El benefici net del primer semestre va ascendir a 932 milions, un 19,5% més, a causa de resultats extraordinaris i malgrat l'impacte regulador a Espanya

Data
24-07-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

L'EBITDA consolidat va ser de 2.421 milions d'euros, un 3% menys, fruit d'un entorn macroeconòmic, energètic i regulatori exigent i malgrat la significativa contenció de la despesa.

  • Sense tenir en compte l'impacte de les mesures reguladores del RDL 9/2013 (132 milions d'euros) i de la depreciació de divises internacionals (76 milions d'euros), l'EBITDA gestionable va créixer un 5,2%, compensat parcialment pel bon acompliment de l'activitat gasista, especialment la internacional.
  • El benefici net del primer semestre va arribar als 932 milions a causa, principalment, de les plusvàlues de la venda de GNF Telecomunicaciones el mes de juny passat.  Ajustant el resultat per aquest efecte, el benefici net va caure un 2,7% pels impactes reguladors i la depreciació de les monedes, fonamentalment les llatinoamericanes.
  • El RDL 8/2014, del 5 de juliol, inclou una sèrie d'ajustaments a la retribució de les activitats regulades de gas, entre els quals, a les activitats de transport i distribució que, en el cas de GAS NATURAL FENOSA, suposen una reducció de la retribució d'aproximadament 45 milions el 2014.
  • Malgrat els diferents impactes en el resultat durant el semestre, la diversificació d'activitats i la solidesa financera permeten a GAS NATURAL FENOSA mantenir els objectius marcats en l'actualització del seu Pla estratègic 2013-2015.
  • Les mesures reguladores adoptades a Espanya des del 2012 en el sector elèctric impactaran en l'EBITDA anual en 600 milions a partir d'aquest exercici. Fins al 30 de juny, només l'impacte del RDL 9/2013 en l'EBITDA va ser de 132 milions d'euros.
  • GAS NATURAL FENOSA continua avançant en el seu despalanquejament i ha situat el seu nivell d'endeutament en el 46,6% i el deute financer net ha descendit un 8,6%, fins als 13.472 milions.

GAS NATURAL FENOSA ha obtingut un benefici net de 932 milions en el primer semestre de 2014, un 19,5% més que el mateix període de l'any anterior. Aquest resultat inclou les plusvàlues de la venda de GNF Telecomunicaciones al començament del mes de juny passat de 252 milions d'euros.

Ajustant aquests efectes, el benefici net va disminuir en un 2,7% a causa dels impactes del RDL 9/2013 i de l'impacte de la depreciació de les monedes, principalment les llatinoamericanes, en la seva translació comptable a euros. El perfil de negoci i la diversificació de les activitats de la companyia, la ferma presència internacional i una política financera estricta li han permès compensar, en part, els diferents impactes macroeconòmics i reguladors durant aquest període.

L'EBITDA consolidat ha arribat als 421 milions d'euros, un 3% menys respecte del mateix període de l'any anterior, malgrat una significativa contenció de la despesa. Sense tenir en compte l'impacte regulador i la depreciació de divises internacionals, principalment les llatinoamericanes, l'EBITDA gestionable del primer semestre de l'exercici va ser de 2.629 milions, un 5,2% més.

L'impacte en l'EBITDA de la depreciació de les monedes en la seva translació comptable a euros va ser de 76 milions d'euros més respecte de la del primer semestre de l'any anterior. El real brasiler i el pes colombià van ser les dues divises amb un impacte major en la depreciació.

D'altra banda, les mesures reguladores del RDL 9/2013 ―en vigor des del 14 de juliol de 2013 i que, per tant, no va tenir impacte en el primer semestre de 2013― sí que van restar a l'EBITDA de la companyia 132 milions d'euros durant el primer semestre d'aquest any 2014.

