El benefici net va ascendir a 1.239 milions, un 10,6% més, a causa de resultats extraordinaris i malgrat l'impacte regulatori a Espanya

Data
04-11-2014
Categoria
Notícia corporativa
Tema

L'EBITDA consolidat va ser de 3.606 milions d'euros, un 2,3% menys, a causa d'un entorn macroeconòmic i regulador exigent i malgrat la significativa contenció de la despesa.

  • L'EBITDA gestionable hauria crescut un 4%, fins als 3.837 milions, gràcies a l'activitat gasista internacional i sense tenir en compte l'impacte de 151 milions de les mesures reguladores (RDL 9/2013 i RDL 8/2014 i de 80 milions per la depreciació de divises internacionals.
  • El benefici net va ser de 1.239 milions per plusvàlues de la venda de GNF Telecomunicaciones (252 milions). Sense aquest efecte, el benefici hauria estat un 2,6% inferior pels impactes reguladors i la depreciació de les monedes, especialment llatinoamericanes.
  • Malgrat els diferents impactes, la diversificació d'activitats i la solidesa financera permeten a Gas Natural Fenosa mantenir els objectius marcats en l'actualització del seu Pla estratègic 2013-2015.
  • Gas Natural Fenosa continua avançant en el seu despalanquejament i va situar el nivell d'endeutament en el 46,4%, i el deute financer net va descendir un 6,3%, fins als 13.843 milions.
  • La companyia va crear la societat Global Power Generation, per impulsar el seu negoci internacional de generació fora d'Europa.


Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net de 1.239 milions entre gener i setembre, un 10,6% més que el mateix període de l'any anterior, gràcies als 252 milions de plusvàlues per la venda, el passat mes de juny, de GNF Telecomunicaciones.

El benefici net ajustat disminuiria en un 2,6% a causa dels impactes reguladors (RDL 9/2013 i RDL 8/2014) i de la depreciació de les monedes, especialment llatinoamericanes. No obstant això, l'equilibri de les diferents activitats, una presència internacional destacada i una política financera estricta li permeten compensar, en part, aquests impactes durant el període.

L'EBITDA consolidat va assolir els 3.606 milions d'euros, un 2,3% menys, malgrat una contenció significativa de la despesa. Sense tenir en compte l'impacte regulador i la depreciació de divises internacionals, principalment llatinoamericanes, l'EBITDA gestionable dels nou primers mesos de l'exercici seria de 3.837 milions, un 4% més que el mateix període de l'any anterior.

L'impacte en l'EBITDA de la depreciació de les monedes en la seva translació comptable a euros va anar 80 milions d'euros per sobre de la dels nou primers mesos de 2013. Les dues divises que van tenir més impacte van ser el real brasiler i el pes colombià.

D'altra banda, les mesures reguladores del RDL 9/2013 –en vigor des del 14 de juliol de 2013 i sense impacte fins a aquesta data– i el RDL 8/2014 –que afecta les activitats regulades del gas i amb efecte des del 5 de juliol d'aquest any– van tenir un impacte en l'EBITDA de 151 milions d'euros en tancar el tercer trimestre.

Malgrat l'entorn macroeconòmic i regulador, la companyia energètica manté la solidesa i la diversificació del seu model de negoci, que es basa en la contribució creixent de la seva presència internacional, la fortalesa financera i la cerca de més eficiència.

Manteniment de la política de dividends

Malgrat els impactes en el resultat de la companyia durant aquest exercici, Gas Natural Fenosa manté els objectius marcats en l'actualització del seu Pla estratègic 2013-2015 amb unes metes realistes, adaptades al context macroeconòmic, energètic i, especialment, regulador. La companyia continua compromesa amb la seva política de dividend en efectiu i preveu mantenir el seu pay out en el 62%, percentatge compatible amb les polítiques de despalanquejament i creixement previstes.

La Junta General Ordinària d'Accionistes, que va tenir lloc a Barcelona el mes d'abril passat, va aprovar una remuneració en efectiu per a l'accionista per un import total de 898 milions, el que suposa una rendibilitat per dividends superior al 4,8% (referenciada a la cotització del 31 de desembre de 2013 que era de 18,695 euros per acció). El dividend brut total ha estat de 0,897 euros per acció (0,393 euros/acció com a dividend a compte, i 0,504 euros/acció com a dividend complementari, ja abonats per gener i juliol d'aquest any, respectivament).

