dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Canvi regulador a la factura de gas: cèntim verd

El cèntim verd o impost especial sobre hidrocarburs és un impost sobre el gas natural, aprovat per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica.

Quan s'aplica?
Entra en vigor l'1 de gener de 2013, i només afecta els kWh consumits a partir d'aquesta data.
 

Com s'aplica?
L'impost és aplicable a diferents usos del gas. Els tipus impositius aplicables en funció de l'ús del gas són:

  • General: s'aplica sobre el gas natural que s'utilitza com a combustible de calefacció en usos domèstics o com a carburant per a la generació o cogeneració d'electricitat. S'aplicaran 0,234 c€/kWh (0,65 €/GJ).
  • Reduït: s'aplica sobre el gas natural per a ús industrial, aplicable només a complexos industrials, no a edificis administratius ni als no vinculats directament amb l'activitat industrial. S'aplicaran 0,054 c€/kWh (0,15 €/GJ).
  • Tipus vehicular: s'aplica sobre el gas natural utilitzat com a carburant de vehicles. S'aplicaran 0,414 c€/kWh (1,15 €/GJ).

Com a norma general, es considera que les facturacions a persones físiques, titulars de DNI, en fan un ús domèstic i, en conseqüència, s'aplicarà el tipus "General".


Les persones físiques que puguin acreditar un ús professional del gas natural (alta censal on consti el domicili de l'activitat igual al de subministrament o certificat de l'Agència Tributària) podran sol·licitar l'aplicació del tipus "Reduït" previst per al gas natural per a usos professionals.
 

Per sol·licitar el tipus impositiu reduït cal presentar el model de comunicació de dades a l'efecte de l'aplicació del tipus impositiu juntament amb la certificació cadastral de la finca i, segons l'activitat, el certificat de l'Agència Tributària on consti l'IAE i/o la declaració de rendiment elèctric.


Aquesta documentació s'ha de remetre per fax al 902 050 734 o per correu ordinari a: Cèntim verd - GAS NATURAL FENOSA - Apartat núm. 61084 - 28080 (MADRID).