Condicions de l'oferta

 
Oferta vàlida per a subministraments d’electricitat amb un consum anual inferior o igual a 50.000 kWh. Un 32% de descompte que s’aplica sobre el terme d'energia de l'electricitat durant els 12 primers mesos de contracte per a (i) contractes de tres punts de subministrament o més, (ii) clients que tinguin contractat o contractin el gas natural amb Naturgy Iberia, S.A. (NTGY) amb tarifes 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 i (iii) clients que contractin o tinguin contractat un dels serveis de manteniment Servielectric GC Xpress o Servigas GC Complet amb NTGY. Un 30% de descompte que s'aplica sobre el terme variable de l'electricitat durant els 12 primers mesos de contracte per a la resta de contractacions no incloses a les casuístiques anteriors.

Els preus publicats són vigents per a contractacions realitzades abans del 30/06/2020.
 
Oferta vàlida per a clients que contractin l’electricitat amb NTGY amb tarifes 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA, 3.0A i 3.1A abans del 30/06/2020.

 
 

Condicions particulars

 
El Pla Negoci Estalvi manté el preu del kWh d’electricitat durant 12 mesos. Un mes abans de la renovació del contracte, s’informarà de les noves condicions de preu per a l’anualitat següent. L’1 de gener de cada any s’actualitzarà amb l’IPC real (índex de preus de consum interanual general publicat oficialment en el moment de l’actualització corresponent al mes de novembre). Es traslladaran tant a l’alça com a la baixa les variacions que pateixin els components regulats que siguin aplicables en cada moment.
 
Són tarifes no referenciades a les tarifes regulades per l’Administració. Els imports inclouen els peatges d’accés i altres conceptes regulats pel Govern i es repercutiran les variacions a l’alça o a la baixa segons l’evolució d’aquests valors regulats i dels que puguin ser aprovats per l’Administració en cada moment. Addicionalment, en el subministrament d’electricitat es facturaran, si escau, els excessos d’energia reactiva i potència. Els períodes horaris es corresponen, en tot moment, amb els de la tarifa d'accés contractada. Preus sense IVA, IGIC (Canàries) ni l’impost elèctric ni altres conceptes que siguin facturats pel distribuïdor, com el lloguer de comptadors.
 
El client autoritza NTGY a sol·licitar, en nom seu, el canvi de tarifa d’accés, i és NTGY qui assumirà el cost corresponent si el canvi no ha estat sol·licitat expressament pel client.
 
En qualsevol moment, a petició del client, es pot fer un canvi de tarifa a qualsevol altra tarifa de NTGY que correspongui a la seva tarifa d’accés.


 Condicions generals del contracte d’energies i serveis (PDF 58 kB)