dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Nota legal

1. EL PORTAL GAS NATURAL FENOSA

1.1 A través del portal Gas Natural Fenosa (d'ara endavant, "el portal") de la societat GAS NATURAL SDG, SA (d'ara endavant "la SOCIETAT"), accessible a través de l'adreça URL www.gasnaturalfenosa.es, es facilita als seus visitants i usuaris (d'ara endavant, els "usuaris") l'accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i el consum d'energia i d'equipament i assistència a la llar (d'ara endavant, "els serveis").

1.2 Les dades identificatives del responsable del portal són les que figuren a continuació:
GAS NATURAL SDG, SA
Avenida San Luis, 77
28033 Madrid
CIF A-08015497
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 22.147, foli 147, full B-33.172, inscripció 677.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L'accés al portal comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris d'aquestes Condicions generals d'accés i ús (d'ara endavant, "les Condicions generals"). Mitjançant l'accés i la utilització del portal s'entendrà que l'usuari manifesta el seu acord, de manera expressa, plena i sense reserves, amb el contingut de totes i cadascuna d'aquestes Condicions generals en la seva versió publicada al portal en el moment de l'accés. Si l'usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions generals, s'haurà d'abstenir d'accedir al portal i d'operar a través d'aquest. El portal es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals advertint-ne els usuaris mitjançant els corresponents avisos al portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.

La contractació i/o l'ús de determinats serveis pot requerir la identificació de l'usuari al portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen aquestes Condicions generals (d'ara endavant, "les Condicions particulars"). Així mateix, els usuaris hauran de llegir amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al portal.

Com a usuari declara ser major d'edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d'obrar suficient per vincular-se per aquestes Condicions generals (i, si escau, per les Condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els serveis que s'ofereixen al portal. L'usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l'accés i la utilització del portal, dels seus serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

En el supòsit que hi hagi alguna contradicció entre les Condicions generals d'accés i ús del portal i les corresponents Condicions particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les Condicions generals resultin més beneficioses per a l'usuari que les Condicions particulars.

 

3. CONTINGUT DEL PORTAL

3.1 L'usuari del portal assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions que contingui el portal, hi apareixen únicament i exclusivament, als efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment determinat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.

3.2 La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del portal, així com el contingut i l'extensió dels serveis prestats a través del portal i de les condicions d'accés a aquests. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d'incorporar nous serveis i continguts al portal, així com el dret d'eliminar, limitar, suspendre o impedir l'accés als serveis prestats a través del portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes Condicions generals.

3.3 La SOCIETAT informa l'usuari que a través del portal podrà accedir a productes i serveis que ofereixin les empreses que formen part del grup Gas Natural Fenosa, així com, si escau, a productes i serveis que ofereixin uns altres tercers que en cada moment es trobin disponibles, la contractació dels quals per l'usuari estarà subjecta als termes i les condicions que aquestes entitats disposin en cada moment. La SOCIETAT no assumeix cap responsabilitat ni dóna cap garantia sobre els productes i serveis de les entitats referides.4. CONDICIONS PARTICULARS DELS SERVEIS DEL PORTAL

Els serveis s'ofereixen als usuaris, amb caràcter general, de manera gratuïta. Malgrat tot el que s'ha esmentat anteriorment, alguns serveis poden establir el pagament d'una contraprestació determinada, circumstància que s'indicarà expressament en les corresponents Condicions generals o particulars del servei en qüestió.
 

 

5. IDENTIFICACIÓ COM A USUARI DEL PORTAL

5.1 La contractació i l'ús de determinats serveis oferts per la SOCIETAT requerirà la identificació prèvia de l'usuari al portal a través del formulari d'identificació que apareixerà en el moment de selecció del servei en concret. De la mateixa manera, la contractació i l'ús dels serveis específics que ofereixen altres empreses del Grup de la SOCIETAT a través del portal requerirà que l'usuari compleixi els requisits que cada entitat determini i dels quals s'informarà l'usuari des del portal o, si escau, des dels respectius llocs web de les entitats referides. Cap usuari del portal no podrà accedir als productes i serveis d'aquestes entitats sense haver-se identificat prèviament com a usuari del portal. En tot cas, l'usuari manifesta sota la seva responsabilitat que les dades que aporta al formulari d'identificació són veraces.

