Condicions Superpack - Naturgy - Llar

Coberturas incluidas en los Superpack Naturgy para segundas residencias:

Condicions econòmiques per als Superpack Naturgy:

  • Superpack Naturgy Dual 2ª Residència sense Calefacció: 57 €/mes
  • Superpack Naturgy Dual amb Calefacció a gas SMART: 138 €/mes
  • Superpack Naturgy Llum 2ª Residència sense Calefacció: 39 €/mes

L'import inclou els impostos (imposat electricitat, impost especial d'hidrocarburs, IVA) i, si escau, l'import del lloguer de l'equip de mesura de gas i del lloguer de l'equip de mesura monofàsic d'electricitat. No inclou altres conceptes regulats que puguin ser traslladats per la distribuïdora relacionats amb el subministrament de gas i electricitat, entre altres el cànon IRC. L'import corresponent a l'impost d'hidrocarburs inclòs en la quota s'ha calculat sobre un consum estimat mensual de 368, 618 i 861 kWh per a les Tarifes Planes Gas Mini, Mitjana i Maxi respectivament. L'import final de la quota, variarà a l'alça o a la baixa, com a conseqüència d'aplicar aquest impost (0,00234 €/kWh) al consum facturat en cada mes.

Els preus informats són els vigents per a contractacions realitzades abans del 15/01/2021. Un mes abans de la renovació del contracte per a aquestes tarifes, s'informarà de les noves condicions de preu per a la següent anualitat.

L'import de la quota serà el vigent en el moment de la contractació i serà vàlid durant un any. En cas de canvi de modalitat de Superpack, l'import de la quota de la modalitat de tarifa de destinació serà el vigent en el moment del canvi(1).

Condicions de les tarifes planes de gas i llum
Amb les Tarifes Planes de Gas i Tarifes Planes de Llum es factura una quota fixa durant 12 mensualitats. Aquesta quota es fixa en funció del consum de gas i llum anual que es preveu consumir (consum màxim anual kWh/any). L'import de la tarifa Mes inclou el terme fix i variable en el cas del gas i el terme de potència i d'energia en el cas de la llum. 

Tarifes únicament disponibles per a clients amb tarifes 3.1 i 3.2 en gas i 2.0A i 2.0DHA en electricitat amb potència contractada inferior o igual a 8 kW (excepte 2.0A amb maxímetre). No està recomanada per a consums inferiors a 750 kW h a l'any o superiors a 20.000 kWh a l'any en gas natural i per a consums inferiors a 500 kWh a l'any o superiors a 7.000 kWh a l'any en llum. Tarifes no disponibles per a clients amb bo social.

Import per l'excés de consum

En cas que el Client depassi el consum màxim anual de la tarifa Mes contractada se li facturarà un import addicional per l'excés consumit, que es calcularà multiplicant el preu dels “kWh d'excés” pel número de kWh excedits del consum màxim anual. Naturgy Ibèria, S. a. informarà el Client quan estigui a punt de depassar el consum màxim anual. En cas que es facturi l'excés sobre la base d'una lectura estimada, Naturgy Ibèria, S. a. informarà el Client podent aquest donar la seva lectura real.

Trams de consum:

  • Tarifa Mes Luz Micro: Des de 0 kWh fins a 1.500 kWh de consum a l'any. 
  • Tarifa Mes Luz Mini: Des de 1.500 kWh fins a 2.500 kWh de consum a l'any. 
  • Tarifa Mes Luz Media: Des de 2.500 kWh fins a 4.000 kWh de consum a l'any. 

S'aplicarà un recàrrec de 0,258 per cada kWh consumit per sobre del límit superior del tram.

  • Tarifa Mes Gas Micro: Des de 0 kWh fins a 3.000 kWh de consum a l'any. 
  • Tarifa Mes Gas Mitjana: Des de 6.000 kWh fins a 9.000 kWh de consum a l'any.
  • Tarifa Mes Gas Maxi: Des de 9.000 kWh fins a 12.000 kWh de consum a l'any. 

S'aplicarà un recàrrec de 0,111 per cada kWh consumit per sobre del límit superior del tram. 
El client podrà sol·licitar canvis a la modalitat/quota del tram superior o inferior si el consum seleccionat no s'ajusta al real durant la vigència del contracte.

