cid es 1615608499306

Política Privacidade Contacto - Naturgy - Legal

URLPROV /politica_privacidade_contacto

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Contenido

CABRESTY 1615608499306 TEMPLATE GNF_Contenido

Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE NATURGY IBERIA, S.A.

I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Naturgy Iberia, S.A. (en diante, Naturgy), con domicilio en Av. América, n.º 38, 28028 Madrid, e con NIF A-08431090, é a entidade responsable do tratamento dos seus datos persoais.

II. FINALIDADE DO TRATAMENTO, BASE LEGAL, DESTINATARIOS E PRAZO DE CONSERVACIÓN

No cadro que se achega a continuación, encontrará a seguinte información para cada un dos tratamentos de datos realizados por Naturgy:

  • Finalidade do tratamento: motivo polo que Naturgy trata os seus datos persoais.
     
  • Base Xurídica: base legal que permite o tratamento dos seus datos persoais por parte de Naturgy para cada unha das finalidades descritas. Cando a base sexa o seu consentimento, significa que os seus datos soamente serán tratados con esa finalidade cando vostede previamente manifeste, mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, a súa conformidade co devandito tratamento, en cuxo caso vostede terá dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento, sen efecto retroactivo, se así o desexa. Cando a base sexa o interese lexítimo, Naturgy terá realizado un xuízo de ponderación entre o interese lexítimo perseguido por Naturgy e os seus intereses ou os seus dereitos e liberdades fundamentais, concluíndo que o primeiro prevalece sobre os segundos. Vostede pode solicitar máis información sobre o devandito xuízo de ponderación dirixíndose ao Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade. Así mesmo, recordámoslle que vostede ten dereito a opoñerse a calquera tratamento dos seus datos persoais que estea baseado no interese lexítimo, e poderá exercitar o devandito dereito a través das canles que se indican nesta Política de Privacidade.
     
  • Destinatarios: aqueles terceiros aos que, se é o caso, poderían comunicarse os seus datos persoais e o motivo da devandita comunicación. Con carácter xeral, para calquera das finalidades que se describirán neste Apartado II, Naturgy terá que comunicar os seus datos persoais a aqueles terceiros aos que por mandato legal estea obrigada a entregárllelos. Por outra banda, tamén poderán ter acceso aos seus datos persoais algúns provedores e prestadores de servizos contratados por Naturgy para que, en calidade de encargados do tratamento, a asistan na consecución da finalidade do tratamento correspondente. Os devanditos provedores actuarán suxeitos a un contrato de encarga do tratamento para garantir o cumprimento legal en materia de protección de datos de carácter persoal.
     
  • Prazo de conservación: prazo durante o cal Naturgy tratará os seus datos persoais. Non obstante, conforme o disposto na lexislación aplicable, os seus datos poderán posteriormente permanecer bloqueados para a súa posta á disposición de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións públicas competentes, para a esixencia de posibles responsabilidades derivadas do tratamento e só polo prazo de prescrición destas.

En ocasións, vostede, sexa cliente ou non, pode dirixirse a Naturgy para solicitar información, ofertas ou orzamentos, formular consultas, pedir cita previa para atención presencial en tenda, participar en promocións ou eventos organizados por Naturgy, ou ben interactuar ou realizar outras xestións varias con Naturgy á marxe da existencia ou non dunha relación contractual previa con Naturgy, polo que nos facilita para tal efecto algúns dos seus datos persoais. Os devanditos datos poderán ser tratados por Naturgy coas finalidades descritas a continuación:

FINALIDADE DO TRATAMENTO
 
BASE XURÍDICA
 
DESTINATARIOS
 
PRAZO DE CONSERVACIÓN
 
OBSERVACIÓNS
 

Xestionar e atender a petición, consulta ou requirimento efectuado por vostede a Naturgy, non relacionado cun contrato previamente asinado con Naturgy.

O consentimento prestado por vostede ao realizar a devandita petición, consulta ou requirimento a través dalgunha das canles habilitadas por Naturgy para tal efecto.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Finalice a xestión da súa petición ou consulta.
(ii) Vostede solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Os datos que serán tratados por Naturgy con esta finalidade son aqueles facilitados por vostede con ocasión da petición, consulta ou requirimento correspondente.
Vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
A revogación do devandito consentimento implica a renuncia a que sexa atendida a súa petición ou consulta.

Contactar con vostede para coñecer o seu grao de satisfacción co servizo recibido.

O interese lexítimo de Naturgy en avaliar a calidade dos servizos prestados, tanto pola propia Naturgy como por aqueles colaboradores ou terceiros cos que traballa en relación cos devanditos servizos, por ser fundamental para garantir uns estándares de calidade adecuados.
Consideramos que, ao facer uso ou recibir un servizo de Naturgy, vostede ten unha expectativa razoable de ser consultado a este respecto.