L'usuari triarà el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per operar al portal i que l'identificaran com a usuari registrat de la SOCIETAT o de l'empresa del Grup de la SOCIETAT prestadora del servei al qual s'accedeixi a través del portal, a tots els efectes (d'ara endavant "l'usuari registrat").

El nom d'usuari i contrasenya escollits per l'usuari registrat tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació de l'usuari registrat comunicar a la SOCIETAT o, si escau, a l'empresa del Grup de la SOCIETAT, els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.

5.2 L'usuari s'obliga a custodiar diligentment i a mantenir en secret el nom d'usuari i la contrasenya, evitant anotar-los i, en general, prenent les precaucions necessàries per evitar que siguin coneguts per tercers. Serà responsabilitat de l'usuari registrat prestar la diligència adequada per impedir l'accés i/o la utilització dels serveis que hagi contractat per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives. Així mateix, l'usuari registrat serà l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se'n puguin derivar. Malgrat tot el que s'ha esmentat anteriorment, l'usuari registrat haurà de comunicar a la SOCIETAT, o, si escau, a l'empresa del Grup de la SOCIETAT, com més aviat millor, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada del nom d'usuari i contrasenya que l'identifiquen. La comunicació anterior també serà exigible quan l'usuari tingui una simple sospita d'aquests fets. En aquest cas, el portal donarà de baixa l'usuari registrat, sens perjudici que aquest pugui iniciar novament el procediment de registre al portal.

En tot cas, serà responsabilitat de l'usuari registrat l'ús adequat dels serveis contractats i la custòdia del nom d'usuari i contrasenya, i s'haurà d'abstenir d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a allò que estableixen aquestes Condicions generals i, si escau, les Condicions generals o particulars de cada servei.

5.3 L'usuari registrat es podrà donar de baixa en tot moment de manera immediata com a usuari del portal, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, a través del formulari d'Atenció al Client online que trobarà al menú dret de l'Oficina Virtual o a la capçalera del web, i s'hi haurà d'identificar com a usuari registrat.

5.4 El registre de l'usuari al portal implicarà la seva acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa i tractament de dades de caràcter personal de la SOCIETAT, tal com aquesta s'exposa a l'apartat 6 següent i a l'avís legal que trobarà al peu del formulari de registre del portal.

 

6. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment d'allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa l'usuari del portal del següent:

I Tractament de dades per part de GAS NATURAL INFORMÁTICA, SA

1 Les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti mitjançant l'emplenament dels formularis de registre que es troben a les pàgines que integren el domini http://www.gasnaturalfenosa.es (el "portal"), o que en el futur pugui facilitar, seran recollides en un fitxer automatitzat el responsable del qual és la societat del Grup Gas Natural Fenosa, Gas Natural Informática, SA (d'ara endavant, "GAS NATURAL INFORMÁTICA"), amb domicili a l'Avenida San Luis núm. 77, 28033 de Madrid. L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades en els termes establerts en la legislació vigent, adreçant la seva petició a GAS NATURAL INFORMÁTICA, SA, Departament de Servei al Client, amb domicili a l'Avenida San Luis núm. 77, 28033 de Madrid, amb la referència "LOPD".

2 Així mateix, s'informa l'usuari que la finalitat del tractament automatitzat a què seran sotmeses les seves dades és (i) gestionar la bona finalitat de la relació que pugui entaular amb la SOCIETAT o qualsevol empresa del seu Grup, i per a això serà necessari cedir les seves dades de conformitat amb el que disposa l'apartat 7 (ii) facilitar-li informació per qualsevol mitjà sobre els productes i serveis del Grup Gas Natural Fenosa o aquells que s'incorporin gradualment al portal; i es podrà oposar a aquest tractament d'acord amb el que preveu l'apartat 7.

3 El no emplenament per part de l'usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris als formularis de registre que es troben al portal pot impedir que se li doni d'alta com a usuari, de manera que no podria accedir als productes i serveis que s'hi ofereixen, sens perjudici que pogués prosseguir amb la seva navegació pel portal.

