En electricidade

En electricidade

En xeración eléctrica, a estratexia de Gas Natural Fenosa céntrase en dispoñer dun mix de xeración equilibrado, competitivo e respectuoso co medio. Así, xeramos electricidade tanto en réxime ordinario (hidráulica, nuclear, carbón, fuel óleo e ciclos combinados de gas), como en réxime especial (eólica, coxeración e fotovoltaica). En distribución de electricidade, a compañía desenvolve e opera as redes de millóns de puntos de subministración en España ademais das redes noutros países tanto de Europa como América Latina. Comercializamos electricidade tanto a tarifa como en mercado libre, en España e a nivel internacional, xunto con outra serie de produtos e servizos.

Xeración de electricidade

Parque eólico en Navarra

No negocio de xeración eléctrica, a estratexia do grupo céntrase en dispoñer dun mix de xeración equilibrado, competitivo e respectuoso co medio.

Distribución de electricidade

Tendido eléctrico

A compañía realiza actividades de distribución eléctrica en España, Moldova e América Latina.

Trading de electricidade

Trading de electricidade

Cunha capacidade de xeración de máis de 12 GW en España, Gas Natural Fenosa conta con grandes activos nos que basear a súa estratexia de trading.

Así xeramos electricidade

Así generamos electricidad

Contamos cun mix de tecnoloxías equilibrado e competitivo: 15,5 GW de potencia instalada en ciclos combinados, centrais nucleares, de carbón, de fuel-gas, hidráulicas e eólicas.