Condicións do Plan Empresa Online

Os Plans Empresas Online de electricidade son válidos para puntos de subministración de electricidade con tarifas de acceso 2.0A e 2.0DHA con potencia contratada <=10 kW, 2.1A e 2.1DHA con potencia contratada >10 kW <=15 kW, 3.0A con potencia contratada >15kW e 3.1A con potencia contratada ata 451 kW en alta tensión, e sen Bono Social.
 
Os prezos publicados son os vixentes para contratacións realizadas antes do 30/04/2020.
 

Condicións Particulares

A contratación do Plan Empresas Online está condicionada a:
  • o rexistro do Cliente na Área Clientes de www.naturgy.es e á utilización da devandita canle como vía prioritaria para as xestións e comunicacións relacionadas co/s seu/s contrato/s.
  • a alta na factura online. O Cliente recibirá un correo electrónico avisando da dispoñibilidade das súas facturas na Área Clientes.
  • A baixa do cliente da factura online implicará un cambio automático á Tarifa de Luz que corresponda segundo a súa tarifa de acceso e vixente no momento do cambio.

O Plan Empresas Online mantén o prezo do kWh de electricidade durante 12 meses. Un mes antes da renovación do contrato, informarase das novas condicións de prezo para a seguinte anualidade. O 1 de xaneiro de cada ano actualizarase co IPC real (índice de Prezos ao Consumo interanual xeral publicado oficialmente no momento da actualización, correspondente ao mes de novembro). Trasladaranse tanto á alza como á baixa as variacións que sufran os compoñentes regulados que sexan de aplicación en cada momento.
 
Son tarifas non referenciadas ás tarifas reguladas pola Administración. Os importes inclúen as peaxes de acceso e demais conceptos regulados polo Goberno e repercutiranse as variacións á alza ou a baixa segundo a evolución destes valores regulados e dos que poidan ser aprobados pola Administración en cada momento. Adicionalmente, na subministración de electricidade facturaranse, se procede, os excesos de enerxía reactiva e de potencia. Os períodos horarios corresponden, en todo momento, cos da tarifa de acceso contratada. Prezos sen IVE, IXIC (Canarias) nin o imposto eléctrico nin outros conceptos que sexan facturados polo distribuidor, como o alugueiro de contadores.
 
O Cliente autoriza a NTGY a solicitar, no seu nome, o cambio de tarifa de acceso, polo que será NTGY quen asuma o custo correspondente se o cambio non foi solicitado expresamente polo Cliente. Condicións xerais do contrato de enerxías e servizos (PDF 58 kB)