El benefici net va ascendir a 402 milions, un 2,3% menys, en un entorn macroeconòmic exigent i per l'impacte regulador a Espanya

Data
06-05-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

L'EBITDA consolidat de la companyia va ser de 1.224 milions d'euros, un 4,7% menys, fruit d'un entorn macroeconòmic, energètic i regulador especialment exigent i malgrat la contenció significativa de la despesa.

  • Sense tenir en compte l'impacte de les noves mesures reguladores (76 milions d'euros) i la depreciació de divises internacionals (44 milions d'euros), l'EBITDA hauria crescut un 4,6%.
  • El benefici net va descendir un 2,3%, fins als 402 milions, per l'impacte del RDL 9/2013, la depreciació de les monedes llatinoamericanes, i per l'absència d'extraordinaris i malgrat el bon comportament dels negocis internacionals.
  • A pesar dels impactes en el resultat de la companyia durant el trimestre, la diversificació de les seves activitats permet a Gas Natural Fenosa mantenir els objectius marcats en l'actualització del seu Pla Estratègic 2013-2015.
  • Les mesures reguladores adoptades a Espanya des de 2012 al sector elèctric impactaran en l'EBITDA anual en 600 milions a partir d'aquest exercici. Fins al 31 de març, només l'impacte del RDL 9/2013 va ascendir a 76 milions d'euros en l'EBITDA.
  • Gas Natural Fenosa continua avançant en el seu despalanquejament i va situar el seu nivell d'endeutament en el 48%, mentre que el seu deute financer net va descendir un 8,2%, fins als 14.172 milions, respecte al mateix trimestre de l'any anterior.


Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net de 402 milions el primer trimestre de 2014, un 2,3% menys que el mateix període de l'any anterior. El perfil de negoci i la diversificació de les activitats de la companyia, la seva ferma presència internacional i una política financera estricta li van permetre compensar, en part, els diferents impactes macroeconòmics i reguladors durant aquest període.

L'EBITDA consolidat va ser de 1.224 milions d'euros, un 4,7% inferior respecte al primer trimestre de 2014, malgrat la significativa contenció de la despesa. Sense tenir en compte l'impacte regulador (76 milions d'euros) i la depreciació de divises internacionals (44 milions d'euros), l'EBITDA gestionable del primer trimestre de l'exercici ascendiria a 1.344 milions d'euros, un 4,6% més que el mateix període de l'any anterior.

Les mesures reguladores del RDL 9/2013 –que va entrar en vigor el 14 de juliol de 2013 i, per tant, no va tenir impacte en el primer trimestre de 2013– van restar a l'EBITDA de la companyia 76 milions d'euros durant el primer trimestre de 2014.

Així mateix, l'impacte en l'EBITDA de la depreciació de les monedes en la seva translació comptable a euros va ser de 44 milions d'euros més que la del primer trimestre de l'any anterior. El real brasiler i el pes colombià van ser les dues divises que més impacte van tenir en la depreciació. Finalment, l'absència de resultats procedents de l'alienació d'actius –que sí que va tenir lloc el primer trimestre de 2013 amb la venda de les participacions a Nicaragua– també va impactar, encara que en menys grau, en el benefici net de la companyia energètica en el període gener-març d'aquest any.

La solidesa i la diversificació del model de negoci, basat en la contribució creixent de l'àmbit internacional, la potenciació de la fortalesa financera en un camí de despalanquejament i més eficiència, han possibilitat aquests resultats.

Aquests resultats, a causa de l'aplicació obligatòria de la NIIF 11 Acords conjunts, inclouen ja el canvi de mètode de consolidació aplicable a diferents societats conjuntes en què participa Gas Natural Fenosa. Per a la comparació homogènia de les dades amb les de l'exercici anterior, aquestes darreres han estat expressades també d'acord amb la NIIF 11.