4 L'usuari es compromet i s'obliga a comunicar de manera immediata a GAS NATURAL INFORMÁTICA qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació que continguin els fitxers de GAS NATURAL INFORMÁTICA estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

5 Es posa en coneixement de l'usuari de l'existència de galetes: les galetes són petits arxius de text que emmagatzema el navegador al disc dur de l'ordinador. En visitar el portal, el nostre servidor podrà reconèixer la galeta i proporcionar-nos informació sobre la seva última visita. La majoria dels navegadors accepten la utilització de galetes de manera automàtica, però l'usuari pot configurar el navegador perquè la pantalla d'ordinador l'avisi de la recepció de goletes i poder impedir-ne la instal·lació al disc dur. En qualsevol cas, si vol activar l'opció de no rebre galetes, podrà continuar utilitzant el servei des del nostre lloc web.

6 Mitjançant l'acceptació de l'avís legal que trobarà en emplenar el formulari de registre, l'usuari consent que les seves dades puguin ser comunicades a GAS NATURAL SDG, SA i a les societats següents pertanyents al Grup GAS NATURAL FENOSA: GAS NATURAL SUR SDG, SA, i GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA (amb domicili a l'Avenida San Luis núm. 77, 28033 de Madrid) Aquestes societats duen a terme activitats de comercialització d'energia (gas i electricitat, entre d'altres), així com altres serveis relacionats amb aquestes activitats, com ara el manteniment d'instal·lacions de gas i electricitat, equipament i assistència a la llar, entre d'altres. La finalitat de la comunicació de les dades facilitades per l'usuari serà bé per a la gestió de la relació contractual que pugui entaular l'usuari amb alguna de les societats indicades en sol·licitar o contractar algun servei, bé per a la tramesa d'informació i comunicacions comercials sobre els productes i ofertes del Grup Gas Natural Fenosa o per a la realització de prospeccions relacionades amb el sector energètic.

7 Si l'usuari no vol que les seves dades siguin comunicades a les empreses indicades per al seu tractament amb finalitats publicitàries o de prospecció comercial, pot comunicar la seva decisió a través de l'adreça indicada al paràgraf 1 anterior o a través dels formularis que en cada moment es posin a disposició de l'usuari quan es recullin dades per a una finalitat concreta. L'acceptació de l'usuari perquè puguin ser tractades o comunicades les seves dades en la forma establerta als paràgrafs anteriors té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 LOPD i 22.2 LSSI.*

8 GAS NATURAL INFORMÁTICA es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l'usuari, fent-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades al paràgraf 2 anterior. GAS NATURAL INFORMÁTICA l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, encara que provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb allò que preveuen l'article 9 LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

II. Tractament de dades per part de les EMPRESES COMERCIALITZADORES DEL GRUP GAS NATURAL FENOSA
1 Per tal que l'usuari pugui contractar i/o o gestionar els productes i serveis que les companyies comercialitzadores pertanyents al Grup GAS NATURAL FENOSA ofereixen als seus clients a través del portal, s'haurà de REGISTRARE i/o ACREDITAR prèviament a través del portal com a usuari o client de la companyia comercialitzadora de què es tracti. En aquest cas, GAS NATURAL INFORMÁTICA comunicarà les dades personals de registre de l'usuari a la companyia comercialitzadora pertanyent al Grup GAS NATURAL FENOSA amb la qual vulgui contractar o tingui contractat el servei amb la finalitat que puguin gestionar aquesta relació contractual.
Aquestes dades de caràcter personal i aquelles que en el futur pugui facilitar seran incorporades en un fitxer automatitzat el responsable del qual serà la companyia comercialitzadora amb què l'usuari hagi contractat, i GAS NATURAL INFORMÁTICA actuarà com a encarregat del tractament, tal com estableix l'article 12 de la LOPD. Així mateix, l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint la seva petició a la societat comercialitzadora amb què hagi contractat a l'adreça i pels mitjans que assenyali aquesta societat en el moment de la contractació. Per tal com les companyies comercialitzadores tenen intenció de remetre als seus clients comunicacions comercials per qualsevol mitjà a través de l'acceptació de l'avís legal o les caselles habilitades a l'efecte que trobarà en emplenar el formulari de registre, l'usuari autoritza expressament la seva companyia comercialitzadora a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per qualsevol mitjà a partir de les dades que hagi facilitat, tret que manifesti el contrari al formulari que es posi a la seva disposició .

