Redución da nosa pegada de carbono. Actuacións.

A pegada de carbono é un indicador que mide cal é a superficie necesaria para absorber o CO2 xerado polas nosas actividades. Para compensar a pegada de carbono en Gas Natural Fenosa contamos con diversas liñas de acción que evidencian o noso compromiso ambiental en materia de redución de emisións.

Xestión dos recursos fósiles

Xestión dos recursos fósiles

Desenvolvemos actuacións para unha administración responsable dos recursos non renovables, como o uso de ciclos combinados de gas e da coxeración de alta eficiencia, entre outros.

Xestión dos recursos naturais

Xestión dos recursos naturais

Potenciamos a xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de orixe renovable, participando no desenvolvemento de parques eólicos e de novas centrais minihidráulicas.  

Proxectos de I+D+i

Novas iniciativas en enerxías renovables

Aplicamos solucións innovadoras para mellorar a eficiencia enerxética en diversas liñas: Tratamento de CO2, transporte sostible, enerxías renovables, redes intelixentes...