Aportació de les activitats internacionals

Les activitats internacionals de Gas natural Fenosa van representar, en tancar el tercer trimestre, el 42,7% del total de l'EBITDA consolidat, en comparació del 43,3% el mateix període de l'any anterior. Aquest descens es deu principalment a l'impacte de la translació comptable a euros de les diferents divises internacionals, especialment les de Llatinoamèrica. L'EBITDA de les activitats a Espanya va descendir també un 1,2% i va suposar el 57,3% del total del consolidat.

El 30 de setembre, el deute financer net va ser de 13.843 milions d'euros, el que situa el nivell d'endeutament en el 46,4% i suposa un descens del 6,3% respecte del deute financer net el 30 de setembre de 2013. Si es descompta el dèficit de tarifa pendent de cobrar al tancament del tercer trimestre (428 milions), així com les retencions per desviacions transitòries d'ingressos i despeses de 2014 (194 milions) practicades per la CNMC, el deute net se situaria en 13.221 milions, equivalent a una ràtio d'endeutament del 45,3%.

El 92,9% del deute financer net té un venciment igual o posterior a l'any 2016 i la vida mitjana del deute se situa en cinc anys. El 30 de setembre, la companyia disposava d'una liquiditat de 10.802 milions d'euros, la qual cosa suposa una cobertura de venciments superior als 24 mesos.

Les inversions materials i intangibles de Gas Natural Fenosa van assolir els 1.015 milions d'euros durant el període, amb un increment del 15,2% respecte a les del mateix període de 2013. Aquest creixement és degut fonamentalment a la incorporació d'un vaixell metaner el març d'aquest any en règim d'arrendament financer (177 milions). Ajustant aquest efecte, les inversions materials i intangibles decreixerien en un 4,9%.

Per àmbit geogràfic, les inversions a Espanya –exclòs el vaixell metaner– van disminuir un 3,6%. El principal focus inversor de la companyia es va situar en l'activitat de distribució de gas, que va augmentar en el període un 14% i va representar el 33,7% del total consolidat. Per la seva part, l'activitat de distribució d'electricitat a Espanya va disminuir les inversions un 19,3%.

Distribució de gas a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Espanya va assolir els 676 milions d'euros, 25 milions menys que els nou primers mesos de l'any anterior.

Les vendes de l'activitat regulada de gas a Espanya, en conjunt, van descendir en 19.177 GWh (-13,6%) respecte al mateix període de 2013. El descens està provocat per la caiguda de la demanda de gas subjecta a remuneració a causa d'una climatologia més calorosa, atès que 2014 ha estat el més càlid dels darrers quinze anys, així com per la caiguda de la demanda en alguns sectors industrials, com el de la cogeneració, afectats per les noves mesures reguladores.

El 30 de setembre, la companyia tenia 5.208.000 punts de subministrament (+1,1%) i la xarxa de proveïment va assolir els 48.556 quilòmetres, un 2,4% més que al tancament del tercer trimestre de l'any anterior. Durant els nou primers mesos de l'any, la companyia va augmentar un 13% les inversions en l'àmbit de l'activitat de distribució regulada de gas a Espanya.

Distribució de gas a Itàlia

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Itàlia ha estat de 50 milions d'euros, un 5,7% menys que el mateix període de l'any anterior. La reducció és deguda, d'una banda, als nous models reguladors de retribució 2014-2019. D'altra banda, les menors vendes al mercat domèstic (2.542 GWh durant els nou primers mesos) afectades per les altes temperatures també van influir negativament en el resultat.

Gas Natural Fenosa va assolir els 455.827 punts de subministrament a Itàlia, en línia amb el mateix període de l'any anterior, mentre que la xarxa de proveïment va créixer un 1,8%, fins als 7.038 quilòmetres.


Xarxa de distribució a Llatinoamèrica

Fins al 30 de setembre, l'EBITDA de la xarxa de distribució a Llatinoamèrica va assolir els 459 milions, amb un descens del 13,1% respecte al mateix període de l'any anterior, a causa de l'efecte negatiu en el tipus de canvi com a conseqüència de la devaluació de les monedes locals, especialment al Brasil (-7,9%) i Colòmbia (-5%).