Manteniment dels objectius estratègics i de la política de dividend

A pesar dels impactes en el resultat de la companyia durant el primer trimestre, la diversificació de les seves activitats permet a Gas Natural Fenosa mantenir els objectius marcats en l'actualització del seu Pla Estratègic 2013-2015. Aquesta revisió estableix objectius realistes, adaptats al context macroeconòmic, energètic i, sobretot, a l'important impacte regulador per continuar complint amb els seus compromisos davant dels accionistes.

La companyia continua compromesa amb una sòlida política de dividend en efectiu i preveu mantenir el pay-out en nivells del 62%, en la línia dels últims anys, compatible amb els objectius de creixement i despalanquejament previstos. La Junta General Ordinària d'Accionistes, celebrada l'abril passat a Barcelona, va aprovar una remuneració en efectiu per a l'accionista per un import total de 898 milions, un 0,3% més que l'any anterior, la qual cosa suposa mantenir el pay-out en el 62,1%.

El pagament del dividend complementari, de 0,504 euros per acció, es farà el pròxim dia 1 de juliol. El passat 8 de gener, la companyia va pagar en efectiu un dividend a compte de 0,393 euros per acció, amb càrrec als resultats de l'exercici 2013.

Destacada aportació de les activitats internacionals

Les activitats internacionals de Gas Natural Fenosa van representar el 39,3% del total de l'EBITDA consolidat, davant el 42% el mateix període de l'any anterior.
Aquest descens es deu principalment a l'impacte de la translació comptable a euros de les diferents divises internacionals, especialment les de l'Amèrica Llatina. L'EBITDA de les activitats a Espanya descendeix també un 0,3% i assoleix el 60,7% del total del consolidat.

A 31 de març, el deute financer net va ser de 14.172 milions d'euros, la qual cosa va situar el nivell d'endeutament en el 48%. Si es descompta el dèficit de tarifa pendent de cobrar en tancar el primer trimestre (496 milions), així com les retencions per desviacions transitòries d'ingressos i despeses de 2014 (70 milions), el deute net se situaria en 13.606 milions, equivalent a una ràtio d'endeutament del 47%.

El 94% del deute financer net té un venciment igual o posterior a l'any 2016 i la vida mitjana del deute es va situar en 5 anys. A 31 de març, la companyia va totalitzar una liquiditat de 11.794 milions d'euros, la qual cosa suposa una cobertura de venciments superior als 24 mesos.

Les inversions materials i intangibles de Gas Natural Fenosa van assolir els 357 milions d'euros durant el període, amb un increment del 84% respecte a les del mateix trimestre de l'any anterior. Aquest creixement és degut, fonamentalment, a la incorporació d'un vaixell metaner el març d'aquest any en règim d'arrendament financer.

Per àmbit geogràfic, les inversions a Espanya –exclòs el vaixell metaner– van disminuir un 18,8%. En canvi, les inversions en l'àmbit internacional van augmentar un 10,4%. A l'Amèrica Llatina el focus d'inversió principal és Mèxic, per la construcció del parc eòlic de Bií Hioxo, de 234 MW de potència.


Distribució de gas a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Espanya va assolir els 227 milions d'euros, amb un creixement moderat del 0,9%.

Les vendes de l'activitat regulada de gas a Espanya en conjunt van descendir en 5.696 GWh (-10%) respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Aquest descens va ser provocat, principalment, per la caiguda del 69,1% de les vendes de transport secundari a causa de la disminució del consum de cicles combinats i la major producció amb energies renovables. Així mateix, la demanda de gas subjecta a remuneració va caure un 8% a causa de la climatologia més càlida dels últims quinze anys.

A 31 de març, la companyia tenia 5.184.000 punts de subministrament (+1%) i la xarxa de proveïment va assolir els 47.966 quilòmetres, un 2,4% més que en tancar el primer trimestre de l'any anterior.