2 Igualment, si el client no vol que les seves dades siguin tractades amb les anteriors finalitats publicitàries o promocionals, sigui quin sigui el canal utilitzat a aquest efecte, pot comunicar la seva decisió a la casella habilitada a aquest efecte al mateix formulari o dirigint-se a l'adreça de la societat que aquesta indiqui en el moment de la contractació. L'acceptació de l'usuari té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb allò que disposen els articles 6 i 11 LOPD i 22.2 LSSI.**

3 Les companyies comercialitzadores pertanyents al Grup GAS NATURAL FENOSA es comprometen a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal del client, i en faran ús exclusivament per a les finalitats indicades. Aquestes companyies tenen implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament i/o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, encara que provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb allò que preveu l'article 9 LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

III. ALTRES PROVEÏDORS
1 En cas que l'usuari vulgui sol·licitar la contractació dels productes i serveis de tercers proveïdors que s'anuncien al portal, a l'empara d'allò que disposa l'article 11.2.c) LOPD, GAS NATURAL INFORMÁTICA comunicarà a aquests proveïdors les dades de caràcter personal de l'usuari que siguin necessàries, amb la finalitat única i exclusiva de complir la relació de negoci creada. En cap cas aquests tercers proveïdors no podran realitzar accions comercials o promocionals directes als usuaris ni comunicar les dades esmentades a terceres persones o entitats del seu mateix grup, sigui quina sigui la finalitat de la comunicació, i recaurà exclusivament sobre aquests tercers proveïdors la responsabilitat que correspongui en cas d'incompliment de tot el que s'ha dit anteriorment.
Amb caràcter previ a l'acceptació d'aquest Avís legal, l'usuari ha d'haver consultat les "Condicions d'accés i ús del portal", a les quals podrà accedir a través de la pàgina principal del PORTAL.

* Sens perjudici del que disposa l'apartat 6.I. d'aquest Avís legal, GAS NATURAL INFORMÁTICA no comunicarà les dades de caràcter personal ni remetrà comunicacions comercials a aquells usuaris del portal o clients de qualssevol de les comercialitzadores del Grup GAS NATURAL FENOSA que haguessin comunicat la seva oposició a la comunicació de les seves dades de caràcter personal i/o el seu desig de no rebre comunicacions comercials.

** Sens perjudici del que disposa l'apartat 6.II. d'aquest Avís legal, les companyies comercialitzadores no remetran comunicacions comercials a aquells clients o usuaris del portal que haguessin comunicat la seva oposició a la comunicació de les seves dades de caràcter personal i/o el seu desig de no rebre comunicacions comercials.7. MANIFESTACIONS I GARANTIES DE CARÀCTER GENERAL

7.1 La SOCIETAT manifesta i garanteix que el portal disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària, al dia de la data, per permetre'n l'accés i la utilització. Tanmateix, la SOCIETAT no es responsabilitza per l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'usuari, ni per les conseqüències perjudicials que aquestes puguin produir en els sistemes informàtics de l'usuari. L'usuari accepta plenament tot l'anterior i es compromet, de part seva, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi els serveis que s'ofereixen a través del portal. En particular, tot i que no únicament, l'usuari haurà d'observar les recomanacions de seguretat que es mostren al portal.

7.2 L'usuari accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per la SOCIETAT amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, i pot, no obstant això, contenir falsedats, inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. La SOCIETAT, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, l'exactitud, l'actualitat ni l'exhaustivitat dels continguts del portal. Per això, l'usuari exonera la SOCIETAT de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o les falses expectatives que el portal li pogués produir o generar durant la seva navegació per aquest.

7.3 L'usuari garanteix que qualssevol activitats que desenvolupi a través del portal s'adequaran a la llei, a la moral, als bons costums acceptats generalment i a l'ordre públic, i que en cap cas no resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de la SOCIETAT, del Grup GAS NATURAL FENOSA, per a la resta d'usuaris del portal o per als tercers proveïdors de serveis. En particular, l'usuari es compromet a utilitzar els serveis de manera correcta i diligent, així com a abstenir-se d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits per aquestes Condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els esmentats serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, els arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir la normal utilització o gaudi dels serveis per part de tercers.

