cid es 1615590799678

Política de privacitat Naturgy - Naturgy - Legal

URLPROV /ca/legal/politica_de_privacitat_naturgy

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Contenido

CABRESTY 1615590799678 TEMPLATE GNF_Contenido

LogoHomeNaturgy

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE NATURGY IBERIA, S.A.

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Naturgy Iberia, S.A. (d’ara endavant, Naturgy), amb domicili a l’av. América, 38, 28028 Madrid, i amb CIF A-08431090, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

II. DADES PERSONALS QUE TRACTEM

II.1. Origen de les dades personals que tractem

Les dades personals que són tractades per Naturgy poden provenir de les fonts següents:

 • Dades que heu aportat (p. ex. nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça electrònica, IBAN, etc.).
 • Dades observades per Naturgy o generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació entaulada entre vós i Naturgy (p. ex. productes contractats, consums efectuats, etc.).
 • Dades inferides, per exemple, mitjançant la realització de perfils complexos en els casos en què ho hàgiu consentit prèviament.
 • Dades procedents de tercers, que pertanyen al sector públic o privat, d’informació pública o de fonts d’accés públic (p. ex. informació procedent de registres públics, cadastre, diaris i butlletins oficials, repertoris telefònics, llistes de persones pertanyents a grups de professionals, sistemes d’informació creditícia, xarxes socials, portals immobiliaris, etc.).

Generalment, Naturgy només tractarà les dades que hàgiu aportat o les generades com a conseqüència de la relació existent entre Naturgy i vós. Només farà servir dades procedents d’alguna de les altres fonts assenyalades en els casos en què així s’especifica a l’apartat III d’aquesta Política.

II.2. Categories de les dades personals que tractem

Naturgy podrà arribar a tractar dades personals de diferents tipologies, en funció de la finalitat a la qual s’hagin de destinar:

 • Dades identificatives i de contacte, com ara nom i cognoms, DNI, passaport o NIE, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, CUPS, signatura manuscrita o electrònica, veu (p. ex. enregistrament de comunicacions telefòniques), imatge.
 • Dades d’usuari i contrasenya per a registre i accés a apps o plataformes web de Naturgy.
 • Dades econòmiques i financeres, com ara número de compte bancari de domiciliació, quantitats degudes a Naturgy, informació sobre la vostra solvència patrimonial, estimació de renda.
 • Dades de característiques personals, com ara data de naixement, gènere, nacionalitat, idioma, situació familiar.
 • Dades de circumstàncies socials, com ara característiques de l’habitatge o local, aficions i estil de vida.
 • Dades de productes i serveis contractats, com ara tipologia de productes i serveis contractats, números de contracte, potència contractada, tarifa aplicable, consums d’energia, distribució horària dels consums, historial de facturació, consultes, peticions i reclamacions realitzades, així com qualsevol altra informació associada a aquests contractes.
 • Dades acadèmiques i professionals, com ara formació, activitat professional, entitat en la qual treballeu, càrrec, pertinença a associacions, grups professionals o altres organitzacions.
 • Dades de navegació i d’ús dels canals digitals de Naturgy (quan ho hàgiu consentit), dades de geolocalització i altres de recollides a través de l’ús de les apps o dispositius de Naturgy (quan ho hàgiu autoritzat habilitant els permisos corresponents a l’app de Naturgy que les requereixi, o quan ho hàgiu consentit d’una altra manera).
III. FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL, DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ

En el quadre que s’adjunta a continuació, trobareu la informació següent per a cada un dels tractaments de dades que fa Naturgy:

 • Finalitat del tractament: motiu pel qual Naturgy tracta les vostres dades personals.
 • Base jurídica: base legal que permet que Naturgy tracti les vostres dades personals per a cada una de les finalitats descrites. Quan la base sigui el vostre consentiment, significa que les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan prèviament hàgiu manifestat, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, la vostra conformitat amb aquest tractament, i en aquest cas tindreu dret a revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, si així ho desitgeu. Quan la base sigui l’interès legítim, Naturgy haurà realitzat un judici de ponderació entre l’interès legítim perseguit per Naturgy i els vostres interessos o els vostres drets i llibertats fonamentals, concloent que el primer preval sobre els segons. Podeu sol·licitar més informació sobre aquest judici de ponderació adreçant-vos al delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat. Així mateix, us recordem que teniu dret a oposar-vos a qualsevol tractament de les vostres dades personals que estigui basat en l’interès legítim, i podeu exercir aquest dret a través dels canals que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
 • Destinataris: aquells tercers als quals, si escau, es podrien comunicar les vostres dades personals i el motiu de la comunicació. Amb caràcter general, per a qualsevol de les finalitats que es descriuran en aquest apartat III, Naturgy haurà de comunicar les vostres dades personals a aquells tercers als quals per mandat legal estigui obligada a lliurar-les-hi. D’altra banda, també podran tenir accés a les vostres dades personals alguns proveïdors i prestadors de serveis contractats per Naturgy perquè, en qualitat d’encarregats del tractament, us assisteixin en la consecució de la finalitat del tractament corresponent. Aquests proveïdors actuaran subjectes a un contracte d’encàrrec del tractament, garantint el compliment legal en matèria de protecció de dades de caràcter personal
 • Termini de conservació: termini durant el qual Naturgy tractarà les vostres dades personals. No obstant això, d’acord amb el que disposa la legislació aplicable, les vostres dades podran romandre posteriorment bloquejades per a la seva posada a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes.