 
Distribució de gas a Itàlia

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Itàlia va ser de 26 milions d'euros, un 16,1% menys que en el mateix període de l'any anterior. La reducció és deguda, d'una banda, als nous models reguladors de retribució 2014-2019, que minoren la remuneració de la distribució i provoquen menys marge de comercialització en períodes de més consum. D'altra banda, les menors vendes al mercat domèstic per les altes temperatures també han influït en el resultat del primer trimestre. Les vendes de l'activitat de gas van ascendir a 1.575 GWh.

Gas Natural Fenosa va assolir els 455.000 punts de subministrament a Itàlia, un 1,3% més que a 31 de març de 2013, mentre que la xarxa de proveïment va assolir els 6.975 quilòmetres, l'1,3% més.


Distribució d'electricitat a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat, de 141 milions d'euros, es va reduir un 4,1% respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que l'import net de la xifra de negoci va descendir un 3,8%. La caiguda en el resultat respon a l'impacte negatiu de la nova regulació a Espanya. D'una banda, pel RDL 13/2012, que va establir una reducció dels ingressos regulats associats a l'activitat de distribució i gestió comercial de l'accés i, d'altra banda, pel RDL 9/2013, que afecta l'activitat de distribució d'electricitat.

L'evolució negativa del resultat de les activitats de distribució d'electricitat a Espanya va quedar compensada, en part, pel descens d'altres despeses operatives, la qual cosa va reflectir les diferents mesures d'eficiència que la companyia havia previst en l'actualització del seu Pla Estratègic presentat el novembre de l'any passat.

A 31 de març, les vendes de l'activitat d'electricitat van ser de 8.394 GWh, un 5,3% menys que en el mateix període de 2013. En tancar el primer trimestre, la companyia disposava de 3.668.000 punts de subministrament, de manera que es va igualar la xifra del mateix trimestre de l'any anterior.

El temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada (TIEPI) va assolir valors superiors als del mateix període de 2013, principalment a causa d'una pitjor climatologia, tot i que conforme a la mitjana registrada els darrers anys.


Distribució d'electricitat a Moldàvia

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a Moldàvia va assolir els 12 milions d'euros el primer trimestre de 2014, en línia amb els resultats de la companyia al país el mateix període de l'any anterior. Sense considerar l'efecte del tipus de canvi, el creixement de l'EBITDA seria del 8% per la millora als indicadors de pèrdues, millores d'eficiència i contenció de despeses.
Les vendes de l'activitat d'electricitat van ascendir a 711 GWh (+2,4%) i els punts de subministrament van tancar l'any en 849.000 (+1,2%).

Gas: Infraestructures

L'EBITDA de l'activitat d'infraestructures, que inclou l'operació del gasoducte Magrib-Europa, la gestió del transport marítim, el desenvolupament dels projectes integrats de gas natural liquat (GNL) i l'exploració, el desenvolupament, la producció i l'emmagatzematge d'hidrocarburs, es va elevar el primer trimestre de l'any a 71 milions d'euros, un 6% més, degut principalment a l'increment de la tarifa de transport internacional del gasoducte Magrib-Europa el 2013 i a l'optimització logística de la flota.

A 31 de març, l'activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc a través de les societats EMPL i Metragaz va sumar un volum total de 33.287 GWh, un 4,9% menys que el primer trimestre de 2013 per un volum menor de gas vehiculat durant l'any a Espanya per cobrir la demanda del mercat. D'aquesta xifra, 23.474 GWh (-5,1%) van ser transportats per a Gas Natural Fenosa a través de la societat Sagane, i 9.813 GWh (-4,4%) per a Portugal i el Marroc.

Gas: Proveïment i comercialització

L'EBITDA de l'activitat mundial de proveïment i comercialització de gas va ascendir, a 31 de març, a 241 milions d'euros, un 3,6% menys que el mateix període de 2013, fonamentalment a causa del descens de les vendes a Espanya per climatologia i de la diferent programació de vendes al mercat exterior.

La diversificació de la cartera de commodities, així com la gestió conjunta del risc de commodity i dòlar, han contribuït a mantenir el resultat en nivells similars al mateix període de l'any anterior en un context de significativa volatilitat als mercats energètics i de divisa.