Per països, va destacar l'EBITDA registrat al Brasil, de 228 milions d'euros, que juntament amb el de Colòmbia, de 133 milions d'euros, representen prop del 79% del total. L'import net de la xifra de negoci de distribució de gas a Llatinoamèrica va ascendir a 2.493 milions d'euros, amb una contribució destacada de Colòmbia, que va augmentar un 31% les vendes durant el període, gràcies al creixement del mercat industrial.

En tancar el tercer trimestre, les vendes de l'activitat de gas a Llatinoamèrica, que agrupa les vendes de gas i els serveis d'accés de tercers a la xarxa (ATR), van ascendir a 186.775 GWh, un 8,5% més, que les del mateix període de 2013.

La xarxa de proveïment a Llatinoamèrica es va incrementar en 1.777 quilòmetres els últims 12 mesos fins que va assolir els 7.285 en tancar el tercer trimestre d'aquest any, la qual cosa representa un increment del 2,6%.

Gas Natural Fenosa va superar els 6,5 milions de punts de subministrament, fet que va representar un increment de 268.000 nous punts. Cal destacar l'increment a Colòmbia, on es va produir un augment de 119.000 punts. A Mèxic, l'increment net de clients va assolir una evolució significativa del 65% el tercer trimestre de l'any amb un 18,5% d'increment en les posades en servei respecte a l'any anterior.

Distribució d'electricitat a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat, de 439 milions d'euros, s'ha reduït un 0,7% respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que l'import net de la xifra de negoci ha descendit un 1,4%. La caiguda en el resultat respon a l'impacte negatiu de la nova regulació a Espanya. D'una banda, pel RDL 13/2012, que va establir una reducció dels ingressos regulats associats a l'activitat de distribució i gestió comercial de l'accés i, d'altra banda, pel RDL 9/2013, que afecta l'activitat de distribució d'electricitat.

El 30 de setembre, les vendes de l'activitat d'electricitat van ser de 23.938 GWh, un 2,7% menys que el mateix període de 2013. En tancar el tercer trimestre, la companyia disposava de 3.672.000 punts de subministrament, una xifra similar a la del mateix període de l'any anterior.

El temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada (TIEPI) va arribar a uns valors superiors als del mateix període del 2013 a causa, principalment, d'una climatologia pitjor, tot i que d'acord amb la mitjana registrada en els últims anys.

 
Distribució d'electricitat a Moldàvia

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a Moldàvia va assolir els 26 milions d'euros durant els nou primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un descens del 3,7%. La disminució de l'EBITDA és deguda principalment a la depreciació de la moneda local davant de l'euro. Sense considerar l'efecte del tipus de canvi, el creixement de l'EBITDA seria del 8,2% per la millora als indicadors de pèrdues, les millores de l'eficiència i la contenció de les despeses.

Les vendes de l'activitat d'electricitat van ascendir a 1.919 GWh (+3,3%) i els punts de subministrament van tancar el període en 854.000 (+1,2%).

Distribució d'electricitat a Llatinoamèrica

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a Llatinoamèrica, que inclou Colòmbia i Panamà, va assolir els 250 milions d'euros en tancar el tercer trimestre, en línia amb el resultat del mateix període de l'any anterior. En cas de no considerar l'efecte provocat pel tipus de canvi, així com la desinversió a Nicaragua executada el febrer de l'any passat, l'EBITDA augmentaria un 6,5%.

El negoci de distribució de Colòmbia ha aportat 179 milions d'euros a l'EBITDA, la qual cosa suposa un increment del 9,7%, sense considerar l'efecte del tipus de canvi. Addicionalment, l'EBITDA dels nou primers mesos de 2014 inclou l'import corresponent a les distribuïdores de Panamà per un valor de 71 milions d'euros.

Les vendes de l'activitat de distribució d'electricitat a Llatinoamèrica van créixer un 4,2%, fins als 12.792 GWh. Sense considerar les operacions de Nicaragua en aquest període, les vendes experimentarien un increment del 6,3%, impulsat per l'augment de la demanda tant a Colòmbia com a Panamà. Seguint l'evolució positiva de la demanda, ambdós països registren, en el període, un creixement conjunt de clients del 3,5%.

Gas: Infraestructures

L'EBITDA de l'activitat d'infraestructures, que inclou l'operació del gasoducte Magrib-Europa, la gestió del transport marítim, el desenvolupament dels projectes integrats de gas natural liquat (GNL) i l'exploració, el desenvolupament, la producció i l'emmagatzematge d'hidrocarburs, es va elevar durant els nou primers mesos de l'any a 211 milions d'euros, un 9,9% més, principalment a causa de l'optimització i d'una utilització major de la flota pròpia.