A. DURANT EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ D’UN PRODUCTE O SERVEI DE NATURGY

Quan, durant un procés d’elaboració d’oferta o pressupost i, si escau, contractació d’un producte o servei de Naturgy, faciliteu amb aquesta finalitat les vostres dades personals, aquestes podran ser tractades per Naturgy amb les finalitats següents:
 

FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE JURÍDICA DESTINATARIS TERMINI DE CONSERVACIÓ OBSERVACIONS
Fer-vos una oferta o oferir-vos una tarifa respecte dels productes o serveis de Naturgy que siguin del vostre interès. L’aplicació de mesures precontractuals. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.
Se us fa saber que alguns d’aquests proveïdors que tindran accés a les vostres dades estan ubicats a Colòmbia, Mèxic i el Perú, països que no disposen d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es fan sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.
Les dades que ens faciliteu per formular una oferta o oferiment de tarifa només seran conservades durant el procés esmentat, tret que aquest procés acabi en una contractació o ens doneu el consentiment per tractar aquestes dades amb altres finalitats, cas en el qual s’aplicaran els terminis de conservació que estableix aquesta Política de privacitat per a cada una de les finalitats esmentades. De vegades, per poder-vos fer una oferta o oferir-vos una tarifa respecte dels productes o serveis de Naturgy que siguin del vostre interès, podreu facilitar a Naturgy certes dades personals que permetin personalitzar l’oferta o la tarifa esmentada per adequar-la a les vostres necessitats concretes, de manera que pugueu valorar si us interessa contractar-la.
 
Consultar informació sobre la vostra solvència patrimonial i d’incompliment d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit, a través del sistema d’informació creditícia ASNEF, gestionat per la mercantil EQUIFAX IBERIA, SL, o qualsevol altre que us serà comunicat oportunament, així com consultar informació sobre l’existència de deutes amb la mateixa Naturgy.
Aquestes consultes donaran lloc a l’adopció d’una decisió automatitzada sobre l’aprovació o denegació de la vostra sol·licitud de contractació.
La consulta i el tractament de la informació obtinguda dels sistemes d’informació creditícia es fa sobre la base de l’interès legítim de Naturgy a garantir la viabilitat econòmica de la contractació que heu sol·licitat, i d’acord amb el que preveu l’art. 20.1.e) de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
S’adopta una decisió automatitzada perquè és necessària per poder formalitzar el contracte amb vós, de conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.a) del Reglament UE 2016/679 (RGPD).
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans. Les dades obtingudes de les consultes realitzades a sistemes d’informació creditícia es conservaran fins que finalitzi el procés de contractació.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Un sistema informàtic fa les consultes assenyalades, i quan de les consultes obté informació relativa a l’incompliment per part vostra d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit per un import superior a una xifra determinada, el sistema, de manera automàtica i sense intervenció humana, rebutja la vostra sol·licitud de contractació del producte o servei de Naturgy.
No obstant això, si voleu, teniu dret a obtenir intervenció humana en el procés d’adopció d’aquesta decisió, a expressar el vostre punt de vista i a impugnar la decisió, per a la qual cosa us heu d’adreçar a

clientesarco@naturgy.com.
En cas que hàgiu introduït les vostres dades a través de la nostra pàgina web per començar una contractació i així ho hàgiu autoritzat expressament, posar-nos en contacte per ajudar-vos a completar el procés de contractació iniciat.
 
El consentiment que heu prestat a través del nostre formulari online.
 
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans. Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan hagi transcorregut un mes des que vau prestar el vostre consentiment.
(ii) Quan revoqueu el consentiment prestat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que s’indiquen en aquesta Política de privacitat per poder exercir drets sobre protecció de dades.
B. DESPRÉS D’ADQUIRIR LA CONDICIÓ DE CLIENT

Les vostres dades personals poden ser tractades per Naturgy amb les finalitats que es descriuen a continuació, algunes de les quals només tindran lloc si hi heu prestat el vostre consentiment, el qual us haurà estat sol·licitat generalment en el moment de contractar. Naturgy podrà continuar tractant les vostres dades per a algunes de les finalitats descrites encara que cesseu en la vostra condició de client, tal com es desprèn de l’apartat “Termini de conservació”:

 
FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE JURÍDICA DESTINATARIS TERMINI DE CONSERVACIÓ OBSERVACIONS
El manteniment, el desenvolupament i la gestió de la relació contractual (p. ex. facturació, atenció al client, gestió de reclamacions, etc.). 
L’execució del contracte subscrit amb vós. 
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.
Se us fa saber que alguns d’aquests proveïdors que tindran accés a les vostres dades estan ubicats a Colòmbia, país que no disposa d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es realitzen sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.
Les dades personals es conservaran mentre subsisteixi la relació contractual per a la qual han estat recollides.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les dades que s’identifiquin com a obligatòries durant el procés de contractació són necessàries per poder completar la contractació del producte/servei ofert, per la qual cosa no podrem gestionar la vostra contractació si no les faciliteu.

 
Remetre-us comunicacions
informatives relacionades amb el producte o servei contractat, o sobre la vostra relació contractual amb Naturgy (p. ex. informació explicativa de la factura o sobre la possibilitat de rebre la factura per correu electrònic o de fraccionar el pagament de les factures, possibilitat de fer gestions a través de l’àrea privada, campanyes d’actualització de les vostres dades, etc.). No són comunicacions comercials.
L’interès legítim de Naturgy d’informar els seus clients sobre aspectes relacionats amb els productes o serveis que tenen contractats, o sobre aspectes de la seva relació contractual amb Naturgy.
S’estima que tot client té una expectativa raonable de ser informat sobre aquests aspectes relatius a la seva relació amb Naturgy.

