dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Energos

Novas ferramentas de xestión da rede

Proxecto Energos

 

Que é?

Energos é un proxecto de investigación para desenvolver coñecementos e tecnoloxías que permitan avanzar na implantación de redes intelixentes de distribución de enerxía eléctrica (Smart-Grids).

A principal característica deste tipo de redes é a súa capacidade para xestionar en tempo real a participación de todos os axentes que se conecten a elas, de forma que se consiga unha subministración sostible, eficiente e segura. Os axentes implicados son os xeradores, que achegan a electricidade á rede; os consumidores, quen a usan; e os que realicen ambas as dúas funcións. A súa integración intelixente significa que os pequenos xeradores e os millóns de clientes conectados ás redes de distribución estarán ligados a través de sistemas de información e comunicación, co que aumentará o grao de automatización e control das devanditas redes. Todo iso supoñerá incorporar novas tecnoloxías e solucións para operar e planificar as redes, controlar a xeración, incluída a renovable, e implementar novos servizos enerxéticos, co que se conseguirá unha maior eficiencia enerxética.

 

Energos enmárcase dentro do Programa de Consorcios Estratéxicos Nacionais de Investigación Técnica (CÉNIT) de impulso á innovación e ao desenvolvemento tecnolóxico en ámbitos claves para a sociedade. O Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) subvenciona a metade do orzamento, que ascende a 24,3 millóns de euros.
 

Obxectivos

  • Optimizar a operación da rede e a xestión da demanda a través do desenvolvemento de novas ferramentas que permitan predicir e simular o comportamento da rede fronte a diferentes escenarios de demanda e xeración.
  • Facilitar a integración na rede de novos recursos enerxéticos como son as infraestruturas necesarias para incorporación do vehículo eléctrico, as enerxías renovables e a microxeración ou coxeración doméstica.
  • Aumentar a fiabilidade da rede desenvolvendo dispositivos intelixentes de captación de sinais, rexistro enerxético e automatización de equipos de rede.

Beneficios

A implantación de redes intelixentes no sistema eléctrico permitirá reducir o consumo eléctrico por medio dunha xestión máis eficiente da enerxía, unha mellor integración das enerxías renovables na rede e unha implicación mais activa dos usuarios na xestión do consumo.

Logros

O proxecto ENERGOS permitiu coñecer, pilotar e avanzar en todas as tecnoloxías necesarias para a implantación das redes intelixentes e utilizáronse, por exemplo, para redactar as especificacións dos equipos que se están a despregar nas nosas redes.

Despregamento

Os activos desenvolvidos no marco do proxecto quedaron instalados no Laboratorio de Interoperabilidade de Ponte Princesa para a súa demostración.

Participación Gas Natural Fenosa

O Consorcio formado para o proxecto conta coa participación das principais empresas e organismos nacionais no ámbito das redes intelixentes e está liderado por Gas Natural Fenosa, a través de Unión Fenosa Distribución, cunha participación relevante de Indra.

Unión Fenosa Distribución lidera 5 dos 15 subproxectos nos que se divide o traballo: Definición. Funcional, Técnica e Arquitectura de Rede, Seguridade e Dispoñibilidade de Activos, Automatización de Equipos Primarios de Rede, liderado, Laboratorio de Probas, Estándares e Paquetes e a Coordinación Global do proxecto. Se ben no resto de subproxectos son líderes outras empresas, Gas Natural Fenosa participa de forma activa en tarefas específicas.
 

CDTI