LogoHomeNaturgy

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE NATURGY CLIENTES, S.A.U.

I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO
Naturgy Clientes, S.A.U. (en diante, Naturgy), con domicilio en Av. América, 38, 28028, Madrid, e con NIF A-67760876, é a entidade responsable do tratamento dos seus datos persoais.

II. DATOS PERSOAIS QUE TRATAMOS

II.1. Orixe dos datos persoais que tratamos


Os datos persoais que son tratados por Naturgy poden provir das seguintes fontes:

 • Datos achegados por vostede (p. ex. nome, apelidos, DNI, teléfono, correo, IBAN etc.).

 • Datos observados por Naturgy ou xerados como consecuencia do desenvolvemento, tramitación e mantemento da relación iniciada entre vostede e Naturgy (p. ex. produtos contratados, consumos realizados etc.).

 • Datos inferidos, por exemplo, mediante a realización de perfilados complexos nos casos en que vostede o consentise previamente.

 • Datos procedentes de terceiros, pertencentes ao sector público ou privado, de información pública ou de fontes de acceso público (p. ex. información procedente de rexistros públicos, catastro, diarios e boletíns oficiais, repertorios telefónicos, listas de persoas pertencentes a grupos de profesionais, sistemas de información crediticia, redes sociais, portais inmobiliarios etc.).

Xeralmente, Naturgy só tratará os datos achegados por vostede ou xerados como consecuencia da relación existente entre Naturgy e vostede. Unicamente utilizará datos procedentes dalgunha das outras fontes sinaladas, naqueles casos nos que así se especifica no Apartado III desta política.

II.2. Categorías dos datos persoais que tratamos

Naturgy poderá chegar a tratar datos persoais de diferentes tipoloxías, en función da finalidade á que se vaian destinar:

 • Datos identificativos e de contacto, tales como: nome e apelidos, DNI, pasaporte ou NIE, correo electrónico, enderezo postal, teléfono, enderezo IP, CUPS, sinatura manuscrita ou electrónica, voz (p. ex. gravación de comunicacións telefónicas) e imaxe.

 • Datos de usuario e contrasinal para rexistro e acceso en apps ou plataformas web de Naturgy.

 • Datos económicos e financeiros, tales como: número de conta bancaria de domiciliación, cantidades debidas a Naturgy, información sobre a súa solvencia patrimonial e estimación de renda.

 • Datos de características persoais, tales como: data de nacemento, xénero, nacionalidade, idioma e situación familiar.

 • Datos de circunstancias sociais, tales como: características da vivenda ou local, afeccións e estilo de vida.

 • Datos de produtos e servizos contratados, tales como: tipoloxía de produtos e servizos contratados, números de contrato, potencia contratada, tarifa aplicable, consumos de enerxía, distribución horaria dos consumos, historial de facturación, consultas, peticións e reclamacións realizadas, así como calquera outra información asociada a estes contratos.

 • Datos académicos e profesionais, tales como: formación, actividade profesional, entidade na que traballa, cargo, pertenza a asociacións, grupos profesionais ou outras organizacións.

 • Datos de navegación e de uso das canles dixitais de Naturgy (cando vostede o consinta), datos de xeolocalización e outros recollidos a través do uso das apps ou dispositivos de Naturgy (cando vostede o autorice habilitando os permisos correspondentes na app de Naturgy que os requira, ou o consentise doutro xeito).


III. FINALIDADE DO TRATAMENTO, BASE LEGAL, DESTINATARIOS E PRAZO DE CONSERVACIÓN

No cadro que se achega a continuación, encontrará a seguinte información para cada un dos tratamentos de datos realizados por Naturgy:

 • Finalidade do tratamento: motivo polo que Naturgy trata os seus datos persoais.

 • Base xurídica: base legal que permite o tratamento dos seus datos persoais por parte de Naturgy para cada unha das finalidades descritas. Cando a base sexa o seu consentimento, significa que os seus datos soamente serán tratados con esa finalidade cando vostede previamente manifeste, mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, a súa conformidade co devandito tratamento, en cuxo caso vostede terá dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento, sen efecto retroactivo, se así o desexa. Cando a base sexa o interese lexítimo, Naturgy terá realizado un xuízo de ponderación entre o interese lexítimo perseguido por Naturgy e os seus intereses ou os seus dereitos e liberdades fundamentais, concluíndo que o primeiro prevalece sobre os segundos. Vostede pode solicitar máis información sobre o devandito xuízo de ponderación dirixíndose ao Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade. Así mesmo, recordámoslle que vostede ten dereito a opoñerse a calquera tratamento dos seus datos persoais que estea baseado no interese lexítimo, e poderá exercitar o devandito dereito a través das canles que se indican nesta Política de Privacidade.

 • Destinatarios: aqueles terceiros aos que, se é o caso, poderían comunicarse os seus datos persoais, e o motivo da devandita comunicación. Con carácter xeral, para calquera das finalidades que se describirán neste Apartado III, Naturgy terá que comunicar os seus datos persoais a aqueles terceiros aos que por mandato legal estea obrigada a entregárllelos. Por outra banda, tamén poderán ter acceso aos seus datos persoais algúns provedores e prestadores de servizos contratados por Naturgy para que, en calidade de encargados do tratamento, a asistan na consecución da finalidade do tratamento correspondente. Os devanditos provedores actuarán suxeitos a un contrato de encarga do tratamento para garantir o cumprimento legal en materia de protección de datos de carácter persoal.

