Vull revisar la meva instal·lació de gas

Què he de fer?

Per poder garantir un correcte funcionament i detectar possibles anomalies, les instal·lacions de gas natural han de ser inspeccionades periòdicament.

Inspecció periòdica obligatòria


Conforme a la legislació vigent, la realització de la inspecció correspon sempre a l'empresa distribuïdora de gas, que està obligada a fer-la cada 5 anys (Reial Decret 919/2006 de data 28.07.2006). 

En cas que la teva distribuïdora sigui Gas Natural Distribución, les visites es programen amb diversos dies d'antelació i t'informem de la data mitjançant una carta i un cartell d'avís a la finca.

La inspecció periòdica d'una instal·lació consisteix bàsicament en la comprovació, a través de les seves parts visibles i accessibles, de l'estanquitat, i la verificació del seu bon estat de conservació, de la combustió higiènica dels aparells de gas i de la correcta evacuació dels productes de la combustió, i la constatació de la seva adequació a les condicions reglamentàries de seguretat.

Recorda que el personal que fa les inspeccions sempre es presentarà degudament acreditat i mai no t'exigirà el pagament de la inspecció , ja que aquest s'abonarà a través de la teva factura del gas.

Si no recordes quan es va fer l'última inspecció de la teva instal·lació de gas natural, pots consultar-ho fàcilment a través de l'Àrea clients.

Si tens més dubtes, t'oferim tota la informació sobre la Inspecció Periòdica de Gas Natural Distribución.

 

Revisió preventiva anual


D'acord amb la legislació vigent, el manteniment, la conservació i el bon ús de la instal·lació de gas natural és responsabilitat del titular o, en el seu defecte, dels usuaris. A més, el Reglament d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol), indica la necessitat de fer una revisió anual de la caldera.

Per això, és important comptar amb un bon servei de revisió i reparació de la instal·lació i dels aparells de gas natural.

Si tens contractat el servei de manteniment de gas natural Servigas Complet o Servigas Bàsic, efectuarem una revisió preventiva anual, amb què es compleix l'obligació del RITE (Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis) de fer una revisió anual de la teva caldera.


 

Aquesta revisió inclou:

  • Revisió general dels elements de la instal·lació de gas natural.
  • Manteniment dels aparells de gas natural, per minimitzar consums, avaries o fallades futures.
  • Revisió de la instal·lació de calefacció (circuit hidràulic, caldera i radiadors) per a clients amb calefacció de gas natural.
  • Comprovació del consum correcte dels aparells de gas.
  • Anàlisi ambiental de tota la instal·lació.


Si encara no disposes d'un servei de revisió per a la instal·lació i els aparells de gas, informa't de les cobertures
que ofereix Servigas, en les seves diferents modalitats.