 
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.

 
Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan acabi la relació contractual entre Naturgy i vós.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
 
Elaborar un perfil bàsic vostre amb finalitats comercials.
 
L’interès legítim de Naturgy a (i) conèixer millor els seus clients: (ii) millorar l’oferta de productes; (iii) adaptar les comunicacions comercials al perfil de cada client.
 
S’estima que el tipus de perfil senzill o bàsic que es realitza no resulta invasiu per a la vostra privacitat i és respectuós amb els vostres drets o interessos.

 
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.
 
Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan acabi la relació contractual entre Naturgy i vós.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

 
Elaborar un perfil consisteix a analitzar les vostres dades personals per predir aspectes relatius a les vostres necessitats o preferències en relació amb el tipus de productes i serveis comercialitzats per Naturgy.
Un perfil bàsic permet a Naturgy analitzar alguns aspectes molt elementals sobre la vostra persona (p. ex. lloc de residència, productes ja contractats), de manera que se us puguin fer ofertes comercials que creiem que poden estar enfocades a les vostres necessitats (p. ex. Naturgy no us enviarà informació comercial sobre la mateixa tarifa que ja teniu contractada).
Per elaborar el vostre perfil bàsic, Naturgy utilitzarà exclusivament la informació sobre vós de què disposa a conseqüència dels productes o serveis que ja teniu contractats, com les dades identificatives i de contacte i les dades dels productes i serveis ja contractats amb Naturgy, exclosa aquella informació que es refereixi a la vostra esfera privada (p. ex. distribució horària del vostre consum d’energia).
Les dades analitzades no seran completades amb informació procedent d’altres fonts diferents.
La realització del vostre perfil bàsic no implicarà l’adopció de cap decisió que produeixi efectes jurídics sobre vós o us afecti significativament de manera similar, i no implica en cap cas que se us impedeixi contractar qualsevol producte o servei de Naturgy.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Elaborar un perfil complex vostre amb finalitats comercials. El consentiment que heu prestat. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans. Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el consentiment prestat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan hi hàgiu donat prèviament el vostre consentiment.
Confeccionar un perfil complex vostre implica dur a terme d’anàlisis més elaborades que permeten a Naturgy tenir més coneixement sobre els vostres hàbits i circumstàncies personals, per fer, d’aquesta manera, prediccions que suposem més precises sobre les vostres necessitats o preferències en relació amb la mena de productes i serveis comercialitzats per Naturgy.
Per elaborar un perfil complex vostre, Naturgy utilitzarà no només les dades que heu aportat i les dades observades per Naturgy o generades a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació entaulada entre vós i Naturgy, sinó també dades procedents de la resta de fonts enumerades a l’apartat II.1 d’aquesta Política de privacitat (p. ex. informació sobre la mida del vostre habitatge, obtinguda del cadastre).
Les dades que poden ser tractades amb aquesta finalitat i obtingudes de qualsevol de les fonts esmentades poden pertànyer a qualsevol de les categories enumerades a l’apartat II.2 d’aquesta Política de privacitat i estaran referides com a màxim als tres últims anys.
No es tractaran categories especials de dades (religió, ideologia, salut, etc.).
Per tant, en l’elaboració d’un perfil complex, Naturgy podrà tenir en compte informació que li permetrà conèixer alguns dels vostres hàbits de conducta que són d’interès per a Naturgy (p. ex. detall dels vostres consums de gas i/o electricitat i els horaris en què es produeixen).
L’anàlisi de tota aquesta informació permet a Naturgy oferir-vos no només informació comercial general sobre els seus productes i serveis, sinó també informació comercial que suposem molt més adaptada a les vostres circumstàncies i hàbits de conducta (p. ex. tarifes adequades al vostre tipus d’habitatge i hàbits de consum).
És per això que Naturgy únicament realitzarà aquesta classe de perfil complex quan disposi del vostre consentiment exprés, que podreu retirar en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Posar-nos en contacte amb vós per qualsevol mitjà, fins i tot per
correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent,
per fer-vos arribar comunicacions comercials referents a productes o serveis de Naturgy que siguin similars als que ja teniu contractats.
L’interès legítim de Naturgy d’oferir als vostres clients altres productes o serveis de Naturgy.
I quan aquesta comunicació es faci per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, es basarà en el que disposa l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que eximeix Naturgy d’obtenir el vostre consentiment per a la tramesa d’aquestes comunicacions.
Atesa la relació contractual existent entre Naturgy i vós, s’estima que teniu una expectativa raonable de rebre aquest tipus de comunicacions comercials.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.
Se us fa saber que alguns d’aquests proveïdors que tindran accés a les vostres dades estan ubicats a Colòmbia, Mèxic i el Perú, països que no disposen d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es fan sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.
Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan acabi la relació contractual entre Naturgy i vós.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