 • Prazo de conservación: prazo durante o cal Naturgy tratará os seus datos persoais. Non obstante, conforme o disposto na lexislación aplicable, os seus datos poderán posteriormente permanecer bloqueados para a súa posta á disposición de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións públicas competentes, para a esixencia de posibles responsabilidades derivadas do tratamento e só polo prazo de prescrición destas.​


A. DURANTE O PROCESO DE CONTRATACIÓN DUN PRODUTO OU SERVIZO DE NATURGYCando durante un proceso de realización de oferta ou orzamento e, se é o caso, contratación dun produto ou servizo de Naturgy, vostede facilitase para iso os seus datos persoais, estes poderán ser tratados por Naturgy coas seguintes finalidades:

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE XURÍDICA

DESTINATARIOS

PRAZO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIÓNS

Realizarlle unha oferta ou ofrecerlle unha tarifa respecto dos produtos ou servizos de Naturgy que sexan do seu interese.

A aplicación de medidas precontractuais.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Ponse no seu coñecemento que algúns destes provedores que terán acceso aos seus datos están situados en Colombia, México e Perú, países que non contan cunha decisión de adecuación emitida pola Comisión Europea. As devanditas transferencias de datos realízanse sobre a base da sinatura cos devanditos provedores das cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea. Para máis información, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.

Os datos que vostede nos facilite para a formulación dunha oferta ou ofrecemento de tarifa só serán conservados durante o devandito proceso, salvo que o devandito proceso conclúa nunha contratación ou vostede nos dea o seu consentimento para tratar eses datos con outras finalidades, en cuxo caso aplicarán os prazos de conservación establecidos nesta Política de Privacidade para cada unha das devanditas finalidades.

En ocasións, para poder realizarlle unha oferta ou ofrecerlle unha tarifa respecto dos produtos ou servizos de Naturgy que sexan do seu interese, vostede poderá facilitar a Naturgy certos datos persoais que permitan personalizar a devandita oferta ou tarifa para adecuala ás súas necesidades concretas, de xeito que vostede poida valorar se lle interesa proceder á súa contratación.

Consultar información sobre a súa solvencia patrimonial e de incumprimento de obrigas diñeirarias, financeiras ou de crédito, a través do sistema de información crediticia ASNEF, xestionado pola mercantil EQUIFAX IBÉRICA, S.L., ou de calquera outro que se informará oportunamente, así como consultar información sobre a existencia de débedas coa propia Naturgy.
As devanditas consultas darán lugar á adopción dunha decisión automatizada sobre a aprobación ou denegación da súa solicitude de contratación.

A consulta e tratamento da información obtida dos sistemas de información crediticia realízase sobre a base do interese lexítimo de Naturgy en garantir a viabilidade económica da contratación solicitada por vostede, e conforme o previsto no art. 20.1.e) da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).
A adopción dunha decisión automatizada realízase por ser necesaria para a formalización do contrato con vostede, de conformidade co disposto no art. 22.2.a) do Regulamento UE 2016/679 (RGPD).

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Os datos obtidos das consultas realizadas a sistemas de información crediticia conservaranse ata que finalice o proceso de contratación.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Un sistema informático realiza as consultas sinaladas, e cando obtén destas información relativa ao incumprimento por parte de vostede de obrigas diñeirarias, financeiras ou de crédito por importe superior a unha cifra determinada, o sistema, de forma automática e sen intervención humana, rexeita a súa solicitude de contratación do produto ou servizo de Naturgy.
Non obstante o anterior, se vostede o desexa, ten dereito a obter intervención humana no proceso de adopción da devandita decisión, a expresar o seu punto de vista e a impugnar a decisión, para o cal deberá dirixirse a

arconaturgyclientes@naturgy.com.

No caso de que vostede introducise os seus datos a través da nosa páxina web para iniciar unha contratación e así o autorizase expresamente, contactar con vostede para axudarlle a completar o proceso de contratación iniciado.

O consentimento prestado por vostede a través do noso formulario online.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Transcorrese un mes dende que vostede prestou o seu consentimento.
(ii) Vostede revogue o consentimento prestado.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

B. DESPOIS DE ADQUIRIR A CONDICIÓN DE CLIENTEOs seus datos persoais poderán ser tratados por Naturgy coas finalidades que se describirán a continuación, algunhas das cales só terán lugar se vostede prestou o seu consentimento, o cal se lle solicita xeralmente no momento de contratar. Naturgy poderá seguir tratando os seus datos para algunhas das finalidades descritas aínda cando vostede finalice a súa condición de cliente, tal e como se desprende do apartado “Prazo de Conservación”:

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE XURÍDICA

DESTINATARIOS

PRAZO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIÓNS

O mantemento, desenvolvemento e xestión da relación contractual (p. ex. facturación, atención ao cliente, xestión de reclamacións etc.). 

A execución do contrato asinado con vostede. 

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Ponse no seu coñecemento que algúns destes provedores que terán acceso aos seus datos están situados en Colombia, país que non conta cunha decisión de adecuación emitida pola Comisión Europea. As devanditas transferencias de datos realízanse sobre a base da sinatura cos devanditos provedores das cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea. Para máis información, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.

Os datos persoais conservaranse mentres subsista a relación contractual para a que foron solicitados.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Aqueles datos que se identifiquen como obrigatorios durante o proceso de contratación son necesarios para poder completar a contratación do produto/servizo ofertado, polo que non poderemos xestionar a súa contratación no caso de non os facilitar.

 

Remitirlle comunicacións
informativas relacionadas co produto ou servizo contratado, ou sobre a súa relación contractual con Naturgy (p. ex., información explicativa da súa factura, ou sobre a posibilidade de recibir a súa factura por correo electrónico ou de fraccionar o pagamento das súas facturas, posibilidade de realizar xestións a través da área privada, campañas de actualización dos seus datos etc.). Non son comunicacións comerciais.

O interese lexítimo de Naturgy de informar os seus clientes sobre aspectos relacionados cos produtos ou servizos que teñen contratados, ou sobre aspectos da súa relación contractual con Naturgy.
Estímase que todo cliente ten unha expectativa razoable de ser informado sobre tales aspectos relativos á súa relación con Naturgy.
 

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

 

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Finalice a relación contractual entre Naturgy e vostede.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
 

Elaborar un perfil básico sobre vostede con fins comerciais.
 

