Gas Natural Fenosa assoleix un benefici net de 1.445 milions gràcies al negoci internacional i malgrat l'impacte regulatori a Espanya

Data
18-02-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

L'EBITDA consolidat de l'exercici va ser de 5.085 milions d'euros, un 0,1% més, pel bon comportament de les activitats internacionals, que van augmentar un 2,2% i que representen el 44,1% del total de l'EBITDA.

  • L'EBITDA del negoci d'electricitat a Espanya va caure un 12,7% i el de distribució elèctrica a Espanya va descendir un 4,1%, malgrat les mesures de reducció de costos i a causa de l'impacte dels ajustos fiscals i regulatoris en les activitats de generació i distribució d'electricitat aprovats pel Govern.
  • Les mesures regulatòries adoptades a Espanya des del 2012 al sector elèctric impactaran en l'EBITDA anual en 600 milions a partir de l'exercici 2014. Els impactes per canvis regulatoris que es van produir el 2013 van ser de 455 milions.
  • El 2013 l'EBITDA de l'activitat mundial d'aprovisionament i comercialització de gas natural va créixer un 17,3% i va assolir els 863 milions d'euros per l'activitat a l'exterior.
  • Gas Natural Fenosa continua normalitzant el seu nivell d'endeutament, que es va situar en el 49,4%, i el seu deute financer net va descendir un 8,5% respecte a l'exercici anterior.
  • La companyia continua compromesa amb la seva sòlida política de retribució a l'accionista en efectiu i destinarà 898 milions a dividends amb càrrec a resultats del 2013 (0,897 euros/acció), un 0,3% més, xifra que implica un pay-out del 62%.
  • El novembre de 2013, la companyia energètica va presentar l'actualització de les línies estratègiques per al període 2013-2015, i una visió estratègica fins al 2017, per adaptar-les a l'entorn macroeconòmic i regulador.

Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net de 1.445 milions el 2013, un 0,3% més que a l'exercici anterior. El perfil de negoci de la companyia, la seva presència assentada internacional i una estricta política financera li van permetre compensar la disminució dels negocis a Espanya, tant per la pressió fiscal de la Llei 15/2012 en activitat de generació d'electricitat a Espanya com pels recents impactes del RDL 9/2013 en les activitats de generació i distribució d'electricitat a Espanya, que van ascendir a 455 milions d'euros a l'exercici 2013.

L'EBITDA consolidat va assolir els 5.085 milions d'euros, un 0,1% superior al de l'any anterior, malgrat un entorn macroeconòmic, energètic i regulador molt exigent i gràcies a l'equilibri adequat entre els negocis regulats i liberalitzats als mercats gasista i elèctric i a la contribució creixent i diversificada de la presència internacional.

El passat mes de novembre, Gas Natural Fenosa va presentar al mercat l'actualització del seu Pla Estratègic per al període 2013-2015 després de complir els objectius a 2012 que es va marcar la companyia. Aquesta actualització estableix objectius realistes, adaptats al context macroeconòmic, energètic i sobretot a l'important impacte regulador, per continuar complint amb els seus compromisos davant dels accionistes.

Les línies estratègiques se centraran en la gestió òptima de cadascuna de les línies de negoci d'acord amb les condicions de mercat, la gestió de la cartera de negocis segons el seu encaixament estratègic i l'execució de plans d'eficiència. Els criteris realistes que marca la companyia li permetran establir les bases per anticipar una millora significativa del creixement a partir de l'any 2015 i complir amb els accionistes malgrat l'entorn macroeconòmic i regulador que impacta en el resultat dels negocis a Espanya.

Gas Natural Fenosa continua compromesa amb una sòlida política de dividend en efectiu i preveu mantenir el pay-out en nivells del 62%, en la línia dels últims anys, compatible amb els objectius de creixement i despalanquejament previstos. La proposta de distribució de resultats de l'exercici 2013 que el Consell d'Administració elevarà a la Junta General Ordinària per a la seva aprovació suposa destinar 898 milions d'euros a dividends (0,897 euros/acció), un 0,3% més que el 2012, en línia amb l'increment del benefici net.

El passat 8 de gener, la companyia va pagar en efectiu un dividend a compte de 0,393 euros per acció, amb càrrec als resultats de l'exercici 2013. El pagament del dividend complementari de 0,504 euros per acció es farà també en efectiu.

