1. EL PORTAL DE NATURGY
1.1 A través del Portal de Naturgy (d'ara endavant, "el Portal") de la societat Naturgy Iberia, S.A. (d'ara endavant "la SOCIETAT "), accessible a través de l'adreça URL www.naturgy.es es facilita als visitants i usuaris del mateix, (d'ara endavant, els "Usuaris"), l'accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i consum d'energia i d'equipament i assistència en la llar (d'ara endavant, "els Serveis").
1.2 Les dades identificatives del responsable del Portal són els que figuren a continuació:

NATURGY IBERIA, S. A.
Avinguda Sant Luis, 77
28033 Madrid
C.I.F. A-08431090

Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tomo 36955, Foli 1, Fulla M-660799, Inscripció 1ª.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL
L'accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús (d'ara endavant, "les Condicions Generals"). Mitjançant l'accés i utilització del Portal s'entendrà que l'Usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals en la seva versió publicada al Portal al moment de l'accés. Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals, haurà d'abstenir-se d'accedir al Portal i d'operar a través del mateix. El Portal es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals advertint d'això als Usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment. La contractació i/o ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l'Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar, complementar i/o eventualment modificar les presents Condicions Generals (d'ara endavant, "les Condicions Particulars"). Els Usuaris hauran de llegir així mateix amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions Particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal. Com a Usuari, Un. declara ser major d'edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d'obrar suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals (i, si escau, per les Condicions Particulars que regulin l'ús d'un determinat Servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els Serveis que s'ofereixen al Portal. L'Usuari accepta, de forma expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l'accés i la utilització del Portal, dels seus Serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En el cas que existeixi alguna contradicció entre les condicions generals d'accés i ús del Portal i les corresponents Condicions Particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les condicions generals resultin més beneficioses per a l'Usuari que les condicions particulars.

3. CONTINGUT DEL PORTAL
3.1 L'Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-ho, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts al Portal apareixen en el mateix, única i exclusivament, a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'Usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
3.2 La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de forma unilateral, a qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i extensió dels Serveis prestats a través del Portal i de les condicions d'accés als mateixos. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d'incorporar nous Serveis i continguts al Portal, així com el dret d'eliminar, limitar, suspendre o impedir l'accés als Serveis prestats a través del Portal, ja anàs de manera temporal o definitiva, quan concorrin els motius previstos en aquestes Condicions Generals.
3.3 La SOCIETAT informa a l'Usuari que a través del Portal podrà accedir a productes i serveis oferts per les empreses que formen part del grup Naturgy, així com, si escau, a productes i serveis oferts per altres tercers que a cada moment es trobin disponibles, la contractació dels quals per l'Usuari estarà subjecta als termes i condicions que aquestes entitats disposin a cada moment. La SOCIETAT no assumeix responsabilitat alguna ni dóna garantia alguna sobre els productes i serveis de les referides Entitats.

4. CONDICIONS PARTICULARS DELS SERVEIS DEL PORTAL
Els Serveis s'ofereixen als Usuaris, amb caràcter general, de forma gratuïta. No obstant això l'anterior, alguns Serveis poden establir el pagament d'una contraprestació determinada, circumstància que s'indicarà expressament en les corresponents Condicions Generals o Particulars del servei en qüestió.

