Política de privacitat Servisolar - Naturgy - Legal

Política de privacitat Servisolar

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
Naturgy Ibèria, S.A. (d'ara endavant Naturgy), amb domicili en Av. Sant Lluís nº 77, 28033 Madrid, i amb C.I.F. A-08431090, és l'entitat responsable del tractament de les seves dades personals recollits en ocasió de la seva sol·licitud d'informació sobre el producte “Servisolar” de Naturgy.


II. FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL, DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ 

En el quadre que s'adjunta a continuació, trobarà la següent informació per a cadascun dels tractaments de dades realitzades per Naturgy:

  • Finalitat del tractament: motiu pel qual Naturgy tracta les seves dades personals.
  • Base Jurídica: base legal que permet el tractament de les seves dades personals per part de Naturgy per a cadascuna de les finalitats descrites. Quan la base sigui el seu consentiment, vostè tindrà dret a revocar-ho en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, si així ho desitja.
  • Destinataris: aquells tercers als quals, en el seu cas, podrien comunicar-se les seves dades personals, i el motiu d'aquesta comunicació. En aquest sentit, l'informem que Naturgy no cedirà les seves dades personals a tercers tret que existeixi una obligació legal. Únicament podran tenir accés a les seves dades personals alguns proveïdors i prestadors de serveis contractats per Naturgy perquè, en qualitat d'encarregats del tractament, l'assisteixin en la consecució de la finalitat del tractament corresponent. Aquests proveïdors actuaran subjectes a un contracte per encàrrec del tractament, garantint el compliment legal en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  • Termini de conservació: termini durant el qual Naturgy tractarà les seves dades personals. No obstant això, conforme al que es disposa en la legislació aplicable, les seves dades podran posteriorment romandre bloquejats per a la seva posada a la disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i solo pel termini de prescripció d'aquestes.
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE JURÍDICA DESTINATARIS TERMINI DE CONSERVACIÓ OBSERVACIONS
Oferir-li la informació sol·licitada per vostè sobre el producte Servisolar.

 
El consentiment prestat per vostè, en emplenar i enviar el formulari online o telefònicament, depenent del canal que hagi utilitzat per a realitzar la seva sol·licitud d'informació.
 
Les seves dades personals seran comunicats a aquells tercers als quals Naturgy estigui legalment obligada a comunicar-los.
Així mateix, podrien tenir accés a les seves dades prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d'encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per a poder donar compliment a les finalitats abans indicades.


 
Naturgy conservarà les seves dades mentre siguin necessaris per a la finalitat per a la qual han estat recaptats.
Posteriorment, podria ser aplicable l'obligació de bloqueig imposada per la legislació.


 
La informació a facilitar per Naturgy podrà consistir tant en una explicació detallada sobre el producte Servisolar com en l'elaboració d'una preoferta personalitzada no vinculant de consum “fotovoltaic” i, en el seu cas, la seva posterior remissió.
Les dades que apareguin  en el corresponent formulari web o, aquells que se sol·licitin durant la trucada telefònica, són necessaris per a poder gestionar la seva petició, per la qual cosa no podrem proporcionar-li la informació sol·licitada en el cas de no facilitar-los.

 
Comunicar les seves dades personals a terceres entitats perquè aquestes puguin facilitar-li l'oferta definitiva per la compra i instal·lació dels equips, així com l'oferta financera associada a la seva compra, en el cas que Vostè estigui interessat en la modalitat de pagament finançat.


 
El consentiment prestat per vostè telefònicament.
 
Les seves dades personals seran comunicats a aquells tercers als quals Naturgy estigui legalment obligada a comunicar-los.
En el cas que estigui interessat a rebre una oferta definitiva per la compra i instal·lació dels equips comunicarem les seves dades a la corresponent Empresa Instal·ladora propietària dels equips perquè aquesta pugui realitzar-li aquesta oferta.
A més, en el cas que estigui interessat en la modalitat de pagament finançat, les seves dades personals seran comunicats a una entitat financera perquè aquesta pugui realitzar la corresponent oferta financera associada a la compra i instal·lació dels equips.
Així mateix, podrien tenir accés a les seves dades prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d'encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per a poder donar compliment a les finalitats abans indicades.

