Menos CO2. Planta Piloto de captura de CO2

Menos CO2

Que é?

O proxecto consiste na demostración da viabilidade técnica e económica da captura de CO2 mediante a tecnoloxía de carbonatación e calcinación nunha planta experimental. A planta experimental de captura de CO2 (300kWt) está situada nas instalacións da central térmica de La Robla en León e é a primeira instalación destas características a nivel mundial.

O funcionamento da tecnoloxía de carbonatación calcinación baséase na facilidade da reacción do CO2 con óxido de calcio (Ca O) para producir po de calcaria (CaCO3). Para poñer en marcha o proceso, esta planta conta con dous reactores interconectados, un carbonatador e un calcinador, que operan a presión atmosférica e nun intervalo de temperaturas de 650-700ºC e 850-950ºC respectivamente. Durante o proceso, o CO2 (dióxido de carbono) producido na combustión da biomasa dentro do carbonatador reacciona coa cal (Ca O, óxido de calcio) achegado á combustión quedando atrapado o CO2 en forma de CaCO3 (carbonato de calcio), polo que o fume que sae do reactor non contén CO2. O proceso complétase cun segundo ciclo que ten lugar no calcinador. Aquí introdúcese o CaCO3 obtido no carbonatador para transformalo novamente, mediante achega de calor, en CaO que entrará no carbonatador repetindo o ciclo.

Obxectivos

O proxecto MENOS CO2 é unha aposta polo desenvolvemento de novos procesos máis económicos para a captura de CO2. Ten como obxectivos xenerais demostrar a viabilidade da captura de CO2 durante a combustión mediante a tecnoloxía de carbonatación e calcinación, e establecer os parámetros de deseño para construción dunha planta de tamaño industrial.
Entre os obxectivos específicos destacan:

 

  • Optimización da planta piloto de 300 kWt construída baixo o proxecto CÉNIT CO2.
  • Desenvolver un programa de experimentación para estudar os parámetros óptimos de funcionamento, os combustibles potenciais e os sorbentes potenciais.
  • Desenvolver modelos de reactores que axuden a interpretar os datos experimentais e a implementar modificacións.
  • Estudar a viabilidade técnico-económica dunha planta da orde de 5 MWt.

Beneficios

O recoñecemento do impacto das emisións de dióxido de carbono (CO2) no cambio climático e a necesidade de conseguir reducións importantes nestas estimulou un compromiso internacional para buscar solucións en diferentes direccións. No ámbito da enerxía, as devanditas solucións líganse á eficiencia enerxética e aos diferentes tipos de xeración (renovables, nuclear, carbón e gas). A previsións indican que aproximadamente o 60%del incremento na demanda de enerxía ata o ano 2035 se cubrirán con enerxías fósiles, pasando o consumo destas do 80% ao 75%. Neste contexto, o desenvolvemento de tecnoloxías de captura e almacenamento de CO2 (CAC) é considerada unha opción con gran potencial para limitar as emisións de CO2.

Logros

A eficacia da captura no proceso está moi relacionada coa temperatura á que se produce a combustión polo que é un factor clave a controlar. Os valores teóricos de captura de CO2 con esta tecnoloxía son do 100%, non obstante os valores experimentais demostrados sitúanse en entre 70-80%.

Despregamento

Esta tecnoloxía encóntrase nun estado experimental e require analizar a súa evolución.

Participación Gas Natural Fenosa

Este proxecto supón a continuación dos estudos e traballos iniciados no proxecto CENITCO2 (Consorcios Estratéxicos Nacionais de Investigación Técnica) que se desenvolvemento durante os anos 2006-2009 e no cal Gas Natural Fenosa participou de xeito relevante.
Gas Natural Fenosa é o socio principal deste proxecto que conta con financiamento do CDTI e a colaboración do INCAR (Instituto Nacional do Carbón) e CIRCE (Centro de Investigación e de Recursos Enerxéticos).
 

CDTI