5. IDENTIFICACIÓ COM A USUARI DEL PORTAL
5.1 La contractació i ús de determinats Serveis oferts per la SOCIETAT requerirà de la identificació prèvia de l'Usuari al Portal a través del formulari d'identificació que apareixerà al moment de selecció del Servei en concret. D'igual manera, la contractació i ús dels serveis específics que ofereixen altres empreses del Grup de la SOCIETAT a través del Portal requerirà que l'Usuari compleixi amb els requisits que cada entitat determini i dels quals s'informarà a l'Usuari des del Portal o, si escau, des de les respectives web sites de les referides entitats. Cap Usuari del Portal podrà accedir als productes i serveis d'aquestes entitats sense haver-se identificat prèviament com a Usuari del Portal. En tot cas, l'Usuari manifesta sota la seva responsabilitat que les dades que aporta en el formulari d'identificació són veraces. L'Usuari procedirà a l'elecció del Login i el Password necessaris per operar al Portal i que li identificaran com a usuari registrat de la SOCIETAT o de l'empresa del Grup de la SOCIETAT prestadora del Servei al que s'accedeixi a través del Portal, amb caràcter general (d'ara endavant "Usuari Registrat"). El Login i el Password triats per l'Usuari Registrat tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l'Usuari Registrat comunicar a la SOCIETAT o, si escau, a l'empresa del Grup de la SOCIETAT, els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.
5.2 L'Usuari s'obliga a custodiar diligentment i a mantenir en secret el Login i el Password, evitant anotar-los, i en general, prenent les precaucions necessàries per evitar que siguin coneguts per tercers. Serà responsabilitat de l'Usuari Registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i/o utilització dels Serveis que hagi contractat per part de tercers que accedeixin o utilitzin en el seu nom els codis o claus identificatives. Així mateix, l'Usuari Registrat serà l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, substracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que d'això es puguin derivar. No obstant això l'anterior, l'Usuari Registrat haurà de comunicar a la SOCIETAT, o, si escau, a l'empresa del Grup de la SOCIETAT, al més aviat possible, la pèrdua, substracció o utilització no autoritzada del Login i Password que li identifiquen. La comunicació anterior també serà exigible quan l'Usuari tingui una simple sospita de tals fets. El Portal procedirà en tal cas a donar de baixa a l'Usuari Registrat, sense perjudici que aquest pugui iniciar novament el procediment de registre al Portal. En tot cas, serà responsabilitat de l'Usuari Registrat l'ús adequat dels Serveis contractats i la custòdia del Login i Password, havent d'abstenir-se d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il•lícits o contraris a l'establert en les presents Condicions Generals i, si escau, en les Condicions Generals o Particulars de cada Servei.
5.3 L'Usuari registrat podrà a tot moment donar-se de baixa de forma immediata com a Usuari del Portal, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, a través del formulari d'Atenció al Client online que trobarà en el menú dret de l'Oficina Virtual o en la capçalera de la web, havent d'identificar-se com a usuari registrat.
5.4 El registre de l'Usuari al Portal implicarà la seva acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa i tractament de dades de caràcter personal de la SOCIETAT, tal com aquesta s'exposa a l'Apartat 6 següent i en l'avís legal que trobarà a peu del formulari de registre del Portal.

6. DADES DE CARÀCTER PERSONAL NATURGY
posa a la disposició dels usuaris de la pàgina web situada en la URL [https://www.naturgy.es.] (d'ara endavant, també el Portal) la present Política de Privacitat, amb la finalitat d'oferir informació sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privadesa i informació. Naturgy podrà modificar aquesta Política de Privacitat quan resulti necessari. En cas d'introduir-se modificacions, l'hi comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat que pugui conèixer les noves condicions de Privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per Naturgy després d'haver-li notificat les referides modificacions suposarà que està d'acord amb les mateixes, salvo per als supòsits en els quals sigui necessari el seu consentiment exprés. En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de dades i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa a l'Usuari del Portal del següent:

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
1. Les dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti mitjançant l'emplenament del present formulari de contractació, o que en el futur pugui facilitar, i) seran recollits i tractats de forma automatitzada com a potencials clients i on el responsable és Naturgy Iberia, S.A. i Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A, en funció de l'entitat de la qual sigui client l'Usuari, i ii) de forma automatitzada de clients el responsable dels quals és Naturgy Iberia, S.A. o Comercializadora Regulada Gas & Power S.A., en funció de l'entitat de la qual sigui client l'Usuari. Ambdues societats amb domicili en Avinguda Sant Luis nº 77, 28033 Madrid. Ens referim a ambdues entitats també com “Comercializadora”. Per garantir l'adequada gestió en el tractament de les seves dades Naturgy disposa d'un Delegat de Protecció de Dades. Les dades de contacte són els següents: Adreça Postal: Plaça del Gas, 1 - C.P. 08003 Barcelona Correu electrònic: dpd-dpo@naturgy.com