7.4 En particular, a títol merament enunciatiu i no limitador, l'usuari es compromet a no utilitzar els serveis amb finalitat de (i) suplantar la identitat d'un tercer; (ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes en la normativa nacional i en els tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l'honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (iii) incitar o promoure accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; (iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (v) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral o a l'ordre públic; (vi) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers; (vii) vulnerar la normativa sobre secret de les comunicacions, normativa de publicitat i/o normativa de competència deslleial; (viii) transmetre a través del portal amb frau o culpa correu electrònic, programes o dades (inclosos virus i programari nociu) que causin o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la SOCIETAT o d'altres usuaris o de tercers, així com falsificar l'origen del correu electrònic o d'un altre material contingut en un arxiu que es transmeti a través del portal. (ix) Emprar la informació continguda al portal amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat i (x) enviar missatges no sol·licitats dirigits a una generalitat més o menys àmplia de persones amb independència de la seva finalitat.8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE CARÀCTER GENERAL

8.1 La SOCIETAT no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, pel que fa al funcionament del portal o a la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en aquest en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, la SOCIETAT queda exonerada de prestar qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre d'altres, les garanties implícites d'idoneïtat per a una finalitat determinada. La SOCIETAT no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que es puguin derivar de l'ús d'aquest portal, inclosos, entre d'altres, els danys directes i indirectes.

8.2 La SOCIETAT no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar de la interrupció del servei per part del portal, així com de la seva continuïtat. Així mateix, la SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part de l'usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que es puguin derivar del seu mal funcionament.

8.3 La SOCIETAT exclou tota responsabilitat per la licitud, el contingut i la qualitat dels productes i serveis oferts i/o comercialitzats per tercers a través del portal.

8.4 La SOCIETAT no atorga garanties de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament, respecte de la informació que es transmeti, distribueixi, publiqui o emmagatzemi al portal, ni de la utilització que els usuaris, els seus empleats o tercers en facin. Així mateix, la SOCIETAT no respondrà pel que fa a incapacitat de qualsevol usuari o de la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari.

8.5 En qualsevol cas de responsabilitat exigible a la SOCIETAT, aquesta tan sols respondrà pels danys i perjudicis efectivament i directament causats per aquesta, sense incloure en cap cas compensació per lucre cessant.
8.6 L'usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la SOCIETAT pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'usuari de les Condicions generals.9. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS AMB EL PORTAL

9.1 Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, "enllaç") al portal hauran d'assegurar i comprometre's al respecte de les regles de la SOCIETAT sobre enllaços a la xarxa. Aquestes regles consisteixen a (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la pàgina inicial del portal; (ii) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la pàgina inicial del portal; (iii) no fer al costat de l'enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (iv) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l'adreça d'URL del portal; i (v) no establir enllaços amb pàgines amb continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i que en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, o la imatge de la SOCIETAT o dels seus clients. En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al portal per part d'altres llocs web no implica que la SOCIETAT mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web on s'estableixi l'enllaç, ni molt menys que la SOCIETAT promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests portals o llocs web.

9.2 Per la seva part, el portal pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la SOCIETAT. La SOCIETAT declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests portals o llocs web a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de les pàgines web de la SOCIETAT. La presència d'enllaços a les pàgines web de la SOCIETAT té finalitat merament informativa. Per tant, la SOCIETAT no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament respecte a: (i) la comerciabilitat, la idoneïtat, la qualitat, la quantitat, les característiques, la procedència o l'origen, la comercialització o qualsevol altre aspecte dels productes o serveis que s'ofereixin i comercialitzin a través del portal; (ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes o serveis que s'ofereixin, comercialitzin, adquireixin, venguin o prestin a través del portal; (iii) els preus oferts o pactats pels usuaris amb les entitats oferents; (iv) ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells; (v) ni de la bona finalitat d'aquestes; (vi) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d'usos, ni de les seves modificacions, compliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagaments i resolució; (vii) ni de l'assegurament del lliurament dels productes o prestació dels serveis; (viii) ni de les informacions que entre ells es puguin intercanviar; (ix) ni del contingut i l'ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats requereixin a l'usuari per captar i dur a terme les operacions; (x) ni del contingut i l'ús de les informacions de caràcter personal que la SOCIETAT transmeti a aquestes entitats amb la finalitat única i exclusiva de complir amb la relació de negoci iniciada o creada, d'acord amb el que indica l'Avís que consta al peu del formulari de registre d'usuari (xi) ni de la publicitat que puguin emprar els usuaris, ni de l'ús que els usuaris puguin fer dels signes distintius d'un tercer o dels seus propis.