Creixent aportació de les activitats internacionals

Les activitats internacionals de Gas Natural Fenosa, que van augmentar un 2,2% la seva aportació a l'EBITDA consolidat, van representar el 44,1% de l'EBITDA, davant el 43,2% de 2012. Aquesta dada contrasta amb l'aportació a l'EBITDA de l'activitat a Espanya, que va disminuir un 1,6%, fins a representar el 55,9% del total del consolidat del grup.

A 31 de desembre, el deute financer net va ser de 14.641 milions d'euros, i va situar el nivell d'endeutament en el 49,4%. Si es descompta el dèficit de tarifa pendent de recuperar a tancament de l'exercici (485 milions d'euros), el deute net se situaria en 14.156 milions d'euros, equivalent a un nivell d'endeutament del 48,5%.

El 87,7% del deute financer net té un venciment igual o posterior a l'any 2016 i la vida mitjana del deute es va situar en 5 anys.

Les inversions materials i intangibles de Gas Natural Fenosa van assolir els 1.494 milions d'euros durant l'any, amb un increment del 10,1% respecte a les de l'any anterior. Aquest creixement es deu a les inversions en generació d'electricitat en l'àmbit internacional, principalment a Mèxic. Per àmbit geogràfic, les inversions a Espanya van disminuir un 4%, tot i que va continuar sent el principal destinatari, amb un 55,7% de les inversions consolidades el 2013, davant el 63,9% de 2012. Mentrestant, les inversions en l'àmbit internacional van representar el 44,3% restant i van créixer un 35% respecte a l'any anterior.

Distribució de gas a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Espanya va assolir els 917 milions d'euros, amb un creixement de l'1,9%.

Les vendes de l'activitat regulada de gas a Espanya en conjunt van descendir en un 2,3% respecte a 2012. Aquest descens ve provocat per una caiguda del 44,8% en el gas vehiculat, fonamentalment per a cicles combinats, que ha compensat l'augment (3,3%) de la demanda subjecta a remuneració de distribució.

A tancament de l'exercici, la companyia tenia 5.172.000 punts de subministrament (+0,9%) i la xarxa de proveïment va assolir els 47.678 quilòmetres, amb la incorporació de 1.137 quilòmetres durant l'any.

Distribució de gas a Llatinoamèrica

L'EBITDA de la distribució de gas a l'Amèrica Llatina va assolir els 686 milions d'euros, amb un increment del 7,2% respecte al 2012.

Per països, va destacar l'EBITDA registrat al Brasil, de 349 milions d'euros, que juntament amb el de Colòmbia, de 190 milions d'euros, representen prop del 79% del total. L'import net de la xifra de negoci va ascendir a 3.260 milions d'euros, un 9,3% superior al de l'exercici anterior.

Gas Natural Fenosa es va adjudicar el mes de juliol el concurs convocat per l'Estat peruà per estendre el servei de gas natural a quatre ciutats del sud-oest del país (Arequipa, Moquegua, Tacna i Ilo). D'acord amb la licitació adjudicada, la companyia farà arribar el subministrament energètic a una nova àrea que encara no està connectada a la xarxa de gasoductes i preveu fer arribar el gas a més de 60.000 llars. Amb aquesta adjudicació, la companyia consolida i amplia la seva presència a l'Amèrica Llatina.

A tancament de l'exercici, les vendes de l'activitat de gas a l'Amèrica Llatina, que agrupa les vendes de gas i els serveis d'accés de tercers a la xarxa (ATX), van ascendir a 229.833 GWh, un 9,3% més que les registrades el 2012.

La xarxa de proveïment a l'Amèrica Llatina es va incrementar un 2,6% en l'exercici i va assolir els 69.054 quilòmetres a finals d'any. A aquest creixement va contribuir l'expansió de la xarxa a Mèxic, amb 674 quilòmetres nous.

Gas Natural Fenosa va superar els 6,3 milions de punts de subministrament a 31 de desembre, la qual cosa va representar un increment de 231.000 punts de subministrament respecte a l'any anterior. Es pot destacar l'increment a Colòmbia, on es va produir un augment de 115.000 punts. També va ser rellevant el creixement de l'increment net de clients a Mèxic, d'un 38,7%, per un nombre de posades en servei més alt que l'any anterior. El Brasil, per la seva part, va millorar en un 31,4% les vendes de gas i ATX, especialment per al mercat de generació.