En tancar el primer trimestre, el gas comercialitzat al mercat espanyol va assolir els 54.728 GWh, amb un descens de l'11,2%, per una comercialització menor a clients finals de Gas Natural Fenosa, així com per un consum menor dels cicles combinats i per un proveïment menor a tercers (-19,6%).

Gas Natural Europe, filial de comercialització a Europa, disposa actualment a França de 2.655 punts de subministrament, que equivalen a una cartera de 15,1 TWh anuals. La filial consolida la seva posició a Bèlgica i Luxemburg amb 432 punts de subministrament, la qual cosa representa una cartera contractada de 6,3 TWh anuals. A Holanda es referma la posició amb 274 punts de subministrament (5,2 TWh de cartera) i a Alemanya ja hi ha 100 punts de subministrament i 1,2 TWh de cartera.

A Itàlia, Gas Natural Vendita va aconseguir una cartera contractada al mercat a l'engròs de 4,4 TWh/any en tancar el primer trimestre.

Al mercat portuguès, Gas Natural Fenosa va continuar la seva consolidació com a primer operador estranger en comercialització de gas a l'engròs, amb una cartera de contractes industrials de 6,2 TWh/any. La companyia va tancar el trimestre amb una quota de mercat del 13% que, segons l'ens regulador portuguès (ERSE), la converteix en el segon operador del país. Al mercat industrial, on centra les seves activitats, la quota estimada en tancar el trimestre va ser superior al 20%, de manera que consolida el seu lideratge a la península Ibèrica de cara a la creació d'un mercat únic ibèric (MIBGAS).

Al mercat exterior, destaca l'increment de la diversificació de mercats, amb vendes de gas a Amèrica (Carib i Sud) i Àsia (Japó, Índia i Corea del Sud). La companyia consolida la seva presència als principals mercats internacionals de GNL amb una posició a mitjà termini en països en creixement o líders al mercat del gas natural liquat.

En el mercat al detall, la companyia va assolir a Espanya 11,3 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis a 31 de març. Durant el primer trimestre, la companyia va aconseguir activar 397.000 contractes nous en el mercat residencial, amb una cartera final de 351.000 contractes de gas, electricitat i serveis en el mercat de la petita i mitjana empresa, dels quals 19.000 són contractes elèctrics en el mercat portuguès.

Aquest acompliment va fer créixer la cartera de contractes en el segment detallista en un 6% en termes homogenis respecte al tancament del primer trimestre de 2014. D'altra banda, es va superar la xifra d'1,3 milions de llars que disposen de subministrament conjunt de gas i electricitat per part de Gas Natural Fenosa, i més de 2,3 milions de contractes actius de serveis de manteniment.

Electricitat Espanya

L'EBITDA de l'activitat d'electricitat a Espanya (generació, comercialització a l'engròs i al detall i subministrament d'electricitat a tarifa d'últim recurs) va ser de 197 milions d'euros, un 14,3% menys que el primer trimestre de 2013. Aquest descens ha estat motivat fonamentalment per l'impacte que les mesures fiscals i reguladores, aprovades en la Llei 15/2012 i RDL 9/2013, han tingut sobre la generació elèctrica.

El preu mitjà ponderat del mercat diari en el període gener-març d'aquest any va ser de 24,88 €/MWh, inferior als 40,75 €/MWh del mateix període de l'any anterior i menys de la meitat dels 53,81 €/MWh del trimestre anterior.

La producció d'energia elèctrica va ser de 7.198 GWh, un 12,5% menys que el mateix període de l'any anterior. D'aquesta xifra, 6.448 GWh corresponen a generació en règim ordinari (-14%), mentre que la generació en règim especial va sumar 750 GWh (+3,3%).

La quota acumulada de Gas Natural Fenosa en generació d'electricitat en règim ordinari es va situar en el 17,5% durant el primer trimestre de l'any, inferior al 20,2% del mateix període de l'any 2013.