 
Per fer-vos arribar aquestes comunicacions comercials, Naturgy utilitzarà les vostres dades identificatives i de contacte.
Així mateix, Naturgy podrà fer servir el perfil bàsic i, en cas que hi hàgiu prestat el vostre consentiment, el perfil complex descrit als apartats anteriors, per definir el contingut d’aquestes comunicacions comercials.
Quan Naturgy us remeti aquestes comunicacions per mitjans electrònics, us oferirà en cada la possibilitat de manifestar la vostra oposició a continuar rebent-les.
I, en qualsevol cas, us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Posar-nos en contacte amb vós per qualsevol mitjà, fins i tot per
correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent,
per fer-vos arribar comunicacions comercials referents a productes o serveis de tercers col·laboradors de Naturgy, o referents a productes o serveis de Naturgy, encara que no siguin similars als que ja teniu contractats, fins i tot una vegada acabada la relació contractual.
El consentiment que heu prestat. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.
Se us fa saber que alguns d’aquests proveïdors que tindran accés a les vostres dades estan ubicats a Colòmbia, Mèxic i el Perú, països que no disposen d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es fan sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el consentiment atorgat o us oposeu al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan hi hàgiu donat prèviament el vostre consentiment.
Aquestes comunicacions comercials remeses per Naturgy es poden referir a qualssevol productes i serveis de Naturgy, i també a productes i serveis d’altres societats amb les quals Naturgy tingui acords de col·laboració, pertanyents als sectors d’activitat que apareixen enumerats a l’enllaç següent:
www.naturgy.es/sectors
Per fer-vos arribar aquestes comunicacions comercials, Naturgy farà servir les vostres dades identificatives i de contacte.
Així mateix, Naturgy podrà fer servir el perfil bàsic i, en cas que hi hàgiu prestat el vostre consentiment, el perfil complex descrit als apartats anteriors, per definir el contingut d’aquestes comunicacions comercials.
Quan Naturgy us remeti aquestes comunicacions per mitjans electrònics, us oferirà en cada la possibilitat de manifestar la vostra oposició a continuar rebent-les.
I, en qualsevol cas, teniu dret a retirar el vostre consentiment o oposar-vos al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Comunicar les vostres dades personals a empreses del Grup Naturgy i altres entitats amb les quals tinguem acords de col·laboració, perquè us puguin enviar, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials relatives als seus productes i serveis. El consentiment que heu prestat. Les vostres dades personals podran ser comunicades a les societats del Grup Naturgy i a altres entitats pertanyents als sectors d’activitat descrits a la columna “Observacions”.
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

 
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el consentiment atorgat o us oposeu al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan hi hàgiu donat prèviament el vostre consentiment.
Naturgy pot comunicar les vostres dades identificatives i de contacte, de productes i serveis contractats, característiques personals, econòmiques i financeres i de circumstàncies socials a les societats del Grup Naturgy i a altres entitats amb les quals tingui acords de col·laboració, pertanyents als sectors d’activitat que apareixen enumerats a l’enllaç següent:  www.naturgy.es/sectors
.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Gestionar els impagaments i el cobrament de deutes (en cas que es produeixi algun impagament per part vostra). L’interès legítim de Naturgy a buscar vies per garantir que es respectin els vostres drets contractuals i així fer efectiu el cobrament dels imports que us són deguts.
 
Considerem que qualsevol client té una expectativa raonable que li siguin reclamats aquells imports que degui a Naturgy pels productes o serveis contractats.
Les dades relatives a l’incompliment de les vostres obligacions dineràries podran ser comunicades al sistema d’informació creditícia ASNEF, gestionat per la mercantil EQUIFAX IBERICA, SL, o a qualsevol altre que us serà comunicat oportunament. Això es farà conforme al que disposa l’article 20 de la LOPDGDD.
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
En cas que es produeixi algun impagament per part vostra, Naturgy només comunicarà les dades per al seu manteniment en el sistema d’informació creditícia mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació dinerària.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Quant a la comunicació de dades a sistemes d’informació creditícia, se us informa que, de conformitat amb el que preveu l’article 20 de la LOPDGDD i l’article 26 del Reglament UE 2016/679 (RGPD), Naturgy i l’entitat que gestiona el sistema d’informació creditícia esmentat han subscrit un acord com a corresponsables del tractament. Els aspectes essencials d’aquest acord estan a la vostra disposició, tan sols heu de sol·licitar-ne informació al delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de Privacitat.
Posar-nos en contacte per saber el vostre grau de satisfacció amb el servei rebut o producte contractat i així avaluar-ne la qualitat.
Inclou la trucada o comunicació per conèixer els motius de la vostra baixa com a client en cas que decidiu cessar la relació contractual amb Naturgy.
L’interès legítim de Naturgy a avaluar la qualitat dels productes oferts i dels serveis prestats, tant per la mateixa Naturgy com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests productes i serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.
Considerem que, en fer ús d’un producte o servei de Naturgy, teniu una expectativa raonable de ser consultat sobre això.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans. Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan acabi la relació contractual entre Naturgy i vós.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
La resposta a aquestes enquestes sempre és voluntària.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Contactar-vos per realitzar estudis de mercat. L’interès legítim de Naturgy a conèixer la percepció que la població té del sector de l’energia en general, i de la imatge de Naturgy i dels seus productes i serveis en particular, així com conèixer els seus interessos i necessitats.
Naturgy considera que les persones consultades, com que són clientes de Naturgy, tenen una expectativa raonable de ser preguntades sobre els aspectes assenyalats.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans. Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan acabi la relació contractual entre Naturgy i vós.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Un estudi de mercat és una investigació realitzada per Naturgy en la qual, entre altres elements, formula preguntes als seus clients per conèixer la seva opinió sobre diferents aspectes del mercat de l’energia o dels productes i serveis disponibles o que s’hi demanen i, així, en funció dels resultats que s’obtinguin, poder prendre decisions sobre la forma en què cal actuar en aquest mercat.
En els estudis de mercat s’analitza de manera agregada la informació obtinguda, per la qual cosa la informació que heu facilitat serà anonimitzada perquè no es pugui vincular directament amb la vostra persona.
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Gestionar el vostre registre com a usuari de l’Àrea Client de Naturgy (quan ho hàgiu sol·licitat), la qual cosa us permetrà accedir-hi i fer ús de les funcionalitats que aquesta ofereix. El consentiment que heu prestat en sol·licitar el registre com a usuari de l’Àrea Client de Naturgy. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans. Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre sigueu usuari de l’Àrea Client de Naturgy.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Aquelles dades que apareguin marcades com a obligatòries al corresponent formulari de registre són necessàries per poder gestionar adequadament el vostre registre com a usuari, per la qual cosa no us hi podreu registrar en cas que no les faciliteu.
Naturgy només destinarà a aquesta finalitat les dades que hàgiu facilitat durant el procés de registre a l’Àrea Client.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
La revocació d’aquest consentiment implicarà la impossibilitat de continuar sent usuari de l’Àrea Client de Naturgy, la qual cosa us impedirà accedir-hi i fer ús de les funcionalitats que ofereix.
C. RESPECTE DE CLIENTS POTENCIALS CONTACTATS PER NATURGY