Distribució de gas a Itàlia

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Itàlia va ser de 92 milions d'euros, un 10,8% més que l'any anterior. La millora de l'EBITDA va estar marcada pel creixement continu dels resultats provinents de l'activitat regulada de distribució, així com per un millor marge de vendes de gas. Les vendes de l'activitat de gas van ascendir a 3.786 GWh.

Gas Natural Fenosa va assolir els 455.000 punts de subministrament a Itàlia, un 1,3% més que a tancament de 2012, mentre que la xarxa de proveïment va assolir els 6.958 quilòmetres, un 1,1% més.

Distribució d'electricitat a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat, de 588 milions d'euros, es va reduir un 4,1% el 2013. La caiguda en el resultat és conseqüència de l'impacte negatiu del Reial decret llei 13/2012, que va establir una reducció dels ingressos regulats associats a l'activitat de distribució i gestió comercial de l'accés, i del Reial decret llei 9/2013, aprovat pel Consell de Ministres el juliol passat, que afecta l'activitat de distribució d'electricitat, així com la retribució de l'activitat de transport per al segon període de l'any.

A aquesta evolució de la xifra de negoci cal afegir un increment de la despesa operativa neta, ja prevista en l'actualització del Pla Estratègic de la companyia del passat mes de novembre, i que principalment es deu a les mesures d'eficiència aplicades durant l'exercici, l'impacte de les quals s'espera que repercuteixi positivament en exercicis posteriors. Els RDL 13/2012 i 9/2013 tindran un impacte estimat de 260 milions sobre l'EBITDA d'aquesta activitat el 2014.

Les vendes de l'activitat d'electricitat van ser de 32.766 GWh, un 3% menys que el 2012. A 31 de desembre, la companyia disposava de 3.772.000 punts de subministrament, amb què igualava la xifra de tancament de l'exercici anterior.

El temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada (TIEPI) va assolir valors superiors als de l'any anterior, principalment a causa d'una pitjor climatologia, encara que coincident amb la mitjana registrada els darrers anys.

Distribució d'electricitat a l'Amèrica Llatina

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a L'Amèrica Llatina, que inclou Colòmbia i Panamà, va assolir els 340 milions d'euros el 2013, un 7,1% menys. Gas Natural Fenosa mantindrà l'operació de les seves dues distribuïdores d'electricitat a Panamà (Edemet i Edechi) per un nou període de 15 anys després de l'adjudicació de l'Autoritat Nacional dels Serveis Públics (ASEP) panamenya el passat mes d'agost. Ambdues societats són responsables de la distribució de prop del 65% del mercat elèctric del país i tenen més de 500.000 clients.

El negoci de distribució de Colòmbia va aportar 241 milions d'euros d'EBITDA fins al tancament de l'exercici, un 5,1% més, sense considerar l'efecte del tipus de canvi.

Les vendes de l'activitat de distribució d'electricitat a l'Amèrica Llatina van ser de 16.443 GWh, un 9% menys. Sense considerar la desinversió a Nicaragua, les vendes experimentarien un increment del 5,8%, generat pel creixement de la demanda tant a Colòmbia (6,2%) com a Panamà (4,6%).

A tancament de l'exercici, i en línia amb anteriors trimestres, la xifra de clients va registrar una caiguda del 21% a causa de la desconsolidació dels clients del negoci de Nicaragua. Ajustant aquest efecte, la disminució esmentada reverteix en una variació positiva del 4%.

Distribució d'electricitat a Moldàvia

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a Moldàvia va assolir els 35 milions d'euros a l'exercici 2013, en línia amb els resultats de la companyia al país el 2012.

Les vendes de l'activitat d'electricitat van ascendir a 2.541 GWh (+0,6%) i els punts de subministrament van tancar l'any en 846.000 (+1,2%).

Electricitat Espanya

L'EBITDA de l'activitat d'electricitat a Espanya (generació, comercialització majorista i minorista i subministrament d'electricitat a tarifa d'últim recurs) va ser de 789 milions d'euros, un 12,7% menys que en l'exercici 2012. Aquest descens ha estat motivat fonamentalment per l'impacte que les mesures fiscals i reguladores, aprovades en la Llei 15/2012 i RDL 9/2013, han tingut sobre la generació elèctrica.