O interese lexítimo de Naturgy en (i) coñecer mellor os seus clientes: (ii) mellorar a oferta de produtos; (iii) adaptar as comunicacións comerciais ao perfil de cada cliente.
 
Estímase que o tipo de perfilado sinxelo ou básico que se realiza non resulta invasor para a súa privacidade, e é respectuoso cos seus dereitos ou intereses.
 

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
 

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Finalice a relación contractual entre Naturgy e vostede.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
 

Elaborar un perfil consiste en analizar os seus datos persoais para predicir aspectos relativos ás súas necesidades ou preferencias en relación co tipo de produtos e servizos comercializados por Naturgy.
Un perfil básico permite a Naturgy analizar algúns aspectos moi elementais sobre vostede (p. ex. lugar de residencia e produtos xa contratados) de xeito que lle poidan realizar ofertas comerciais que cremos que poden estar algo enfocadas ás súas necesidades (p. ex. Naturgy non lle enviará información comercial sobre a mesma tarifa que xa ten contratada).
Para realizar o seu perfil básico, Naturgy utilizará exclusivamente a información sobre vostede da que dispón como consecuencia dos produtos ou servizos que vostede xa ten contratados, tales como os datos identificativos e de contacto, e os datos dos produtos e servizos xa contratados con Naturgy, excluíndo aquela información que se refira á súa esfera privada (p. ex., distribución horaria do seu consumo de enerxía).
Os datos analizados non serán completados con información procedente doutras fontes distintas.
A realización do seu perfil básico non implicará a adopción de ningunha decisión que produza efectos xurídicos sobre vostede ou o afecte significativamente de xeito semellante, o que non implica, en ningún caso, que a vostede se lle impida contratar calquera produto ou servizo de Naturgy.
Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Elaborar un perfil complexo sobre vostede con fins comerciais.

O consentimento prestado por vostede.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o consentimento prestado.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os seus datos soamente serán tratados con esta finalidade cando vostede dea previamente o seu consentimento.
Confeccionar un perfil complexo sobre vostede implica a realización de análises máis elaboradas que permiten a Naturgy ter un maior coñecemento sobre os seus hábitos e circunstancias persoais, para deste xeito facer predicións que supoñemos máis precisas sobre as súas necesidades ou preferencias en relación co tipo de produtos e servizos comercializados por Naturgy.
Para elaborar un perfil complexo sobre vostede, Naturgy utilizará non soamente os datos achegados por vostede e aqueles datos observados por Naturgy ou xerados como consecuencia do desenvolvemento, tramitación e mantemento da relación iniciada entre vostede e Naturgy, senón tamén datos procedentes do resto de fontes enumeradas no apartado II.1 desta Política de Privacidade (p. ex., información sobre o tamaño da súa vivenda obtida do catastro).
Os datos que poden ser tratados con esta finalidade, e obtidos de calquera das fontes citadas, poden pertencer a calquera das categorías enumeradas no apartado II.2 desta Política de Privacidade, e estarán referidos como máximo aos 3 últimos anos.
No se tratarán categorías especiais de datos (relixión, ideoloxía, saúde etc.)
Polo tanto, na elaboración dun perfil complexo, Naturgy poderá ter en conta información que lle permitirá coñecer algúns dos seus hábitos de conduta que son de interese para Naturgy (p. ex., detalle dos seus consumos de gas ou electricidade e os horarios nos que estes se producen).
A análise de toda esta información permite a Naturgy ofrecerlle non soamente información comercial xeral sobre os seus produtos e servizos, senón información comercial que supoñemos moito máis adaptada ás súas circunstancias e hábitos de conduta (p. ex., tarifas adecuadas ao seu tipo de vivenda e hábitos de consumo).
Por todo iso, Naturgy unicamente realizará este tipo de perfilado complexo cando conte co seu consentimento expreso, que vostede poderá retirar en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Contactar con vostede por calquera medio, mesmo por
correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente,
para facerlle chegar comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de Naturgy que sexan similares aos que xa ten contratados.

O interese lexítimo de Naturgy de ofrecer aos seus clientes outros produtos ou servizos de Naturgy.
E cando a devandita comunicación se realice por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente, basearase no disposto no artigo 21.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, que exime a Naturgy de obter o seu consentimento para o envío destas comunicacións.
Dada a relación contractual existente entre Naturgy e vostede, estímase que vostede ten unha expectativa razoable de recibir este tipo de comunicacións comerciais.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Ponse no seu coñecemento que algúns destes provedores que terán acceso aos seus datos están situados en Colombia, México e Perú, países que non contan cunha decisión de adecuación emitida pola Comisión Europea. As devanditas transferencias de datos realízanse sobre a base da sinatura cos devanditos provedores das cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea. Para máis información, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Finalice a relación contractual entre Naturgy e vostede.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
 

Para facerlle chegar estas comunicacións comerciais, Naturgy utilizará os seus datos identificativos e de contacto.
Así mesmo, Naturgy poderá servirse do perfil básico e, en caso de que vostede prestase o seu consentimento, do perfil complexo descritos nos apartados anteriores para definir o contido destas comunicacións comerciais.
Cando Naturgy lle remita estas comunicacións por medios electrónicos, ofreceralle en cada unha delas a posibilidade de manifestar a súa oposición a seguir recibíndoas.
E, en calquera caso, vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Contactar con vostede por calquera medio, mesmo por
correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente,
para facerlle chegar comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de terceiros colaboradores de Naturgy, ou referentes a produtos ou servizos de Naturgy, aínda que non sexan similares aos que xa ten contratados, mesmo despois de finalizar a relación contractual.