De vegades, tot i no ser client ni haver contactat amb Naturgy per sol·licitar cap informació, pot passar que rebeu trucades comercials de Naturgy. En aquest cas, les vostres dades hauran estat facilitades a Naturgy per tercers, els quals han obtingut prèviament el vostre consentiment per fer-nos arribar les vostres dades personals per fer-vos ofertes comercials.

 
FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE JURÍDICA DESTINATARIS TERMINI DE CONSERVACIÓ OBSERVACIONS
Posar-nos en contacte per qualsevol mitjà, fins i tot per
correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per fer-vos arribar comunicacions comercials referents a productes o serveis comercialitzats per Naturgy.
El consentiment que heu prestat al tercer que ens ha facilitat les vostres dades personals, el qual li permet que ens les faci arribar per poder fer-vos comunicacions comercials. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.
Se us fa saber que alguns d’aquests proveïdors que tindran accés a les vostres dades estan ubicats a Colòmbia, Mèxic i el Perú, països que no disposen d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es fan sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el consentiment atorgat o us oposeu al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades identificatives i de contacte i, de vegades, també dades sobre els productes i serveis contractats, característiques personals i de les vostres circumstàncies socials són facilitades a Naturgy per tercers, sobre la base del consentiment que heu prestat per fer-nos arribar les vostres dades personals amb la finalitat indicada.
Com que aquests tercers són diversos i poden anar variant al llarg del temps, no podem enumerar-los en aquesta Política de privacitat, però en posar-nos en contacte us indicarem quin tercer en particular ens ha facilitat les vostres dades i, addicionalment, també ens podeu traslladar aquesta consulta dirigint una sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Així mateix, teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
D. RESPECTE D’AQUELLES PERSONES QUE CONTACTEN AMB NATURGY AMB DIFERENTS FINALITATS

Algunes vegades, us podeu adreçar a Naturgy, sigueu client o no, per sol·licitar informació, ofertes o pressupostos, formular consultes, demanar hora per rebre atenció presencial a la botiga, participar en promocions i/o esdeveniments organitzats per Naturgy o bé interactuar o fer altres gestions amb Naturgy al marge que hi hagi o no una relació contractual prèvia amb Naturgy, facilitant-nos a aquest efecte algunes de les vostres dades personals. Aquestes dades poden ser tractades per Naturgy amb les finalitats descrites a continuació:


 
FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE JURÍDICA DESTINATARIS TERMINI DE CONSERVACIÓ OBSERVACIONS
Gestionar i atendre la petició, consulta o requeriment que hàgiu efectuat a Naturgy, no relacionat amb un contracte prèviament subscrit amb Naturgy. El consentiment que heu prestat en fer aquesta petició, consulta o requeriment a través d’algun dels canals habilitats per Naturgy a aquest efecte. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan finalitzi la gestió de la vostra petició o consulta.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les dades que seran tractades per Naturgy amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en ocasió de la petició, consulta o requeriment corresponent.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
La revocació d’aquest consentiment implica la renúncia que sigui atesa la vostra petició o consulta.
Posar-nos en contacte per qualsevol mitjà, fins i tot per
mitjans electrònics, per fer-vos arribar comunicacions comercials referents a productes o serveis de Naturgy o de tercers col·laboradors de Naturgy.
El consentiment que heu prestat. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Se us fa saber que alguns d’aquests proveïdors que tindran accés a les vostres dades estan ubicats a Colòmbia, Mèxic i el Perú, països que no disposen d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es realitzen sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el consentiment atorgat o us oposeu al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan hi hàgiu donat prèviament el vostre consentiment, el qual generalment se us haurà sol·licitat quan us hàgiu adreçat a Naturgy per fer alguna sol·licitud o gestió.
Aquestes comunicacions comercials remeses per Naturgy es poden referir a qualssevol productes i serveis de Naturgy, i també a productes i serveis d’altres societats amb les quals Naturgy tingui acords de col·laboració, pertanyents als sectors d’activitat que apareixen enumerats a l’enllaç següent: www.naturgy.es/sectors.
Per fer-vos arribar aquestes comunicacions comercials, Naturgy utilitzarà les dades identificatives i de contacte que ens hàgiu facilitat.
Quan Naturgy us remeti aquestes comunicacions per mitjans electrònics, us oferirà en cada la possibilitat de manifestar la vostra oposició a continuar rebent-les.
I, en qualsevol cas, teniu dret a retirar el vostre consentiment o oposar-vos al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de
privacitat.
Comunicar les vostres dades personals a empreses del Grup Naturgy i altres entitats amb les quals tinguem acords de col·laboració, perquè us puguin enviar, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials relatives als seus productes i serveis. El consentiment que heu prestat. Les vostres dades personals podran ser comunicades a les societats del Grup Naturgy i a altres entitats pertanyents als sectors d’activitat descrits a la columna “Observacions”.
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el consentiment atorgat o us oposeu al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan hi hàgiu donat prèviament el vostre consentiment, el qual generalment se us haurà sol·licitat quan us hàgiu adreçat a Naturgy per fer alguna sol·licitud o gestió.
Naturgy pot comunicar les vostres dades identificatives i de contacte, de productes i serveis contractats, característiques personals, econòmiques i financeres i de circumstàncies socials a les societats del Grup Naturgy i a altres entitats amb les quals tingui acords de col·laboració, pertanyents als sectors d’activitat que apareixen enumerats a l’enllaç següent: www.naturgy.es/sectors
Així mateix, teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Gestionar l’organització i el desenvolupament, fins a la seva conclusió, dels seminaris, les conferències, les accions formatives o lúdiques i altres esdeveniments (d’ara endavant, l’“Esdeveniment’’) de Naturgy en els quals us hàgiu inscrit. Podeu incloure-hi, si escau, l’emissió dels corresponents certificats d’assistència. El consentiment que heu prestat en inscriure-us a l’Esdeveniment. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan hagin transcorregut tres (3) mesos des de la conclusió de l’Esdeveniment.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.
 
