Política de privacidade Servisolar - Naturgy - Legal

Política de privacidade Servisolar

I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO 

Naturgy Iberia, S.A. (en diante  Naturgy), con domicilio en Av. San Luís nº 77, 28033 Madrid, e con C.I.F. A-08431090, é a entidade responsable do tratamento dos seus datos persoais recollidos con ocasión da súa solicitude de información sobre o produto “Servisolar” de Naturgy.


II. FINALIDADE DO TRATAMENTO, BASE LEGAL, DESTINATARIOS E PRAZO DE CONSERVACIÓN 

No cadro que se achega a continuación, atopará a seguinte información para cada un dos tratamentos de datos realizados por  Naturgy:

  • Finalidade do tratamento: motivo polo que  Naturgy trata os seus datos persoais.
  • Base Xurídica: base legal que permite o tratamento dos seus datos persoais por parte de  Naturgy para cada unha das finalidades descritas. Cando a base sexa o seu consentimento, vostede terá dereito a revogalo en calquera momento, sen efecto retroactivo, se así o desexa.
  • Destinatarios: aqueles terceiros aos que, no seu caso, poderían comunicarse os seus datos persoais, e o motivo da devandita comunicación. Neste sentido, informámoslle de que  Naturgy non cederá os seus datos persoais a terceiros salvo que exista unha obrigación legal. Unicamente poderán ter acceso aos seus datos persoais algúns provedores e prestadores de servizos contratados por  Naturgy para que, en calidade de encargados do tratamento, asístana na consecución da finalidade do tratamento correspondente. Devanditos provedores actuarán suxeitos a un contrato de encarga do tratamento, garantindo o cumprimento legal en materia de protección de datos de carácter persoal.
  • Prazo de conservación: prazo durante o cal  Naturgy tratará os seus datos persoais. Con todo, conforme ao disposto na lexislación aplicable, os seus datos poderán posteriormente permanecer bloqueados para a súa posta ao dispor de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes, para a esixencia de posibles responsabilidades derivadas do tratamento e só polo prazo de prescrición das mesmas
 
FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE XURÍDICA DESTINATARIOS PRAZO DE CONSERVACIÓN OBSERVACIÓNS
Ofrecerlle a información solicitada por vostede sobre o produto  Servisolar.

 
O consentimento prestado por vostede, ao encher e enviar o formulario  online ou telefonicamente, dependendo da canle que utilizase para realizar a súa solicitude de información. Os seus datos persoais serán comunicados a aqueles terceiros aos que  Naturgy estea legalmente obrigada a comunicalos.
Así mesmo, poderían ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de  Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder dar cumprimento ás finalidades antes indicadas.


 
Naturgy conservará os seus datos mentres sexan necesarios para a finalidade para a que foron solicitados.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obrigación de bloqueo imposta pola lexislación.


 
A información para facilitar por  Naturgy poderá consistir tanto nunha explicación detallada sobre o produto  Servisolar como na elaboración dunha  preoferta personalizada non vinculante de “consumo fotovoltaico” e, no seu caso, a súa posterior remisión.
Os datos que aparezan  no correspondente formulario web ou, aqueles que se soliciten durante a chamada telefónica, son necesarios para poder xestionar a súa petición, polo que non poderemos proporcionarlle a información solicitada no caso de non facilitalos.

 
Comunicar os seus datos persoais a terceiras entidades para que estas poidan facilitarlle a oferta definitiva pola compra e instalación dos equipos, así como a oferta financeira asociada á súa compra, no caso de que Vostede estea interesado na modalidade de pago financiado.


 
O consentimento prestado por vostede telefonicamente. Os seus datos persoais serán comunicados a aqueles terceiros aos que  Naturgy estea legalmente obrigada a comunicalos.
No caso de que estea interesado en recibir unha oferta definitiva pola compra e instalación dos equipos comunicaremos os seus datos á correspondente Empresa Instaladora propietaria dos equipos para que esta poida realizarlle dita oferta.
Ademais, no caso de que estea interesado na modalidade de pago financiado, os seus datos persoais serán comunicados a unha entidade financeira para que esta poida realizar a correspondente oferta financeira asociada a a compra e instalación dos equipos.
Así mesmo, poderían ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de  Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder dar cumprimento ás finalidades antes indicadas.

 
Naturgy conservará os seus datos mentres sexan necesarios para a finalidade para a que foron solicitados.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obrigación de bloqueo imposta pola lexislación.

 
Os datos que se soliciten durante a chamada telefónica son necesarios para poder cumprir coa citada finalidade.
 
