Condicións Superpack - Naturgy - Fogar

Coberturas incluidas en los Superpack Naturgy para segundas residencias:

Condicións económicas para os Superpack Naturgy:

  • Superpack Naturgy Dual 2ª Residencia sen Calefacción: 57 €/mes
  • Superpack Naturgy Dual con Calefacción a gas SMART: 138 €/mes
  • Superpack Naturgy Luz 2ª Residencia sen Calefacción: 39 €/mes

O importe inclúe os impostos (imposto electricidade, imposto especial de hidrocarburos, IVE/IVE) e, no seu caso, o importe do aluguer do equipo de medida de gas e do aluguer do equipo de medida monofásico de electricidade. Non inclúe outros conceptos regulados que poidan ser trasladados pola distribuidora relacionados coa subministración de gas e electricidade, entre outros o canon IRC. O importe correspondente ao imposto de hidrocarburos incluído na cota calculouse sobre un consumo estimado mensual de 368, 618 e 861 kWh para as Tarifas Mes Gas Mini, Media e Maxi respectivamente. O importe final da cota, variará á alza ou á baixa, como consecuencia de aplicar o devandito imposto (0,00234 €/ kWh) ao consumo facturado en cada mes.

Os prezos informados son os vixentes para contratacións realizadas antes do 15/01/2021. Un mes antes da renovación do contrato para estas tarifas, informarase das novas condicións de prezo para a seguinte anualidade.

O importe da cota será o vixente no momento da contratación e será válido durante un ano. En caso de cambio de modalidade de Superpack, o importe da cota da modalidade de tarifa de destino será o vixente no momento do cambio(1).

Condicións das tarifas Mes de gas e luz
Coas Tarifas Mes de Gas e Tarifas Mes de Luz factúrase unha cota fixa durante 12 mensualidades. Esta cota fíxase en función do consumo de gas e luz anual que se prevé consumir (consumo máximo anual kWh/ano). O importe da tarifa Mes inclúe o termo fixo e variable no caso do gas e o termo de potencia e de enerxía no caso da luz. 

Tarifas unicamente dispoñibles para clientes con tarifas 3.1 e 3.2 en gas e 2.0A e 2.0 DHA en electricidade con potencia contratada inferior ou igual a 8 kW (excepto 2.0A con maxímetro). Non está recomendada para consumos inferiores a 750 kW h ao ano ou superiores a 20.000 kWh ao ano en gas natural e para consumos inferiores a 500 kWh ao ano ou superiores a 7.000 kWh ao ano en luz. Tarifas non dispoñibles para clientes con bono social.

Importe polo exceso de consumo

No caso de que o Cliente pase o consumo máximo anual da tarifa Mes contratada facturaráselle un importe adicional polo exceso consumido, que se calculará multiplicando o prezo dos “ kWh de exceso” polo número de kWh excedidos do consumo máximo anual.  Naturgy Iberia, S.A. informará o Cliente cando estea a piques de pasar o consumo máximo anual. No caso de que se facture o exceso sobre a base dunha lectura estimada, Naturgy Iberia, S.A. informará o Cliente podendo este dar a súa lectura real.

Tramos de consumo:

  • Tarifa Mes Luz Micro: Desde 0 kWh ata 1.500 kWh de consumo ao ano. 
  • Tarifa Mes Luz Mini: Desde 1.500 kWh ata 2.500 kWh de consumo ao ano. 
  • Tarifa Mes Luz Media: Desde 2.500 kWh ata 4.000 kWh de consumo ao ano. 

Aplicarase unha recarga de 0,258 por cada kWh consumido por encima do límite superior do tramo.

  • Tarifa Mes Gas Micro: Desde 0 kWh ata 3.000 kWh de consumo ao ano. 
  • Tarifa Mes Gas Media: Desde 6.000 kWh ata 9.000 kWh de consumo ao ano.
  • Tarifa Mes Gas Maxi: Desde 9.000 kWh ata 12.000 kWh de consumo ao ano.

Aplicarase unha recarga de 0,111 por cada kWh consumido por encima do límite superior do tramo.