O consentimento prestado por vostede.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Ponse no seu coñecemento que algúns destes provedores que terán acceso aos seus datos están situados en Colombia, México e Perú, países que non contan cunha decisión de adecuación emitida pola Comisión Europea. As devanditas transferencias de datos realízanse sobre a base da sinatura cos devanditos provedores das cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea. Para máis información, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o consentimento outorgado ou se opoña ao tratamento dos seus datos con esta finalidade.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os seus datos soamente serán tratados con esta finalidade cando vostede dea previamente o seu consentimento.
Estas comunicacións comerciais remitidas por Naturgy poden referirse a calquera produto e servizo de Naturgy, e tamén a produtos e servizos doutras entidades coas que Naturgy teña acordos de colaboración, pertencentes aos sectores de actividade que aparecen listados na seguinte ligazón: 
www.naturgy.es/gl/sectores
Para facerlle chegar estas comunicacións comerciais, Naturgy utilizará os seus datos identificativos e de contacto.
Así mesmo, Naturgy poderá servirse do perfil básico e, en caso de que vostede prestase o seu consentimento, do perfil complexo descritos nos apartados anteriores para definir o contido destas comunicacións comerciais.
Cando Naturgy lle remita estas comunicacións por medios electrónicos, ofreceralle en cada unha delas a posibilidade de manifestar a súa oposición a seguir recibíndoas.
E, en calquera caso, vostede ten dereito a retirar o seu consentimento ou opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Comunicar os seus datos persoais a empresas do Grupo Naturgy e outras entidades coas que teñamos acordos de colaboración, para que poidan enviarlle, mesmo por medios electrónicos, comunicacións comerciais relativas aos seus produtos e servizos.

O consentimento prestado por vostede.

Os seus datos persoais poderán ser comunicados ás sociedades do Grupo Naturgy e a outras entidades pertencentes aos sectores de actividade descritos na columna “Observacións”.
Así mesmo, poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
 

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o consentimento outorgado ou se opoña ao tratamento dos seus datos con esta finalidade.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os seus datos soamente serán tratados con esta finalidade cando vostede dea previamente o seu consentimento.
Naturgy poderá comunicar os seus datos identificativos e de contacto, de produtos e servizos contratados, características persoais, económicos e financeiros, e de circunstancias sociais ás sociedades do Grupo Naturgy e a outras entidades coas que teña acordos de colaboración, pertencentes aos sectores de actividade que aparecen listados na seguinte ligazón:  
www.naturgy.es/gl/sectores .
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Xestionar os impagos e o cobramento de débedas (no caso de que se produza algún impago por parte de vostede).

O interese lexítimo de Naturgy en buscar vías para garantir que se respecten os seus dereitos contractuais e así facer efectivo o cobramento dos importes que lle son debidos.
 
Consideramos que calquera cliente ten unha expectativa razoable de que lle sexan reclamados aqueles importes que deba a Naturgy polos produtos ou servizos contratados.

Os datos relativos ao incumprimento das súas obrigas diñeirarias poderán ser comunicados ao sistema de información crediticia ASNEF, xestionado pola mercantil EQUIFAX IBÉRICA, S.L., ou a calquera outro do que se lle informará oportunamente. Iso realizarase conforme o disposto no artigo 20 da LOPDGDD.
Así mesmo, poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.
No caso de producirse algún impago pola súa parte, Naturgy unicamente comunicará os datos para o seu mantemento no sistema de información crediticia mentres persista o incumprimento, co límite máximo de cinco anos dende a data de vencemento da obriga diñeiraria.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Respecto da comunicación de datos a sistemas de información crediticia, informámolo de que, de conformidade co previsto no artigo 20 da LOPDGDD e o artigo 26 do Regulamento UE 2016/679 (RGPD), Naturgy e a entidade que xestiona o mencionado sistema de información crediticia subscribiron un acordo como corresponsables do tratamento. Os aspectos esenciais do devandito acordo están á súa disposición, só ten que solicitar información sobre estes ao Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.

Contactar con vostede para coñecer o seu grao de satisfacción co servizo recibido ou produto contratado e así avaliar a calidade deste.
Inclúe a chamada ou comunicación para coñecer os motivos da súa baixa como cliente no caso de que vostede decida cesar a súa relación contractual con Naturgy.

O interese lexítimo de Naturgy en avaliar a calidade dos produtos ofertados e dos servizos prestados, tanto pola propia Naturgy como por aqueles colaboradores ou terceiros cos que traballa en relación cos devanditos produtos e servizos, por ser fundamental para garantir uns estándares de calidade adecuados.
Consideramos que, ao facer uso dun produto ou servizo de Naturgy, vostede ten unha expectativa razoable de ser consultado a este respecto.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Finalice a relación contractual entre Naturgy e vostede.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

A resposta a estas enquisas será sempre voluntaria.
Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Contactar con vostede para realizar estudos de mercado.

O interese lexítimo de Naturgy en coñecer a percepción que a poboación ten do sector da enerxía en xeral, e da imaxe de Naturgy e dos seus produtos e servizos en particular, así como coñecer os seus intereses e necesidades.
Naturgy considera que as persoas consultadas, ao seren clientes de Naturgy, teñen unha expectativa razoable de ser preguntadas acerca dos aspectos sinalados.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Finalice a relación contractual entre Naturgy e vostede.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Un estudo de mercado é unha investigación realizada por Naturgy na que, entre outros elementos, formula preguntas aos seus clientes, co obxecto de coñecer a súa opinión sobre diferentes aspectos do mercado da enerxía ou dos produtos e servizos dispoñibles ou demandados neste, e así, en función dos resultados que se obteñan, poder tomar decisións sobre a forma na que actuar no devandito mercado.
Nos estudos de mercado analízase de forma agregada a información obtida, polo que a información facilitada por vostede será anonimizada para que non poida vincularse directamente con vostede.
Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Xestionar o seu rexistro como usuario da Área Clientes de Naturgy (cando vostede o solicite), o que lle permitirá acceder a esta e facer uso das funcionalidades que lle ofrece.

