dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Nota legal

1. O PORTAL NATURGY

1.1 A través del Portal Naturgy (en adelante, "el Portal") de la empresa Gas Natural Comercializadora, SA (en adelante, "SOCIEDADE"), accesible a través de la URL www.naturgy.es/es/1285338826343/grandes+clientes.html  facilita a los visitantes y usuarios de los mismos (en adelante, "Usuarios"), acceso a una amplia gama de productos, servicios y contenidos relacionados con el suministro y consumo de energía, equipos y ayuda doméstica (en adelante, "Los Servicios").

1.2 Los datos de identificación de la persona responsable del Portal son los siguientes: Gas Natural Comercializadora, S.A.

Avenida de América 38, 28028 Madrid
C .I. F . A61797536

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 36682, folio 1, hoja M-657667 e inscripción 1. 

2. CONDICIÓNS DE ACCESO E USO DO PORTAL

O acceso ao portal comporta a previa lectura e aceptación polos usuarios das presentes Condicións Xerais de Acceso e Uso (de aquí en diante, "as Condicións Xerais"). Mediante o acceso e a utilización do portal entenderase que o usuario manifesta o seu acordo, de forma expresa, plena e sen reservas, ao contido de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais na súa versión publicada no portal no momento do acceso. Se o usuario non estiver de acordo co contido das presentes Condicións Xerais, deberá absterse de acceder ao portal e de operar a través deste. O portal reserva o dereito a modificar as presentes Condicións Xerais advertindo diso aos usuarios mediante os correspondentes avisos no portal, co fin de que os usuarios poidan tomar coñecemento do seu contido dende o primeiro momento.


A contratación e/ou uso de determinados servizos pode requirir a identificación do usuario no portal e a previa aceptación de determinadas condicións particulares que veñen desenvolver, complementar e/ou eventualmente modificar as presentes Condicións Xerais (de aquí en diante, "as Condicións Particulares"). Os usuarios deberán ler así mesmo coa máxima atención o contido das correspondentes Condicións Particulares ou outros avisos legais que aparecen no portal.


Como usuario, Vde. declara ser maior de idade e/ou dispoñer da capacidade xurídica e de obrar suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais (e, se é o, polas Condicións Particulares que regulen o uso dun determinado servizo) e para utilizar e, se é o caso, contratar os servizos que se ofrecen no portal. O usuario acepta, de forma expresa, plena, sen reservas nin excepcións, que o acceso e a utilización do portal, dos seus servizos e dos seus contidos ten lugar baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.


No suposto de que exista algunha contradición entre as condicións xerais de acceso e uso do portal e as correspondentes condicións particulares, prevalecerán estas sobre aquelas, salvo que as condicións xerais resulten máis beneficiosas para o usuario que as condicións particulares.
 

3. CONTIDO DO PORTAL

3.1 O usuario do portal asume, coñece e acepta, polo feito mesmo de visitalo, que os datos e informacións sobre produtos ou servizos, e calquera outros datos e informacións contidos no portal aparecen neste, única e exclusivamente, para efectos informativos, como información de carácter preliminar disposta á atención do usuario, e que nun momento dado poden conter erros, imprecisións ou non estar actualizada.


3.2 A Sociedade reserva o dereito a modificar, á súa discreción e de forma unilateral, en calquera momento e sen aviso previo, a configuración do portal, así como o contido e extensión dos servizos prestados a través do portal e das condicións de acceso a estes. Do mesmo modo, a Sociedade reserva a facultade de incorporar novos servizos e contidos no portal, así como o dereito de eliminar, limitar, suspender ou impedir o acceso aos servizos prestados a través do portal, xa for de xeito temporal ou definitivo, cando concorran os motivos previstos nestas Condicións Xerais.


3.3 A Sociedade informa o usuario de que a través do portal poderá acceder a produtos e servizos ofertados polas empresas que forman parte do grupo Naturgy, así como, se é o caso, a produtos e servizos ofertados por outros terceiros que en cada momento se achen dispoñibles, cuxa contratación polo usuario estará suxeita aos termos e condicións que as devanditas entidades dispoñan en cada momento. A Sociedade non asume responsabilidade ningunha nin dá garantía ningunha sobre os produtos e servizos das referidas entidades.
 