A més, el RDL 8/2014, vigent des del 5 de juliol d'aquest any, inclou ajustaments en la retribució de les activitats de distribució i transport de gas que, en el cas de GAS NATURAL FENOSA, suposen una reducció de la retribució d'aproximadament 45 milions d'euros durant el 2014. Aquest nou canvi regulador no impactarà de manera significativa en l'activitat d'expansió prevista per al negoci de distribució de gas a Espanya.

Malgrat l'entorn macroeconòmic i regulador, la companyia energètica manté la solidesa i la diversificació del seu model de negoci, que es basa en la contribució creixent de la seva presència internacional, la fortalesa financera i la cerca de més eficiència.

 Manteniment de la política de dividends

 Malgrat els impactes en el resultat de la companyia del primer semestre de 2014, GAS NATURAL FENOSA manté els objectius marcats en l'actualització del seu Pla estratègic 2013-2015 amb unes metes realistes, adaptades al context macroeconòmic, energètic i, sobretot, regulador.

La companyia continua compromesa amb la seva política de dividend en efectiu i preveu mantenir el seu pay out en el 62%, percentatge compatible amb la política de despalanquejament i creixement prevista.

La Junta General Ordinària d'Accionistes, que va tenir lloc a Barcelona el mes d'abril passat, va aprovar una remuneració en efectiu per a l'accionista per un import total de 898 milions, el que suposa una rendibilitat per dividends superior al 4,8% (referenciada a la cotització del 31 de desembre de 2013 que era de 18,695 euros per acció).

El dividend brut total ha estat de 0,897 euros per acció (0,393 euros com a dividend a compte que van ser abonats en efectiu el 8 de gener passat i 0,504 euros per acció, com a dividend complementari, que s'han abonat també en efectiu el dia 1 de juliol).

Destacada aportació de les activitats internacionals

Les activitats internacionals de GAS NATURAL FENOSA han representat el 40,9% del total de l'EBITDA consolidat, davant del 42,3% per al mateix període de l'any anterior. Aquest descens és degut principalment a l'impacte de la translació comptable a euros de les diferents divises internacionals, especialment les de l'Amèrica Llatina. L'EBITDA de les activitats a Espanya ha descendit també un 0,5% i suposa el 59,1% del total del consolidat.

Al tancament del primer semestre, el deute financer net va ser de 13.472 milions d'euros, el que situa el nivell d'endeutament en el 46,6%, i suposa un descens del 8,6% respecte del deute financer net el 30 de juny del 2013. Si es descompta el dèficit de tarifa pendent de cobrar al tancament del primer semestre (436 milions), així com les retencions per desviacions transitòries d'ingressos i despeses del 2014 (155 milions) practicades per la CNMC, el deute net se situa en 12.881 milions, equivalent a una ràtio d'endeutament del 45,5%.

El 93,3% del deute financer net té un venciment igual o posterior a l'any 2016 i la vida mitjana del deute s'ha situat en 5 anys. El 30 de juny, la companyia ha totalitzat una liquiditat de 12.807 milions d'euros, la qual cosa suposa una cobertura de venciments superior als 24 mesos.

Les inversions materials i intangibles de GAS NATURAL FENOSA han arribat als 666 milions d'euros durant el període, amb un increment del 15,4% respecte a les del mateix semestre del 2013. Aquest creixement és degut fonamentalment a la incorporació d'un vaixell metaner el març d'aquest any en règim d'arrendament financer (177 milions). Ajustant aquesta xifra, les inversions materials i intangibles decreixerien en un 21,2%.

Per àmbit geogràfic, les inversions a Espanya –exclòs el vaixell metaner– van disminuir un 13,9%. El principal focus inversor de la companyia es va situar a Llatinoamèrica, amb el 28,7% del total consolidat.

Distribució de gas a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Espanya ha arribat als 452 milions d'euros, en línia amb el resultat del mateix període de l'any anterior.

Les vendes de l'activitat regulada de gas a Espanya en el seu conjunt han descendit en 14.573 GWh (-14,3%) respecte al mateix semestre de l'any anterior. El descens està provocat per la caiguda de la demanda de gas subjecta a remuneració, a causa d'una climatologia més càlida els últims mesos, així com per la caiguda de la demanda en alguns sectors industrials, com el de la cogeneració, afectats per les noves mesures reguladores.

