Calderes convencionals

Descobreix com funcionen

Preguntes freqüents

 • Com funciona?

  Les calderes són equips de calefacció en què l'aportació d'escalfor prové de la combustió de diferents combustibles, els més habituals, gasoil, gas natural, GLP —propà, butà—... Aquesta aportació d'escalfor s'aprofita per escalfar un fluid, que generalment és aigua, i que farà un recorregut a través d'un sistema de distribució per a l'escalfament de l'estança o l'habitatge. Aquests equips assoleixen rendiments del 90%.

  Segons el tipus de combustió les calderes poden ser:

  Atmosfèriques: calderes que fan la combustió amb l'aire de l'estança en què estan ubicades. Aquestes calderes deixen de vendre's el 2010, ja que no tenen sortida de fums controlada.

  Estanques: calderes en què l'admissió d'aire i evacuació dels gasos es du a terme en una cambra tancada, sense contacte amb l'estança en què està ubicada. Aquesta caldera té un rendiment més gran que l'anterior.

  A banda de la classificació anterior, hi ha al mercat calderes amb modulació automàtica de la flama, que minimitzen les engegades i parades de la caldera i regulen el nivell de la flama a les necessitats reals, pel què s'estalvia energia.

  Les calderes en general es classifiquen en funció del rendiment energètic, d'1 a 4 estrelles, en què la de 4 estrelles és la més eficient. Aquesta classificació s'eliminarà en un futur, però és vigent mentre no s'aprovi la nova classificació energètica per a calderes.

 • Com transporta l’escalfor?

  Els sistemes de distribució més habituals per a les calderes convencionals són:

  Radiadors: elements que intercanvien l’escalfor entre l'aigua calenta i l'espai que s'escalfarà.

  Terra radiant: en aquest sistema de distribució, els radiadors es substitueixen per un sistema de tubs que es col·loquen per sota del terra, pels quals circula l'aigua calenta. En aquest cas, el terra es converteix en emissor d’escalfor. Aquest sistema no requereix temperatures de l'aigua tan elevades i distribueix homogèniament l’escalfor, de manera que és més eficient.

 • Quina caldera cal comprar?

  A l'hora d'adquirir una caldera, encara que siguin més cares, és preferible optar per calderes de condensació o baixa temperatura, que són més eficients. Un altre factor que cal tenir en compte és que tingui modulació de la flama automàtica. Si vols instal·lar o canviar el sistema de distribució a casa teva, planteja't d'instal·lar terra radiant en comptes de radiadors, guanyaràs en confort i estalviaràs energia.

 • Quin tipus de climatització ofereix?

  Les calderes convencionals només poden aportar calefacció als nostres habitatges. Si vols disposar de refrigeració, hauràs d'instal·lar un equip específic.

 • Què cal tenir en compte?

  Avantatges:

  Aporten calefacció al teu habitatge i són aptes també per a la producció d'ACS (aigua calenta sanitària).
  Aquest tipus de calderes té una vida útil elevada, de 15 a 20 anys.

  Desavantatges:

  En comparació amb calderes més eficients, operen a temperatures molt elevades que fa que el consum de combustible sigui superior.

 • Com s'utilitza correctament?

  L'ús d'aquest tipus de calderes és molt senzill, només s'encén i s'apaga en funció de la demanda de calefacció o no.

 

Sabies que...?

Les calderes són equips de calefacció en els quals l'aportació d'escalfor prové de la combustió de diferents combustibles.