4. CONDICIÓNS PARTICULARES DOS SERVIZOS DO PORTAL

Os servizos ofrécense aos usuarios, con carácter xeral, de forma gratuíta. Non obstante o anterior, algúns servizos poden establecer o pagamento dunha contraprestación determinada, circunstancia que se indicará expresamente nas correspondentes Condicións Xerais ou Particulares do servizo en cuestión.

 

5. IDENTIFICACIÓN COMO USUARIO DO PORTAL

5.1 A contratación e o uso de determinados servizos ofrecidos pola Sociedade requirirá da identificación previa do usuario no portal a través do formulario de identificación que aparecerá no momento de selección do servizo en concreto. De igual modo, a contratación e uso dos servizos específicos que ofrecen outras empresas do Grupo da Sociedade a través do portal requirirá que o usuario cumpra cos requisitos que cada entidade determine e dos que se informará ao usuario dende o portal ou, se é o caso, dende os respectivos sitios web das referidas entidades. Ningún usuario do portal poderá acceder aos produtos e servizos das devanditas entidades sen identificarse previamente como usuario do portal. En todo caso, o usuario manifesta baixo a súa responsabilidade que os datos que achega no formulario de identificación son veraces.


O usuario procederá á elección do Log-In e o Password necesarios para operar no portal e que o identificarán como usuario rexistrado da Sociedade a todos os efectos (de aquí en diante "Usuario Rexistrado").


O Log-In e o Password elixidos polo usuario rexistrado teñen carácter persoal e intransferible, é obriga do usuario rexistrado comunicar á Sociedade os eventuais cambios que se produzan nos seus datos persoais.


5.2 O usuario obrígase a custodiar dilixentemente e a manter en segredo o Login e o Password, evitando anotalos, e en xeral, tomando as precaucións necesarias para evitar que sexan coñecidos por terceiros. Será responsabilidade do usuario rexistrado prestar a dilixencia debida para impedir o acceso e/ou utilización dos servizos que contratase por parte de terceiros que accedan ou utilicen no seu nome os códigos ou claves identificativas. Así mesmo, o usuario rexistrado será o único responsable da elección, perda, subtracción ou utilización non autorizada de calquera código ou clave identificativa e das consecuencias que diso se poidan derivar. Non obstante o anterior, o usuario rexistrado deberá comunicar á Sociedade, á maior brevidade, a perda, subtracción ou utilización non autorizada do log-in e password que o identifican. A comunicación anterior tamén será esixible cando o usuario teña unha simple sospeita de tales feitos. O portal procederá en tal caso a dar de baixa o usuario rexistrado, sen prexuízo de que este poida iniciar novamente o procedemento de rexistro no portal.


En todo caso, será responsabilidade do usuario rexistrado o uso axeitado dos servizos contratados e a custodia do login e password, debe absterse de utilizalos con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao establecido nas presentes Condicións Xerais e, se é o caso, nas Condicións Xerais ou Particulares de cada servizo.


5.3 O usuario rexistrado poderá en todo momento darse de baixa de forma inmediata como usuario do portal, sen que a devandita decisión poida ter carácter retroactivo, a través do formulario de Atención ao Cliente en liña que encontrará no menú dereito da oficina virtual ou na cabeceira da web, debe identificarse como usuario rexistrado.


5.4 O rexistro do usuario no portal implicará a súa aceptación expresa e sen reservas da política de privacidade e tratamento de datos de carácter persoal da Sociedade, tal e como esta se expón no apartado 6 seguinte e no aviso legal que encontrará ao pé do formulario de rexistro do portal.
 

6. DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 

LA COMPAÑÍA pone a disposición de los usuarios de la página web ubicada en la URL [www.naturgy.es/es/otros+canles/1297147965717/nota+legal.html] (en adelante, el Portal) la presente Política de Privacidad, para este propósito para ofrecer información sobre cómo tratamos sus datos personales y proteger su privacidad e información.