El preu mitjà ponderat del mercat diari de l'últim trimestre de l'any va ser de 53,81 €/MWh, 2,8 €/MWh superior al del trimestre anterior i 9,35 €/MWh per sobre del mateix trimestre de l'exercici 2012.

La producció d'energia elèctrica va ser de 33.785 GWh, un 9% menys que el mateix període del 2012. D'aquesta xifra, 30.744 GWh corresponen a generació en règim ordinari (-10,7%), mentre que la generació en règim especial va sumar 3.041 GWh (+11,8%).

La quota acumulada de Gas Natural Fenosa en generació d'electricitat en règim ordinari es va situar en el 20,6%, similar al 20,7% de final de l'any 2012.

La producció hidràulica es va situar en 4.434 GWh durant l'any, pràcticament el triple que la realitzada el 2012, a causa principalment de les grans aportacions a l'inici de l'any. Per la seva banda, la producció nuclear va disminuir un 3,3%, fins als 4.287 GWh.

La producció dels cicles combinats de Gas Natural Fenosa va ser de 16.593 GWh, un 19,5% menys que en l'exercici anterior.

La producció tèrmica amb carbó va assolir els 5.430 GWh, davant els 7.724 GWh de 2012 (-29,7%). L'aplicació del Reial decret de garantia de subministrament va suposar el 2013 una producció amb carbó nacional de 1.878 GWh per a Gas Natural Fenosa.

Les vendes d'electricitat, que inclouen la comercialització al mercat liberalitzat i d'últim recurs (TUR), van assolir, a tancament de l'any, els 33 TWh, un 8,3% menys. Les xifres de la cartera de comercialització elèctrica són concordes al posicionament de maximització de marges, a l'optimització de quota i al grau de cobertura que Gas Natural Fenosa desitja tenir davant les variacions de preu del mercat elèctric.

Gas Natural Fenosa Renovables

Gas Natural Fenosa Renovables va tancar l'exercici amb una potència instal·lada en operació de 1.147 MW, dels quals 967 MW corresponen a tecnologia eòlica, 72 MW a cogeneració i 108 MW a minihidràulica.

L'EBITDA es va situar en 152 milions d'euros, un 1,9% menys. Aquest descens fou provocat per l'entrada en vigor de diferents disposicions reguladores (Llei 15/2012, RDL 2/2013 i RDL 9/2013) que van incidir en els resultats econòmics de les empreses amb tecnologies en règim especial.

La producció durant l'exercici va ascendir a 3.041 GWh, un 11,8% superior a la de l'any 2012, a causa fonamentalment d'una major producció eòlica i minihidràulica. Així mateix, el 2013 es van finalitzar els treballs de construcció dels projectes minihidràulics de Peares II i Belesar II, tots dos a Galícia, i van iniciar l'operació comercial a les darreries de 2013.

Electricitat Llatinoamèrica

L'EBITDA del negoci d'electricitat a l'Amèrica Llatina, aportat pels actius de generació a Mèxic, Puerto Rico, Costa Rica, Panamà i la República Dominicana, va ascendir a 275 milions d'euros a tancament de l'exercici, un 5,4% més.

L'energia produïda a l'Amèrica Llatina va ser de 19.414 GWh, un 5,2% més que el mateix període de l'any anterior.

Gas: Infraestructures

L'EBITDA de l'activitat d'infraestructures, que inclou l'operació del gasoducte Magrib-Europa, la gestió del transport marítim, el desenvolupament dels projectes integrats de gas natural liquat (GNL) i l'exploració, el desenvolupament, la producció i l'emmagatzematge d'hidrocarburs, es va elevar a 258 milions d'euros, un 14,7% més que el 2012, a causa principalment de l'increment de la tarifa de transport internacional del gasoducte Magrib-Europa el 2013 i de l'optimització logística de la flota.

A 31 de desembre, l'activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc a través de les societats EMPL i Metragaz va sumar un volum total de 122.804 GWh, un 5,5% més que el 2012 per un major volum de gas vehiculat durant l'any a Espanya per cobrir la demanda del mercat. D'aquesta xifra, 84.781 GWh (+6,7%) van ser transportats per a Gas Natural Fenosa a través de la societat Sagane, i 38.023 GWh (+3,1%) per a Portugal i el Marroc.

