Nota Legal Àrea Clients - Naturgy - Nota Legal Àrea Clients

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE RRSSpixel2-Facebook.js

VALUECOOKIE false

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE snippet-VWO.js

VALUECOOKIE false

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE googleAnalytics.js

VALUECOOKIE false

Avís legal Àrea Clients

A través de l’Àrea Clients (d’ara endavant, “ÀREA CLIENTS”) dels portals de clients de les empreses comercialitzadores de la societat Naturgy Energy Group, SA (d’ara endavant, “la SOCIETAT”), accessibles a través de les adreces URL www.naturgy.es i www.comercializadoraregulada.es, se’n facilita als visitants i usuaris (d’ara endavant, “els Usuaris”) l’accés a una àmplia gamma de gestions <i>online</i> i de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i el consum d’energia i d’equipament i assistència a la llar.

D’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades i altra normativa aplicable en protecció de dades personals, s’informa l’Usuari de l’ÀREA CLIENTS del següent:

I. RESPONSABLE DEL FITXER

1. Les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti mitjançant l’emplenament d’aquest formulari de registre, o que en el futur pugui facilitar, seran recollides:

i) en un fitxer automatitzat de potencials clients, el responsable del qual és la SOCIETAT, en cas que l’Usuari no sigui client de cap de les empreses comercialitzadores pertanyents a aquesta SOCIETAT, i

ii) en un fitxer automatitzat de clients, el responsable del qual és l’empresa comercialitzadora de la SOCIETAT (NATURGY IBERIA, SA o COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER, SA, en funció de l’entitat de què sigui client l’Usuari). Ambdues societats amb domicili a Madrid, av. San Luis, 77, 28033. 

L’Usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, adreçant la seva petició a l’entitat responsable del fitxer, per correu postal a Servei d’Atenció al Client, plaça del Gas, núm. 1, 08003, Barcelona, amb la referència “Sol·licitud protecció de dades” o per correu electrònic a l’adreça derechoslopdcliente@naturgy.com o derechoslopdclienteregulado@comercializadoraregulada.es (en funció de l’entitat de què sigui client l’Usuari) i adjuntant una còpia del document que acrediti la seva identitat (DNI/NIE) o a través de l’ÀREA CLIENTS des de la secció “Les meves dades”. 

2. El no-emplenament per part de l’Usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris al formulari de registre d’ÀREA CLIENTS pot impedir que se li doni d’alta com a usuari en l’ÀREA CLIENTS, de manera que no podria accedir als productes i serveis que s’hi ofereixen, sens perjudici que pogués prosseguir amb la seva navegació pel portal públic. 

3. La subscripció a l’ÀREA CLIENTS de Naturgy comportarà la subscripció a la Factura Online. A partir de la subscripció, les factures es remetran al correu electrònic informat per a la subscripció a l’ÀREA CLIENTS. En cas de voler continuar amb la tramesa en paper, es podrà sol·licitar per telèfon o directament a l’ÀREA CLIENTS. 

4. L’Usuari es compromet i s’obliga a comunicar de manera immediata al responsable del fitxer qualsevol modificació de les dades de caràcter personal a fi que la informació que continguin els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. 

5. Així mateix, s’informa l’Usuari que la finalitat del tractament automatitzat a què seran sotmeses les seves dades és:

(i) mantenir i complir la relació de negoci i/o comunicació que entauli amb el responsable del fitxer mitjançant la contractació o l’ús dels productes i serveis que se li ofereixen, o se li puguin oferir en el futur, relacionats amb el subministrament i consum d’energia, telecomunicacions, internet, serveis financers i d’assegurances, assistència sanitària i a la carretera, i d’equipament i assistència a la llar i a les empreses; activitats de lleure o per a la realització de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic; 

(ii) facilitar-li informació i remetre-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre els productes i serveis esmentats o aquells que s’incorporin gradualment a l’ÀREA CLIENTS, i 

(iii) el coneixement de les seves preferències per tal d’adequar les ofertes dels nostres productes i serveis als seus interessos i necessitats particulars. A aquest efecte, el nostre servidor us enviarà a l’ordinador un fitxer (galeta) que, amb la informació que ens facilitarà sobre les pàgines que visiteu a través de www.areaprivada.naturgy.es i les d’altres webs de la SOCIETAT, ens permetrà conèixer els vostres hàbits de navegació com a usuari i personalitzar, d’aquesta manera, les vostres preferències per facilitar la navegació a través dels nostres webs. En qualsevol cas, l’Usuari té la possibilitat de configurar l’ordinador de manera que rebutgi la instal·lació d’aquestes galetes. 