(i) Enviarlle, por calquera medio, comunicacións comerciais sobre produtos e servizos, propios ou de terceiros, comercializados por  Naturgy (no caso de que non sexa Vostede cliente de  Naturgy).
(ii) Realizar estudos de márketing e aplicar técnicas e procedementos estatísticos, de enriquecemento de datos e de segmentación, que permitan identificar os produtos ou servizos que mellor se axustan ao seu perfil, e en consecuencia, enviarlle, por calquera medio, comunicacións comerciais sobre os devanditos produtos e servizos, propios ou de terceiros, comercializados por  Naturgy (no caso de que sexa Vostede cliente de  Naturgy).
O consentimento prestado por vostede. Os seus datos persoais serán comunicados a aqueles terceiros aos que  Naturgy estea legalmente obrigada a comunicalos.
Así mesmo, poderían ter acceso aos seus datos prestadores de servizos e provedores de  Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder dar cumprimento ás finalidades antes indicadas.
Naturgy conservará os seus datos ata que vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obrigación de bloqueo imposta pola lexislación.
En ningún caso o outorgamento ou a retirada do consentimento para esta finalidade de tratamento condiciona que se lle facilite a información sobre o produto  Servisolar.


III. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS. 

Naturgy non prevé a realización de transferencias internacionais no curso do tratamento dos seus datos persoais.
Con todo, se para o tratamento dos seus datos coas finalidades indicadas, estes tivesen que ser transferidos fóra do Espazo Económico Europeo (“ EEE”), ditas transferencias realizaríanse sobre a base da firma coas devanditas compañías localizadas fóra do  EEE de cláusulas tipo de protección de datos adoptadas pola Comisión Europea para transferencias internacionais.

IV. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Naturgy designou un Delegado de Protección de Datos, cuxos datos de contacto son os seguintes:
- Dirección postal: Plaça del Gas, 1 - C.P. 08003, Barcelona
- Correo electrónico: dpd-dpo@naturgy.com


V. DEREITOS SOBRE OS SEUS DATOS PERSOAIS
Os dereitos que legalmente o asisten e que poderá exercitar, cando proceda, son os seguintes:
DEREITO CONTIDO
Acceso Poderá consultar os seus datos persoais que están a ser obxecto de tratamento por Naturgy.
Rectificación Poderá modificar os seus datos persoais cando sexan inexactos ou incompletos.
Supresión Poderá solicitar a eliminación dos seus datos persoais.
Oposición Poderá solicitar que non se traten os seus datos persoais sobre a base do interese lexítimo.
Limitación do tratamento Poderá solicitar a limitación ao tratamento dos seus datos:
  • Mentres se comprobe a impugnación da exactitude dos seus datos.
  • Cando o tratamento sexa ilícito, pero vostede se opoña á supresión dos seus datos, e solicite a limitación do seu uso.
  • Cando Naturgy xa non necesite tratar os seus datos, pero vostede os necesite para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Cando vostede se opoña ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión de interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, mentres se verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os seus.
Non decisións automatizadas Poderá solicitar non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.
Retirar consentimento Poderá retirar en calquera momento, sen efecto retroactivo, o consentimento que vostede prestase previamente para autorizar o tratamento dos seus datos para unha finalidade determinada.
Portabilidade Poderá recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitara, así como transmitilos a outra entidade.

Poderá exercitar os mencionados dereitos a través das seguintes canles:
  • Correo electrónico: derechoslopdcliente@naturgy.com
  • Enderezo postal: A la atención del Servicio de Atención al Cliente, Plaça del Gas n.º 1, 08003 Barcelona.
Na súa comunicación, deberá constar como referencia “Solicitud Protección de Datos – Información Servisolar”. Posto que estes son dereitos individuais, Naturgy debe vixiar que son exercidos polo interesado ou persoa autorizada. Para iso, debe acreditar a súa identidade mediante o envío de copia do seu DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente, polas dúas caras. No caso de que exerza os seus dereitos unha persoa autorizada polo interesado, debe enviar tamén a identificación do autorizado e copia da devandita autorización.
Naturgy facilitará a información solicitada no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.
Se considera que non tratamos os seus datos persoais adecuadamente, pode contactar co Delegado de Protección de Datos a través das canles antes indicadas.
En calquera caso, informámolo de que, se considera que no tratamento dos seus datos persoais se cometeu unha infracción da normativa aplicable en materia de protección de datos, tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente (ex. Axencia Española de Protección de Datos -
www.aepd.es) 

rgpdactive desactivado

argssite - GNF