O consentimento prestado por vostede ao solicitar o seu rexistro como usuario da Área Clientes de Naturgy.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade mentres vostede sexa usuario da Área Clientes de Naturgy.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Aqueles datos que aparezan marcados como obrigatorios no correspondente formulario de rexistro son necesarios para poder xestionar axeitadamente o seu rexistro como usuario, polo que non poderá rexistrarse no caso de non facilitalos.
Naturgy soamente destinará a esta finalidade os datos por vostede facilitados durante o seu proceso de rexistro na Área Clientes.
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
A revogación do devandito consentimento implicará a imposibilidade de seguir sendo usuario da Área Clientes de Naturgy, o cal lle impide acceder a esta e facer uso das funcionalidades que ofrece.


C. RESPECTO DE POTENCIAIS CLIENTES CONTACTADOS POR NATURGY

En ocasións, non sendo vostede cliente e sen contactar con Naturgy para solicitar información ningunha, pode acontecer que reciba chamadas comerciais de Naturgy. En tal caso, os seus datos foron facilitados a Naturgy por terceiros, os que solicitaron previamente o seu consentimento para facernos chegar os seus datos persoais co obxecto de realizarlle ofertas comerciais.

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE XURÍDICA

DESTINATARIOS

PRAZO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIÓNS

Contactar con vostede por calquera medio, mesmo por
correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente, para facerlle chegar comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos comercializados por Naturgy.

O consentimento prestado por vostede ao terceiro que nos facilitou os seus datos persoais, permitíndolle que nolos faga chegar para que lle poidamos realizar comunicacións comerciais.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Ponse no seu coñecemento que algúns destes provedores que terán acceso aos seus datos están situados en Colombia, México e Perú, países que non contan cunha decisión de adecuación emitida pola Comisión Europea. As devanditas transferencias de datos realízanse sobre a base da sinatura cos devanditos provedores das cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea. Para máis información, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o consentimento outorgado ou se opoña ao tratamento dos seus datos con esta finalidade.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os seus datos identificativos e de contacto e, nalgunhas ocasións, tamén datos sobre os produtos e servizos contratados, características persoais e das súas circunstancias sociais son facilitados a Naturgy por terceiros, sobre a base do consentimento prestado por vostede para facernos chegar os seus datos persoais coa finalidade indicada.
Dado que os devanditos terceiros son diversos e poden ir variando ao longo do tempo, non podemos enumeralos nesta Política de Privacidade, pero ao contactar con vostede indicarémoslle que terceiro en particular nos facilitou os seus datos, e adicionalmente vostede tamén pode trasladarnos esta consulta dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
Así mesmo, vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

D. RESPECTO DAQUELAS PERSOAS QUE CONTACTAN CON NATURGY CON DIFERENTES FINS

En ocasións, vostede, sexa cliente ou non, pode dirixirse a Naturgy para solicitar información, ofertas ou orzamentos, formular consultas, pedir cita previa para atención presencial en tenda, participar en promocións ou eventos organizados por Naturgy, ou ben interactuar ou realizar outras xestións varias con Naturgy á marxe da existencia ou non dunha relación contractual previa con Naturgy, polo que nos facilita para tal efecto algúns dos seus datos persoais. Os devanditos datos poderán ser tratados por Naturgy coas finalidades descritas a continuación:

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE XURÍDICA

DESTINATARIOS

PRAZO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIÓNS

Xestionar e atender a petición, consulta ou requirimento efectuado por vostede a Naturgy, non relacionado cun contrato previamente asinado con Naturgy.

O consentimento prestado por vostede ao realizar a devandita petición, consulta ou requirimento a través dalgunha das canles habilitadas por Naturgy para tal efecto.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Finalice a xestión da súa petición ou consulta.
(ii) Vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os datos que serán tratados por Naturgy con esta finalidade son aqueles facilitados por vostede con ocasión da petición, consulta ou requirimento correspondente.
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
A revogación do devandito consentimento implica a renuncia a que sexa atendida a súa petición ou consulta.

Contactar con vostede por calquera medio, mesmo por
medios electrónicos, para facerlle chegar comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de Naturgy ou de terceiros colaboradores de Naturgy.

O consentimento prestado por vostede.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.
Ponse no seu coñecemento que algúns destes provedores que terán acceso aos seus datos están situados en Colombia, México e Perú, países que non contan cunha decisión de adecuación emitida pola Comisión Europea. As devanditas transferencias de datos realízanse sobre a base da sinatura cos devanditos provedores das cláusulas contractuais tipo aprobadas pola Comisión Europea. Para máis información, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o consentimento outorgado ou se opoña ao tratamento dos seus datos con esta finalidade.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os seus datos soamente serán tratados con esta finalidade cando vostede dea previamente o seu consentimento, o cal xeralmente se lle solicita cando vostede se dirixa a Naturgy para realizar algunha solicitude ou xestión.
Estas comunicacións comerciais remitidas por Naturgy poden referirse a calquera produto e servizo de Naturgy, e tamén a produtos e servizos doutras sociedades coas que Naturgy teña acordos de colaboración, pertencentes aos sectores de actividade que aparecen listados na seguinte ligazón: 
www.naturgy.es/gl/sectores.
Para facerlle chegar estas comunicacións comerciais, Naturgy utilizará os datos identificativos e de contacto que vostede nos facilitase.
Cando Naturgy lle remita estas comunicacións por medios electrónicos, ofreceralle en cada unha delas a posibilidade de manifestar a súa oposición a seguir recibíndoas.
E, en calquera caso, vostede ten dereito a retirar o seu consentimento ou opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de
Privacidade.

Comunicar os seus datos persoais a empresas do Grupo Naturgy e outras entidades coas que teñamos acordos de colaboración, para que poidan enviarlle, mesmo por medios electrónicos, comunicacións comerciais relativas aos seus produtos e servizos.

O consentimento prestado por vostede.