Gas: Proveïment i comercialització

L'EBITDA de l'activitat mundial d'aprovisionament i comercialització de gas va ascendir el 2013 a 863 milions d'euros, amb un augment del 17,3% respecte al 2012.

Aquest increment de l'EBITDA, en un context de volatilitat significativa als mercats energètics i de divises, s'explica per l'activitat a l'exterior, així com per la diversificació de la cartera de commodities i la gestió conjunta del risc de commodity i
dòlar
.A 31 de desembre, el gas comercialitzat al mercat espanyol va assolir els 229.419 GWh, un 3,8% menys, a causa fonamentalment del menor consum dels cicles combinats.

Gas Natural Europe, filial de comercialització a Europa, disposa actualment a França de 2.798 punts de subministrament, que equivalen a una cartera d'23,3 TWh anuals. La filial té 569 clients a Bèlgica i Luxemburg, que representen una cartera contractada de 6,7 TWh anuals. A Holanda, la companyia va augmentar la seva posició amb 309 punts de subministrament el 2013 (5,4 TWh de cartera), i a Alemanya, on va començar l'activitat a les darreries de l'any 2012, ja disposa de 97 punts de subministrament i una cartera d'1 TWh.

A Itàlia, Gas Natural Vendita va aconseguir una cartera contractada en el mercat majorista de 4 TWh/any a tancament de l'exercici 2013.

Al mercat portuguès, Gas Natural Fenosa va continuar la seva consolidació com a primer operador estranger en comercialització de gas majorista, amb una cartera de contractes industrials de 5,5 TWh/any. La companyia va tancar l'exercici amb una quota de mercat del 13% que, segons l'ens regulador portuguès (ERSE), la converteix en el segon operador del país.

Al mercat exterior destaca l'increment de la diversificació de mercats, amb vendes de gas a Amèrica i Àsia (Japó, Índia i Corea). La companyia consolida la seva presència als principals mercats internacionals de GNL amb una posició a mitjà termini a països en creixement o líders al mercat del gas natural liquat.

En aquest sentit, Gas Natural Fenosa va subscriure un contracte amb l'empresa energètica sud-coreana Kogas pel qual li subministrarà entre 1 i 1,5 bcm de gas natural liquat (GNL) durant els dos propers anys. Aquest acord consolida la posició de la multinacional espanyola com a operador global de GNL i reforça el seu creixement a Àsia.

Al mercat minorista, la companyia va assolir a Espanya 11,2 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis a tancament de l'any. En aquest període la companyia va aconseguir activar 1,7 milions de contractes nous al mercat residencial i més de 114.000 al mercat de la petita i mitjana empresa. Aquest acompliment va fer créixer la cartera de contractes en el segment minorista en un 6% en termes homogenis respecte a tancament de l'exercici 2012.

D'altra banda, es va superar la xifra d'1,3 milions de llars que disposen de subministrament conjunt de gas i electricitat per part de Gas Natural Fenosa, i es va superar la xifra de 2,2 milions de contractes actius de serveis de manteniment.

Unión Fenosa Gas

L'EBITDA d'Unión Fenosa Gas, participada al 50% per Gas Natural Fenosa, va aportar 123 milions d'euros als resultats consolidats del grup durant 2013. El gas subministrat (al 50%) a Espanya va ser de 24.228 GWh durant tot l'exercici (-13%). Addicionalment, es van gestionar 10.245 GWh d'energia en operacions de venda internacionals.

 Barcelona, 18 de febrer de 2014

Compte de resultats consolidat

(€ milions) 2013 2012
Import net de la xifra de negocis  24.969  24.904
Altres ingressos d'explotació  253  284
Proveïments  -17.228  -17.309
Despeses de personal  -861  -871
Tributs  -523  -285
Altres despeses d'explotació  -1.525  -1.643
EBITDA  5.085  5.080
Altres resultats  11  20
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament  -1.907  -1.798
Dotació a provisions  -226  -235
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  2.963  3.067
Resultat financer  -838  -874
Resultat alienació instruments financers  -  -
Resultat d'entitats mètode participació  7  10
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  2.132  2.203
Impost sobre beneficis  -468  -546
Interessos minoritaris  -219  -216
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP  1.445  1.441

 