II. EMPRESES COMERCIALIZADORAS DE NATURGY
1. Perquè l'Usuari pugui contractar i/o gestionar els productes i serveis que la seva companyia comercializadora d'energia, del Grup Naturgy, ofereix als seus clients a través del Portal, deurà prèviament CERTIFICAR-SE com a client d'aquesta companyia comercializadora (Naturgy Iberia, S.A. o Comercializadora Regulada Gas & Power S.A.) amb la qual té contractat el servei i li seran requerits per aquesta Companyia dades relacionades amb el seu contracte. Aquestes dades de caràcter personal, i aquells que en el futur pugui facilitar, seran tractats per la Companyia comercializadora del servei amb la qual l'Usuari ha contractat.
2. La finalitat del tractament automatitzat al fet que van a ser sotmesos les dades de caràcter personal dels Clients de les diferents Companyies comercializadoras del Grup Naturgy és la que es detalla als apartats següents, però en relació amb els béns i serveis propis de cadascuna d'elles o que en el futur pugui comercialitzar i, especialment, als relacionats amb el subministrament i consum d'energia, telecomunicacions, Internet, serveis financers i d'assegurances, assistència sanitària i en carretera, i d'equipament i assistència en la llar i les empreses; activitats d'oci o per a la realització de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic. 3. Igualment serà aplicable l'indicat als apartats següents per a cadascuna de les entitats

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
Les dades personals que siguin facilitats pels usuaris de la present pàgina web i / o que siguin facilitats pels usuaris a través de qualssevol pàgines web posades a la disposició del públic per la Comercializadora podran ser tractats per la mateixa per a les següents finalitats, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitats per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari entauli a través de la pàgina web que es tracti. A continuació, s'informa a l'Usuari que les finalitats del tractament automatitzat al fet que van a ser sotmesos les seves dades són: i. Mantenir i complir amb la relació de negoci i/o comunicació que entauli amb el Responsable mitjançant la contractació o ús dels productes i serveis que en el mateix se li ofereixen, o se li puguin oferir en el futur, relacionats amb el subministrament i consum d'energia, telecomunicacions, internet, serveis financers i d'assegurances, assistència sanitària i en carretera, i d'equipament i assistència en la llar i en les empreses; activitats d'oci, o per a la realització de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic, podent conservar les seves dades amb aquesta finalitat comercial o promocional fins i tot una vegada finalitzada la relació contractual; D'igual manera, mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privadesa, l'Usuari, accepta que les seves dades puguin ser cedits, en aquest acte a Naturgy Iberia, S.A., amb seu en Avinguda Sant Luis nº77, 28033 Madrid, amb la finalitat de poder remetre-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials, relacionades amb el subministrament i consum d'energia, telecomunicacions, internet, serveis financers i d'assegurances, assistència sanitària i en carretera, i d'equipament i assistència en la llar i en les empreses; activitats d'oci, o per a la realització de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic. ii. Facilitar-li informació i remetre-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre aquests productes i serveis o aquells que gradualment es vagin incorporant al PORTAL, i iii. El coneixement de les seves preferències amb el propòsit d'adequar les ofertes dels nostres productes i serveis als seus interessos i necessitats particulars. A aquest efecte, el nostre servidor enviarà al seu ordinador un fitxer (“cookie”) que, amb la informació que ens facilitarà sobre les pàgines que visiti a través de www.naturgy.es i areaprivada.naturgy.es, ens permetrà conèixer els seus hàbits de navegació com a Usuari i personalitzar, d'aquesta manera, les seves preferències per facilitar la navegació a través de la nostra web. En qualsevol cas, l'Usuari té la possibilitat de configurar el seu ordinador de manera que aquest rebutgi la instal•lació d'aquestes “cookies”. iv. Complir amb totes les obligacions legals que afecten a Naturgy. v. Tramitar i gestionar les sol•licituds realitzades per vostè en relació a productes i serveis oferts per Naturgy, així com per mantenir, desenvolupar i controlar les relacions de negoci existents entre les parts, incloent per a això l'avaluació, valoració i seguiment mitjançant tècniques de scoring. vaig veure. Determinar el seu nivell de solvència patrimonial i de crèdit en relació al compliment d'obligacions dinerarias, i per comunicar, en cas d'impagament, a fitxers comuns de solvència patrimonial, les dades d'impagament complint per a això tots els requisits legals establerts en la normativa vigent que resulti d'aplicació. vii. Elaboració de perfils mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i escollir ofertes adequades de productes i serveis a les seves característiques i necessitats. 4. Com vulgui que Naturgy Iberia, S.A. i Comercializadora Regulada Gas & Power S.A. tenen intenció de remetre a les seves Usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que es disposa en l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI), mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat, l'Usuari autoritza expressament a la Comercializadora a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. 5. Si l'Usuari no desitja que les seves dades siguin comunicades conforme a l'indicat en el paràgraf anterior, i/o el seu desig de no rebre comunicacions comercials (publicitàries o promocionals), pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mètodes indicats en el paràgraf 1 anterior. L'acceptació de l'Usuari perquè puguin ser tractats o comunicats les seves dades en la forma establerta en els paràgrafs anteriors, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 7.3 RGPD i 22.2 LSSI.