LA EMPRESA podrá modificar esta Política de Privacidad cuando sea necesario. En caso de modificaciones, lo comunicaremos a través del sitio web o por otros medios, para que pueda conocer las nuevas condiciones de privacidad. El hecho de seguir utilizando las funcionalidades puestas a disposición por Naturgy.Después de notificarle las modificaciones mencionadas anteriormente, asumirá que está de acuerdo con ellas, excepto en aquellos casos en que sea necesario su consentimiento expreso. De acuerdo con las disposiciones del Reglamento general sobre la protección de datos y otras regulaciones aplicables en materia de protección de datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, el Usuario del Portal del A continuación: I. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 1. Los datos personales que el Usuario proporcione al rellenar cualquier formulario en el sitio web o en el futuro que se proporcione serán recopilados y procesados ​​de forma automática por el responsable de Gas Natural Comercializadora, SA con domicilio en la avenida de américa 38, 28028 madrid. 2. NaturgyUsted tiene un oficial de protección de datos. Los datos de contacto son los siguientes: Dirección: Plaça del Gas, 1 - C . P . 08003 Barcelona E-mail: dpd-dpo@naturgy.com II. PROPÓSITO DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS Los datos personales proporcionados por los usuarios de esta página web y / o proporcionados por los usuarios a través de cualquier página web puesta a disposición del público por la SOCIEDAD pueden ser tratados por la misma para los siguientes fines, en La función de la tipología de datos que facilita el usuario, así como las interacciones que el usuario establece con la página web en cuestión. A continuación, se informa al Usuario que los fines del tratamiento automatizado al que están sujetos sus datos son: I. Contacto y gestión de los usuarios de los sitios web: los datos personales de los usuarios que se comunican con la SOCIEDAD a través de cualquiera de los canales de contacto. puesta a disposición a través de esta página web gestionada por la SOCIEDAD, será tratado para mantener el contacto entre las partes y llevar a cabo la gestión de los usuarios del sitio web, proporcionar servicio al cliente o servicios al usuario y gestionar las consultas que se nos pueden enviar a través de los canales habilitados para ello a través de nuestra página web. II. Cumplir con todas las obligaciones legales que afectan a la SOCIEDAD III. Mantener y cumplir con la relación comercial y / o de comunicación establecida con la Persona a cargo. 4. Tan pronto como la SOCIEDAD tenga la intención de enviar a sus Usuarios comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante " , Proporcionar servicio al cliente o servicios de usuario y gestionar las consultas que se pueden realizar a través de los canales habilitados para ello a través de nuestro sitio web. II. Cumplir con todas las obligaciones legales que afectan a la SOCIEDAD III. Mantener y cumplir con la relación comercial y / o de comunicación establecida con la Persona a cargo. 4. Tan pronto como la SOCIEDAD tenga la intención de enviar a sus Usuarios comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante " , Proporcionar servicio al cliente o servicios de usuario y gestionar las consultas que se pueden realizar a través de los canales habilitados para ello a través de nuestro sitio web. II. Cumplir con todas las obligaciones legales que afectan a la SOCIEDAD III. Mantener y cumplir con la relación comercial y / o de comunicación establecida con la Persona a cargo. 4. Tan pronto como la SOCIEDAD tenga la intención de enviar a sus Usuarios comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante " , Mantener y cumplir con la relación comercial y / o comunicación establecida con la Persona a cargo. 4. Tan pronto como la SOCIEDAD tenga la intención de enviar a sus Usuarios comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante " , Mantener y cumplir con la relación comercial y / o comunicación establecida con la Persona a cargo.4. Tan pronto como la SOCIEDAD tenga la intención de enviar a sus Usuarios comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante " , LSSI ), al aceptar esta Política de privacidad, el Usuario autoriza expresamente a la SOCIEDAD a enviar comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónicos equivalentes. 5. Si el usuario no desea que sus datos se comuniquen de acuerdo con el párrafo anterior y / o su deseo de no recibir comunicaciones comerciales (publicitarias o promocionales), pueden comunicar libremente su decisión a través de los métodos indicados en párrafo anterior La aceptación del Usuario para que sus datos puedan ser procesados ​​o comunicados de la manera establecida en los párrafos anteriores, siempre es revocable , sin efecto retroactivo, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22.2 LSSI.. IV. DATOS TRATADOS POR NATURGIA Y FUENTES DEL PROCEDIMIENTO Los datos que SOCIETY trata como consecuencia de las interacciones realizadas por el usuario provienen de las siguientes fuentes: el reclutamiento o por cualquier otro medio por el cual el usuario # establezca comunicación con la persona a cargo. • Datos generados como resultado del desarrollo, procesamiento y mantenimiento de la relación establecida entre el usuario y el responsable. La SOCIEDAD puede tratar datos personales de las siguientes tipologías, según la relación establecida con el usuario: • Datos de identificación (p.ejemplo, nombre y apellido, correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, dirección IP, etc.)

V. LEGALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS LA COMPAÑÍA trata los datos personales proporcionados por las partes interesadas de acuerdo con la base de legitimación correspondiente , según el tipo de datos que proporcione la parte interesada, así como las interacciones que la parte interesada establezca con la SOCIEDAD. La base legal para el procesamiento de sus datos personales es de interés legítimo para cumplir con la relación contractual mencionada anteriormente.

VI.COMUNICACIÓN DE LOS DATOS Los datos personales procesados ​​para lograr los fines detallados anteriormente se pueden comunicar a los siguientes destinatarios en función de la legitimación.de comunicacion En virtud de lo anterior, las siguientes comunicaciones de datos están destinadas a garantizar el correcto desarrollo de la relación contractual, así como a cumplir con las obligaciones legales que requieren las comunicaciones mencionadas anteriormente: • A organismos públicos y administraciones.

VII. CONSERVACIÓN DE DATOS LA COMPAÑÍA conservará sus datos personales durante el tiempo necesario para la prestación del servicio solicitado y / o para lograr el propósito del tratamiento buscado. Posteriormente, siempre que el usuario no haya ejercitado su derecho de eliminación, sus datos se conservarán durante los períodos legales que sean aplicables en cada caso, teniendo en cuenta el tipo de datos y el propósito del tratamiento.

VIII. LOS DATOS QUE SE PROPORCIONARÁN EN CADA CASO, LA COMPAÑÍA informa a los usuarios que, asterisco(*). Si no proporciona al menos dichos datos, considerados como necesarios, la SOCIEDAD no podrá manejar el servicio o la consulta realizada por el usuario. El hecho de que el Usuario no complete todos los campos que aparecen como obligatorios en el formulario de contratación puede evitar que el proceso de contratación de productos y servicios.

IX. GARANTÍA DE LOS DATOS ACHEGADOS El usuario garantiza que los datos que proporcionan son veraces, exactos, completos y se actualizan, siendo responsable de cualquier daño directo o indirecto o daño que pueda ser causado como resultado del incumplimiento de dicha obligación. El Usuario se compromete y se compromete a notificar de inmediato a la Persona a cargo el tratamiento de cualquier modificación de sus datos personales para que la información contenida en sus archivos se actualice constantemente y no contenga errores.

X. MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROTEGER SUS DATOS Para garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos, la SOCIEDAD se compromete a tratar los datos de carácter personal de la parte interesada de manera totalmente confidencial, haciendo uso de los mismos exclusivamente para los fines indicados en esta política de privacidad.

