Consulta documentacion a presentar - Naturgy - Consulta documentacion a presentar
Alta de gas

​​Para solicitar o alta de subministración de gas debes dispoñer do Certificado de Instalación Individual en regra:

  • Se xa o tes, chama directamente a unha empresa comercializadora.
  • Se non o tes, ponche en contacto cun instalador autorizado.
    Virán á túa oficina para realizar unha inspección da Instalación Receptora Individual ( IRI). O instalador tamén ha de realizar os trámites necesarios para conectar a subministración.

Ademais, deberás presentar a seguinte documentación na túa distribuidora se necesitas conectar o contador de gas:
DNI, pasaporte ou permiso de residencia.
Certificado da Instalación Individual de gas.
Certificado de instalación térmica, en caso de ter calefacción a gas.
Documento que vincule ao titular co local (escrituras ou contrato de compravenda).
 
Alta de luz
Para solicitar o alta de subministración de luz tes diferentes posibilidades segundo as condicións da oficina:
  • Se o local xa ten instalación, só tes que cambiar a titularidade do contrato e poñelo ao teu nome. Esta xestión pódea realizar o actual titular (vendedor ou arrendador do local) ou o propio inquilino. 
  • Se non o tes, ponche en contacto cun instalador autorizado.
Ademais, é posible que a túa distribuidora necesite que presentes a seguinte documentación no caso que necesites conectar o contador de luz:
Licenza de primeira ocupación ou licenza de apertura para a primeira contratación.
Cédula de habitabilidade.
Certificado de instalación eléctrica (CIE).
DNI, CIF, NIF, pasaporte ou permiso de residencia.

 

argssite - GNF