Os seus datos persoais poderán ser comunicados ás sociedades do Grupo Naturgy e a outras entidades pertencentes aos sectores de actividade descritos na columna “Observacións”.
Así mesmo, poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o consentimento outorgado ou se opoña ao tratamento dos seus datos con esta finalidade.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os seus datos soamente serán tratados con esta finalidade cando vostede dea previamente o seu consentimento, o cal xeralmente se lle solicita cando vostede se dirixa a Naturgy para realizar algunha solicitude ou xestión.
Naturgy poderá comunicar os seus datos identificativos e de contacto, de produtos e servizos contratados, características persoais, económicos e financeiros, e de circunstancias sociais ás sociedades do Grupo Naturgy e a outras entidades coas que teña acordos de colaboración, pertencentes aos sectores de actividade que aparecen listados na seguinte ligazón: 
www.naturgy.es/gl/sectores
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Xestionar a organización e o desenvolvemento, ata a súa conclusión, dos seminarios, conferencias, accións formativas ou lúdicas, e outros eventos (a partir deste momento o ‘Evento’’) de Naturgy nos que vostede se inscribise. Pode incluír, se é o caso, a emisión dos correspondentes certificados de asistencia.

O consentimento prestado por vostede ao inscribirse no Evento.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Transcorresen tres (3) meses dende a conclusión do Evento.
(ii) Vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.
 
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os datos que serán tratados por Naturgy con esta finalidade son aqueles facilitados por vostede no momento de inscribirse no Evento.
 
Aqueles datos que aparezan marcados como obrigatorios no correspondente formulario de inscrición son necesarios para poder xestionar axeitadamente a súa participación no Evento, polo que non poderá inscribirse no caso de non os facilitar.
 
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
 
A revogación do consentimento prestado ao inscribirse implicará a renuncia a participar no Evento.

Xestionar a organización e o desenvolvemento, ata a súa conclusión, da promoción, concurso, sorteo ou similar (a partir deste momento a ‘Promoción’’) de Naturgy na que vostede se inscribise.

O consentimento prestado por vostede ao inscribirse para participar na Promoción.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Transcorresen tres (3) meses dende a conclusión da Promoción.
(ii) Vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.
 
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os datos que serán tratados por Naturgy con esta finalidade son aqueles facilitados por vostede no momento de inscribirse na Promoción.
 
Aqueles datos que aparezan marcados como obrigatorios no correspondente formulario de inscrición son necesarios para poder xestionar axeitadamente a súa participación na Promoción, polo que non poderá inscribirse no caso de non os facilitar.
 
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
 
A revogación do consentimento prestado ao inscribirse implicará a renuncia a participar na Promoción.

Utilizar as imaxes e voz tomadas sobre a súa persoa, para difundir os Eventos ou Promocións organizados por Naturgy en medios públicos ou privados, mesmo redes sociais, coa publicación das imaxes ou voz captados durante a súa realización.

O consentimento prestado por vostede.

A súa imaxe e voz poderán ser obxecto de reprodución, difusión ou comunicación a terceiros, nos termos que en cada caso lle informen ao inscribirse no Evento ou Promoción correspondente.
 
Así mesmo, poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o seu consentimento ou solicite a súa supresión.
 
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Contactar con vostede para coñecer o seu grao de satisfacción co servizo recibido, ou co Evento ou Promoción nos que participase.

O interese lexítimo de Naturgy en avaliar a calidade dos servizos prestados, tanto pola propia Naturgy como por aqueles colaboradores ou terceiros cos que traballa en relación cos devanditos servizos, por ser fundamental para garantir uns estándares de calidade adecuados.
Consideramos que, ao facer uso ou recibir un servizo de Naturgy, vostede ten unha expectativa razoable de ser consultado a este respecto.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede revogue o seu consentimento ou solicite a súa supresión.
 
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

E.  RESPECTO DE PERSOAS DE CONTACTO E REPRESENTANTES LEGAIS DE ENTIDADES, ASÍ COMO DE EMPRESARIOS INDIVIDUAIS E PROFESIONAIS LIBERAIS OU BEN REPRESENTANTES DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

En ocasións, Naturgy pode manter unha relación profesional coa persoa xurídica á que vostede preste os seus servizos, coa comunidade de propietarios á que vostede represente ou ben con vostede mesmo se é vostede un empresario individual ou un profesional liberal. Nestes casos, pode acontecer que Naturgy dispoña dos seus datos de contacto e, en ocasións, os relativos á función ou posto desempeñado por vostede (no seu conxunto, os Datos de Contacto Profesional). Os devanditos datos poderán ser tratados por Naturgy coas finalidades descritas a continuación:

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE XURÍDICA

DESTINATARIOS

PRAZO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIÓNS

Manter unha relación profesional con (segundo corresponda):
(i) A persoa xurídica á que vostede ofreza os seus servizos
(ii) Vostede, na súa calidade de empresario individual ou profesional liberal.

O interese lexítimo de Naturgy, de conformidade co artigo 19 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os seus Datos de Contacto Profesional con esta finalidade ata que vostede solicite a súa supresión ou exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os seus Datos de Contacto Profesional puideron ser obtidos:

 1. Con motivo da formalización ou execución dun contrato ou dunha relación profesional entre Naturgy e a persoa xurídica á que vostede presta os seus servizos, ou ben con vostede mesmo na súa calidade de empresario individual ou profesional liberal.

 2. A través de terceiros, pertencentes ao sector público ou privado, ou ben a través de información pública ou de fontes de acceso público.

 3. Mediante networking ou reunións profesionais con membros de Naturgy.

 4.  Ou ben ter sido facilitados a Naturgy por vostede mesmo ou pola entidade ou organismo no que vostede presta os seus servizos ou por aquela outra entidade ou organismo superior do que depende.

O tratamento dos seus Datos de Contacto Profesional ten por obxecto xestionar axeitadamente calquera relación de Naturgy coa persoa xurídica á que vostede ofreza os seus servizos, ou ben con vostede na súa calidade de empresario individual ou profesional liberal, pero os seus datos non serán tratados para xestionar unha relación con vostede como persoa física.

