Cobertes

Millora l'aïllament de casa teva.

Evita qualsevol imprevist amb un bon aïllament de cobertes.


Les cobertes han d'estar ben aïllades per evitar que es produeixin filtracions d'aigua quan plou. Garanteix un bon aïllament tèrmic a l'interior de casa teva, d'aquesta manera estalviaràs energia i diners en els teus sistemes de climatització.
 
Hi ha dos tipus d'aïllament per a cobertes: exterior i interior

__ 

"L'aïllament és un mitjà de conservació de l'energia."

 

Aïllament exterior de cobertes.

Llana mineral: S’aïlla per l’interior mitjançant revestiments de plaques de guix laminat i aïllament de llana mineral.
Els avantatges de la llana mineral són que s'aplica per l'interior i així s’evita l'aixecament de les teules. A més, el seu muntatge és ràpid i per via "seca".


Poliestirè expandit (EPS): és un aïllament de cobertes planes invertides. També és conegut com a EPS_h (EPS hidròfob) i és un material específic de baixa absorció d'aigua que protegeix la làmina d'impermeabilització dels canvis de temperatura i del deteriorament continu.
Els avantatges del poliestirè expandit és l'estabilitat que proporciona en condicions de temperatura i humitat. A més, la seva resistència és mecànica en funció de l'ús.

 
En aïllaments de coberta inclinada sota teula es recomana quan l'aïllament sota coberta no és accessible. Cal aixecar la teulada, ja que els productes d'EPS emprats són rasurats per facilitar l'adherència del morter de fixació a la teula.

Poliestirè extrudit (XPS) s'utilitza per a la rehabilitació de teulades amb aïllament d’XPS col·locat sota teula. Aquestes plaques s'instal·len damunt del suport mitjançant fixacions mecàniques, adhesius i làmines asfàltiques impermeabilizants autoadhesives.

__


“D'aquesta manera, estalviaràs energia i diners en els sistemes de climatització.”

Aïllament interior de cobertes:
 

Llana mineral: està format per un aïllament rígid o semirígid de llana de mineral i es fixa al mur de suport amb una fulla de protecció (planxes, safates, etc.) separada de l'aïllament. Forma una cambra on circula l'aire per convecció. S'utilitza en façanes amb sistema de ventilació.
 

Avantatges
No cal desallotjar l'edifici.

No cal preparar prèviament el mur.

Aplicable a qualsevol tipus de façana.
Sistema de construcció en "sec" i d'instal·lació ràpida.

Els materials emprats són desmuntables i reciclables.


 
 

 Poliestirè extrudit (XPS): Hi ha dues maneres de fer la rehabilitació de sostres per al seu aïllament des de l'interior. En ambdós casos les planxes no han de quedar exposades en l'aplicació final d'ús. D’una banda, es pot utilitzar:
  • Una planxa aïllant d’XPS per revestir amb guix in situ. D'aquesta manera, després s'aplica l'acabat final. Pot reduir la superfície útil de l'habitatge i l'obra necessita el desallotjament dels usuaris. Permet l'aïllament de cases o locals, sense l’acord necessari de la comunitat.
     
  • Aïllar per l'interior amb una planxa aïllant d’XPS per revestir amb guix laminat. L'acabat s'aplica sobre les plaques de guix.

Ofereix els mateixos avantatges i limitacions que l'aïllament amb guix in situ
Torna a
Aïllament