Menys CO2. Planta pilot de captura de CO2

Menys CO2

Què és?

El projecte consisteix en la demostració de la viabilitat tècnica i econòmica de la captura de CO2 mitjançant la tecnologia de carbonatació i calcinació en una planta experimental. La planta experimental de captura de CO2 (300kWt) està ubicada a les instal·lacions de la central tèrmica de La Robla a Lleó i és la primera instal·lació d'aquestes característiques a escala mundial.

El funcionament de la tecnologia de carbonatació calcinació es basa en la facilitat de la reacció del CO2 amb l'òxid de calci (CaO) per produir pols de calcària (CaCO3). Per posar en marxa el procés, aquesta planta té dos reactors interconnectats, un carbonatador i un calcinador, que operen a pressió atmosfèrica i en un interval de temperatures de 650-700 ºC i 850-950 ºC, respectivament. Durant el procés, el CO2 (diòxid de carboni) produït en la combustió de la biomassa dins el carbonatador reacciona amb la calç (CaO, òxid de calci) aportada a la combustió i el CO2 queda atrapat en forma de CaCO3 (carbonat de calci), per la qual cosa el fum que surt del reactor no conté CO2. El procés es completa amb un segon cicle que té lloc al calcinador. Aquí, s'introdueix el CaCO3 obtingut al carbonatador per transformar-lo novament, mitjançant l'aportació de calor, en CaO que entrarà al carbonatador i repetirà el cicle.

Objectius

El projecte Menys CO2 és una aposta pel desenvolupament de nous processos més econòmics per a la captura de CO2. Té com a objectius generals demostrar la viabilitat de la captura de CO2 durant la combustió mitjançant la tecnologia de carbonatació i calcinació, i establir els paràmetres de disseny per a la construcció d'una planta de mida industrial.
Entre els objectius específics destaquen:

 

  • Optimització de la planta pilot de 300 kWt construïda dins el projecte Zenit CO2.
  • Desenvolupar un programa d'experimentació per estudiar els paràmetres òptims de funcionament, els combustibles potencials i els sorbents potencials.
  • Desenvolupar models de reactors que ajudin a interpretar les dades experimentals i a implementar-hi modificacions.
  • Estudiar la viabilitat tecnicoeconòmica d'una planta de l'ordre de 5 MWt.

Beneficis

El reconeixement de l'impacte de les emissions de diòxid de carboni (CO2) en el canvi climàtic i la necessitat d'aconseguir-ne reduccions importants ha estimulat un compromís internacional per buscar solucions en diferents direccions. En l'àmbit de l'energia, les solucions esmentades es vinculen a l'eficiència energètica i als diferents tipus de generació (renovables, nuclear, carbó i gas). La previsions indiquen que aproximadament el 60% de l' increment en la demanda d'energia fins a l'any 2035 es cobriran amb energies fòssils, i el consum d'aquestes energies passarà del 80 al 75%. En aquest context, el desenvolupament de tecnologies de captura i emmagatzemament de CO2 (CAC) és considerada una opció amb un gran potencial per limitar les emissions de CO2.

Èxits

L'eficàcia de la captura en el procés està íntimament relacionada amb la temperatura a què es produeix la combustió, motiu pel qual és un factor clau que cal controlar. Els valors teòrics de captura de CO2 amb aquesta tecnologia són del 100%; no obstant això, els valors experimentals demostrats se situen entre 70-80%.

Desplegament

Aquesta tecnologia està en un estat experimental i requereix analitzar-ne l'evolució.

Participació Gas Natural Fenosa

Aquest projecte suposa la continuació dels estudis i treballs iniciats en el projecte CENIT-CO2 (Consorcis Estratègics Nacionals d'Investigació Tècnica) que es van desenvolupar durant els anys 2006-2009 i en què Gas Natural Fenosa va participar de manera rellevant.
Gas Natural Fenosa és el soci principal d'aquest projecte que disposa del finançament del CDTI i la col·laboració de l' INCAR (Institut Nacional del Carbó) i del CIRCE (Centre d'Investigació i de Recursos Energètics).
 

CDTI