sistema de calefacció equipat amb emissors de calor connectats en sèrie (monotubs en sèrie)
  • Sistema de climatització per aire
  • Sistema de calefacció equipat amb transmissors de vapor
  • Dispositiu d'escalfament/refredament equipat amb bateries o tubs amb aletes, convectors d'aigua o ventiloconvectors

  b) Per falta de rendibilitat econòmica, les instal·lacions tèrmiques situades en les zones climàtiques A i B, de les definides en la Part II del Codi Tècnic de l'Edificació, aprobat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, queden exceptuades de l'obligació d'instal·lar sistemes de comptabilització individualitzada de calefacció.
 • Terminis i dates límits que defineix el RD 736/2020

  Les dates límits perquè els titulars compleixin amb l'obligació de realitzar una primera avaluació de la rendibilitat econòmica, així com, en el seu cas, d'obtenir un pressupost seguint el model establert en l'Annex III del reial decret seran les següents, en funció de l'ús, nombre d'habitatges de l'edifici i de la zona climàtica en la qual se situï l'edifici, de les definides en la Part II del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març:

  a) 1 de febrer de 2021 per a edificis d'ús diferent al d'habitatge i, en la zona climàtica E, per a edificis de 20 o més habitatges.
  b) 1 de juliol de 2021 en la zona climàtica E, per a edificis de menys de 20 habitatges, i en la zona climàtica D, per a edificis de 20 o més habitatges.
  c) 1 de desembre de 2021 en la zona climàtica D, per a edificis de menys de 20 habitatges, i en la zona climàtica C, per a edificis de 20 o més habitatges.
  d) 1 de febrer de 2022 en la zona climàtica C, per a edificis de menys de 20 habitatges.

   
  Si el resultat d'aquest pressupost, en els termes referits, acredita la viabilitat tècnica i rendibilitat econòmica, el titular haurà de procedir a la instal·lació dels sistemes de comptabilització individualitzada en un termini màxim de quinze mesos a comptar des de les dates previstes anteriors per a realitzar l'avaluació tècnica i econòmica.

 • Empreses habilitades

  La instal·lació dels elements obligats per aquest Reial decret s'haurà de realitzar per empreses instal·ladores o mantenidores definides i habilitades de conformitat amb el que es disposa en els articles 35 i següents del capítol VIII del RITE.

  Les empreses instal·ladores de Naturgy, estan degudament acreditades per a l'execució de la instal·lació d'aquests serveis, a través de gas&repartiment i repartiment&comfort.

 • Existeix un règim sancionador?

  Si, en el Reial Decret 736/2020 s'estableix que en el cas d'incompliment dels preceptes continguts en aquest reial decret serà aplicable el règim sancionador previst en els articles 77, 78, 80 i del 82 al 86 de la Llei 18/2014, del 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència i altres normes que siguin aplicable.
   
  Segons l'article 82 de la Llei 18/2014,  la sanció per incompliment pot oscil·lar entre 300€ i 60.000€.

 • Zones Climàtiques

  Les zones climàtiques estan establertes en el RITE. Les Instal·lacions Tèrmiques i de Refrigeració centrals situades en Zona A i B, estan exemptes de l'obligació d'instal·lar sistemes de mesurament individual. No obstant això, que no sigui obligatori, no vol dir que les Comunitats de Propietaris no puguin plantejar instal·lar aquestes solucions de mesurament individual, per a tenir un sistema d'aportació més just segons el consum de cada veí.
   

 • La meva Comunitat de Propietaris està en una zona climàtica C, D o E

  El Reial Decret estableix que les Comunitats de Veïns en zones C, D i E, han de realitzar un estudi de viabilitat econòmica i un pressupost seguint els criteris i informació que estableix el Reial decret en els seus Annexos II i III, per una empresa habilitada pel RITE.
   
  Segons la teva zona climàtica i nombre d'habitatges de la teva Comunitat, tindràs un termini màxim per a realitzar l'anàlisi de viabilitat i obtenir pressupost, i posteriorment un termini de 15 mesos per a escometre la seva execució.

  Zona climàtica Data límit obtenció pressupost
  Menys de 20 habitatges 20 habitatges o més
  E 01/07/2021 01/02/2021
  D 01/12/2021 01/07/2021
  C 01/02/2022 01/12/2021
 • La meva Comunitat de Propietaris està en una zona climàtica C, D o E, però no és econòmicament viable

  El Reial decret estableix que queden exemptes de l'obligació aquells edificis el projecte d'execució dels quals sigui inviable econòmicament perquè s'amortitzi en un termini superior a 4 anys amb els estalvis generats per la comptabilització individual. No obstant això, l'empresa mantenidora ha d'emetre un certificat (model ANNEX II del RD) i els titulars de la instal·lació han de presentar-lo davant l'organisme corresponent de la seva Comunitat Autònoma al costat d'una Declaració Responsable (model ANNEX V del RD)

  No estar obligat, no significa que la Comunitat no pugui decidir instal·lar sistemes de comptabilització individual , per a crear un sistema de pagament més just entre els habitatges segons el seu ús.

 • La meva Comunitat de Propietaris està en una zona climàtica A o B

  El Reial Decret estableix que les Comunitats de Veïns en zones A o B estan exemptes de l'obligació..

rgpdactive desactivado

argssite - GNF