dominio https://www.naturgy.es:443/servlet/
hilo navegacion-->NO

Como ser provedor de Naturgy?

En Naturgy a alta no rexistro de provedores canalízase a través das diferentes Unidades de Compras. Estas determinan a conveniencia ou necesidade de incorporar novos provedores que se formaliza mediante o convite ao proceso de Avaliación Inicial de Provedores.

Como ser provedor de Gas Natural Fenosa

Este proceso de Avaliación Inicial é o primeiro nivel para o rexistro de provedores. Nel, o provedor cumpre un cuestionario autodeclarativo, sen achegar documentos e analízase a súa idoneidade para subministrar produtos ou servizos; ademais, considéranse elementos económico-financeiros, os recursos técnicos e humanos, aptitude técnica, así como aspectos legais e de reputación corporativa.

Neste primeiro nivel requírese a adhesión inequívoca do provedor á Política de Dereitos Humanos e ao compromiso de Seguridade e Saúde Laboral de Gas Natural Fenosa, así como dispoñer dun Código Ético e o compromiso en promover prácticas acordes coas pautas de conduta incluídas no Código Ético da compañía.

No caso de pasar a formar parte do rexistro de provedores, o proceso de avaliación realízase periodicamente con carácter anual mediante a actualización do cuestionario por parte do provedor.

Adicionalmente, Gas Natural Fenosa conta cun sistema de Clasificación de Provedores externo denominado "Repro" para cumprir as distintas Directivas Europeas de aplicación ás actividades reguladas nas que desempeña a súa actividade. Así, os provedores que opten a desenvolver este tipo de actividades, deberán contar coa inscrición en Repro.

Así mesmo, para os procesos críticos de negocio, establécense unhas esixencias de homologación e acreditación cuxos principios están regulados na Normativa Interna de Calidade de Provedores.