Condicións da oferta - Plan Negocio Aforro Electricidade

30/06/2020Plan Negocio Aforro Electricidade

Oferta válida para subministracións de electricidade cun consumo anual menor ou igual que 50.000  kWh. 32% de desconto a aplicar sobre o termo de enerxía da electricidade durante os 12 primeiros meses de contrato para (I) contratos de tres ou máis puntos de subministración, (II) clientes que teñan contratado ou contraten o gas natural con  Naturgy Iberia S.A. con tarifas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e (III) clientes que contraten ou teñan contratado un dos servizos de mantemento  Servielectric  GC  Xpress ou  Servigas  GC  Complet con  Naturgy Iberia S.A, S.A. 30% de desconto a aplicar sobre o termo variable da electricidade durante os 12 primeiros meses do contrato para o resto de contratacións non incluídas nas  casuísticas anteriores.
Os prezos vixentes son vixentes para contratacións realizadas antes do 30/06/2020
Oferta válida para clientes que contraten a electricidade con  Naturgy Iberia S.A. con tarifas 2.0A, 2.0 DHA, 2.1A, 2.1 DHA, 3.0A ou 3.1A antes do 30/06/2020

Condiciones de la oferta - Plan Fixo Gas

Plan Fixo Gas

15% de desconto a aplicar sobre o termo variable do gas natural para tarifas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 durante os 12 primeiros meses de contrato. Oferta válida para clientes que contraten o gas con Naturgy Iberia S.A con as tarifas referidas antes do 15/07/2020. O prezo que se detalla considera o valor das peaxes e canons polo acceso de terceiros ás instalacións gasistas vixentes en decembro de 2015, segundo o establecido na Orde TEC/1367/2018. As variacións que se produzan nas peaxes de acceso, cargos, tributos e/ou calquera outros dos impostos que sexan de aplicación, incluso os de nova creación, repercutiranse ao cliente á alza ou á baixa segundo proceda.
Os prezos vixentes son vixentes para contratacións realizadas antes do 15/07/2020.