El 30 de juny, la companyia tenia 5.198.000 punts de subministrament (+1,1%) i la xarxa de distribució va assolir els 48.258 quilòmetres, un 2,4% més que en tancar el primer semestre de l'any anterior. La companyia ha augmentat un 5,5% les seves inversions en l'àmbit de l'activitat de distribució regulada de gas a Espanya.

Distribució de gas a Itàlia

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Itàlia ha estat de 46 milions d'euros, un 9,8% menys que el mateix període de l'any anterior. La reducció és deguda, d'una banda, als nous models reguladors de retribució 2014-2019, que minoren la remuneració de la distribució i provoquen menys marge de comercialització en períodes de més consum. D'altra banda, les vendes reduïdes al mercat domèstic (2.192 GWh el primer semestre) afectades per les altes temperatures també han influït negativament en el resultat.

GAS NATURAL FENOSA ha arribat als 456.000 punts de subministrament a Itàlia, un 1,1% més que el 30 de juny de 2014, mentre que la xarxa de distribució ha arribat als 7.005 quilòmetres, l'1,5% més.

Distribució d'electricitat a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat, de 287 milions d'euros, s'ha reduït un 3% respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que l'import net de la xifra de negoci ha descendit un 2,2%. La caiguda en el resultat respon a l'impacte negatiu de la nova regulació a Espanya. D'una banda, pel RDL 13/2012, que va establir una reducció dels ingressos regulats associats a l'activitat de distribució i gestió comercial de l'accés i, d'altra banda, pel RDL 9/2013, que afecta l'activitat de distribució d'electricitat.

El 30 de juny, les vendes de l'activitat d'electricitat van ser de 16.038 GWh, un 2% menys que el mateix període del 2013. En tancar el primer semestre, la companyia comptava amb 3.670.000 punts de subministrament, xifra similar a la del mateix període de l'any anterior.

El Temps d'Interrupció Equivalent a la Potència Instal·lada (TIEPI) va arribar a uns valors superiors als del mateix període del 2013 a causa, principalment, d'una climatologia pitjor, tot i que d'acord amb la mitjana registrada en els últims anys.

Distribució d'electricitat a Moldàvia

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a Moldàvia ha arribat als 18 milions d'euros durant el primer semestre de l'any, la qual cosa suposa un descens del 10%. La disminució de l'EBITDA és deguda principalment a la depreciació de la moneda local davant de l'euro. Sense considerar l'efecte del tipus de canvi, el creixement de l'EBITDA seria del 6,8% per la millora als indicadors de pèrdues, les millores de l'eficiència i la contenció de les despeses.

Les vendes de l'activitat d'electricitat han ascendit a 1.305 GWh (+2,1%) i els punts de subministrament han tancat el semestre en 852.000 (+1,3%).

Gas: Infraestructures

L'EBITDA de l'activitat d'infraestructures, que inclou l'operació del gasoducte Magrib-Europa, la gestió del transport marítim, el desenvolupament dels projectes integrats de gas natural liquat (GNL) i l'exploració, desenvolupament, producció i emmagatzemament d'hidrocarburs, s’ha elevat durant el primer semestre de l'any a 140 milions d'euros, un 3,7% més, a causa principalment de l'increment de la tarifa de transport internacional del gasoducte Magrib-Europa el 2013 i a l'optimització logística de la flota.

El 30 de juny, l'activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc a través de les societats EMPL i Metragaz va sumar un volum total de 61.547 GWh, un 5,8% menys que el primer semestre del 2013 per un menor volum de gas vehiculat durant l'any a Espanya per cobrir la demanda del mercat. D'aquesta xifra, 43.866 GWh (-6%) van ser transportats per a Gas Natural Fenosa a través de la societat Sagane, i 17.682 GWh (-5,1%) per a Portugal i el Marroc.

