dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Aprovisionament de gas natural

L'energia recorre un llarg camí des que el gas natural s'extreu dels jaciments fins que arriba als consumidors finals. Gas Natural Fenosa compta amb diversos projectes d'exploració, recerca, desenvolupament, producció i transport d'hidrocarburs a tot el món.

Metaner Cádiz Knutsen

L'activitat de proveïment consisteix en la compra de gas natural, tant en estat gasós com en forma de gas natural liquat (GNL). En el primer cas, el transport es du a terme per gasoducte i, en el segon, per vaixell. Les plantes de regasificació i liqüefacció s'encarreguen de passar d'un estat a l'altre el gas per facilitar-ne el transport i la reintroducció al sistema gasista. Gràcies a la gestió de gasoductes, la participació en plantes i la seva flota de metaners, la companyia pot cobrir les necessitats dels diferents negocis del grup de manera flexible i diversificada.

Referent mundial en GNL

Planta de regasificació Reganosa

La fiabilitat del sistema es veu reforçada amb les instal·lacions d'emmagatzematge, compostes per dipòsits subterranis, que asseguren un subministrament constant de gas natural inalterable davant de factors com l'estacionalitat o els augments puntuals de la demanda.

Gas Natural Fenosa disposa d'una cartera de subministrament de 30 bcm flexible, diversificada i competitiva. Té una infraestructura de gas única i integrada en què destaca una flota de 9 vaixells metaners. La companyia se situa com un dels operadors de GNL més grans del món i un referent a la conca atlàntica i mediterrània. Disposa d'una posició de privilegi per desenvolupar nous mercats, fonamentalment a l'àrea mediterrània, a l'Amèrica Llatina i a Àsia.

La garantia de subministrament

Vista nocturna de Damietta

La garantia d'oferir un subministrament regular de gas i electricitat als clients de Gas Natural Fenosa és essencial per prestar un servei de qualitat i per complir la funció social de la companyia.

Gas Natural Fenosa disposa d'una cartera de proveïments de gas equilibrada, amb un pes proper al 36% en forma de gas natural, que aporten una gran flexibilitat des del punt de vista de volum i el 64% restant en forma de gas natural liquat, subministraments que aporten una gran flexibilitat des del punt de vista de la destinació on es vol posicionar el gas.

Des del punt de vista de l'origen del gas, Gas Natural Fenosa disposa de contractes de proveïment amb un gran nombre de països, entre d'altres, Algèria, Qatar, Egipte, Oman, Nigèria, Noruega i Trinitat i Tobago, i s'han signat també altres acords internacionals per afegir a la cartera de proveïment de gas aproximadament 11 bcm provinents de dos projectes als Estats Units (Cheniere: Sabine Pass i Corpus Christi); del projecte Yamal LNG, a Rússia; i del projecte Shah Deniz II, a l'Azerbaidjan. Així mateix, la companyia articula la seva relació amb els subministradors sobre contractes estables i a llarg termini.

D'altra banda, per fer front a variacions de curt termini de la demanda o a incidents en l'oferta, Gas Natural Fenosa disposa de contractes per a l'ús d'emmagatzematges subterranis en la majoria dels països on opera. Addicionalment en el cas d'Espanya, Gas Natural Fenosa és una empresa activa en el desenvolupament d'emmagatzematges subterranis, i té en operació l'emmagatzematge subterrani de Marismas.

La gran flexibilitat que aporta la cartera de proveïments de gas i carbó permet que les plantes de cicle combinat de gas i, en menor mesura, les plantes tèrmiques de carbó, serveixin de back-up de les energies renovables no gestionables, aportant seguretat de subministrament al sistema nacional.