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les dades que seran tractades per Naturgy amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en el moment d’inscriure-us en l’Esdeveniment.
 
Aquelles dades que apareguin marcades com a obligatòries al corresponent formulari d’inscripció són necessàries per poder gestionar adequadament la vostra participació en l’Esdeveniment, per la qual cosa no us hi podreu inscriure en cas que no les faciliteu.
 
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
 
La revocació del consentiment prestat en inscriure-us implicarà la renúncia a participar en l’Esdeveniment.
Gestionar l’organització i el desenvolupament, fins a la seva conclusió, de la promoció, el concurs, el sorteig o similar (d’ara endavant, la “Promoció”) de Naturgy en què us hàgiu inscrit. El consentiment que heu prestat en inscriure-us per participar en la Promoció. Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan hagin transcorregut tres (3) mesos des de la conclusió de la Promoció.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.
 
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les dades que seran tractades per Naturgy amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en el moment d’inscriure-us en la Promoció.
 
Aquelles dades que apareguin marcades com a obligatòries al corresponent formulari d’inscripció són necessàries per poder gestionar adequadament la vostra participació en la Promoció, per la qual cosa no us hi podreu inscriure en cas que no les faciliteu.
 
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
 
La revocació del consentiment prestat en inscriure-us implicarà la renúncia a participar en la Promoció.
Utilitzar les imatges i la veu preses sobre la vostra persona, per difondre els esdeveniments i/o les promocions organitzats per Naturgy en mitjans públics o privats, fins i tot xarxes socials, amb la publicació de les imatges i/o la veu captats mentre se celebrin. El consentiment que heu prestat. La vostra imatge i veu poden ser objecte de reproducció, difusió i/o comunicació a tercers, en els termes que en cada cas se us hagin informat en inscriure-us a l’Esdeveniment o la Promoció corresponent.
 
També poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el vostre consentiment o en sol·liciteu la supressió.
 
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment dirigint una sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Posar-nos en contacte per conèixer el vostre grau de satisfacció amb el servei rebut, o amb l’Esdeveniment o la Promoció en què hàgiu participat. L’interès legítim de Naturgy a avaluar la qualitat dels serveis prestats, tant per la mateixa Naturgy com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballa en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.
Considerem que, en fer ús o rebre un servei de Naturgy, teniu una expectativa raonable de ser consultat sobre això.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Naturgy únicament conservarà i tractarà les seves dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels següents esdeveniments:
(i) Es completi la finalitat descrita.
(ii) Vostè exerceixi el seu dret d'oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l'obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la seva sol·licitud a qualsevol de les direccions que, per a l'exercici de drets sobre protecció de dades, s'indiquen en aquesta Política de Privacitat.
E. RESPECTE DE PERSONES DE CONTACTE I REPRESENTANTS LEGALS D’ENTITATS, AIXÍ COM D’EMPRESARIS INDIVIDUALS I PROFESSIONALS LIBERALS, O BÉ REPRESENTANTS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS 

De vegades, Naturgy pot mantenir una relació professional amb la persona jurídica en la qual presteu els vostres serveis, amb la comunitat de propietaris que representeu, o bé amb vós mateix si sou un empresari individual o un professional liberal. En aquests casos, pot passar que Naturgy disposi de les vostres dades de contacte i, algunes vegades, les relatives a la funció o el càrrec que exerciu (en conjunt, les dades de contacte professional). Aquestes dades poden ser tractades per Naturgy amb les finalitats descrites a continuació:


