Condicións da oferta

 
Oferta válida para subministracións de electricidade cun consumo anual menor ou igual a 50.000 kWh. 32% de desconto para aplicar sobre o termo de enerxía da electricidade durante os 12 primeiros meses de contrato para (I) contratos de tres ou máis puntos de subministración, (II) clientes que teñan contratado ou contraten o gas natural con Naturgy Iberia S.A. (NTGY) con tarifas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, e (III) clientes que contraten ou teñan contratado un dos servizos de mantemento Servielectric GC Xpress ou Servigas GC Complet con NTGY. 30% de desconto para aplicar sobre o termo variable da electricidade durante os 12 primeiros meses do contrato para o resto de contratacións non incluídas nas casuísticas anteriores.
 
Os prezos vixentes son vixentes para contratacións realizadas antes do 30/06/2020.

Oferta válida para clientes que contraten a electricidade con NTGY con tarifas 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA, 3.0A ou 3.1A antes do 30/06/2020.

 
 

Condicións Particulares

 
O Plan Negocio Aforro mantén o prezo do kWh de electricidade durante 12 meses. Un mes antes da renovación do contrato, informarase das novas condicións de prezo para a seguinte anualidade. O 1 de xaneiro de cada ano actualizarase co IPC real (índice de Prezos ao Consumo interanual xeral publicado oficialmente no momento da actualización, correspondente ao mes de novembro). Trasladaranse tanto á alza como á baixa as variacións que sufran os compoñentes regulados que sexan de aplicación en cada momento.
 
Son tarifas non referenciadas ás tarifas reguladas pola Administración. Os importes inclúen as peaxes de acceso e demais conceptos regulados polo Goberno e repercutiranse as variacións á alza ou a baixa segundo a evolución destes valores regulados e dos que poidan ser aprobados pola Administración en cada momento. Adicionalmente, na subministración de electricidade facturaranse, se procede, os excesos de enerxía reactiva e de potencia. Os períodos horarios corresponden, en todo momento, cos da tarifa de acceso contratada. Prezos sen IVE, IXIC (Canarias) nin o imposto eléctrico nin outros conceptos que sexan facturados polo distribuidor, como o alugueiro de contadores.
 
O Cliente autoriza a NTGY a solicitar, no seu nome, o cambio de tarifa de acceso, polo que será NTGY quen asuma o custo correspondente se o cambio non foi solicitado expresamente polo Cliente.
 
En calquera momento, a petición do Cliente, pode realizarse un cambio de Tarifa a calquera outra Tarifa de NTGY que corresponda a súa tarifa de acceso. Condicións xerais do contrato de enerxías e servizos (PDF 58 kB)