Gas: Proveïment i comercialització

L'EBITDA de l'activitat mundial d'aprovisionament i comercialització de gas ha ascendit el 30 de juny a 482 milions d'euros, un 8,3% més que el mateix període del 2013, a causa fonamentalment de l'increment de les vendes al mercat exterior.

En tancar el primer semestre, el gas comercialitzat al mercat espanyol ha arribat als 100.021 GWh, amb un descens del 10,3%, per una reducció en la comercialització a clients finals de GAS NATURAL FENOSA, provocat per un consum reduït dels cicles combinats i per un menor aprovisionament a tercers (-14,2%).

Gas Natural Europe, filial de comercialització a Europa, disposa actualment a França de 2.716 punts de subministrament, que equivalen a una cartera de 19,9 TWh anuals. La filial consolida la seva posició a Bèlgica i Luxemburg amb 462 punts de subministrament, la qual cosa representa una cartera contractada de 6,3 TWh anuals. A Holanda es referma la posició amb 284 punts de subministrament (5,1 TWh de cartera) i a Alemanya ja hi ha 145 punts de subministrament i 1,4 TWh de cartera.

A Itàlia, Gas Natural Vendita ha aconseguit una cartera contractada al mercat a l'engròs de 6,4 TWh/any en tancar el primer semestre d'enguany.

Al mercat portuguès, Gas Natural Fenosa ha continuat la seva consolidació com a primer operador estranger en comercialització de gas a l'engròs, amb una cartera de contractes industrials de 6,5 TWh/any. La companyia ha tancat el semestre amb una quota de mercat del 17% que, segons l'ens regulador portuguès (ERSE), la converteix en el segon operador del país. Al mercat industrial, on centra les seves activitats, la quota estimada al tancament del trimestre va ser superior al 20%, de manera que així es va consolidar el seu lideratge a la península Ibèrica de cara a la creació d'un mercat únic ibèric (MIBGAS).

Nous contractes

Al mercat exterior, destaca l'increment de la diversificació de mercats, amb vendes de gas a Amèrica (Carib i Sud) i Àsia (Japó, Índia i Corea del Sud). La companyia consolida la seva presència als principals mercats internacionals de GNL amb una posició a mitjà termini en països en creixement o líders al mercat del gas natural liquat.

En aquesta línia, GAS NATURAL FENOSA ha firmat un contracte de llarg termini de venda de gas natural liquat (GNL) a Xile, ampliant així la seva presència a la conca del Pacífic. D'altra banda, la companyia energètica va signar amb Cheniere un nou contracte de proveïment de GNL, a través del qual la societat nord-americana subministrarà a GAS NATURAL FENOSA 2 bcm anuals amb llibertat de destinació, procedents de la seva planta de liqüefacció de Corpus Christi.

Al mercat a la menuda, la companyia ha arribat a Espanya als 11,3 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis el 30 de juny. Durant el primer semestre, ha activat 783.000 nous contractes al mercat residencial. L'1 d'abril passat va entrar en vigor el nou model de tarifació per als clients d'electricitat acollits al Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC). GAS NATURAL FENOSA, a través de la seva comercialitzadora de referència, GNSur, compta amb 2,6 milions de clients acollits a aquesta tarifa.

La cartera de serveis ha superat el 30 de juny els 2,4 milions de contractes actius. Aquest acompliment ha fet créixer la cartera de contractes en el segment minorista en un 6% en termes homogenis respecte al mateix període de l'any anterior.

La companyia energètica continua amb el desenvolupament d'infraestructures de càrrega pública per a vehicles de gas natural comprimit i gas natural liquat. GAS NATURAL FENOSA compta amb 37 estacions de càrrega per a gas natural vehicular i se situa al capdavant d'Europa com a propietària d'estacions de càrrega de gas natural líquid.