El primer trimestre, la producció hidràulica va ser de 2.205 GWh, un 15,9% superior als 1.903 GWh del mateix període de l'any anterior, conseqüència de les pluges abundants durant aquest període. Per part seva, la producció nuclear va augmentar un 3,9%, fins als 1.164 GWh.

La producció dels cicles combinats durant el primer trimestre de 2014 va ascendir a 2.808 GWh, un 25% menys que el mateix període de 2013 i en línia amb els descensos dels últims trimestres.

La producció tèrmica amb carbó va assolir durant el trimestre els 271 GWh, davant els 730 GWh del mateix període del 2013 (-62,9%). L'aplicació del Reial decret de garantia de subministrament va suposar, entre gener i març d'aquest any, una producció amb carbó nacional de 112 GWh per a Gas Natural Fenosa.

Les vendes d'electricitat, que inclouen la comercialització en el mercat liberalitzat i d'últim recurs (TUR), van assolir, a 31 de març, els 8.742 GWh, un 1,5% menys. Les xifres de la cartera de comercialització elèctrica són concordes al posicionament de maximització de marges, a l'optimització de quota i al grau de cobertura que Gas Natural Fenosa desitja tenir davant les variacions de preu del mercat elèctric.

Gas Natural Fenosa Renovables

Gas Natural Fenosa Renovables va tancar, a 31 de març de 2014, amb una potència total instal·lada en operació de 902 MW, dels quals 738 MW corresponen a tecnologia eòlica, 10 MW a minihidràulica i 57 MW a cogeneració, i es van aplicar els nous criteris de consolidació de les NIIF 11.

La producció va ser un 3,3% superior a la del primer trimestre de l'any 2013 (750 GWh contra 726 GWh). L'augment és degut, fonamentalment, a una major producció eòlica (+5,5%) provocada per una eolicitat més alta en el període. Respecte a la tecnologia minihidràulica (+26,5%), la producció més alta és deguda a l'entrada en funcionament de les centrals de Belesar II i Peares II, ambdues a Galícia, que van iniciar l'operació comercial a les darreries de 2013. La cogeneració va registrar un descens significatiu (-41,7%) respecte al primer trimestre de 2013, a causa de la publicació de la proposta de l'ordre ministerial que determina els nous paràmetres de retribució de l'energia elèctrica exportada.

L'EBITDA es va situar en 12 milions d'euros el primer trimestre de 2014. Aquest descens fou provocat per l'entrada en vigor de diferents disposicions reguladores (Llei 15/2012, RDL 2/2013 i RDL 9/2013) que van incidir en els resultats econòmics de les empreses amb tecnologies en règim especial.


Distribució de gas a l'Amèrica Llatina

Durant el primer trimestre de l'any, l'EBITDA de la distribució de gas a l'Amèrica Llatina va assolir els 147 milions d'euros, amb un descens del 14,5% respecte al mateix període de l'any anterior, a causa de l'efecte negatiu en el tipus de canvi com a conseqüència de la devaluació de les monedes locals, especialment al Brasil (-11,9%) i Colòmbia (-9,4%).

Per països, va destacar l'EBITDA registrat al Brasil, de 69 milions d'euros, que juntament amb el de Colòmbia, de 39 milions d'euros, representen més del 73% del total. L'import net de la xifra de negoci de distribució de gas a l'Amèrica Llatina va ascendir a 730 milions d'euros, amb una contribució destacada de Colòmbia, que va augmentar un 26,5% les seves vendes durant el primer trimestre, gràcies especialment al creixement del mercat industrial.

En tancar el trimestre, les vendes de l'activitat de gas a l'Amèrica Llatina, que agrupa les vendes de gas i els serveis d'accés de tercers a la xarxa (ATX), van ascendir a 56.863 GWh, un 2,2% més que les del primer trimestre de l'any anterior.