IV. DADES TRACTADES PER NATURGY I FONTS DE LES QUALS PROCEDEIXEN
Les dades que la Comercializadora tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través de la nostra pàgina web provenen de les següents fonts:
• Dades aportades per l'usuari mitjançant l'emplenament dels formularis posats a disposició, mitjançant l'emplenament dels espais posats a disposició per a la contractació o per qualsevol altra via mitjançant la qual l'usuari entauli comunicació amb el responsable.
• Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, tramitació i manteniment de la relació entaulada entre l'usuari i el responsable.
• Dades procedents de tercers o de fonts d'accés públic. La Comercializadora podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació entaulada amb l'usuari:
• Dades identificatives (p. ex., nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal, telèfon, adreça IP, etc.). • Dades econòmiques, financers i d'assegurances (p. ex. dades bancàries).
• Dades de característiques personals i circumstàncies socials (p. ex., edat, data de naixement, gustos, aficions i estil de vida, etc.).

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES
La Comercializadora tracta les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris de les seves pàgines web d'acord amb les següents bases legitimadoras, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitats per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari entauli amb la Comercializadora. La base legal del tractament de les seves dades personals es troba en el desenvolupament i execució de la relació contractual formalitzada amb vostè. Així mateix, també existeix com a base legal del tractament de les seves dades personals, l'interès legítim per conèixer la seva solvència patrimonial i de crèdit amb anterioritat a la realització d'activitats relatives al compliment i incompliment d'obligacions dinerarias. Els següents tractaments estan basats en el consentiment i es refereixen a:
• El tractament de les seves dades personals mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i/o adaptar o escollir la informació i les ofertes de productes o serveis que millor s'ajustin al meu perfil i en conseqüència l'enviament d'informació publicitària o promocional de Naturgy Iberia, S.A., Comercializadora Regulada Gas & Power, S.A i de tercers col•laboradors a través dels canals de comunicació informats anteriorment.
• El tractament de dades personals una vegada extingida la relació contractual amb la Comercializadora i tret que expressament sol•liciti la supressió dels mateixos a través dels mitjans habilitats per a això, amb una doble finalitat: (i) amb finalitats estadístiques i (ii) per remetre-li informació publicitària o promocional de Naturgy i de tercers col•laboradors.
• La comunicació, si escau, de les seves dades personals a Naturgy Iberia, S.A. per a l'enviament d'informació publicitària, promocional o de productes relacionats amb les seves àrees d'activitat a través de diversos canals, incloent els electrònics.

COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades personals tractats per aconseguir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicats als següents destinataris en funció de la base legitimadora de la comunicació. En virtut de l'anterior, les següents comunicacions de dades persegueixen garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, així com donar compliment a obligacions legals que exigeixen realitzar les esmentades comunicacions:
• A fitxers comuns de solvència relatius al compliment i incompliment d'obligacions dinerarias.
• A organismes i administracions públiques.
• A empreses distribuïdores de gas i electricitat (només en el supòsit de serveis de la comercializadora).
• Proveïdors que siguin necessaris, amb la fi única i exclusiu de complir amb la relació de negoci creada. En cap cas podran dits tercers proveïdors realitzar accions comercials o promocionals directes als Usuaris ni comunicar aquestes dades a terceres persones o entitats del seu mateix grup, qualsevol que anés la finalitat de la comunicació, recaient exclusivament sobre dites terceres proveïdors la responsabilitat que correspongui en cas d'incompliment de l'anterior. Les següents comunicacions es basen en el consentiment i es refereixen a: Les dades recaptades per a la finalitat de manteniment i compliment amb la relació de negoci i/o comunicació que entauli amb el Responsable mitjançant la contractació o ús dels productes i serveis que en el mateix se li ofereixen, o se li puguin oferir en el futur, relacionats amb el subministrament i consum d'energia, manteniment d'instal•lacions de gas o electricitat i d'equipament i assistència en la llar, activitats d'oci, productes financers o per a la realització de prospeccions relacionades amb el sector energètic, per a l'enviament per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, d'informacions publicitàries o promocionals de caràcter general o adaptades, mitjançant aplicació d'estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació.

