Nas Tarifas EcoEasy de luz garántese que NTGY adquirirá un volume de enerxía renovable que equivalerá ao consumo das Tarifas EcoEasy Luz. NTGY dispoñerá duns certificados de garantía de orixe da enerxía ( GdO) e o cliente poderá consultar a aplicación dos mesmos ao seu CUPS a través a web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (www.cnmc.es).
Nas Tarifas EcoEasy de gas garántese que NTGY neutralizará o 100% das emisións de gases de efecto invernadoiro (CO2, CH4 e N2Ou) equivalentes ao consumo das tarifas EcoEasy Gas a través da adquisición e compensación voluntaria dos certificados de redución de emisións ( CERs). O proceso de compensación de emisións con CERs será realizado no Rexistro Europeo de Emisións e será verificado e certificado por AENOR. O cliente poderá solicitar o Certificado do CO2 compensado a través do teléfono de atención ao cliente.