La SOCIEDAD ha adoptado los niveles de seguridad requeridos en el campo de la protección de datos y ha implementado las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de sus datos personales y evitan su alteración, pérdida, El tratamiento y / o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provienen de la acción humana o del entorno físico o natural. En cualquier caso, debe tener en cuenta que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
XI . DERECHOS ACERCA DE SUS DATOS PERSONALES LA COMPAÑÍA le informa que tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando con datos personales que le conciernen o no. Del mismo modo, la Sociedad informa que Vd . Cuenta con los siguientes derechos sobre sus datos personales: Gas Natural Comercializadora, S.A le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una confirmación sobre cómo manejan dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si es necesario, solicitar su eliminación cuando, entre otras razones, los datos ya no sean necesarios para los fines solicitados por SOCIEDADE. En ciertas circunstancias, puede solicitar la limitación del procesamiento de sus datos, en cuyo caso la SOCIEDAD solo los retendrá para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Del mismo modo, también en ciertas circunstancias, puede oponerse al procesamiento de sus datos personales para los fines informados por la SOCIEDADE. En ese caso, la SOCIEDAD cesará en el procesamiento de datos personales, a menos que concurran razones legítimas, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Finalmente, puede solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para usted o para otro proveedor de servicios cierta información derivada de la relación contractual formalizada con la SOCIEDAD. Además, no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el procesamiento automatizado de sus datos, cuando sea apropiado. Para ejercer cualquiera de estos derechos, puede ponerse en contacto mediante el envío de una dirección escrita a la plaza del Gas n º1 Barcelona 08003 o por correo electrónico DPD-dpo@naturgy.com referenciado "Solicitud de protección de datos - Clientes grandes". En su ejercicio, se requiere que certifique la identidad de la persona que ejerce sus derechos, enviando una copia de su DNI, NIE , Pasaporte o documento equivalente, en ambos lados. LA COMPAÑÍA proporcionará la información solicitada en un plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Este período puede extenderse por otros dos meses, según sea necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.

LA COMPAÑÍA le informa que puede presentar una queja ante la Autoridad de Protección de Datos competente. Sin embargo, en primera instancia, puede presentar una queja ante el Oficial de Protección de Datos, quien revocará la reclamación en un plazo máximo de dos meses.

 

 

7. MANIFESTACIÓNS E GARANTÍAS DE CARÁCTER XERAL

7.1 A Sociedade manifesta e garante que o portal dispón da tecnoloxía (software e hardware) necesaria, a día de hoxe, para permitir o acceso e utilización deste. Non obstante, a Sociedade non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos do usuario, nin polas consecuencias prexudiciais que estas poidan producir nos sistemas informáticos do usuario. O usuario acepta plenamente o anterior e comprométese, pola súa parte, a despregar a máxima dilixencia e prudencia cando acceda e utilice os servizos que se ofrecen a través do portal. En particular, aínda que non soamente, o usuario deberá observar as recomendacións de seguridade que se mostra no portal.
 

7.2 O usuario acepta que o portal foi creado e desenvolvido de boa fe pola Sociedade con información procedente de fontes internas e externas e ofréceo no seu estado actual aos usuarios, podendo, non obstante, conter falsidades, inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. A Sociedade, en consecuencia, non garante en ningún caso a veracidade, exactitude, actualidade como tampouco a exhaustividade dos contidos do portal. Por iso, o usuario exonera a Sociedade de calquera responsabilidade en relación coa fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que o portal puidese producirlle ou xerarlle durante a súa navegación por este.
 

7.3 O usuario garante que calquera actividade por el desenvolvida a través do portal se adecuará á lei, á moral, aos bos costumes aceptados xeralmente e á orde pública, e que en ningún caso resultará ofensiva para o bo nome e imaxe comercial da Sociedade, do Grupo Naturgy, para o resto de usuarios do portal ou para os terceiros provedores de servizos. En particular, o usuario comprométese a utilizar os servizos de forma correcta e dilixente así como absterse de utilizalos con fins ou efectos ilícitos ou prohibidos polas presentes Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar os devanditos servizos, os equipos informáticos de terceiros así como os documentos, arquivos, e toda clase de contidos almacenados nos seus equipos informáticos ou impedir a normal utilización ou gozo dos servizos por parte de terceiros.
 

7.4 En particular, a título simplemente enunciativo e non limitativo, o usuario comprométese a non utilizar os servizos con finalidade de (i) suplantar a identidade dun terceiro; (ii) vulnerar dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidas na normativa nacional e nos tratados ou convenios internacionais e, en particular, a non lesionar a honra, a intimidade persoal, a imaxe ou a propiedade de bens e dereitos de terceiros; (iii) incitar ou promover accións delituosas, denigrantes, difamatorias, ofensivas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública; (iv) inducir ou promover actuacións ou ideas discriminatorias por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou crenzas; (v) incorporar, poñer a disposición ou permitir acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, pornográficos, ofensivos ou, en xeral, contrarios á lei, á moral ou á orde pública; (vi) vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros; (vii) vulnerar a normativa sobre segredo das comunicacións, normativa de publicidade e/ou normativa de competencia desleal; (viii) transmitir a través do portal con dolo ou culpa correo electrónico, programas ou datos (incluídos virus e software nocivo) que causen ou poidan causar danos ou prexuízos en calquera grao aos sistemas informáticos da Sociedade ou doutros usuarios ou de terceiros, así como falsificar a orixe do correo electrónico ou doutro material contido nun arquivo que se transmita a través do portal; (ix) empregar a información contida no portal con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade e (x) enviar mensaxes non solicitadas dirixidas a unha xeneralidade máis ou menos ampla de persoas con independencia da súa finalidade.
 