 
FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE JURÍDICA DESTINATARIS TERMINI DE CONSERVACIÓ OBSERVACIONS
Mantenir una relació professional amb (segons correspongui):
(i) la persona jurídica en la qual presteu els vostres serveis
(ii) vós, en qualitat d’empresari individual o professional liberal.
L’interès legítim de Naturgy, de conformitat amb l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades de contacte professional amb aquesta finalitat fins que en sol·liciteu la supressió o exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades de contacte professional poden haver estat obtingudes:
 1. Amb motiu de la celebració o execució d’un contracte o d’una relació professional entre Naturgy i la persona jurídica en la qual presteu els serveis, o bé amb vós mateix en la vostra qualitat d’empresari individual o professional liberal.
 2. A través de tercers, pertanyents al sector públic o privat, o bé a través d’informació pública o de fonts d’accés públic.
 3. Mitjançant networking o reunions professionals amb membres de Naturgy.
 4.  O poden haver estat facilitades a Naturgy per vós mateix o per l’entitat o organisme en el qual presteu els serveis o per aquella altra entitat o organisme superior del qual depeneu.
El tractament de les vostres dades de contacte professional té per objecte gestionar adequadament qualsevol relació de Naturgy amb la persona jurídica en la qual presteu els serveis, o bé amb vós mateix en qualitat d’empresari individual o professional liberal, però les vostres dades no seran tractades per gestionar una relació amb vós com a persona física.
Mantenir una relació professional amb la comunitat de propietaris a la qual representeu. L’interès legítim de Naturgy d’oferir els seus serveis, mantenir i gestionar qualsevol relació de negocis amb una comunitat de propietaris, en què la interlocució amb l’entitat esmentada només serà possible a través de la persona del president de la comunitat de propietaris esmentada, o d’aquella altra persona que s’encarregui de la seva representació legal.
Naturgy considera que els interessats que exerceixen la representació de la comunitat de propietaris tenen una expectativa raonable de ser contactats per a les finalitats assenyalades.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que en sol·liciteu la supressió o exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Les vostres dades de contacte professional poden haver estat obtingudes:
(i) Per haver estat facilitades a Naturgy per vós mateix o per la comunitat de propietaris que representeu.
 (ii) A través de tercers, que pertanyin al sector públic o privat, o bé a través d’informació pública o de fonts d’accés públic.
(iii) Mitjançant networking o reunions professionals amb membres de Naturgy.
El tractament de les vostres Dades de Contacte Professional té per objecte gestionar adequadament qualsevol relació de Naturgy amb la Comunitat de Propietaris que representeu, però les vostres dades no seran tractades per gestionar una relació amb vós com a persona física.
En el cas que sigueu un empresari individual o professional liberal i estigueu sol·licitant la contractació d’un producte o servei, consultar informació sobre la vostra solvència patrimonial i d’incompliment d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit, a través del sistema d’informació creditícia ASNEF, gestionat per la mercantil EQUIFAX IBERIA, SL, o qualsevol altre que us serà comunicat oportunament, així com consultar informació sobre l’existència de deutes amb la mateixa Naturgy.
Aquestes consultes donaran lloc a l’adopció d’una decisió automatitzada sobre l’aprovació o denegació de la vostra sol·licitud de contractació.
La consulta i el tractament de la informació obtinguda dels sistemes d’informació creditícia es fa sobre la base de l’interès legítim de Naturgy a garantir la viabilitat econòmica de la contractació que heu sol·licitat, i d’acord amb el que preveu l’art. 20.1.e) de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
S’adopta una decisió automatitzada perquè és necessària per poder formalitzar el contracte amb vós, de conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.a) del Reglament UE 2016/679 (RGPD).
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Les dades obtingudes de les consultes realitzades a sistemes d’informació creditícia es conservaran fins que finalitzi el procés de contractació.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Un sistema informàtic realitza les consultes assenyalades, i quan de les consultes obté informació relativa a l’incompliment per part vostra d’obligacions dineràries, financeres o de crèdit per un import superior a una xifra determinada, el sistema, de manera automàtica i sense intervenció humana, rebutja la vostra sol·licitud de contractació del producte o servei de Naturgy.
No obstant això, si voleu, teniu dret a obtenir intervenció humana en el procés d’adopció d’aquesta decisió, a expressar el vostre punt de vista i a impugnar la decisió, i per a això us heu d’adreçar a clientesarco@naturgy.com 
Gestionar els impagaments i el cobrament de deutes (en cas que es produeixi algun impagament per part vostra en la vostra condició d’empresari individual o professional liberal). L’interès legítim de Naturgy a buscar vies per garantir que es respectin els vostres drets contractuals i així fer efectiu el cobrament dels imports que us són deguts.
 
Considerem que qualsevol client té una expectativa raonable que li siguin reclamats aquells imports que degui a Naturgy pels productes o serveis contractats.
 
L’interès legítim de Naturgy, de conformitat amb l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Les dades relatives a l’incompliment de les vostres obligacions dineràries podran ser comunicades al sistema d’informació creditícia ASNEF, gestionat per la mercantil EQUIFAX IBERICA, SL, o a qualsevol altre que us serà comunicat oportunament. Això és farà d’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
En cas que es produeixi algun impagament per part vostra, Naturgy només comunicarà les dades per al seu manteniment en el sistema d’informació creditícia mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació dinerària.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Quant a la comunicació de dades a sistemes d’informació creditícia, se us informa que, de conformitat amb el que preveu l’article 20 de la LOPDGDD i l’article 26 del Reglament UE 2016/679 (RGPD), Naturgy i l’entitat que gestiona el sistema d’informació creditícia esmentat han subscrit un acord com a corresponsables del tractament. Els aspectes essencials d’aquest acord estan a la vostra disposició, tan sols heu de sol·licitar informació sobre aquests al delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de Privacitat.