Quota gratis de regal
En el cas que el Client no aconsegueixi el límit inferior del consum anual per a la tarifa Mes contractada durant una anualitat del contracte, Naturgy Ibèria, S.A. li bonificarà amb una única quota mensual de gas / llum segons correspongui, en la següent vigència. El fet d'haver realitzat canvis de modalitat/quota no li fa perdre aquesta bonificació sempre que aquests s'hagin realitzat abans d'haver incorregut en excés de kWh permesos. Aquesta bonificació no es realitzarà si durant la vigència del contracte de tarifa Mes, el subministrament de gas / llum ha estat tallat per impagament o si a la finalització de la vigència té deute pendent amb Naturgy Ibèria, S.A. Consulti import de quota segons modalitat de Tarifa Mes contractada en www.naturgy.es/ca/llar

Alta o baixa de la Tarifa Mes​
En cas que el client es doni de baixa de la tarifa Mes contractada abans de finalitzar la vigència del Contracte, Naturgy Ibèria, S. a. calcularà l'import que s'havia d'haver facturat al Client fins a la data de baixa amb la tarifa de gas i/o de llum que li correspongui per les seves característiques de consum, i l'import abonat pel Client amb la tarifa Mes fins a la data de baixa i facturarà al Client la diferència entre tots dos imports en cas que aquest resultés a pagar pel Client. Consulti import de quota segons modalitat de Tarifa Mes contractada en www.naturgy.es/ca/llar

L'alta en la tarifa Mes implica la baixa en el Pla de Pagaments Fixos, Pla Estalvi Online o altres campanyes o promocions.

Potència contractada
Si la potència elèctrica contractada és superior a 6 kW, se sumaran 6 €/mes a l'import mensual del Superpack contractat.

Tarifa d'Accés 
El Client autoritza a Naturgy Ibèria, S.A  a sol·licitar, en el seu nom, el canvi de tarifa d'accés, sent Naturgy Ibèria, S.A. qui assumeixi el cost corresponent si el canvi no ha estat sol·licitat expressament pel Client.

Condicions servei de manteniment de gas: Servigas
És el servei de manteniment domèstic, preventiu i/o correctiu segons la modalitat de les instal·lacions de gas, de la calefacció (incloent caldera, circuit hidràulic amb els radiadors), de l'escalfador/caldera o generadors d'aigua calenta sanitària i altra gasodomésticos.

Serveis inclosos en cadascun dels contractes de manteniment:

Servei Cobertura

Xpress Confort

Complet

Bàsic

- Revisió preventiva anual   x
x
x
- Inspecció periòdica (IP) x
x
x
- Serveis de reparació x x
x
- Servei d'assistències x
x
x
- Termostat Intel·ligent Cablejat   x    

Condicions servei de manteniment de llum: Servielectric Xpress
Reparació multimarca  dels teus electrodomèstics i aire condicionat.
Electrodomèstics gamma blanca. Per a aquest servei, es consideren els següents: nevera, forn, rentavaixella, rentadora, assecadora, aire condicionat. 

Un servei a l'any de “manetes elèctric”. 
Reparació urgent: acudim en menys de 3 hores. El desplaçament del servei de reparació es realitzarà en el termini de temps més breu possible des de la recepció de l'avís, que en tot cas serà inferior a tres hores. No obstant això, Naturgy Ibèria, S. a. quedarà eximit de complir amb aquest termini quan concorrin circumstàncies d'aquestes. El servei de reparació amb intervenció urgent (<3 hores) tindrà una manca de 15 dies des de la data d'entrada en vigor del contracte. Peces no incloses. 

Manteniment de condicions Superpack
L'aplicació de les condicions econòmiques anteriors està condicionada a la indivisibilitat del Superpack Naturgy triat. La baixa d'un o més dels contractes que conformen el Superpack Naturgy comportarà l'eliminació de les condicions Superpack, aplicant-se llavors les condicions econòmiques vigents a cada moment en la resta de productes i la tarifa que correspongui per les característiques de consum del client. (1)

(1) Consulti preus actualitzats en www.naturgy.es

rgpdactive desactivado

argssite - GNF