Condicións da oferta Tarifas Planas - Naturgy - Condicións da oferta Tarifas Planas

Condicións de Oférta - Tarifas Mes

Coas tarifas Mes Gas e Mes Luz de Naturgy, factúrase unha cota fixa durante 12 mensualidades. Esta cota establécese en función do consumo de gas ou luz anual que se prevé consumir (consumo máximo anual en kWh/ano).
O importe da cota Mes inclúe o termo fixo e variable no caso da Mes Gas e o termo de potencia e de enerxía no caso da Mes Luz. O resto de conceptos, incluídos impostos aplicables, que deban repercutirse ao cliente  normativamente serán facturados aparte e engadiranse á tarifa Mes contratada.
A tarifa Mes Gas está unicamente dispoñible para clientes con tarifas 3.1 e 3.2 en gas (a tarifa Mes micro só se poderá contratar con tarifa 3.1) e non está recomendada para consumos inferiores a 750 kWh ao ano ou superiores a 20.000 kWh ao ano. A tarifa Mes Luz está dispoñible para clientes con tarifa 2.0A e 2.0DHA en electricidade con potencia contratada inferior ou igual a 8 kW (agás 2.0A con máximetro) e non está recomendada para consumos inferiores a 500 kWh ao ano ou superiores a 7.000 kWh ao ano en luz. Tarifa non dispoñible para clientes con bono social.

Prezos da tarifa Mes

O importe da cota Mes contratada de gas e/ou luz será o vixente no momento da contratación e será válido durante un ano.
Prezos sen incluír imposto eléctrico, imposto hidrocarburos e IVE/IVE:

Luz:
Mes Micro Luz: 31 €
Mes Mini Luz: 43 €
Mes Media Luz: 58 €
Mes Maxi Luz: 77 €
Mes Extra Luz: 95 €

Gas:
Mes Micro Gas: 15 €
Mes Mini Gas: 30 €
Mes Media Gas: 46 €
Mes Maxi Gas: 59 €
Mes Extra Gas: 81 €
 
Os prezos informados son os vixentes para contratacións realizadas antes do 30/11/2020 e son válidos para potencia inferior ou igual a 6kW. Se a potencia eléctrica contratada é superior a 6 kW, sumaranse 6 €/mes ao importe mensual informado da cota Mes contratada.
Un mes antes da renovación do contrato para estas tarifas, informarase das novas condicións de prezo para a seguinte anualidade.
En caso de cambio de modalidade, o prezo da modalidade de tarifa Mes de destino será o vixente informado na nosa páxina web (www.naturgy.es) no momento do cambio.
Tarifas non referenciadas ás tarifas reguladas pola Administración.

Exceso de consumo

En caso de que o Cliente supere o consumo máximo anual da tarifa Mes contratada, facturaráselle un importe adicional polo exceso consumido, que se calculará multiplicando o prezo dos “kWh de exceso” polo número de kWh excedidos dos contratados.
•    Para tarifa Mes Luz: 0,258 € por cada kWh consumido por encima do límite superior do tramo (0,328 €/kWh impostos incluídos)
•    Para tarifa Mes Gas: 0,111 € por cada kWh consumido por encima do límite superior do tramo (0,137 €/kWh impostos incluídos)

En caso de que se facture o exceso sobre a base dunha lectura estimada, Naturgy Iberia, S.A. informará o Cliente, quen poderá dar a súa lectura real.

Naturgy Iberia, S.A. informará o Cliente cando estea a punto de superar o consumo máximo anual.

O cliente poderá solicitar cambios á modalidade/cota de tarifa Mes do tramo superior ou inferior se o consumo seleccionado non se axusta ao real durante a vixencia do contrato.

Alta ou baixa da tarifa Mes

En caso de que o cliente se dea de baixa da tarifa Mes contratada antes de finalizar a vixencia do contrato, Naturgy Iberia, S.A. calculará o importe que se debía ter facturado ao Cliente ata a data de baixa coa tarifa de gas e/ou de luz que lle corresponda, e facturaralle a diferenza entre o devandito importe e o aboado polo Cliente ata a data de baixa en caso de que este resultase a pagar polo Cliente.

A alta na tarifa Mes implica a baixa no Mes de Pagamentos Fixos, Mes Aforro Online ou outras campañas ou promocións.

As tarifas que se usasen para o cálculo son as seguinte segundo o  ATR do cliente:

Sector

Tarifa ATR

Producto*

Luz

2.0A

Estable 365 Luz

Luz

2.0DHA

Flexible Nocturna Luz

Luz

2.0DHS

Flexible Tri-horaria Luz

Luz

2.1A, 2.1 DHA y 2.1 DHS

Plan Negocio a Medida

Gas

3.1

Estable Mini Gas

Gas

3.2

Estable Media Gas


*Consultar condicións destas tarifas na Web de Naturgy,
www.naturgy.es.

Cota gratis de regalo

No caso de que o Cliente non supere o consumo mínimo anual, Naturgy Iberia, S.A. bonificarao cunha cota mensual na seguinte anualidade do contrato.

Non se aplica esta bonificación:
•    Se o Cliente tivese realizado cambios de modalidade/cota tras exceder o consumo máximo anual.
•    Se, durante a vixencia do contrato de tarifa Mes, a subministración de gas/luz foi cortada por non-pagamento.
•    Se á finalización da vixencia ten débeda pendente con Naturgy Iberia, S.A.
•    Se a tarifa contratada polo Cliente é a Mes Micro Luz ou Mes Micro Gas.

Ofertas acumulables e válidas ata o 30/11/2020

 Condicións xerais do contrato (PDF 567 Kb)

 

argssite - GNF