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE DE CARÁCTER XERAL

8.1 A Sociedade non efectúa manifestacións nin ofrece garantías de ningunha clase, xa sexan explícitas ou implícitas, en canto ao funcionamento do portal ou á información, contido, software, materiais, ou produtos incluídos neste na medida que o permita a lexislación aplicable. Así mesmo, a Sociedade queda exonerada de prestar calquera garantía, xa sexa explícita ou implícita, incluídas, entre outras, as garantías implícitas de idoneidade para un fin determinado. A Sociedade non será responsable dos danos ou prexuízos de calquera índole que poidan derivarse do uso deste portal, incluídos, entre outros, os danos directos e indirectos.
 

8.2 A Sociedade non se fai responsable de calquera dano ou prexuízo directo ou indirecto que puidese derivarse da interrupción do servizo por parte do portal así como da súa continuidade. Así mesmo, a Sociedade non se fai responsable dos posibles erros ou deficiencias de seguridade que puidesen producirse pola utilización, por parte do usuario, dun navegador dunha versión non actualizada ou insegura, así como pola activación dos dispositivos de conservación de claves ou códigos de identificación do usuario rexistrado no navegador ou dos danos, erros ou inexactitudes que puidesen derivarse do mal funcionamento deste.
 

8.3 A Sociedade exclúe toda responsabilidade pola licitude, contido e calidade dos produtos e servizos ofrecidos e/ou comercializados por terceiros a través do portal.
 

8.4 A Sociedade non outorga garantías de natureza ningunha, nin expresa nin implicitamente, respecto da información que se transmita, distribúa, publique ou almacene no portal, nin da utilización que os usuarios, os seus empregados ou terceiros fagan desta. Así mesmo, a Sociedade non responderá respecto de incapacidade de calquera usuario ou da suplantación da personalidade dun terceiro efectuada por un usuario.
 

8.5 En calquera caso de responsabilidade esixible á Sociedade, esta tan só responderá polos danos e prexuízos efectiva e directamente causados por ela, sen incluír en ningún caso compensación por lucro cesante.

8.6 O usuario responderá polos danos e prexuízos de calquera natureza que a Sociedade poida sufrir como consecuencia, directa ou indirecta, do incumprimento por parte do usuario das Condicións Xerais.
 

9. VÍNCULOS OU ENLACES HIPERTEXTUAIS CO PORTAL

9.1 Os Usuarios ou os titulares doutros sitios web que pretendan crear un enlace de hipertexto (en diante, link) ao Portal deberán garantir e comprometerse con respecto ás regras da SOCIEDADE sobre enlaces na Rede. As devanditas regras consisten en (i) non establecer enlaces a páxinas ou subpáxinas distintas á home page do portal; (ii) non establecer enlaces que permitan a reprodución total ou parcial das páxinas da home page do portal; (iii) non realizar xunto ao link manifestacións falsas, inexactas, incorrectas, que poidan inducir a erro ou confusión ou, en xeral, que sexan contrarias á lei, á moral ou aos bos costumes; (iv) non incluír ningunha marca comercial ou signo susceptible de protección distinto do enderezo de URL do portal, e (v) non establecer links con páxinas que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatoria contra os dereitos humanos e en xeral poidan prexudicar de calquera modo o bo nome comercial, ou a imaxe da Sociedade ou dos seus clientes. En calquera caso, a inclusión de vínculos ou enlaces ao portal por parte doutros sitios web non implica que a Sociedade manteña vínculos ou asociación de ningunha clase co titular da web na que se estableza o link nin, tanto menos, que a Sociedade promova, avale, garanta ou recomende os contidos dos devanditos portais ou sitios web.