Balanç de situació consolidat

(€ milions) 31/12/13 31/12/12
Actiu no corrent-  34.260  35.191
Immobilitzat intangible  10.245  10.764
Immobilitzat material  21.411  22.308
Inversions mètode participació  96  100
Actius financers no corrents  1.457  983
Actius per impost diferit  1.051  1.036
Actiu corrent-  10.685  11.696
Existències  864  897
Deutors comercials i altres comptes que s'han de cobrar  5.316  5.106
Altres actius financers corrents  253  1.259
Efectiu i mitjans líquids equivalents  4.252  4.434
TOTAL ACTIU  44.945  46.887

(€ milions) 31/12/13 31/12/12
Patrimoni net-  15.010  14.879
Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant  13.444  13.261
Interessos minoritaris  1.566  1.618
Passiu no corrent- 21.408  24.111
Ingressos diferits  932  878
Provisions no corrents  1.564  1.665
Passius financers no corrents  15.508  18.046
Passius per impost diferit  2.562  2.688
Altres passius no corrents  842  834
Passiu corrent-  8.527  7.897
Provisions corrents  134  144
Passius financers corrents  3.403  2.386
Creditors comercials i altres comptes que s'han de pagar  4.230  4.560
Altres passius corrents  760  807
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET  44.945  46.887

 

Principals magnituds físiques consolidades

Activitat de distribució Europa

  2013  2012 
 Distribució gas:      
Vendes - ATR (GWh)   194.975 199.416  -2,2
 Punts de subministrament, en milers (31/12)  5.627  5.573  1,0
Distribució electricitat:       
Vendes - ATR (GWh)   35.307  36.288  -2,7
 Punts de subministrament, en milers (31/12)  4.618  4.608  0,2
TIEPI a Espanya (minuts)    47  33  42,4

Activitat de gas

  2013 2012 %
Subministrament de gas (GWh): 326.923 328.058 -0,3
Comercialització Espanya 229.419 238.450 -3,8
Comercialització minorista Itàlia 2.992 2.844 5,2
Resta de vendes de gas 94.512 86.764 8,9
UF Gas (GWh):1      
Comercialització Espanya 24.228 27.842 -13,0
Resta de vendes de gas 10.245 14.100 -27,3
Transport de gas - EMPL (GWh) 122.804 116.347 5,5

 

1 Magnituds al 50%

Activitat d'electricitat

  2013 2012 %
Energia elèctrica produïda (GWh):  34.342  37.790  -9,1
Espanya:  33.785  37.144  -9,0
Règim ordinari:  30.744  34.425  -10,7
Hidràulica  4.434  1.665  -
Nuclear  4.287  4.434  -3,3
Carbó  5.430  7.724  -29,7
Cicles combinats  16.593  20.602  -19,5
Règim especial  3.041  2.719  11,8
Internacional (Kènia)  557  646  -13,8
Capacitat de generació elèctrica (MW):  12.840  12.939  -0,8
Espanya:  12.728  12.827  -0,8
Règim ordinari:  11.581  11.714  -1,1
Hidràulica  1.914  1.907  0,4
Nuclear  604  604  -
Carbó  2.065  2.048  0,8
Fuel-gas  -  157  -
Cicles combinats  6.998  6.998  -
Règim especial  1.147  1.113  3,1
Internacional (Kènia)  112  112  -

Activitat a l'Amèrica Llatina

  2013 2012 %
Distribució, vendes – ATX (GWh):  246.276  228.432  7,8
Gas  229.833  210.358  9,3
Electricitat  16.443  18.074  -9,0
Punts de subministrament, en milers (31/12):  9.246  9.791  -5,6
Gas  6.321  6.090  3,8
Electricitat  2.925  3.701  -21,0
Capacitat de generació elèctrica (MW):  2.580  2.580  -
Mèxic (CC)  2.035  2.035  -
Puerto Rico (CC)2  263  263  -
Costa Rica (hidràulica)  51  51  -
Panamà (hidràulica)  22  22  -
Panamà (fuel)  11  11  -
República Dominicana (fuel)  198  198  -
Energia elèctrica produïda (GWh):  19.414  18.458  5,2
Mèxic (CC)  16.193  15.172  6,7
Puerto Rico (CC)2  1.787  1.779  0,4
Costa Rica (hidràulica)  239  270  -11,5
Panamà (hidràulica)  81  100  -19,0
Panamà (fuel)  17  8  -
República Dominicana (fuel)  1.097  1.129  -2,8

 

 2Magnituds al 50%