9.3 Tots els continguts del portal (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de la SOCIETAT o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió, per part d'aquests, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (s'entén com a tal la recopilació, el disseny, l'ordenació i el muntatge) de tot el contingut del portal és propietat exclusiva de la SOCIETAT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

9.4 Tot el programari utilitzat en el disseny de les pantalles, la navegació i l'ús i desenvolupament del portal és propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

9.5 Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de la SOCIETAT que apareixen al portal són titularitat de la SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al portal poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

9.6 Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de continguts, i no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars d'aquests continguts.

9.7 La posada a disposició dels usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors que figuren al portal no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació en favor de l'usuari, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima i concorde amb la naturalesa del portal.

9.8 Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del portal, dels serveis i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es realitzi sense l'autorització de la SOCIETAT, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial les quals, de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual de la SOCIETAT, i seran sancionades per la legislació vigent.10. FORÇA MAJOR

A l'efecte d'aquestes Condicions generals s'entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitador, (i) qualsevol succés no culpós impossible de preveure o que previst o previsible fos inevitable; (ii) les fallades en l'accés a les diferents pàgines web; (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica; (iv) els danys produïts per tercers o els atacs al servidor del portal (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a la SOCIETAT ni a l'usuari; (v) les fallades en la transmissió, la difusió, l'emmagatzematge o la posada a disposició de tercers de les bases de dades i altres continguts del portal, i (vi) els problemes o errors en la recepció, l'obtenció o l'accés al portal o als serveis per part d'aquests tercers.

 


11. SUSPENSIÓ DE L'ACCÉS AL PORTAL I DELS SERVEIS

11.1 La SOCIETAT s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del portal. No obstant això, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment serà lliurement escollida i realitzada per la SOCIETAT en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans fets servir per dur-la a terme. La SOCIETAT procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar els usuaris mitjançant un anunci al portal de la realització d'una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar el portal.

11.2 La SOCIETAT es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l'accés o utilització del portal.

11.3 La SOCIETAT podrà suspendre de manera temporal o definitiva els serveis, sense que això generi cap tipus d'indemnització a favor de l'usuari, quan es presenti qualsevol de les circumstàncies següents: (i) quan sigui necessari per fer tasques de manteniment, (ii) quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels serveis que es presten, dels equips, els sistemes o de les xarxes de la SOCIETAT o de tercers, sempre que afectin o puguin afectar els serveis de la SOCIETAT, (iii) quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels serveis de la SOCIETAT; (iv) quan hi hagi una causa de força major, la SOCIETAT procurarà mantenir informat l'usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.12. TERMINACIÓ

El portal podrà donar per acabades les Condicions generals d'ús sense necessitat de preavís a l'usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l'usuari d'alguna activitat il·lícita a través dels serveis; (ii) l'usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes Condicions generals, i especialment en cas d'ús indegut del codi d'accés; i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del portal, tot això sens perjudici de l'exercici de totes accions legals que li corresponguin en defensa dels seus interessos.13. NUL·LITAT E INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d'aquestes Condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només l'esmentada disposició o part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i subsistirà, en tota la resta, la resta de Condicions generals i es tindrà aquesta disposició o la part d'aquesta que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial en aquestes Condicions generals, hagués d'afectar-les de manera integral.

 

14. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

14.1 Aquestes Condicions generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

14.2 Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, l'accés, la utilització o el contingut de les Condicions generals, seran competents els jutjats i tribunals del domicili de l'usuari a Espanya.