Electricitat Espanya

L'EBITDA de l'activitat d'electricitat a Espanya (generació, comercialització a l'engròs i minorista i subministrament d'electricitat a tarifa d'últim recurs) ha estat de 372 milions d'euros, un 11,8% menys que el primer semestre del 2013. Aquest descens ha estat motivat per l'evolució dels preus dels mercats de combustible, el preu elèctric reduït del mercat a l'engròs resultat d'un canvi en el mix de producció i les mesures fiscals i reguladores (RDL 15/2012 i RDL 9/2013) que han afectat la generació elèctrica.

El preu mitjà ponderat del mercat diari en el període abril-juny d'aquest any ha estat de 41,07 €/MWh, sensiblement superior als 31,78 €/MWh del mateix trimestre del 2013 i un 65% superior als 24,88 €/MWh del trimestre anterior.

La producció d'energia elèctrica ha estat de 13.716 GWh, un 4,4% menys que el mateix període de l'any anterior. D'aquesta xifra, 12.509 GWh corresponen a generació en règim ordinari (-4,6%), mentre que la generació en règim especial ha sumat 1.207 GWh (-2,9%).

La quota acumulada de GAS NATURAL FENOSA en generació d'electricitat es va situar en el 17% en el primer semestre de l'any, inferior al 18,6% del mateix període de l'any 2013.

Al segon trimestre, la producció hidràulica ha estat de 779 GWh, inferior als 1.295 GWh del mateix període de l'any anterior, com a conseqüència de les pluges abundants, especialment al juny. Per la seva banda, la producció nuclear al segon trimestre ha augmentat un 5%, fins als 923 GWh.

La producció dels cicles combinats durant el segon trimestre de 2014 ha ascendit a 3.123 GWh, un 10,7% superior al mateix període del 2013. Durant el semestre, la producció amb aquesta tecnologia ha estat de 5.940 GWh, un 9,6% inferior a la del 2013, amb una quota sobre el conjunt nacional pròxima al 70%.

La producció tèrmica amb carbó ha arribat durant el trimestre als 1.225 GWh, el doble de la del segon trimestre de l'any anterior. L'aplicació del Reial Decret de Garantia de Subministrament ha suposat entre l'abril i el juny d'enguany una producció amb carbó nacional de 569 GWh per a GAS NATURAL FENOSA.

Les vendes d'electricitat, que inclouen la comercialització al mercat liberalitzat i d'últim recurs, han arribat, el 30 de juny, als 16.884 GWh, un 1,7% més. Les xifres de la cartera de comercialització elèctrica són concordes al posicionament de maximització de marges, a l'optimització de quota i al grau de cobertura que Gas Natural Fenosa desitja tenir davant les variacions de preu del mercat elèctric.

Gas Natural Fenosa Renovables

Gas Natural Fenosa Renovables ha tancat el primer semestre amb una potència total instal·lada en operació de 902 MW, dels quals 738 corresponen a tecnologia eòlica, 107 a minihidràulica i 57 a cogeneració.

La producció ha estat un 2,9% inferior a la del 2013 (1.207 GWh respecte de 1.243 GWh). La disminució és deguda principalment a la producció reduïda de la tecnologia de cogeneració (-63,4%). A la tecnologia eòlica, s'ha produït un increment del 3%, mentre que a la producció amb tecnologia minihidràulica la producció ha augmentat un 22,7%, a causa de l'entrada en funcionament de les centrals de Belesar I i Belesar II.

Distribució de gas a Llatinoamèrica

Durant el primer semestre de l'any, l'EBITDA de la distribució de gas a Llatinoamèrica ha arribat als 299 milions d'euros, amb un descens del 15,8% respecte al mateix període de l'any anterior, a causa de l'efecte negatiu en el tipus de canvi com a conseqüència de la devaluació de les monedes locals, especialment al Brasil (-9,2%) i Colòmbia (-7,3%).

Per països, ha destacat l'EBITDA registrat al Brasil, de 147 milions d'euros que, juntament amb el de Colòmbia, de 84 milions d'euros, representen més del 77% del total. L'import net de la xifra de negoci de distribució de gas a Llatinoamèrica ha ascendit a 1.600 milions d'euros, amb una contribució destacada de Colòmbia, que ha augmentat un 30,1% les seves vendes durant el període, gràcies especialment al creixement del mercat industrial.

