Línies d'actuació

A continuació li expliquem en què consisteixen les línies d'actuació principals en les quals s'engloben els nostres projectes d'investigació i desenvolupament i innovació.

Xarxes intel·ligents

Xarxes intel·ligents

Desenvolupament i integració de tecnologies i concreció d'aplicacions que permetin millorar els diferents processos associats a les xarxes energètiques i al concepte "Smart Energy".

Eficiència energètica i resposta a la demanda en l'usuari final

Eficiència energètica

Desenvolupament i implantació d'equipament per a l'optimització energètica a les instal·lacions de l'usuari final de l'energia. Els punts potencials d'optimització energètica són la climatització, els electrodomèstics i gasodomèstics, l'aigua calenta sanitària i la generació local distribuïda.

Emmagatzemament d'energia

Emmagatzemament d'energia

Desenvolupament de dispositius que permetin deslligar la demanda energètica del subministrament, optimitzant de manera tecnicoeconòmica la gestió de l'energia.
Concepte extensiu a tota la cadena energètica: emmagatzemament de combustible (gas), generació elèctrica convencional, més gestionabilitat d'energies renovables, ajustament de les xarxes de transport i distribució d'energia (electricitat i gas), gestió de la demanda de l'usuari final.

Tractament del CO2

Tractament del CO2

Reducció de la taxa efectiva d'emissions de CO2 a plantes de generació elèctrica, reducció de les emissions de CO2 a centrals existents, captura, transport i emmagatzemament del CO2.

Mobilitat sostenible

Mobilitat sostenible

Afavorir el desplaçament de la mobilitat convencional cap a la propulsió per electricitat i/o gas natural.

Infraestructura avançada de mesura i solucions a Smart Metering

Infraestructura avançada de mesura i solucions a Smart Metering

Desenvolupament i implantació d'una infraestructura avançada de mesura a través de comptadors intel·ligents amb funcionalitats ampliades.
Desenvolupament de noves solucions comercials per al subministrament d'energia i serveis associats suportades en la infraestructura esmentada.

Noves iniciatives en energies renovables i vectors energètics

Noves iniciatives en energies renovables i vectors energètics

Millora d'eficiència, gestionabilitat i costos amb l'objectiu d'apropar els de generació convencionals, demostració de les tecnologies de més potencial, millorar la mesura de recursos energètics renovables disponibles i optimitzar-ne l'aprofitament i potenciació dels vectors energètics amb aplicació als negocis actuals de GNF (biogàs i hidrogen).

Optimització d'operació d'instal·lacions i estratègies de mercats

Optimització d'operació d'instal·lacions i estratègies de mercats

Millora dels resultats mitjançant una millor operació de l'actiu, més coneixement de les condicions de procés i millors estratègies en la seva explotació del mercat.
 

 

Desenvolupament i implantació d'eines de monitoratge, expertes, predictives i d'actuació intel·ligent que permetrà la millora de qualsevol tipus de l'operació dels actius.

Millora de la vida útil de les instal·lacions

Millora de la vida útil de les instal·lacions

Desenvolupament i implantació d'eines avançades de manteniment predictiu i de sistemes d'inspecció i d'avaluació del consum de vida en funció de l'operació duta a terme a les instal·lacions, que permetin conèixer de manera permanent i contínua l'estat de les instal·lacions i els seus components per facilitar la presa de decisions en la gestió dels esmentats actius i en l'allargament de vida.