CONSERVACIÓ DE DADES
La Comercializadora conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol•licitat i / o per aconseguir la finalitat de tractament perseguida. Posteriorment, sempre que l'usuari no hi hagi exercici el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d'aplicació, tenint en compte la tipologia de dades així com la finalitat del tractament.

DADES QUE HA DE FACILITAR EN CADA CAS
La Comercializadora informa als usuaris que, quan les dades personals siguin recaptats a través d'un formulari posat a disposició a través de la nostra pàgina web, serà necessari que la usuària aportació, almenys, aquelles dades marcades amb un asterisc (). En cas de no subministrar almenys tals dades, considerats com a necessaris, Comercializadora no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l'usuari. El no emplenament per part de l'Usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris en el formulari de contractació pot impedir que es procedeixi a realitzar la contractació de productes i serveis.

GARANTIA DE LES DADES APORTADES
L'usuari garanteix que les dades que aporti són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. L'Usuari es compromet i obliga a comunicar de forma immediata al Responsable del tractament qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors.

MESURES ADOPTADES PER PROTEGIR LES SEVES DADES
Amb la finalitat de garantir-la seguretat i confidencialitat de les seves dades, Naturgy Iberia, S.A. i Comercializadora Regulada Gas & Power S.A. es comprometen a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l'Usuari, fent ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa. Naturgy Iberia, S.A. i Comercializadora Regulada Gas & Power S.A. han adoptat les mesures adequades en matèria de protecció de dades i tenen implantades les mesures necessàries que protegeixin els drets i llibertats dels interessats, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables .En tot cas, ha de tenir en consideració que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS
La Comercializadora li informa que té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen o no. De la mateixa manera, la Comercializadora li informa que Vè. compta amb els següents drets sobre les seves dades de caràcter personal: La Comercializadora li informa que té dret a accedir a les seves dades personals i obtenir confirmació sobre com s'estan tractant aquestes dades. Així mateix, té dret a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que hagin estat recaptats per la Comercializadora. En determinades circumstàncies, podrà sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas l Comercializadora únicament els conservarà per a l'exercici o la defensa de les possibles reclamacions. Així mateix, també en determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb la finalitat informada per Naturgy. En aquest cas, la Comercializadora cessarà en el tractament de les dades personals, tret que concorrin motius legítims, o per garantir l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, vostè podrà sol•licitar el dret a la portabilitat i obtenir per a si mateix o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació contractual formalitzada amb la Comercializadora. Per a l'exercici de qualsevol d'aquests drets, vostè podrà dirigir-se al Servei al Client mitjançant la remissió d'un escrit a Plaça del Gas nº1 08003 de Barcelona, o a l'adreça de correu derechoslopdcliente@naturgy.com amb la referencia “Protecció de Dades”. En el seu exercici, s'exigeix acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l'enviament de còpia del seu DNI, NIE, Passaport o document equivalent, per les dues cares. La Comercializadora facilitarà la informació sol•licitada en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció de la sol•licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol•licituds. La Comercializadora li informa que podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, qui regirarà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.

