dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Cicles combinats de gas natural: tecnologia capdavantera i desenvolupament sostenible

Cicles combinats

 

L'alt rendiment dels cicles combinats de gas natural com a tecnologia de generació i les inferiors emissions de gasos d'efecte hivernacle produïdes per aquest tipus de centrals, la converteixen en l'energia tèrmica d'origen fòssil més neta, i explica que aquesta tecnologia representi aproximadament el 60% del parc de generació de Gas Natural Fenosa.  

 

Important

Què són els cicles combinats?

Els cicles combinats són centrals de generació d'energia elèctrica en què es transforma l'energia tèrmica del gas natural en electricitat mitjançant dos cicles consecutius: el que correspon a una turbina de gas convencional i el d'una turbina de vapor.

Aquest tipus de centrals es caracteritzen per l'ús que es fa de la calor generada en la combustió de la turbina de gas, que es porta a un element recuperador de la calor i es fa servir per moure una o diverses turbines de vapor. Aquestes dues turbines, de gas i vapor, estan acoblades a un alternador comú que converteix l'energia mecànica generada per les turbines en energia elèctrica.

La combinació d'aquests dos processos permet assolir rendiments, d'entorn el 60%, molt superiors als d'una central tèrmica convencional amb un sol cicle, ja que obté l'energia elèctrica en dues etapes i aconsegueix així un aprofitament més gran de l'energia del combustible.
 

Com funciona una central tèrmica de cicle combinat?

Funcionament d'una central de cicle combinat

 


Descobreix-ho a través de nostre infogràfic
 

Beneficis mediambientals del cicle combinat

  • El rendiment a les centrals de cicle combinat és molt superior (un 58% davant un 36% d'una central convencional). És a dir, amb un consum d'energia primària inferior, s'aconsegueix més producció d'energia elèctrica. Això suposa avantatges, tant mediambientals com econòmics.
  • Produeixen menys contaminació atmosfèrica, ja que el gas natural és un combustible més net que el carbó, el petroli o els seus derivats, utilitzats en molts casos, per produir electricitat.
  • Una central de cicle combinat només requereix, per a la condensació del vapor, un terç de l'aigua de refrigeració necessària a les centrals tèrmiques convencionals.
  • El transport i subministrament de l'energia primària (el gas natural) es fa a través d'un gasoducte enterrat, pel que s'evita l'impacte derivat de la circulació de camions o trens de proveïments de carbó o fueloil.
  • Les centrals de cicle combinat poden construir-se a prop dels llocs en què es consumirà l'electricitat. D'aquesta manera s'escurcen les línies de línia elèctrica, amb el que es redueixen les inevitables pèrdues d'electricitat i es disminueix l'impacte visual.