La xarxa de proveïment a l'Amèrica Llatina es va incrementar, fins al 31 de març, un 2,5% i va superar els 69.411 quilòmetres. A aquest creixement va contribuir l'expansió de la xarxa a Mèxic, amb 665 quilòmetres nous durant el primer trimestre.

Gas Natural Fenosa va superar els 6,3 milions de punts de subministrament a 31 de març, la qual cosa va representar un increment de 241.000 punts nous. Es pot destacar l'increment a Colòmbia, on es va produir un augment de 117.000 punts. També va ser rellevant el creixement de l'increment net de clients residencials i comercials a Mèxic, d'un 63,7%, per un nombre de posades en servei més alt que l'any anterior.

Distribució d'electricitat a l'Amèrica Llatina

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a l'Amèrica Llatina, que inclou Colòmbia i Panamà, va assolir els 79 milions d'euros el primer trimestre de 2014, un 3,7% menys. En cas de no considerar l'efecte provocat pel tipus de canvi, així com la desinversió a Nicaragua executada el febrer de l'any passat, l'EBITDA augmentaria un 12%.

D'altra banda, Gas Natural Fenosa mantindrà l'operació de les seves dues distribuïdores d'electricitat a Panamà (Edemet i Edechi) per un nou període de 15 anys després de l'adjudicació de l'Autoritat Nacional dels Serveis Públics (ASEP) panamenya l'agost de l'any passat.

El negoci de distribució de Colòmbia va aportar 56 milions d'euros a l'EBITDA, la qual cosa suposa un increment del 20,4%, sense considerar l'efecte del tipus de canvi. Addicionalment, l'EBITDA del primer trimestre de 2014 inclou l'import corresponent a les distribuïdores de Panamà per un valor de 23 milions d'euros.

Les vendes de l'activitat de distribució d'electricitat a l'Amèrica Llatina durant el primer trimestre van ser de 4.074 GWh, xifra pràcticament igual a la del mateix període de l'any anterior. Sense considerar les operacions de Nicaragua en aquest període, les vendes experimentarien un increment del 6,3%, impulsat per l'augment de la demanda tant a Colòmbia (6,7%) com a Panamà (5,1%).
En tancar el trimestre, l'evolució dels indicadors operatius bàsics del negoci evidencia els bons resultats de la gestió del negoci i el desenvolupament conforme als plans de reducció de pèrdues i morositat en ambdós països.

Electricitat Amèrica Llatina

L'EBITDA del negoci d'electricitat a l'Amèrica Llatina, aportat pels actius de generació a Mèxic, Costa Rica, Panamà i la República Dominicana, va ascendir 48 milions d'euros en tancar el trimestre, un 5,9% menys. En cas de no considerar l'efecte provocat pel tipus de canvi, l'EBITDA es reduiria en un 2,4%.

L'energia produïda a l'Amèrica Llatina va ser de 4.013 GWh, un 11,1% menys que el mateix període de l'any anterior.

 

Barcelona, 6 de maig de 2014.

Compte de resultats consolidat

(€ milions) 1T14 1T13(*)
Import net de la xifra de negocis 6.284 6.649
Altres ingressos d'explotació 48 59
Proveïments -4.460 -4.712
Despeses de personal -211 -227
Altres despeses d'explotació -437 -484
EBITDA 1.224 1.285
Altres resultats - 8
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament -387 -397
Dotació a provisions -47 -55
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 790 841
Resultat financer -200 -206
Resultat alienació instruments financers - -
Resultat d'entitats mètode participació -1 -10
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 589 625
Impost sobre beneficis -144 -161
Interessos minoritaris -43 -53
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP 402 411

(*) Reexpressat aplicant NIIF 11

 