Manter unha relación profesional coa comunidade de propietarios á que vostede representa.

O interese lexítimo de Naturgy de ofrecer os seus servizos, manter e xestionar calquera relación de negocios cunha comunidade de propietarios, polo que a interlocución coa devandita entidade unicamente é posible a través da persoa do presidente da devandita comunidade de propietarios, ou daquela outra persoa que exerza a representación legal desta.
Naturgy considera que os interesados que exercen a representación da comunidade de propietarios teñen unha expectativa razoable de ser contactados para os fins sinalados.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que vostede solicite a súa supresión ou exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os seus Datos de Contacto Profesional puideron ser obtidos:
(i) Foron facilitados a Naturgy por vostede ou pola comunidade de propietarios á que representa.
 (ii) A través de terceiros, pertencentes ao sector público ou privado, ou ben a través de información pública ou de fontes de acceso público.
(iii) Mediante networking ou reunións profesionais con membros de Naturgy.
O tratamento dos seus datos de contacto profesional ten por obxecto xestionar adecuadamente calquera relación de Naturgy coa comunidade de propietarios á que vostede representa, pero os seus datos non serán tratados para xestionar unha relación con vostede como persoa física.

No caso de ser vostede un empresario individual ou profesional liberal e estea solicitando a contratación dun produto ou servizo, consultar información sobre a súa solvencia patrimonial e de incumprimento de obrigas diñeirarias, financeiras ou de crédito, a través do sistema de información crediticia ASNEF, xestionado pola mercantil EQUIFAX IBÉRICA, S.L., ou de calquera outro que se informará oportunamente, así como consultar información sobre a existencia de débedas coa propia Naturgy.
As devanditas consultas darán lugar á adopción dunha decisión automatizada sobre a aprobación ou denegación da súa solicitude de contratación.

A consulta e tratamento da información obtida dos sistemas de información crediticia realízase sobre a base do interese lexítimo de Naturgy en garantir a viabilidade económica da contratación solicitada por vostede, e conforme o previsto no art. 20.1.e) da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).
A adopción dunha decisión automatizada realízase por ser necesaria para a formalización do contrato con vostede, de conformidade co disposto no art. 22.2.a) do Regulamento UE 2016/679 (RGPD).

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Os datos obtidos das consultas realizadas a sistemas de información crediticia conservaranse ata que finalice o proceso de contratación.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Un sistema informático realiza as consultas sinaladas, e cando obtén destas información relativa ao incumprimento por parte de vostede de obrigas diñeirarias, financeiras ou de crédito por importe superior a unha cifra determinada, o sistema, de forma automática e sen intervención humana, rexeita a súa solicitude de contratación do produto ou servizo de Naturgy.
Non obstante o anterior, se vostede o desexa, ten dereito a obter intervención humana no proceso de adopción da devandita decisión, a expresar o seu punto de vista e a impugnar a decisión, para o cal deberá dirixirse a 
arconaturgyclientes@naturgy.com.

Xestionar os impagos e o cobramento de débedas (no caso de producirse algún impago por parte de vostede na súa condición de empresario individual ou profesional liberal).

O interese lexítimo de Naturgy en buscar vías para garantir que se respecten os seus dereitos contractuais e así facer efectivo o cobramento dos importes que lle son debidos.
 
Consideramos que calquera cliente ten unha expectativa razoable de que lle sexan reclamados aqueles importes que deba a Naturgy polos produtos ou servizos contratados.
 
O interese lexítimo de Naturgy, de conformidade co artigo 20 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

Os datos relativos ao incumprimento das súas obrigas diñeirarias poderán ser comunicados ao sistema de información crediticia ASNEF, xestionado pola mercantil EQUIFAX IBÉRICA, S.L., ou a calquera outro do que se lle informará oportunamente. Isto realizarase de conformidade co disposto no artigo 20 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).
Así mesmo, poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.
No caso de producirse algún impago pola súa parte, Naturgy unicamente comunicará os datos para o seu mantemento no sistema de información crediticia mentres persista o incumprimento, co límite máximo de cinco anos dende a data de vencemento da obriga diñeiraria.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Respecto da comunicación de datos a sistemas de información crediticia, informámolo de que, de conformidade co previsto no artigo 20 da LOPDGDD e o artigo 26 do Regulamento UE 2016/679 (RGPD), Naturgy e a entidade que xestiona o mencionado sistema de información crediticia subscribiron un acordo como corresponsables do tratamento. Os aspectos esenciais do devandito acordo están á súa disposición, só ten que solicitar información sobre estes ao Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.

F. OUTROS TRATAMENTOS

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE XURÍDICA

DESTINATARIOS

PRAZO DE CONSERVACIÓN

OBSERVACIÓNS

Avaliar a calidade do servizo prestado na chamada cando vostede contacta por teléfono con Naturgy, ou cando Naturgy contacta por teléfono con vostede.

O interese lexítimo de Naturgy en avaliar a calidade do servizo que se presta, tanto por Naturgy coma polas súas empresas colaboradoras, cando se pon en contacto telefónico con Naturgy, en relación con algunha das finalidades descritas nesta Política, por ser fundamental para garantir uns estándares de calidade adecuados.
Consideramos que, ao recibir un servizo de Naturgy, vostede ten unha expectativa razoable de que se avalíe a súa calidade.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Se complete a finalidade descrita.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Dado que a súa voz é un dato persoal, no caso de que a chamada vaia ser gravada coa finalidade descrita, vostede será informado diso no momento de iniciar a conversación.
 
Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Xestionar as solicitudes presentadas por vostede para o exercicio dos seus dereitos individuais en materia de protección de datos de carácter persoal.

O cumprimento da obriga legal imposta ao responsable do tratamento polo Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

 

Cumprir con obrigas legais impostas pola normativa aplicable a Naturgy.

O cumprimento dunha obriga legal aplicable a Naturgy.

