Condicións Superpack - Naturgy

Coberturas incluídas nos Superpack Naturgy:

 • Condicións económicas para os Superpack Naturgy

  • Superpack Naturgy Dual Estándar Con calefacción e climatización Media Eléctrica: 133 €/mes
  • Superpack Naturgy Dual con calefacción a gas: 133 €/mes
  • Superpack Naturgy Dual con Bomba de calor: 100 €/mes
  • Superpack Naturgy Luz con Bomba de calor: 72 €/mes
  • Superpack Naturgy Luz Estándard: 49 €/mes

  O importe inclúe os impostos (imposto electricidade, imposto especial de hidrocarburos e IVE) e, se é o caso, o importe do alugueiro do equipo de medida de gas e do alugueiro do equipo de medida monofásico de electricidade. Non inclúe outros conceptos regulados que poidan ser trasladados pola distribuidora relacionados coa subministración de gas e electricidade, entre outros, o canon IRC. O importe correspondente ao imposto de hidrocarburos incluído na cota calculouse sobre un consumo estimado mensual de 368, 618 e 861 kWh para as Tarifas Mes Gas Mini, Media e Maxi respectivamente. O importe final da cota variará á alza ou á baixa, como consecuencia de aplicar o devandito imposto (0,00234 €/kWh) ao consumo facturado en cada mes.

  Os prezos informados son os vixentes para contratacións realizadas antes do 15/01/2021. Un mes antes da renovación do contrato para estas tarifas, informarase das novas condicións de prezo para a seguinte anualidade.

  O importe da cota será o vixente no momento da contratación e será válido durante un ano. En caso de cambio de modalidade de Superpack, o importe da cota da modalidade de tarifa de destino será o vixente no momento do cambio (1).

 • Condicións das tarifas Mes​ de gas e luz

  Coas Tarifas Mes de Gas e Tarifas Mes de Luz factúrase unha cota fixa durante 12 mensualidades. Esta cota fíxase en función do consumo de gas e luz anual que se prevé consumir (consumo máximo anual kWh/ano). O importe da tarifa Mes inclúe o termo fixo e variable no caso do gas e o termo de potencia e de enerxía no caso da luz. 

  Tarifas unicamente dispoñibles para clientes con tarifas 3.1 e 3.2 en gas e 2.0A e 2.0 DHA en electricidade con potencia contratada inferior ou igual a 8 kW (excepto 2.0A con maxímetro). Non está recomendada para consumos inferiores a 750 kW h ao ano ou superiores a 20.000 kWh ao ano en gas natural e para consumos inferiores a 500 kWh ao ano ou superiores a 7.000 kWh ao ano en luz. Tarifas non dispoñibles para clientes con bono social.

  Importe polo exceso de consumo

  No caso de que o Cliente pase o consumo máximo anual da tarifa Mes contratada facturaráselle un importe adicional polo exceso consumido, que se calculará multiplicando o prezo dos “ kWh de exceso” polo número de kWh excedidos do consumo máximo anual.  Naturgy Iberia, S.A. informará o Cliente cando estea a piques de pasar o consumo máximo anual. No caso de que se facture o exceso sobre a base dunha lectura estimada, Naturgy Iberia, S.A. informará o Cliente podendo este dar a súa lectura real.

  Tramos de consumo:

  • Tarifa Mes Luz Micro: Desde 0 kWh ata 1.500 kWh de consumo ao ano.
  • Tarifa Mes Luz Mini: Desde 1.500 kWh ata 2.500 kWh de consumo ao ano. 
  • Tarifa Mes Luz Media: Desde 2.500 kWh ata 4.000 kWh de consumo ao ano

  Aplicarase unha recarga de 0,258 por cada kWh consumido por encima do límite superior do tramo. Este prezo non inclúe nin IVE, nin outros impostos.

  • Tarifa Mes Gas Micro: Desde 0 kWh ata 3.000 kWh de consumo ao ano.
  • Tarifa Mes Gas Media: Desde 5.000 kWh ata 9.000 kWh de consumo ao ano.
  • Tarifa Mes Gas Maxi: Desde 9.000 kWh ata 12.000 kWh de consumo ao ano

  Aplicarase unha recarga de 0,111 por cada kWh consumido por encima do límite superior do tramo. Este prezo non inclúe nin IVE, nin outros impostos.

  O cliente poderá solicitar cambios á modalidade/cota do tramo superior ou inferior se o consumo seleccionado non se axusta ao real durante a vixencia do contrato.