7. MANIFESTACIONS I GARANTIES DE CARÀCTER GENERAL
7.1 La SOCIETAT manifesta i garanteix que el Portal disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària, al dia de la data, per permetre l'accés i utilització del mateix. No obstant això, la SOCIETAT no es responsabilitza per l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari, ni per les conseqüències perjudicials que les mateixes puguin produir en els sistemes informàtics de l'Usuari. L'Usuari accepta plenament l'anterior i es compromet, de la seva part, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi els Serveis que s'ofereixen a través del Portal. En particular, encara que no solament, l'Usuari haurà d'observar les recomanacions de seguretat que es mostren al Portal.
7.2 L'Usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per la SOCIETAT amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als Usuaris, podent, no obstant això, contenir falsedats, inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. La SOCIETAT, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud, actualitat com tampoc l'exhaustivitat dels continguts del Portal. Per això, l'Usuari exonera a la SOCIETAT de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que el Portal pogués produir-li o generar-li durant la seva navegació pel mateix.
7.3 L'Usuari garanteix que qualssevol activitats per ell desenvolupades a través del Portal s'adequaran a la llei, la moral, els bons costums acceptats generalment i a l'ordre públic, i que en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de la SOCIETAT, del Grup Naturgy, per a la resta d'Usuaris del Portal o per als tercers proveïdors de serveis. En particular, l'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis de forma correcta i diligent així com abstenir-se d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il•lícits o prohibits per les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquests Serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir la normal utilització o gaudi dels Serveis per part de tercers.
7.4 En particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l'Usuari es compromet a no utilitzar els Serveis amb finalitat de (i) suplantar la identitat d'un tercer; (ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes en la normativa nacional i en els tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l'honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (iii)incitar o promoure accions delictives, denigrantes, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic; (iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (v) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral o a l'ordre públic; (vaig veure) vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a tercers; (vii) vulnerar la normativa sobre secret de les comunicacions, normativa de publicitat i/o normativa de competència deslleial; (viii)transmetre a través del Portal amb dol o culpa correu electrònic, programes o dades (inclosos virus i programari nociu) que causin o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la SOCIETAT o d'altres Usuaris o de tercers, així com falsificar l'origen del correu electrònic o d'un altre material contingut en un arxiu que es transmeti a través del Portal. (ix) Emprar la informació continguda al portal amb finalitats de venda directa o amb culaquier una altra classe de finalitat i (x) enviar missatges no sol•licitats dirigits a una generalitat més o menys àmplia de persones amb independència de la seva finalitat.

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE CARÀCTER GENERAL
8.1 La SOCIETAT no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament del Portal o a la informació, contingut, programari, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, la SOCIETAT queda exonerada de prestar qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre unes altres, les garanties implícites d'idoneïtat per a una fi determinada. La SOCIETAT no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l'ús d'aquest Portal, inclosos, entre uns altres, els danys directes i indirectes.
8.2 La SOCIETAT no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis directes o indirectes que poguessin derivar-se de la interrupció del Servei per part del Portal així com de la seva continuïtat. Així mateix, la SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'Usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'Usuari registrat en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.
8.3 La SOCIETAT exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat dels productes i serveis oferts i/o comercialitzats per tercers a través del Portal.
8.4 La SOCIETAT no atorga garanties de naturalesa alguna, ni expressa ni implícitament, respecte de la informació que es transmeti, distribueixi, publiqui o emmagatzemi al Portal, ni de la utilització que els Usuaris, els seus empleats o tercers facin de la mateixa. Així mateix, la SOCIETAT no respondrà respecte d'incapacitat de qualsevol Usuari o de la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un Usuari.
8.5 En qualsevol cas de responsabilitat exigible a la SOCIETAT, aquesta tan sols respondrà pels danys i perjudicis efectiva i directament causats per ella, sense incloure en cap cas compensació per lucre cessant.
8.6 L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la SOCIETAT pugui sofrir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'Usuari de les Condicions Generals.

9. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALES AMB EL PORTAL
9.1 Els Usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, link) al Portal hauran d'assegurar i comprometre's referent a les regles de la SOCIETAT sobre enllaços a la Xarxa. Aquestes regles consisteixen en (i) no establir enllaços a pàgines o subpáginas diferents a la home page del Portal; (ii) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la home page del Portal; (iii) no realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (iv) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l'adreça d'URL del Portal, i (v) no establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, o la imatge de la SOCIETAT o dels seus clients. En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al Portal per part d'altres llocs web no implica que la SOCIETAT mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular de la web en la qual s'estableixi el link ni, tant menys, que la SOCIETAT promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests portals o llocs web.
9.2 Per la seva banda, el Portal pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la SOCIETAT. La SOCIETAT declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests Portals o llocs web als quals es pugui accedir per enllaços ("links") o cercadors de les pàgines web de la SOCIETAT. La presència d'enllaços ("links") a les pàgines web de la SOCIETAT té finalitat merament informativa. Per tant, la SOCIETAT no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressa ni implícitament respecte a: (i) la comerciabilidad, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte dels productes o serveis que s'ofereixin i comercialitzin a través del Portal; (ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes o serveis que s'ofereixin, comercialitzin, a adquireixin, embenen o prestin a través del Portal; (iii) els preus oferts o pactats pels Usuaris amb les entitats oferents; (iv) ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells; (v) ni de la bona fi de les mateixes; (vaig veure) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d'usos, ni de les seves modificacions, compliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagaments i resolució; (vii) ni de l'assegurament del lliurament dels productes o prestació dels serveis; (viii) ni de les informacions que entre ells puguin intercanviar-se; (ix) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats requereixin a l'Usuari per captar i dur a terme les operacions; (x) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal que la SOCIETAT transmeti a aquestes entitats amb l'únic i exclusiva fi de complir amb la relació de negoci iniciada o creada, conforme a l'indicat en l'Avís obrante al peu del formulari de registre d'Usuari (xi) ni de la publicitat que puguin fer ús els Usuaris, ni de l'ús que els Usuaris puguin realitzar dels signes distintius d'un tercer o dels seus propis.
9.3 Tots els continguts del Portal (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de la SOCIETAT, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió, per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel•lectual i industrial. La compilació (entenent-se com tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Portal és propietat exclusiva de la SOCIETAT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.
9.4 Tot el programari utilitzat en el disseny de les pantalles, navegació i ús i desenvolupament del Portal és propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual.
9.5 Les marques, rètols, signes distintius o logos de la SOCIETAT que apareixen al Portal són titularitat de la SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, Serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Portal poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris
9.6 Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat de la SOCIETAT, o dels seus proveïdors de continguts, no podent ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars d'aquests continguts.
9.7 La posada a la disposició dels Usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors que figuren al Portal no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació en favor de l'Usuari, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima i d'acord amb la naturalesa del Portal.
9.8 Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Portal, dels Serveis i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es realitzi sense l'autorització de la SOCIETAT, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial les quals, de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel•lectual de la SOCIETAT, sancionats per la legislació vigent.

10. FORÇA MAJOR
A l'efecte de les presents Condicions Generals s'entendrà per força major, a titulo enunciatiu però no limitatiu, (i) tot succés no culposoimpossible de preveure o que previst o previsible, fos inevitable; (ii) les fallades en l'accés a les diferents pàgines web; (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica; (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del Portal (virus) que afectin a la qualitat dels Serveis i no siguin imputables ni a la SOCIETAT ni a l'Usuari; (v) les fallades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o posada en disposició a tercers de les bases de dades i altres continguts del Portal i, (vaig veure) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés al Portal o als Serveis per part de dites terceres.

11. SUSPENSIÓ DE L'ACCÉS Al PORTAL I DELS SERVEIS
11.1 La SOCIETAT s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del Portal. No obstant això, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment seran lliurement triades i realitzades per la SOCIETAT a qualsevol moment, siguin cuales fossin els procediments i mitjos empleats per dur-les a terme. La SOCIETAT procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar als Usuaris mitjançant un anunci al Portal de la realització d'una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar al Portal.
11.2 La SOCIETAT es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o Serveis tècnics utilitzats per a l'accés o utilització del Portal.
11.3 La SOCIETAT podrà suspendre de forma temporal o definitiva els Serveis, sense que això generi cap tipus d'indemnització a favor de l'Usuari, quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies: (i) quan sigui necessari per realitzar labors de manteniment, (ii) quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels Serveis que es presten, dels equips, els sistemes o de les xarxes de la SOCIETAT o de tercers, sempre que afectin o puguin afectar als serveis de la SOCIETAT, (iii) quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin a la prestació dels Serveis de la SOCIETAT; (iv) quan existeixi una causa de força major, la SOCIETAT procurarà mantenir informat a l'Usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.

12. TERMINACIÓ
El Portal podrà donar per acabades les Condicions Generals d'ús sense necessitat de preavís algun a l'Usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l'Usuari d'alguna activitat il•lícita a través dels Serveis; (ii) l'Usuari hagi incomplit alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes Condicions Generals, i especialment en cas d'ús indegut del codi d'accés; i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel•lectual i industrial del Portal, tot això sense perjudici de l'exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus interessos.

13. NUL•LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç subsistint, en tot la resta, la resta de Condicions Generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
14.1 Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
14.2 Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari a Espanya.

Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers per personalitzar la navegació i analitzar la teva activitat al web amb objectius estadístics i per mostrar publicitat. Si hi continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Política de galetes