6. Per tal com les empreses comercialitzadores de la SOCIETAT tenen intenció de remetre als seus usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI), mitjançant l’acceptació d’aquest avís legal, l’Usuari autoritza expressament les empreses comercialitzadores de la SOCIETAT a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. 

7. De la mateixa manera, mitjançant l’acceptació d’aquest avís legal, l’Usuari, client d’alguna de les empreses comercialitzadores de la SOCIETAT, accepta que se cedeixin les seves dades en aquest acte a l’entitat NATURGY IBERIA, SA, amb seu a l’av. San Luis 77, 28033, Madrid 08003, Barcelona, amb la finalitat de poder remetre-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials, relacionades amb el subministrament i el consum d’energia, telecomunicacions, internet, serveis financers i d’assegurances, assistència sanitària i a la carretera, i d’equipament i assistència a la llar i a les empreses; activitats de lleure o per a la realització de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic.

8. Si l’Usuari no vol que les seves dades siguin comunicades tal com indica el paràgraf 6 anterior, i/o no vol rebre comunicacions comercials (publicitàries o promocionals), pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mètodes indicats al paràgraf 1 anterior. L’acceptació de l’Usuari perquè puguin ser tractades o comunicades les seves dades en la forma establerta als paràgrafs anteriors té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 LOPD i 22.2 LSSI.

9. Les empreses comercialitzadores de la SOCIETAT es comprometen a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’Usuari, i fer-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades al paràgraf quart anterior. La SOCIETAT té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, encara que provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això d’acord amb el que preveuen l’article 9 LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

II. EMPRESES COMERCIALITZADORES DE NATURGY ENERGY GROUP S.A.

1. Perquè l’Usuari pugui contractar i/o gestionar els productes i serveis que les seves companyies comercialitzadores d’energia, de la SOCIETAT, ofereix als seus clients a través dels seus portals, s’haurà de CERTIFICAR prèviament com a client de la companyia comercialitzadora esmentada (NATURGY IBERIA, SA o COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER, SA) amb què té contractat el servei, i aquesta companyia li requerirà dades relacionades amb el seu contracte. Les dades de caràcter personal esmentades i les que pugui facilitar en el futur seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable del qual és la companyia comercialitzadora del servei amb la qual l’Usuari ha contractat, i en podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, adreçant la seva petició a NATURGY o COMERCIALIZADORA REGULADA (segons de quina sigui client), Departament de Servei al Client, amb domicili a la plaça del Gas, núm. 1, 08003, Barcelona, amb la referència “Protecció de dades” o a través de l’ÀREA CLIENTS des de la secció de “Les meves dades”. 

2. La finalitat del tractament automatitzat a què seran sotmeses les dades de caràcter personal dels clients de les diverses companyies comercialitzadores de la SOCIETAT és la mateixa que s’ha indicat al paràgraf 4 de l’apartat anterior, però en relació amb els béns i serveis propis de cadascuna o que pugui comercialitzar en el futur i, en especial, a les relacionades amb el subministrament i consum d’energia, telecomunicacions, internet, serveis financers i d’assegurances, assistència sanitària i a la carretera, i d’equipament i assistència a la llar i a les empreses; activitats de lleure o per a la realització de prospeccions comercials relacionades amb el sector energètic. 

3. Igualment serà aplicable el que indiquen els paràgrafs 6 a 9 de l’apartat I.
© Naturgy
Avinguda San Luis, 77. 28033 Madrid
www.naturgy.cat      Informació Legal
Segueix-nos al:
 

argssite - GNF