  Cota gratis de agasallo

  No caso de que o Cliente non alcance o límite inferior do consumo anual para a tarifa Mes contratada durante unha anualidade do contrato, Naturgy Iberia, S.A. bonificaralle cunha única cota mensual de gas / luz segundo corresponda, na seguinte vixencia. O feito de realizar cambios de modalidade/cota non lle fai perder esta bonificación sempre que estes realizáronse antes de incorrer en exceso de kWh permitidos. Dita bonificación non se realizará se durante a vixencia do contrato de tarifa Mes, a subministración de gas / luz foi cortado por falta de pagamento ou se á finalización da vixencia ten débeda pendente con Naturgy Iberia, S.A. Consulte importe de cota segundo modalidade de Tarifa Mes contratada en www.naturgy.es/gl/fogar

  Alta ou baixa da Tarifa Mes

  No caso de que o cliente déase de baixa da tarifa Mes contratada antes de finalizar a vixencia do Contrato, Naturgy Iberia, S.A. calculará o importe que se debía facturar ao Cliente ata a data de baixa coa tarifa de gas e/ou de luz que lle corresponda polas súas características de consumo, e o importe abonado polo Cliente coa tarifa Mes ata a data de baixa e facturará ao Cliente a diferenza entre ambos os importes no caso de que este resultase a pagar polo Cliente. Consulte importe de cota segundo modalidade de Tarifa Mes contratada en www.naturgy.es/gl/fogar

  O alta na tarifa Mes implica a baixa no Plan de Pagos Fixos, Plan Aforro Online ou outras campañas ou promocións.

  Potencia contratada

  Se a potencia eléctrica contratada é superior a 6 kW, sumaranse 6 €/mes ao importe mensual do Superpack contratado.

  Tarifa de Acceso 

   Cliente autoriza a Naturgy Iberia, S.A. a solicitar, no seu nome, o cambio de tarifa de acceso, sendo Naturgy Iberia, S.A. quen asuma o custo correspondente se o cambio non foi solicitado expresamente polo Cliente.

 • Condiciones servizo de mantemento de gas: Servigas

  É o servizo de mantemento doméstico, preventivo e/ou correctivo segundo a modalidade das instalacións de gas, da calefacción (incluíndo caldeira, circuíto hidráulico cos radiadores), do quentador/caldeira ou xeradores de auga quente sanitaria e demais gasodomésticos.

  Servizos incluídos en cada un dos contratos de mantemento:  

   Servicio Cobertura

    Xpress   Confort 

   Complet 

   Básico 

   Revisión preventiva anual   x x x
   Inspección periódica (IP)   x x x
   Servicios de reparación x x x  
   Servicio de asistencias   x x x
   Termostato Inteligente Cableado     x    
 • Condiciones servizo de mantemento de luz: Servielectric

  Reparación e mantemento  multimarca dos teus electrodomésticos e bomba de calor.
  Electrodomésticos gama branca. Para este servizo, considéranse os seguintes: neveira, forno, lavalouzas, lavadora, secadora, bomba de calor. 

  Un servizo ao ano de “manitas eléctrico”. 

  Reparación urxente: acudimos en menos de 3 horas. O desprazamento do servizo de reparación realizarase no prazo de tempo máis breve posible desde a recepción do aviso, que en todo caso será inferior a tres horas. Con todo, Naturgy Iberia, S.A. quedará eximido de cumprir co devandito prazo cando concorran circunstancias das mesmas. O servizo de reparación con intervención urxente (<3 horas) terá unha carencia de 15 días desde a data de entrada en vigor do contrato. Pezas non incluídas. 

 • Mantemento de condicións Superpack

  A aplicación das condicións económicas anteriores está condicionada á indivisibilidad do Superpack Naturgy escollido. A baixa dun ou máis dos contratos que conforman o Superpack Naturgy conlevará a eliminación das condicións Superpack, aplicándose entón as condicións económicas vixentes en cada momento no resto de produtos e a tarifa que corresponda polas características de consumo do cliente. (1)

  (1)  Consulte prezos actualizados en www.naturgy.es

Condicións da promoción de Echo Dot:

Agasallo de 1 Echo Dot (4ª xeración) – Altofalante intelixente con  Alexa por Punto de Subministración (ata un máximo de 2 puntos de subministración do mesmo cliente) para todas as novas contratacións de gas ou luz en  Naturgy Iberia. Oferta válida para persoas físicas que contraten antes do 8 de xaneiro de 2021.
Quedan excluídos da promoción os cambios de produto e a contratación de servizos de mantemento.
Para acceder á promoción é imprescindible proporcionar unha dirección de correo electrónico no momento da contratación.
Ao realizarse a activación dos produtos contratados, o cliente recibirá unha comunicación vía email informándolle de que deberá acceder a unha  landing onde informaráselle dos pasos que debe seguir para poder recibir o código promocional. Para iso, o cliente deberá estar rexistrado na área Cliente de Naturgy.
Os códigos promocionais teñen validez ata o 30 de abril de 2021, pasada esta data os códigos que non fosen utilizados quedarán sen efecto.
No caso de producirse a baixa do servizo contratado antes de 1 ano, o cliente deberá devolver o agasallo en bo estado de funcionamento e na súa embalaxe orixinal a Naturgy Iberia mediante envío postal.  Os custos de envío correrán a cargo do cliente.

 

argssite - GNF