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy unicamente conservará e tratará os seus datos con esta finalidade ata que aconteza o primeiro dos seguintes eventos:
(i) Se complete a finalidade descrita.
(ii) Vostede exerza o seu dereito de oposición.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

Vostede poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos con esta finalidade en calquera momento e de forma gratuíta, dirixindo a súa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio de dereitos sobre protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.

Xestionar as solicitudes presentadas por vostede para o exercicio dos seus dereitos individuais en materia de protección de datos de carácter persoal.

O cumprimento da obriga legal imposta ao responsable do tratamento polo Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

Poderán ter acceso aos seus datos persoais os fornecedores de servizos e provedores de Naturgy, en calidade de encargados do tratamento, cos que subscribísemos os correspondentes contratos para poder cumprir a finalidade antes indicada.

Naturgy conservará e tratará os datos con esta finalidade mentres sexan necesarios para a finalidade descrita.
Posteriormente, podería ser de aplicación a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.

 

III. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS.

Naturgy non prevé a realización de transferencias internacionais no curso do tratamento dos seus datos persoais coas finalidades indicadas.
Se, para o tratamento dos seus datos coas finalidades indicadas, estes tivesen que ser transferidos fóra do Espazo Económico Europeo (EEE), as devanditas transferencias realizaríanse sobre a base da sinatura, coas devanditas compañías localizadas fóra do EEE, de cláusulas tipo de protección de datos adoptadas pola Comisión Europea para transferencias internacionais, ou ben sobre a base da adopción dalgunha das outras garantías adecuadas previstas pola normativa aplicable.

IV. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Naturgy designou un Delegado de Protección de Datos, cuxa información de contacto é a seguinte:
- Enderezo postal: Av. América, 38, C.P. 28028, Madrid
- Correo electrónico: dpd-dpo@naturgy.com


V. DEREITOS SOBRE OS SEUS DATOS PERSOAIS

Os dereitos que legalmente o asisten e que poderá exercitar, cando proceda, son os seguintes:

 
DEREITO CONTIDO
Acceso Poderá consultar os seus datos persoais que están a ser obxecto de tratamento por Naturgy.
Rectificación Poderá modificar os seus datos persoais cando sexan inexactos ou incompletos.
Supresión Poderá solicitar a eliminación dos seus datos persoais.
Oposición Poderá solicitar que non se traten os seus datos persoais sobre a base do interese lexítimo. Así mesmo, poderá opoñerse a que os seus datos persoais sexan tratados con fins de márketing directo, inclusive á elaboración de perfís na medida que estea relacionada coa devandita márketing directo.
Limitación do tratamento Poderá solicitar a limitación ao tratamento dos seus datos:
  - Mentres se comprobe a impugnación da exactitude dos seus datos.
  - Cando o tratamento sexa ilícito, pero vostede se opoña á supresión dos seus datos e solicite a limitación do seu uso.
  - Cando Naturgy xa non necesite tratar os seus datos, pero vostede os requira para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  - Cando vostede se opuxese ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión de interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, mentres se verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os seus.
Non Decisións Automatizadas Poderá solicitar non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.
Retirar consentimento Poderá retirar en calquera momento, sen efecto retroactivo, o consentimento que vostede prestase previamente para autorizar o tratamento dos seus datos para unha finalidade determinada.
Portabilidade Poderá recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitase, así como transmitilos a outra entidade.
 

Poderá exercitar os mencionados dereitos de forma rápida e sinxela a través do seguinte formulario: Exercicio de dereitos

Ou ben escribirnos por correo postal ó seguinte enderezo: A la atención de Dereitos LOPD Cliente, Plaça del Gas nº 1, 08003 Barcelona.


Na súa comunicación, deberá constar como referencia “Solicitud Protección de Datos – Ejercicio de Dereitos”. Posto que estes son dereitos individuais, Naturgy debe verificar que efectivamente son exercidos polo interesado ou persoa autorizada. Por iso, se Naturgy tivese dúbidas sobre a súa identidade, poderá solicitarlle información adicional para confirmala, como por exemplo copia do seu DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente que o identifique. Vostede tamén poderá utilizar a súa sinatura electrónica en lugar do DNI. No caso de que exerza os seus dereitos unha persoa autorizada polo interesado, deberá evidenciar a identidade do autorizado e achegar un documento que acredite a devandita autorización.

Naturgy facilitará a información solicitada no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.

Se considera que non tratamos os seus datos persoais adecuadamente, pode contactar co Delegado de Protección de Datos a través das canles antes indicadas.

En calquera caso, informámolo de que, se considera que no tratamento dos seus datos persoais se cometeu unha infracción da normativa aplicable en materia de protección de datos, tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente (p. ex., Axencia Española de Protección de Datos - www.aepd.es). 
 
Abril 2022

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615608499306

argssite - GNF