En tancar el semestre, les vendes de l'activitat de gas a Llatinoamèrica, que agrupa les vendes de gas i els serveis d'accés de tercers a la xarxa (ATR), han ascendit a 121.887 GWh, un 4,8% més que les del mateix període del 2013.

La xarxa de distribució a Llatinoamèrica s'ha incrementat fins al 30 de juny en un 2,2% i ha superat els 69.761 quilòmetres. A aquest creixement ha contribuït l'expansió de la xarxa a Mèxic, amb 685 quilòmetres nous durant el primer semestre.

GAS NATURAL FENOSA ha superat els 6,4 milions de punts de subministrament el 30 de juny, fet que ha representat un increment de 251.000 nous punts. Cal destacar l'increment a Colòmbia, on es va produir un augment de 117.000 punts. També ha estat rellevant l'increment net de clients residencials i comercials a Mèxic durant el trimestre, d'un 48,1%, per un nombre més elevat de posades en servei que l'any anterior.

Distribució d'electricitat a Llatinoamèrica

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a Llatinoamèrica, que inclou Colòmbia i Panamà, ha arribat als 151 milions d'euros durant el primer semestre de 2014, un 8,5% menys. En cas de no considerar l'efecte provocat pel tipus de canvi, així com la desinversió a Nicaragua executada el febrer de l'any passat, l'EBITDA augmentaria un 2,6%.

El negoci de distribució de Colòmbia ha aportat 105 milions d'euros a l'EBITDA, la qual cosa suposa un increment del 3,1%, sense considerar l'efecte del tipus de canvi. Addicionalment, l'EBITDA dels sis primers mesos de 2014 inclou l'import corresponent a les distribuïdores de Panamà per valor de 45 milions d'euros.

Les vendes de l'activitat de distribució d'electricitat a Llatinoamèrica durant el primer semestre han estat de 8.372 GWh, un 2,6% més que el mateix període de l'any anterior. Sense considerar les operacions de Nicaragua en aquest període, les vendes van experimentar un increment del 5,7%, impulsat per l'augment de l'activitat tant a Colòmbia (+5,9%) com a Panamà (+4,9%).

En tancar el semestre, l'evolució dels indicadors operatius bàsics del negoci evidencia els bons resultats de la gestió del negoci i el desenvolupament conforme als plans de reducció de pèrdues i morositat en ambdós països.

Electricitat Llatinoamèrica

L'EBITDA del negoci d'electricitat a Llatinoamèrica, aportat pels actius de generació a Mèxic, Costa Rica, Panamà i la República Dominicana, ha ascendit a 96 milions d'euros el 30 de juny, un 4% menys. En cas que no es considerés l'efecte provocat pel tipus de canvi, l'EBITDA augmentaria un 0,3%.

L'energia produïda a l'Amèrica Llatina ha estat de 8.589 GWh, un 2,9% menys que el mateix període de l'any anterior.

Barcelona, 24 de juliol del 2014

Compte de resultats consolidat

(milions d'€) 1S14 1S13(*)
Import net de la xifra de negocis 12.154 12.531
Altres ingressos d'explotació 102 101
Aprovisionaments -8.522> -8.744
Despeses de personal -422 -436
Altres despeses d'explotació -891 -955
EBITDA 2.421 2.497
Altres resultats 253 8
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament -796 -807
Dotació a provisions -116 -114
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1.762 1.584
Resultat financer -398 -386
Resultat alienació instruments financers - -
Resultat d'entitats mètode participació -12 -35
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.352 1.163
Impost sobre beneficis -331 -273
Interessos minoritaris -89 -110
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP 932 780

