Condicións das Tarifas  EcoEasy

As tarifas  EcoEasy de electricidade son válidos para puntos de subministración de electricidade con tarifas de acceso 2.0A e 2.0 DHA con potencia contratada <=10 kW, 2.1A e 2.1 DHA con potencia contratada >10 kW <=15 kW, 3.0A con potencia contratada > 15kW e 3.1A con potencia contratada ata 451 kW en alta tensión, e sen Bono Social.
 
Os prezos publicados son vixentes para contratacións realizadas antes do 31/07/2020
 

Condicións Particulares

A contratación das Tarifas  EcoEasy está condicionada a:
  • o rexistro do Cliente na Área Clientes de www.naturgy.es e á utilización da devandita canle como vía prioritaria para as xestións e comunicacións relacionadas co/s seu/s contrato/s.
  • a alta na factura online. O Cliente recibirá un correo electrónico avisando da dispoñibilidade das súas facturas na Área Clientes.
  • A baixa do cliente da factura online implicará un cambio automático á Tarifa de Luz que corresponda segundo a súa tarifa de acceso e vixente no momento do cambio.

Nas Tarifas  EcoEasy garántese que  NTGY adquirirá un volume de enerxía renovable que equivalerá ao consumo das Tarifas  EcoEasy Luz.  NTGY dispoñerá duns certificados de garantía de orixe da enerxía ( GdO) e o cliente poderá consultar a aplicación dos mesmos ao seu  CUPS a través a web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (www.cnmc.es). Nas Tarifas  EcoEasy 2.0A e 2.0 DHA, o contrato estará vixente desde a súa firma e ata a data da primeira actualización de prezos. A primeira actualización producirase, transcorridos 12 meses desde a firma do contrato, o día 1 de abril ou o 1 día de outubro, o día que acaeza con anterioridade. Transcorrida a primeira duración do contrato, prorrogarase automaticamente por períodos de 6 meses, o día 1 de abril ou o 1 día de outubro. Antes de cada prórroga informarase o cliente cun mínimo dun mes de antelación o prezo aplicable para os 6 meses seguintes.

As tarifas  EcoEasy 2.1A, 2.1 DHA, 3.0A e 3.1A manteñen o prezo do  kWh de electricidade durante 12 meses. Un mes antes da renovación do contrato, informarase das novas condicións de prezo para a seguinte anualidade. O 1 de xaneiro de cada ano actualizarase co IPC real (Índice de Prezos ao Consumo interanual xeneral publicado oficialmente no momento da actualización correspondente ao mes de novembro). Trasladarase tanto á alza como á baixa as variacións que sufran os compoñentes regulados que sexan de aplicación en cada momento.
 
Son tarifas non referenciadas ás tarifas reguladas pola Administración. Os importes inclúen as peaxes de acceso e demais conceptos regulados polo Goberno e repercutiranse as variacións á alza ou a baixa segundo a evolución destes valores regulados e dos que poidan ser aprobados pola Administración en cada momento. Adicionalmente, na subministración de electricidade facturaranse, se procede, os excesos de enerxía reactiva e potencia. Os períodos horarios corresponden, en todo momento, cos da tarifa de acceso contratada. Prezos sen IVE/IVE, I. G.I. C (Canarias) nin o imposto eléctrico nin outros conceptos que sexan facturados polo distribuidor, como o aluguer de contadores.
 
O Cliente autoriza a  NTGY a solicitar, no seu nome, o cambio de tarifa de acceso, sendo  NTGY quen asuma o custo correspondente se o cambio non foi solicitado expresamente polo Cliente.
 
En calquera momento, a pedimento do Cliente, pode realizarse un cambio de Tarifa a calquera outra Tarifa de  NTGY que corresponda á súa tarifa de acceso. Condicións particulares das Tarifas  EcoEasy
 Condicións xerais do contrato de enerxías e servizos