 
Naturgy conservarà les seves dades mentre siguin necessaris per a la finalitat per a la qual han estat recaptats.
Posteriorment, podria ser aplicable l'obligació de bloqueig imposada per la legislació.

 
Les dades que se sol·licitin durant la trucada telefònica són necessaris per a poder complir amb la citada finalitat.
 
(i) Enviar-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre productes i serveis, propis o de tercers, comercialitzats per Naturgy (en el cas que no sigui Vostè client de Naturgy).
(ii) Realitzar estudis de màrqueting i aplicar tècniques i procediments estadístics, d'enriquiment de dades i de segmentació, que permetin identificar els productes o serveis que millor s'ajusten al seu perfil, i en conseqüència, enviar-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre aquests productes i serveis, propis o de tercers, comercialitzats per Naturgy (en el cas que sigui Vostè client de Naturgy).
El consentiment prestat per vostè. Les seves dades personals seran comunicats a aquells tercers als quals Naturgy estigui legalment obligada a comunicar-los.
Així mateix, podrien tenir accés a les seves dades prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d'encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per a poder donar compliment a les finalitats abans indicades.
Naturgy conservarà les seves dades fins que vostè sol·liciti la seva supressió o arrebossat el consentiment atorgat.
Posteriorment, podria ser aplicable l'obligació de bloqueig imposada per la legislació.
En cap cas l'atorgament o la retirada del consentiment per a aquesta finalitat de tractament condiciona que se li faciliti la informació sobre el producte Servisolar.


III. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES. 

Naturgy no preveu la realització de transferències internacionals en el curs del tractament de les seves dades personals.
No obstant això, si per al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades, aquests haguessin de ser transferits fora de l'Espai Econòmic Europeu (“EEE”), aquestes transferències es realitzarien sobre la base de la signatura amb aquestes companyies localitzades fora del EEE de clàusules mena de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals.

IV. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Naturgy ha designat un Delegat de Protecció de Dades, les dades de contacte de les quals són els següents:
- Adreça postal: Plaça del Gas, 1 - C.P. 08003, Barcelona
- Correu electrònic: dpd-dpo@naturgy.com


V. DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS
Els drets que legalment li assisteixen i que podrà exercitar, quan escaigui, són els següents:
DRET CONTINGUT
Accés Podrà consultar les seves dades personals que estan sent objecte de tractament per Naturgy.
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incomplets.
Supressió Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals sobre la base de l'interès legítim.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades:
  • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament sigui il·lícit, però vostè s'oposi a la supressió de les seves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús.
  • Quan Naturgy ja no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
No decisions automatitzades Podrà sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.
Retirar consentiment Podrà retirar en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, el consentiment que vostè hagi prestat prèviament per a autoritzar el tractament de les seves dades per a una finalitat determinada.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat, així com transmetre'ls a una altra entitat.

Podrà exercitar els esmentats drets a través dels següents canals:
  • Correu electrònic: derechoslopdcliente@naturgy.com
  • Adreça postal: A l'atenció del Servei d'Atenció al Client, Plaça del Gas nº 1, 08003 Barcelona.
En la seva comunicació, haurà de constar com a referència “Sol·licitud Protecció de Dades – Informació Servisolar”. Com que aquests són drets individuals, Naturgy ha de vigilar que són exercits per l'interessat o persona autoritzada. Per a això, ha d'acreditar la seva identitat mitjançant l'enviament de còpia del seu DNI, NIE, Passaport o document equivalent, per les dues cares. En el cas que exerceixi els seus drets una persona autoritzada per l'interessat, ha d'enviar també la identificació de l'autoritzat i còpia d'aquesta autorització.
Naturgy facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals adequadament pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals abans indicats.
En qualsevol cas, l'informem que, si considera que en el tractament de les seves dades personals s'ha comès una infracció de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent (eg. Agència Espanyola de Protecció de Dades -
www.aepd.es) 

rgpdactive desactivado

argssite - GNF