  (*) Reexpressat aplicant NIIF 11

Balanç de situació consolidat

(milions d'€) 30/06/14 30/06/13(*)
Actiu no corrent-   32.788 33.209
  Immobilitzat intangible   7.830  8.079
  Immobilitzat material   20.049  20.671
  Inversions mètode participació   2.348  2.515
  Actius financers no corrents   1.469  952
  Actius per impost diferit   1.092  992
Actiu corrent-   11.261 12.264 
  Existències   857  842
  Deutors comercials i altres comptes per cobrar   4.527  4.670
  Altres actius financers corrents   349  1.112
  Efectiu i mitjans líquids equivalents   5.528  5.640
TOTAL ACTIU   44.049 45.473 
(milions d'€) 30/06/14 30/06/13(*)
Patrimoni net 15.437 14.944
  Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant 13.927 13.423
  Interessos minoritaris 1.510 1.521
Passiu no corrent- 19.605 23.756
  Ingressos diferits 822 873
  Provisions no corrents 1.478 1.575
  Passius financers no corrents 14.484 18.578
  Passius per impost diferit 1.967 1.998
  Altres passius no corrents 854 732
Passiu corrent 9.007 6.773
  Provisions corrents 93 80
  Passius financers corrents 4.524 1.825
  Creditors comercials i altres comptes per pagar 3.404 3.969
  Altres passius corrents 986 899
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 44.049 45.473

(*) Reexpressat aplicant NIIF 11

 

Principals magnituds físiques consolidades

 

Activitat de distribució Europa

  1S14 1S13 %
Distribució gas:      
Vendes - ATR (GWh) 89.404 104.179 -14,2
Punts de subministrament, en milers (30/06) 5.654 5.594 1,1
Distribució electricitat:      
Vendes - ATR (GWh) 17.343 17.640 -1,7
Punts de subministrament, en milers (30/06) 4.522 4.513 0,2
TIEPI a Espanya (minuts) 27 23 17,4

 

Activitat de gas

  1S14 1S13 %
Subministrament de gas (GWh): 159.465 159.361 0,1
Comercialització Espanya 100.021 111.527 -10,3
Comercialització al detall Itàlia 1.781 1.838 -3,1
Resta de vendes de gas 57.663 45.996 25,4
Transport de gas - EMPL (GWh) 61.547 65.303 -5,8

 

Activitat d'electricitat

  1S14 1S13 %
Energia elèctrica produïda (GWh): 13.988 14.619 -4,3
Espanya: 13.716 14.349 -4,4
Generació:      
Hidràulica 2.984 3.198 -6,7
Nuclear 2.088 1.999 4,5
Carbó 1.497 1.336 12,1
Cicles combinats 5.940 6.573 -9,6
Renovable i cogeneració 1.207 1.243 -2,9
Internacional (Kenia) 272 270 0,7
Capacitat de generació elèctrica (MW): 12.235 12.145 0,7
Espanya: 12.123 12.033 0,7
Generació:      
Hidràulica 1.949 1.914 1,8
Nuclear 604 604 -
Carbó 2.065 2.048 0,8
Cicles combinats 6.603 6.603 -
Renovable i cogeneració 902 864 4,4
Internacional (Kenya) 112 112 -

 

Activitat a l'Amèrica Llatina

  1S14 1S13 %
Distribució, vendes - ATX (GWh): 130.259 124.425 4,7
Gas 121.887 116.263 4,8
Electricitat 8.372 8.162 2,6
Punts de subministrament, en milers (30/06): 9.412 9.066 3,8
Gas 6.447 6.196 4,1
Electricitat 2.965 2.869 3,3
Capacitat de generació elèctrica (MW): 2.317 2.317 -
Mèxic (CC) 2.035 2.035 -
Costa Rica (hidràulica) 51 51 -
Panamà (hidràulica) 22 22 -
Panamà (fuel) 11 11 -
República Dominicana (fuel) 198 198 -
Energia elèctrica produïda (GWh): 8.589 8.841 -2,9
Mèxic (CC) 8.114 8.088 0,3
Costa Rica (hidràulica) 71 90 -21,1
Panamà (hidràulica) 27 26 3,8
Panamà (fuel) 24 9 -
República Dominicana (fuel) 353 628 -43,8