F. ALTRES TRACTAMENTS

 
FINALITAT DEL TRACTAMENT BASE JURÍDICA DESTINATARIS TERMINI DE CONSERVACIÓ OBSERVACIONS
Avaluar la qualitat del servei prestat en la trucada quan contacteu per telèfon amb Naturgy, o quan Naturgy es posi en contacte per telèfon amb vós. L’interès legítim de Naturgy a avaluar la qualitat del servei que es presta, tant per part de Naturgy com de les seves empreses col·laboradores, quan es té contacte telefònic amb Naturgy en relació amb alguna de les finalitats descrites en aquesta Política, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.
Considerem que, en rebre un servei de Naturgy, teniu una expectativa raonable que se n’avaluï la qualitat.
Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan es completi la finalitat descrita.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Atès que la vostra veu és una dada personal, en el cas que la trucada sigui gravada amb la finalitat descrita, se us comunicarà en el moment de començar la conversa.
 
Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
Gestionar les sol·licituds que hàgiu presentat per a l’exercici dels vostres drets individuals en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El compliment de l’obligació legal imposada al responsable del tractament pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada. Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
Complir obligacions legals imposades per la normativa aplicable a Naturgy. El compliment d’una obligació legal aplicable a Naturgy. Les vostres dades personals seran comunicades a aquells tercers als quals Naturgy estigui legalment obligada a comunicar-les.
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.
En ocasions, Naturgy ha de tractar les vostres dades personals, generalment, comunicant-les a un tercer, per donar compliment a una obligació legal que li és aplicable.
 
A continuació, us assenyalem els casos més rellevants derivats de la normativa del sector de l’energia:
 • Comunicació de dades a la companyia distribuïdora de la zona i/o a l’organisme públic competent, perquè s’adoptin mesures en relació amb la pobresa energètica, el consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per al consumidor domèstic d’energia elèctrica:
 1. Art. 46.1.r) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.
 2. Art. 6.4, art. 19.3 i art. 21 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, que regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.
 3. Art.6.4. Llei 24/2105, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica (Llei autonòmica de Catalunya).
 4. Disposició addicional 9a de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial (Llei autonòmica de Catalunya).
 • Comunicació de dades a les companyies distribuïdores de gas o d’electricitat, o bé a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, quan així és imposat per la normativa que regula els processos d’accés a les xarxes de gas i electricitat, altes, baixes, canvis de subministrador, facturació de consums i altres processos propis de l’activitat de Naturgy que estan completament regulats i s’han d’executar tal com exigeix la normativa, fonamentalment, la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i la resta de normativa complementària que les desplega.
S’hi sumarien aquells altres supòsits en què Naturgy té l’obligació legal de comunicar les dades personals que, si escau, li siguin requerides per l’autoritat judicial o administrativa competent, així com pels Cossos i Forces de Seguretat. Per exemple, aquelles derivades de la normativa següent:
 • Art. 7 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.
Art.18 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
IV. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
Si per tractar les vostres dades amb les finalitats indicades, aquestes s’haguessin de transferir fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), aquestes transferències es farien sobre la base de la signatura amb les companyies esmentades localitzades fora de l’EEE de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals, o bé sobre la base de l’adopció d’alguna de les altres garanties adequades que preveu la normativa aplicable. A la columna “Destinataris” de l’apartat anterior, hi podeu trobar informació més detallada en els casos en què hi ha aquesta mena de transferències.


V. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Naturgy ha designat un delegat de protecció de dades, amb les dades de contacte següents:
- Adreça postal: Av. Amèrica, 38, CP 28028, Madrid
- Adreça electrònica: 
dpd-dpo@naturgy.com


VI. DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS
Els drets que legalment us assisteixen i que podreu exercir, quan sigui procedent, són els següents:
 
DRET CONTINGUT
Accés Podreu consultar les vostres dades personals que estan essent objecte de tractament per Naturgy.
Rectificació Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
Supressió Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
Oposició Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals sobre la base de l’interès legítim. Així mateix, podreu oposar-vos al fet que les vostres dades personals siguin tractades amb finalitats de màrqueting directe, cosa que inclou l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb el màrqueting directe esmentat.
Limitació del tractament Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades:
 • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
 • Quan el tractament sigui il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu la limitació del seu ús.
 • Quan Naturgy ja no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
No decisions automatitzades Podreu sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades.
Retirar consentiment Podreu retirar en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, el consentiment que hàgiu prestat prèviament per autoritzar el tractament de les vostres dades per a una finalitat determinada.
Portabilitat Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat, així com transmetre-les a una altra entitat.

Podrà exercitar els drets esmentats de forma ràpida i senzilla a través del següent formulari: Exercici de drets
O bé escriure'ns per correu postal a la següent adreça: A l'atenció de Drets LOPD Client, Plaça del Gas núm. 1, 08003 Barcelona.

En la comunicació ha de constar com a referència “Sol·licitud de protecció de dades – Exercici de drets”. Com que aquests drets són individuals, Naturgy ha de verificar que efectivament siguin exercits per l’interessat o la persona autoritzada. Per això, si Naturgy té dubtes sobre la vostra identitat, us podrà sol·licitar informació addicional per confirmar-la, com per exemple, una còpia del vostre DNI, NIE, passaport o document equivalent que us identifiqui. També podeu utilitzar la vostra signatura electrònica en lloc del DNI. En cas que exerceixi els vostres drets una persona autoritzada per l’interessat, heu d’evidenciar la identitat de l’autoritzat i aportar un document que acrediti aquesta autorització.
Naturgy facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds
Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals adequadament podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a través dels canals abans indicats.
En qualsevol cas, us informem que, si considereu que en el tractament de les vostres dades personals s’ha comès una infracció de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, també teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (p. ex. Agència Espanyola de Protecció de Dades - 
www.aepd.es ). 
 
Abril 2022

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615590799678

argssite - GNF