Balanç de situació consolidat

(€ milions) 31/03/14 31/03/13(*)
Actiu no corrent- 33.137 33.800
Immobilitzat intangible 7.946 8.307
Immobilitzat material 20.282 20.889
Inversions mètode participació 2.415 2.567
Actius financers no corrents 1.437 998
Actius per impost diferit 1.057 1.039
Actiu corrent- 10.739 11.310
Existències 779 676
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.183 5.119
Altres actius financers corrents 294 1.091
Efectiu i mitjans líquids equivalents 4.483 4.424
TOTAL ACTIU 43.876 45.110

 

(€ milions) 31/03/14 31/03/13(*)
Patrimoni net- 15.349 15.356
Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant 13.827 13.764
Interessos minoritaris 1.522 1.592
Passiu no corrent- 19.566 23.485
Ingressos diferits 923 868
Actius per impost diferit 1.057 1.039
Provisions no corrents 1.467 1.563
Passius financers no corrents 14.332 18.332
Passius per impost diferit 1.982 2.044
Altres passius no corrents 862 678
Passiu corrent- 8.961 6.269
Provisions corrents 139 132
Passius financers corrents 4.329 1.533
Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.039 4.183
Altres passius corrents 454 421
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 43.876 45.110

(*) Reexpressat aplicant NIIF 11

 

Principals magnituds físiques consolidades

Activitat de distribució Europa

  1T14 1T13 %
Distribució gas:      
Vendes - ATX (GWh) 52.969 59.032 -10,3
Punts de subministrament, en milers (31/03) 5.639 5.581 1,0
Distribució electricitat:      
Vendes - ATX (GWh) 9.105 9.560 -4,8
Punts de subministrament, en milers (31/03) 4.517 4.509 0,2
TIEPI a Espanya (minuts) 19 14 35,7

 

Activitat de gas

  1T14 1T13 %
Subministrament de gas (GWh):      
Vendes - ATX (GWh) 86.114 89.179 -3,4
Comercialització Espanya 54.728 61.611 -11,2
Comercialització al detall Itàlia 1.232 1.560 -21,0
Resta de vendes de gas 30.154 26.008 15,9
Transport de gas - EMPL (GWh) 33.287 35.011 -4,9

 

Activitat d'electricitat

  1T14 1T13 %
Energia elèctrica produïda (GWh): 7.342 8.367 -12,3
Espanya: 7.198 8.224 -12,5
Règim ordinari: 6.448 7.498 -14,0
Hidràulica 2.205 1.903 15,9
Nuclear 1.164 1.120 3,9
Carbó 271 730 -62,9
Cicles combinats 2.808 3.745 -25,0
Règim especial 750 726 3,3
Internacional (Kènia) 144 143 0,7
Capacitat de generació elèctrica (MW): 12.202 12.138 0,5
Espanya: 12.090 12.026 0,5
Règim ordinari: 11.188 11.162 0,2
Hidràulica 1.916 1.907 0,5
Nuclear 604 604 -
Carbó 2.065 2.048 0,8
Cicles combinats 6.603 6.603 -
Règim especial 902 864 4,4
Internacional (Kènia) 112 112 -

 

Activitat a l'Amèrica Llatina

  1T14 1T13 %
Distribució, vendes - ATX (GWh): 60.937 59.714 2,0
Gas 56.863 55.641 2,2
Electricitat 4.074 4.073 -
Punts de subministrament, en milers (31/03): 9.319 8.980 3,8
Gas 6.379 6.138 3,9
Electricitat 2.940 2.842 3,4
Capacitat de generació elèctrica (MW): 2.317 2.317 -
Mèxic (CC) 2.035 2.035 -
Costa Rica (hidràulica) 51 51 -
Panamà (hidràulica) 22 22 -
Panamà (fuel) 11 11 -
República Dominicana (fuel) 198 198 -
Energia elèctrica produïda (GWh): 4.013 4.512 -11,1
Mèxic (CC) 3.831 4.137 -7,4
Costa Rica (hidràulica) 26 42 -38,1
Panamà (hidràulica) 14 15 -6,7
Panamà (fuel) 12 3 -
República Dominicana (fuel) 130 315 -58,7