9.2 Pola súa banda, o portal pode conter vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web non xestionados pola Sociedade. A Sociedade declina toda responsabilidade polas informacións contidas nos devanditos portais ou sitios web aos que se poida acceder por enlaces ("links") ou buscadores das páxinas web da Sociedade. A presenza de enlaces ("links") nas páxinas web da Sociedade ten finalidade simplemente informativa. Polo tanto, a Sociedade non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implicitamente respecto a: (i) a comerciabilidade, idoneidade, calidade, cantidade, características, procedencia ou orixe, comercialización ou calquera outro aspecto dos produtos ou servizos que se ofrezan e comercialicen a través do portal; (ii) os danos e prexuízos directos, indirectos ou de calquera outro tipo que puidesen xerar os produtos ou servizos que se ofrezan, comercialicen, adquiran, vendan ou presten a través do portal; (iii) os prezos ofertados ou pactados polos usuarios coas entidades oferentes; (iv) nin as transaccións ou operacións que se leven a cabo entre eles; (v) nin do bo fin destas; (vin) nin sobre os termos e condicións que entre eles pacten nos seus negocios e condicións de usos, nin das súas modificacións, cumprimento e execución, facturación, forma e medios de pagamentos e resolución; (vii) nin do aseguramento da entrega dos produtos ou prestación dos servizos; (viii) nin das informacións que entre eles poidan intercambiarse; (ix) nin do contido e uso das informacións de carácter persoal ou non que as devanditas entidades requiran ao usuario para captar e levar a cabo as operacións; (x) nin do contido e uso das informacións de carácter persoal que a Sociedade transmita ás devanditas entidades co único e exclusivo fin de cumprir coa relación de negocio iniciada ou creada, conforme ao indicado no aviso obrante ao pé do formulario de rexistro de usuario (xi) nin da publicidade que poidan facer uso os usuarios, nin do uso que os usuarios poidan realizar dos signos distintivos dun terceiro ou dos seus propios.
 

9.3 Todos os contidos do portal (incluídos, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, patentes, modelos de utilidade e industriais, debuxos, gráficos, arquivos de texto, audio, vídeo e software) son propiedade da Sociedade, ou dos provedores de contidos, despois de, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión, por parte destes, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual e industrial. A compilación (entendéndose como tal a recompilación, deseño, ordenación e montaxe) de todo o contido do portal é propiedade exclusiva da Sociedade e encóntrase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.
 

9.4 Todo o software utilizado no deseño das pantallas, navegación e uso e desenvolvemento do portal é propiedade da Sociedade ou dos seus provedores de software e encóntrase protexido polas leis nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.
 

9.5 As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos da Sociedade que aparecen no portal son titularidade da Sociedade e están debidamente rexistrados ou en proceso de rexistro. As denominacións doutros produtos, servizos e compañías que aparezan neste documento ou no portal poden ser marcas ou outros signos distintivos rexistrados dos seus respectivos e lexítimos propietarios
 

9.6 Todos os textos, debuxos gráficos, vídeos ou soportes de audio son propiedade da Sociedade, ou dos seus provedores de contidos, non poden ser obxecto de ulterior modificación, copia, alteración, transformación, reprodución, adaptación ou tradución por parte do usuario ou de terceiros sen a expresa autorización por parte dos titulares dos devanditos contidos.
 

9.7 A posta a disposición dos usuarios para o seu uso das bases de datos, debuxos, gráficos, imaxes e fotografías, arquivos de texto, audio, vídeo e software propiedade da Sociedade ou dos seus provedores que figuran no portal non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación en favor do usuario, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima e acorde coa natureza do portal.
 

9.8 Queda terminantemente prohibido calquera uso dos contidos do portal, dos servizos e, en xeral, de todos os dereitos mencionados nas epígrafes precedentes que se realice sen a autorización da Sociedade, incluída a súa explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, transmisión por calquera medio, posterior publicación, exhibición, comunicación pública ou representación total ou parcial as cales, de producirse, constituirán infracción dos dereitos de propiedade intelectual da Sociedade, sancionados pola lexislación vixente.
 