El 30 de setembre, l'activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc a través de les societats EMPL i Metragaz va sumar un volum total de 91.901 GWh, un 1,2% més que el mateix període de 2013 per un major volum de gas vehiculat a Espanya. D'aquesta xifra, 65.620 GWh (+3,7%) van ser transportats per a Gas Natural Fenosa a través de la societat Sagane, i 26.281 GWh (-4,5%) per a Portugal i el Marroc.


Gas: Proveïment i comercialització

L'EBITDA de l'activitat mundial de proveïment i comercialització de gas va ascendir a 680 milions d'euros, un 1,6% més que el mateix període de 2013, fonamentalment a causa d'un major nombre de vendes al mercat exterior i d'uns costos menors de comercialització, especialment durant el tercer trimestre de l'exercici.

Fins al setembre, el gas comercialitzat al mercat espanyol va assolir els 128.618 GWh, amb un descens del 2,9%, per una menor comercialització a clients finals de Gas Natural Fenosa (-3%), provocat per un menor consum dels cicles combinats i per un menor proveïment a tercers (-2,9%).

Gas Natural Europe, filial de comercialització a Europa, disposa actualment, a França, d'una cartera contractada de 22,4 TWh anuals amb clients de diversos àmbits, que van des d'empreses del sector industrial fins a autoritats locals i sector públic. La filial francesa consolida la seva posició a Bèlgica i Luxemburg amb una cartera contractada de 6,4 TWh/any. A Holanda es referma la posició amb 5,3 TWh l'any en cartera, i a Alemanya, on va començar l'activitat a la darreria de 2012, ja s'ha contractat una cartera d'1,6 TWh/any.

A Itàlia, Gas Natural Vendita va aconseguir una cartera contractada al mercat a l'engròs de 7,1 TWh/any en tancar el tercer trimestre.

Al mercat de Portugal, Gas Natural Fenosa va continuar la seva consolidació com a primer operador estranger amb una cartera de contractes industrials de 6,5 TWh/any. La companyia va tancar el tercer trimestre amb una quota de mercat del 17% que, segons l'ens regulador portuguès (ERSE), suposa ser el segon operador del país. Al mercat industrial, on centra les seves activitats, la quota estimada al tancament del trimestre va ser superior al 20%, de manera que així es va consolidar el seu lideratge a la península Ibèrica de cara a la creació d'un mercat únic ibèric (MIBGAS).

Al mercat exterior, destaca l'increment de la diversificació de mercats, amb vendes de gas a Amèrica (Carib i Sud) i Àsia (Japó, Índia i Corea del Sud). La companyia consolida la seva presència als principals mercats internacionals de gas natural liquat (GNL).

En aquesta línia, Gas Natural Fenosa va signar el maig passat un contracte de llarg termini de venda de gas natural liquat (GNL) a Xile, de manera que va ampliar la seva presència a la conca del Pacífic. D'altra banda, el juny la companyia energètica va subscriure amb Cheniere un nou contracte de proveïment de GNL, a través del qual la societat nord-americana subministrarà, a Gas Natural Fenosa, 2 bcm anuals amb llibertat de destinació, procedents de la seva planta de liqüefacció de Corpus Christi.

Al mercat minorista, la companyia va assolir 12 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis el 30 de setembre, dels quals 521.874 són a Itàlia. Durant els nou primers mesos de l'any, va activar 1.272.000 nous contractes. La cartera de serveis va superar, el 30 de setembre, els 2,5 milions de contractes actius. Tot això ha permès fer créixer la cartera de contractes en el segment detallista en un 5% en termes homogenis respecte al mateix període de l'any anterior.


Electricitat Espanya

L'EBITDA de l'activitat d'electricitat a Espanya (generació, comercialització a l'engròs i al detall i subministrament d'electricitat a tarifa d'últim recurs) va ser de 564 milions d'euros (-2,9%). La recuperació dels preus elèctrics el trimestre ha facilitat un major nivell d'EBITDA que en períodes anteriors, si bé en termes acumulats aquest descendeix un 2,9% respecte al tancament del tercer trimestre de 2013.