O cliente poderá solicitar cambios á modalidade/cota do tramo superior ou inferior se o consumo seleccionado non se axusta ao real durante a vixencia do contrato.

Cota gratis de agasallo
No caso de que o Cliente non alcance o límite inferior do consumo anual para a tarifa Mes contratada durante unha anualidade do contrato, Naturgy Iberia, S.A. bonificaralle cunha única cota mensual de gas / luz segundo corresponda, na seguinte vixencia. O feito de realizar cambios de modalidade/cota non lle fai perder esta bonificación sempre que estes realizáronse antes de incorrer en exceso de kWh permitidos. Dita bonificación non se realizará se durante a vixencia do contrato de tarifa Mes, a subministración de gas / luz foi cortado por falta de pagamento ou se á finalización da vixencia ten débeda pendente con Naturgy Iberia, S.A. Consulte importe de cota segundo modalidade de Tarifa Mes contratada en www.naturgy.es/gl/fogar

Alta ou baixa da Tarifa Mes​
No caso de que o cliente déase de baixa da tarifa Mes contratada antes de finalizar a vixencia do Contrato, Naturgy Iberia, S.A. calculará o importe que se debía facturar ao Cliente ata a data de baixa coa tarifa de gas e/ou de luz que lle corresponda polas súas características de consumo, e o importe abonado polo Cliente coa tarifa Mes ata a data de baixa e facturará ao Cliente a diferenza entre ambos os importes no caso de que este resultase a pagar polo Cliente. Consulte importe de cota segundo modalidade de Tarifa Mes contratada en www.naturgy.es/gl/fogar

O alta na tarifa Mes implica a baixa no Plan de Pagos Fixos, Plan Aforro Online ou outras campañas ou promocións.

Potencia contratada

Se a potencia eléctrica contratada é superior a 6 kW, sumaranse 6 €/mes ao importe mensual do Superpack contratado.

Tarifa de Acceso 

O Cliente autoriza a Naturgy Iberia, S.A  a solicitar, no seu nome, o cambio de tarifa de acceso, sendo Naturgy Iberia, S.A. quen asuma o custo correspondente se o cambio non foi solicitado expresamente polo Cliente.

Condiciones servizo de mantemento de gas: Servigas

É o servizo de mantemento doméstico, preventivo e/ou correctivo segundo a modalidade das instalacións de gas, da calefacción (incluíndo caldeira, circuíto hidráulico cos radiadores), da quentador/caldeira ou xeradores de auga quente sanitaria e demais gasodomésticos.

Servizos incluídos en cada un dos contratos de mantemento:

Servicio Cobertura

Xpress Confort

Complet

Básico

- Revisión preventiva anual   x
x
x
- Inspección periódica (IP) x
x
x
- Servizos de reparación x x
x
- Servizo de asistencias x
x
x
- Termostato Intelixente Cableado   x    

Condiciones servizo de mantemento de luz: Servielectric Xpress

Reparación multimarca  dos teus electrodomésticos e aire acondicionado. Electrodomésticos gama branca. Para este servizo, considéranse os seguintes: neveira, forno, lavalouzas, lavadora, secadora, aire acondicionado. 

Un servizo ao ano de “manitas eléctrico”. 

Reparación urxente: acudimos en menos de 3 horas. O desprazamento do servizo de reparación realizarase no prazo de tempo máis breve posible desde a recepción do aviso, que en todo caso será inferior a tres horas. Con todo, Naturgy Iberia, S.A. quedará eximido de cumprir co devandito prazo cando concorran circunstancias das mesmas. O servizo de reparación con intervención urxente (<3 horas) terá unha carencia de 15 días desde a data de entrada en vigor do contrato. Pezas non incluídas.

Mantemento de condicións Superpack​

A aplicación das condicións económicas anteriores está condicionada á indivisibilidad do Superpack Naturgy escollido. A baixa dun ou máis dos contratos que conforman o Superpack Naturgy conlevará a eliminación das condicións Superpack, aplicándose entón as condicións económicas vixentes en cada momento no resto de produtos e a tarifa que corresponda polas características de consumo do cliente. (1)

(1)  Consulte prezos actualizados en www.naturgy.es

rgpdactive desactivado

argssite - GNF