Os seus datos persoais serán comunicados a aqueles terceiros aos que Naturgy estea legalmente obrigada a comunicar.
Así mesmo, poderían ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

En ocasións, Naturgy ten que tratar os seus datos persoais, xeralmente comunicándoos a un terceiro, para dar cumprimento a unha obriga legal que lle é aplicable.
 
A continuación, sinalámoslle os casos máis relevantes derivados da normativa do sector da enerxía:

 1. Comunicación de datos á compañía distribuidora da zona ou ao organismo público competente, para que se adopten medidas en relación coa pobreza enerxética, o consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para o consumidor doméstico de enerxía eléctrica:

 1. Art. 46.1.r) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

 2. Art. 6.4, art. 19.3 e art. 21 do Real decreto 897/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de protección para os consumidores domésticos de enerxía eléctrica.

 3. Art. 6.4. Lei 24/2105, do 29 de xullo, de medidas urxentes para afrontar a emerxencia no ámbito da vivenda e a pobreza enerxética (Lei autonómica Cataluña).

 4. Disposición adicional 9ª da Lei 4/2016, do 23 de decembro, de medidas de protección do dereito á vivenda das persoas en risco de exclusión residencial (Lei autonómica de Cataluña)

 1. Comunicación de datos ás compañías distribuidoras de gas ou de electricidade, ou ben á Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, cando así o impón a normativa que regula os procesos de acceso ás redes de gas e electricidade, altas, baixas, cambios de subministrador, facturación de consumos, e outros procesos propios da actividade de Naturgy que están completamente regulados e deben executarse conforme esixe a normativa, fundamentalmente a Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, a Lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico, e o resto de normativa complementaria que as desenvolve.

A iso sumaríanse aqueles outros supostos nos que Naturgy ten a obriga legal de comunicar os datos persoais que, se é o caso, lle sexan requiridos pola autoridade xudicial ou administrativa competente, así como polos corpos e forzas de seguridade. Por exemplo, aqueles derivados da seguinte normativa:

 1. Art. 7 da Lei orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais e de execución de sancións penais.

Art. 18 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.


IV. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS. 
Se, para o tratamento dos seus datos coas finalidades indicadas, estes tivesen que ser transferidos fóra do Espazo Económico Europeo (EEE), as devanditas transferencias realizaríanse sobre a base da sinatura, coas devanditas compañías localizadas fóra do EEE, de cláusulas tipo de protección de datos adoptadas pola Comisión Europea para transferencias internacionais, ou ben sobre a base da adopción dalgunha das outras garantías adecuadas previstas pola normativa aplicable. Na columna “Destinatarios” do apartado anterior, pode encontrar información máis detallada naqueles casos nos que existan este tipo de transferencias.

V. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Naturgy designou un Delegado de Protección de Datos, cuxos datos de contacto son os seguintes:

- Enderezo postal: Av. América, 38, C.P. 28028, Madrid
- Correo electrónico: 
dpd-dpo@naturgy.com


VI. DEREITOS SOBRE OS SEUS DATOS PERSOAIS
Os dereitos que legalmente o asisten e que poderá exercitar, cando proceda, son os seguintes:

DEREITO

CONTIDO

Acceso

Poderá consultar os seus datos persoais que están a ser obxecto de tratamento por Naturgy.

Rectificación

Poderá modificar os seus datos persoais cando sexan inexactos ou incompletos.

Supresión

Poderá solicitar a eliminación dos seus datos persoais.

Oposición

Poderá solicitar que non se traten os seus datos persoais sobre a base do interese lexítimo. Así mesmo, poderá opoñerse a que os seus datos persoais sexan tratados con fins de mercadotecnia directa, inclusive á elaboración de perfís na medida que estea relacionada coa devandita mercadotecnia directa.

Limitación do tratamento

Poderá solicitar a limitación ao tratamento dos seus datos:

 • Mentres se comprobe a impugnación da exactitude dos seus datos.

 • Cando o tratamento sexa ilícito, pero vostede se opoña á supresión dos seus datos, e solicite a limitación do seu uso.

 • Cando Naturgy xa non necesite tratar os seus datos, pero vostede os necesite para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 • Cando vostede se opuxese ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión de interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, mentres se verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os seus.

Non decisións automatizadas

Poderá solicitar non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.

Retirar consentimento

Poderá retirar en calquera momento, sen efecto retroactivo, o consentimento que vostede prestase previamente para autorizar o tratamento dos seus datos para unha finalidade determinada.

Portabilidade

Poderá recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitase, así como transmitilos a outra entidade.

Poderá exercitar os mencionados dereitos de forma rápida e sinxela a través do seguinte formulario: Exercicio de dereitos

Ou ben escribirnos por correo postal ó seguinte enderezo: A la atención de Dereitos LOPD Cliente, Plaça del Gas nº 2, 08003 Barcelona.

Na súa comunicación, deberá constar como referencia “Solicitud Protección de Datos-Ejercicio de dereitos”. Posto que estes son dereitos individuais, Naturgy debe verificar que efectivamente son exercidos polo interesado ou persoa autorizada. Por iso, se Naturgy tivese dúbidas sobre a súa identidade, poderá solicitarlle información adicional para confirmala, como por exemplo copia do seu DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente que o identifique. Vostede tamén poderá utilizar a súa sinatura electrónica en lugar do DNI. No caso de que exerza os seus dereitos unha persoa autorizada polo interesado, deberá evidenciar a identidade do autorizado e achegar un documento que acredite a devandita autorización.
Naturgy facilitará a información solicitada no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.
Se considera que non tratamos os seus datos persoais adecuadamente, pode contactar co Delegado de Protección de Datos a través das canles antes indicadas.
En calquera caso, informámolo de que, se considera que no tratamento dos seus datos persoais se cometeu unha infracción da normativa aplicable en materia de protección de datos, tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente (p. ex., Axencia Española de Protección de Datos -  
www.aepd.es ). 
 
Maio 2022

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1615644041021

argssite - GNF