Aquest descens ha estat motivat per l'evolució dels preus dels mercats de combustible, el preu elèctric reduït del mercat a l'engròs resultat d'un canvi en el mix de producció i les mesures fiscals i reguladores (RDL 15/2012 i RDL 9/2013) que han afectat la generació elèctrica.

El preu mitjà ponderat del mercat diari en el període juliol-setembre d'aquest any va ser de 53,02 €/MWh, dos euros per sobre dels 51,02 €/MWh del mateix trimestre de 2013, i un 29% superior als 41,07 €/MWh del trimestre anterior.

La producció d'energia elèctrica ha estat de 22.815 GWh, un 4,2% menys que el mateix període de l'any anterior. D'aquesta xifra, 21.243 GWh corresponen a generació tradicional (-4,1%), mentre que la generació en renovables i cogeneració va sumar 1.572 GWh (-5,6%).

La quota de mercat en generació tradicional acumulada el 30 de setembre de 2014 de Gas Natural Fenosa és del 18,6%, inferior al 19,8% de 2013.

En tancar el tercer trimestre, la producció hidràulica va ser de 3.410 GWh, inferior en un 6,8% als 3.659 GWh del mateix període de l'any anterior, conseqüència de les menors pluges del darrer trimestre. Per la seva part, i en l'acumulat anual, la producció nuclear va descendir un 0,4%, fins als 3.169 GWh.

La producció dels cicles combinats durant els nou primers mesos de 2014 va ser de 10.490 GWh, un 10,8% inferior al mateix període de 2013. Només durant el tercer trimestre, la producció amb aquesta tecnologia va ser de 4.550 GWh (-12,3%).

En l'acumulat anual, la producció tèrmica amb carbó va assolir els 4.174 GWh, un 17,5% més que el mateix període de l'any anterior. L'aplicació del Reial decret de garantia de subministrament va suposar, entre juliol i setembre d'aquest any, una producció amb carbó nacional de 1.375 GWh per a Gas Natural Fenosa.

Les vendes d'electricitat, que inclouen la comercialització al mercat liberalitzat i d'últim recurs, van assolir, el 30 de setembre, els 25.788 GWh (+3,6%). Les xifres de la cartera de comercialització elèctrica són concordes al posicionament de maximització de marges, a l'optimització de quota i al grau de cobertura que Gas Natural Fenosa desitja tenir davant les variacions de preu del mercat elèctric.

Gas Natural Fenosa Renovables

Gas Natural Fenosa Renovables va tancar el tercer trimestre amb una potència total instal·lada en operació de 902 MW, dels quals 738 MW corresponen a tecnologia eòlica, 107 MW a minihidràulica i 57 MW a cogeneració.

La producció ha estat un 5,6% inferior a la del 2013 (1.572 GWh respecte de 1.666 GWh). La disminució és deguda principalment a la producció reduïda de la tecnologia de cogeneració (-70,7%). En la tecnologia eòlica, es va produir un increment del 2,2%, mentre que en la producció amb tecnologia minihidràulica la producció va augmentar un 23,6%, a causa de l'entrada en funcionament de les centrals de Belesar I i Belesar II, que va aportar 103 GWh els nou primers mesos de 2014.

Global Power Generation

El passat 1 d'octubre, Gas Natural Fenosa va crear la societat Global Power Generation (GPG), que aglutina els actius i els negocis de generació elèctrica fora d'Europa. L'objectiu de la nova societat és impulsar el negoci de generació internacional de Gas Natural Fenosa d'acord al marc establert al seu Pla estratègic actual, que preveu el creixement en el mercat internacional a través del desenvolupament de projectes de generació, especialment a Llatinoamèrica i Àsia.

L'EBITDA de GPG, corresponent al període gener-setembre de 2014, va assolir els 159 milions, un 3% menys que el mateix període de l'any anterior. L'import net de la xifra de negoci va ascendir, en el període, a 708 milions d'euros, un 0,4% més.

En tancar el tercer trimestre, l'energia produïda va ser de 13.492 GWh, un 2,1% menys que el mateix període de l'any anterior.

