cid es 1615608498708

Política Privacitat Contacte - Naturgy - Legal

URLPROV /politica_privacitat_contacte

CABRESTY GNF TEMPLATE GNF_Contenido

CABRESTY 1615608498708 TEMPLATE GNF_Contenido

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE NATURGY IBERIA, SA

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Naturgy Iberia, SA (d’ara endavant, Naturgy), amb domicili a l’av. América, 38, 28028 Madrid, i amb CIF A-08431090, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL, DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ

En el quadre que s’adjunta a continuació, trobareu la informació següent per a cada un dels tractaments de dades que fa Naturgy:

  • Finalitat del tractament: motiu pel qual Naturgy tracta les vostres dades personals.
     
  • Base jurídica: base legal que permet el tractament de les vostres dades personals per part de Naturgy per a cada una de les finalitats descrites. Quan la base sigui el vostre consentiment, significa que les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan prèviament hàgiu manifestat, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, la vostra conformitat amb aquest tractament, i en aquest cas tindreu dret a revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, si així ho desitgeu. Quan la base sigui l’interès legítim, Naturgy haurà realitzat un judici de ponderació entre l’interès legítim perseguit per Naturgy i els vostres interessos o els vostres drets i llibertats fonamentals, concloent que el primer preval sobre els segons. Podeu sol·licitar més informació sobre aquest judici de ponderació adreçant-vos al delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat. Així mateix, us recordem que teniu dret a oposar-vos a qualsevol tractament de les vostres dades personals que estigui basat en l’interès legítim, i podeu exercir aquest dret a través dels canals que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
     
  • Destinataris: aquells tercers als quals, si escau, es podrien comunicar les vostres dades personals i el motiu de la comunicació. Amb caràcter general, per a qualsevol de les finalitats que es descriuran en aquest apartat II, Naturgy haurà de comunicar les vostres dades personals a aquells tercers als quals per mandat legal estigui obligada a lliurar-les-hi. D’altra banda, també podran tenir accés a les vostres dades personals alguns proveïdors i prestadors de serveis contractats per Naturgy perquè, en qualitat d’encarregats del tractament, us assisteixin en la consecució de la finalitat del tractament corresponent. Aquests proveïdors actuaran subjectes a un contracte d’encàrrec del tractament, garantint el compliment legal en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
     
  • Termini de conservació: termini durant el qual Naturgy tractarà les vostres dades personals. No obstant això, d’acord amb el que disposa la legislació aplicable, les vostres dades podran romandre posteriorment bloquejades per a la seva posada a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes.

Algunes vegades, us podeu adreçar a Naturgy, sigueu client o no, per sol·licitar informació, ofertes o pressupostos, formular consultes, demanar hora per rebre atenció presencial a la botiga, participar en promocions i/o esdeveniments organitzats per Naturgy o bé interactuar o fer altres gestions amb Naturgy al marge que hi hagi o no una relació contractual prèvia amb Naturgy, facilitant-nos a aquest efecte algunes de les vostres dades personals. Aquestes dades poden ser tractades per Naturgy amb les finalitats descrites a continuació:

FINALITAT DEL TRACTAMENT
 
BASE JURÍDICA
 
DESTINATARIS
 
TERMINI DE CONSERVACIÓ
 
OBSERVACIONS
 

Gestionar i atendre la petició, consulta o requeriment que hàgiu efectuat a Naturgy, no relacionat amb un contracte prèviament subscrit amb Naturgy.

El consentiment que heu prestat en fer aquesta petició, consulta o requeriment a través d’algun dels canals habilitats per Naturgy a aquest efecte.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.

Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan finalitzi la gestió de la vostra petició o consulta.
(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Les dades que seran tractades per Naturgy amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en ocasió de la petició, consulta o requeriment corresponent.
Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
La revocació d’aquest consentiment implica la renúncia que sigui atesa la vostra petició o consulta.

Contactar per saber el vostre grau de satisfacció amb el servei rebut.

L’interès legítim de Naturgy a avaluar la qualitat dels serveis prestats, tant per la mateixa Naturgy com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.
Considerem que, en fer ús o rebre un servei de Naturgy, teniu una expectativa raonable de ser consultat sobre això.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan es completi la finalitat descrita.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

Gestionar les sol·licituds que hàgiu presentat per a l’exercici dels vostres drets individuals en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El compliment de l’obligació legal imposada al responsable del tractament pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat indicada abans.

Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

 

III. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

Naturgy no preveu la realització de transferències internacionals en el curs del tractament de les vostres dades personals amb les finalitats indicades.
Si per tractar les vostres dades amb les finalitats indicades, aquestes s’haguessin de transferir fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), aquestes transferències es farien sobre la base de la signatura amb les companyies esmentades localitzades fora de l’EEE de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals, o bé sobre la base de l’adopció d’alguna de les altres garanties adequades que preveu la normativa aplicable.

IV. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Naturgy ha designat un delegat de protecció de dades, amb les dades de contacte següents:
- Adreça postal: Av. América, 38, CP 28028 Madrid
- Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com


V. DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Els drets que legalment us assisteixen i que podreu exercir, quan escaigui, són els següents:

 
DRET CONTINGUT
Accés Podreu consultar les vostres dades personals que estan essent objecte de tractament per Naturgy.
Rectificació Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
Supressió Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
Oposició Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals sobre la base de l’interès legítim. Així mateix, podreu oposar-vos al fet que les vostres dades personals siguin tractades amb finalitats de màrqueting directe, cosa que inclou l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb el màrqueting directe esmentat.
Limitació del tractament Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades:
 
- Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
  - Quan el tractament sigui il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu la limitació del seu ús.
  - Quan Naturgy ja no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  - Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per satisfer un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
No decisions automatitzades Podreu sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades.
Retirar consentiment Podreu retirar en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, el consentiment que hàgiu prestat prèviament per autoritzar el tractament de les vostres dades per a una finalitat determinada.
Portabilitat Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat, així com transmetre-les a una altra entitat.
 

Podrà exercitar els drets esmentats de forma ràpida i senzilla a través del següent formulari: Exercici de drets.

O bé escriure'ns per correu postal a la següent adreça: A l'atenció de Drets LOPD Client, Plaça del Gas núm. 1, 08003 Barcelona
.

En la comunicació ha de constar com a referència “Sol·licitud protecció de dades - Exercici de drets”. Com que aquests drets són individuals, Naturgy ha de verificar que efectivament siguin exercits per l’interessat o la persona autoritzada. Per això, si Naturgy té dubtes sobre la vostra identitat, us podrà sol·licitar informació addicional per confirmar-la, com per exemple, una còpia del vostre DNI, NIE, passaport o document equivalent que us identifiqui. També podeu utilitzar la vostra signatura electrònica en lloc del DNI. En cas que exerceixi els vostres drets una persona autoritzada per l’interessat, heu d’evidenciar la identitat de l’autoritzat i aportar un document que acrediti aquesta autorització.

Naturgy facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals adequadament podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a través dels canals abans indicats.

En qualsevol cas, us informem que, si considereu que en el tractament de les vostres dades personals s’ha comès una infracció de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, també teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (p. ex. Agència Espanyola de Protecció de Dades - www.aepd.es). 
 
Abril 2022

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387

IDSPAGE - 1615608498708

argssite - GNF