10. FORZA MAIOR

Para os efectos das presentes Condicións Xerais entenderase por forza maior, a titulo enunciativo pero non limitativo, (i) todo suceso non culposo imposible de prever ou que previsto ou previsible, for inevitable; (ii) os fallos no acceso ás distintas páxinas web; (iii) os fallos na subministración de rede eléctrica ou telefónica; (iv) os danos producidos por terceiros ou ataques ao servidor do portal (virus) que afecten á calidade dos servizos e non sexan imputables nin á Sociedade nin ao usuario; (v) os fallos na transmisión, difusión, almacenamento ou posta en disposición a terceiros das bases de datos e demais contidos do portal e, (vi) os problemas ou erros na recepción, obtención ou acceso ao portal ou aos servizos por parte de ditos terceiros.

11. SUSPENSIÓN DO ACCESO AO PORTAL E DOS SERVIZOS

11.1 A Sociedade esforzarase en manter a dispoñibilidade continuada do portal. Non obstante, calquera modalidade de operación de proba, control e mantemento serán libremente elixidas e realizadas pola Sociedade en calquera momento, sexan cales foren os procedementos e medios empregados para levalas a cabo. A Sociedade procurará, sempre que iso sexa razoablemente posible, avisar os usuarios mediante un anuncio no portal da realización dunha operación de mantemento ou outra actividade que puidese afectar ao portal.
 

11.2 A Sociedade reserva a plena liberdade para modificar as capacidades de transmisión, seguimento ou outros medios ou servizos técnicos utilizados para o acceso ou utilización do portal.
 

11.3 A Sociedade poderá suspender de forma temporal ou definitiva os servizos, sen que iso xere ningún tipo de indemnización a favor do usuario, cando concorra calquera das seguintes circunstancias: (i) cando sexa necesario para realizar labores de mantemento, (ii) cando sexa necesario para preservar a integridade ou a seguridade dos servizos que se prestan, dos equipos, dos sistemas ou das redes da Sociedade ou de terceiros, sempre que afecten ou poidan afectar aos servizos da Sociedade, (iii) cando así o xustifiquen razóns operativas propias ou de terceiros que afecten á prestación dos servizos da Sociedade; (iv) cando exista unha causa de forza maior, a Sociedade procurará manter informado o usuario da suspensión e das súas causas, sempre que sexa posible.
 

12. TERMINACIÓN

12.1 Calquera das partes pode dar por resoltas estas Condicións Xerais no suposto de incumprimento de calquera das obrigas establecidas nas presentes Condicións Xerais, sempre que o devandito incumprimento non sexa emendado nun prazo de trinta (30) días contado dende a notificación por escrito do devandito incumprimento, salvo que, pola súa gravidade, non se puidese emendar;
 

12.2 O portal poderá tamén dar por rematado as Condicións Xerais de uso sen necesidade de aviso previo ningún ao usuario cando: (i) teña coñecemento da realización por parte do usuario dalgunha actividade ilícita a través dos servizos; (ii) o usuario incumprise algunha das súas obrigas esenciais, segundo estas Condicións Xerais, e especialmente en caso de uso indebido do código de acceso; e en caso de vulneración ou impugnación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial do portal, todo iso sen prexuízo do exercicio de cantas accións legais lle correspondan en defensa dos seus intereses.
 

13. NULIDADE E INEFICACIA DAS CLÁUSULAS

Se calquera cláusula das presentes Condicións Xerais fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só á devandita disposición ou parte desta que resulte nula ou ineficaz e subsistirá, en todo o demais, o resto de Condicións Xerais e terase tal disposición ou a parte desta que resulte afectada por non posta, salvo que, por resultar esencial ás presentes Condicións Xerais, debese afectalas de forma integral.

14. LEI APLICABLE AO CONTRATO E XURISDICIÓN

14.1 As presentes Condicións Xerais interpretaranse e rexeranse de conformidade coa lexislación española.


14.2 Para calquera cuestión litixiosa derivada da existencia, acceso, utilización ou contido das Condicións Xerais, serán competentes os Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario en España.