 

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Compte de resultats consolidat

(milions d'€) 9M14 9M13(*)
Import net de la xifra de negocis  18.223  18.273
Altres ingressos d'explotació  205  174
Aprovisionaments  -12.803  -12.654
Despeses de personal  -617  -633
Altres despeses d'explotació  -1.402  -1.470
EBITDA  3.606  3.690
Altres resultats  253  8
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament -1.184   -1.198
Dotació a provisions  -185  -169
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  2.490  2.331
Resultat financer  -587  -593
Resultat alienació instruments financers  -  1
Resultat d'entitats mètode participació  -75  -54
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  1.828  1.685
Impost sobre beneficis  -448  -396
Interessos minoritaris  -141  -169
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP  1.239  1.120

(*) Reexpressat aplicant NIIF 11

Balanç de situació consolidat

 (milions d'€) 30/09/14  30/09/13(*) 
Actiu no corrent-   33.081  32.902
Immobilitzat intangible   7.888  7.997
Immobilitzat material   20.218  20.406
Inversions mètode participació   2.322  2.496
Actius financers no corrents   1.562  987
Actius per impost diferit   1.091  1.016
Actiu corrent-   9.967  11.794
Existències   937  820
Deutors comercials i altres comptes per cobrar   4.792  4.285
Altres actius financers corrents   333  1.286
Efectiu i mitjans líquids equivalents   3.905  5.403
TOTAL ACTIU   43.048  44.696

 

(milions d'€)   30/09/14  30/09/13(*)
Patrimoni net-  15.985  15.198
Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant  14.420  13.648
Interessos minoritaris   1.565  1.550
Passiu no corrent-   20.054  22.070
Ingressos diferits   830  887
Provisions no corrents    1.457  1.544
Passius financers no corrents   14.884  16.956
Passius per impost diferit   2.014  1.969
Altres passius no corrents    869  714
Passiu corrent-   7.009  7.428
Provisions corrents   108  89
Passius financers corrents    2.866  3.524
Creditors comercials i altres comptes per pagar   3.617  3.499
Altres passius corrents   418  316
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET   43.048  44.696

(*) Reexpressat aplicant NIIF 11

Principals magnituds físiques consolidades

Activitat de distribució Europa

  9M14 9M13 %
Distribució gas:      
Vendes - ATR (GWh)  124.212  143.573  -13,5
Punts de subministrament, en milers (30/09)  12.185  11.857  2,8
Distribució electricitat:      
Vendes - ATR (GWh)  25.857 26.448  -2,2
Punts de subministrament, en milers (30/09)  7.528  7.414  1,5
TIEPI a Espanya (minuts)  37  33   12,1

 

Activitat de gas

  9M14 9M13 %
Comercialització a l'engròs (GWh):  214.007  201.393  6,3
Espanya  128.618  132.510  -2,9
Resta de vendes de gas  85.389  68.883  24,0
Comercialització al detall (GWh)  19.220  22.591  -14,9
Transport de gas - EMPL (GWh)  91.901  90.779  1,2

 

Activitat d'electricitat

   9M14  9M13  %
Energia elèctrica produïda (GWh):   36.307  37.595  -3,4
 Espanya:  22.815  23.817  -4,2
Generació:       
Hidràulica   3.410  3.659  -6,8
Nuclear  3.169  3.181  -0,4
Carbó    4.174  3.552  17,5
Cicles combinats  10.490 11.759  -10,8
Renovable i cogeneració:    1.572   1.666  -5,6
Capacitat de generació elèctrica (MW):  14.551  15.119  -3,8
Espanya:    12.122  12.690  -4,5
Generació:       
 Hidràulica  1.948 1.914  1,8
Nuclear   604 604  -
Carbó   2.065  2.065  -
Cicles combinats   6.603  6.603  -
 Renovable i cogeneració:  902  864  -

 

Global Power Generation

   9M14 9M13   %
 Energia elèctrica produïda (GWh):  36.307  37.595  -3,4
 Global Power Generation:  13.492  13.778 -2,1 
Mèxic (CC)   12.301  12.224  0,6
Costa Rica (hidràulica)  118   164  -28,0
Panamà (hidràulica)   43  50  -14,0
Panamà (fuel)   28  11  -
República Dominicana (fuel)   628  923  -32,0
Kènia (fuel)   374  406  -7,9
Capacitat de generació elèctrica (MW):   14.551  15.119  -3,8
Global Power Generation:   2.429  2.429
Mèxic (CC)   2.035  2.035  -
Costa Rica (hidràulica)   51  51  -
Panamà (hidràulica)   22  22  -
Panamà (fuel)   11  11  -
República Dominicana (fuel)   198  198  -
Kènia (fuel)   112  112  -