Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE NATURGY IBERIA, SA

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Naturgy Iberia, SA (d’ara endavant, Naturgy), amb domicili a l’av. América, 38, 28028 Madrid, i amb CIF A-08431090, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL, DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ

En el quadre que s’adjunta a continuació, trobareu la informació següent per a cada un dels tractaments de dades realitzades per Naturgy:

  • Finalitat del tractament: motiu pel qual Naturgy tracta les vostres dades personals.
     
  • Base jurídica: base legal que permet el tractament de les vostres dades personals per part de Naturgy per a cada una de les finalitats descrites. Quan la base sigui el vostre consentiment, significa que les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan prèviament hàgiu manifestat, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, la vostra conformitat amb aquest tractament, i en aquest cas tindreu dret a revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, si així ho desitgeu. Quan la base sigui l’interès legítim, Naturgy haurà realitzat un judici de ponderació entre l’interès legítim perseguit per Naturgy i els seus interessos o els seus drets i llibertats fonamentals, concloent que el primer preval sobre els segons. Podeu sol·licitar més informació sobre aquest judici de ponderació adreçant-vos al delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat. Així mateix, us recordem que teniu dret a oposar-vos a qualsevol tractament de les vostres dades personals que estigui basat en l’interès legítim, i podeu exercir aquest dret a través dels canals que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
     
  • Destinataris: aquells tercers als quals, si escau, es podrien comunicar les vostres dades personals i el motiu de la comunicació. Amb caràcter general, per a qualsevol de les finalitats que es descriuran en aquest apartat II, Naturgy haurà de comunicar les vostres dades personals a aquells tercers als quals per mandat legal estigui obligada a lliurar-les-hi. D’altra banda, també podran tenir accés a les vostres dades personals alguns proveïdors i prestadors de serveis contractats per Naturgy perquè, en qualitat d’encarregats del tractament, us assisteixin en la consecució de la finalitat del tractament corresponent. Aquests proveïdors actuaran subjectes a un contracte d’encàrrec del tractament, garantint el compliment legal en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
     
  • Termini de conservació: termini durant el qual Naturgy tractarà les vostres dades personals. No obstant això, conforme al que disposa la legislació aplicable, les vostres dades podran posteriorment romandre bloquejades per a la seva posada a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d’aquestes.

En ocasions, al marge que tingueu o no una relació contractual prèvia amb Naturgy, pot passar (i) que hàgiu prestat el seu consentiment a Naturgy per ser objecte de certes accions comercials, havent facilitat per a això prèviament les vostres dades de contacte, o bé (ii) que les vostres dades hagin estat facilitades a Naturgy per tercers, els qui han obtingut prèviament el vostre consentiment per fer-nos arribar les vostres dades personals per tal de fer-vos ofertes comercials. En aquests casos, les vostres dades personals podran ser utilitzades per Naturgy amb les finalitats següents:

FINALITAT DEL TRACTAMENT
 
BASE JURÍDICA
 
DESTINATARIS
 
TERMINI DE CONSERVACIÓ
 
OBSERVACIONS
 

Posar-nos en contacte per qualsevol mitjà, fins i tot per 
correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per fer-vos arribar comunicacions comercials referents a productes o serveis comercialitzats per Naturgy.

El consentiment que heu prestat a Naturgy o al tercer que ens ha facilitat les vostres dades personals, el qual li permet que ens les faci arribar per poder fer-vos comunicacions comercials. 

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.
Se us fa saber que alguns d’aquests proveïdors que tindran accés a les vostres dades estan ubicats a Colòmbia, Mèxic i el Perú, països que no disposen d’una decisió d’adequació emesa per la Comissió Europea. Aquestes transferències de dades es realitzen sobre la base de la signatura amb els proveïdors esmentats de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat.

Naturgy conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que revoqueu el consentiment atorgat o us oposeu al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Naturgy us farà arribar les seves comunicacions comercials a través de qualsevol dels mitjans de contacte que li hàgiu facilitat en el moment de prestar el vostre consentiment per rebre-les, la qual cosa pot incloure, si escau, el telèfon, el correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
Les vostres dades identificatives i de contacte i, en algunes ocasions, també dades sobre els productes i serveis contractats, característiques personals, i de les vostres circumstàncies socials, poden haver estat obtingudes de les maneres següents:
(i) Les heu facilitat a Naturgy en el moment de prestar el vostre consentiment.
(ii) Les heu facilitat a aquests tercers, que les comuniquen a Naturgy sobre la base d’un consentiment que els heu deixat per fer-nos arribar les vostres dades personals amb la finalitat indicada.
Com que aquests tercers són diversos i poden anar variant al llarg del temps, no podem enumerar-los en aquesta Política de privacitat, però en contactar-vos us indicarem quin tercer en particular ens ha facilitat les vostres dades i, addicionalment, també ens podeu traslladar aquesta consulta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat. 
Així mateix, teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

Contactar-vos per conèixer el vostre grau de satisfacció amb el servei rebut.

L’interès legítim de Naturgy a avaluar la qualitat dels serveis prestats, tant per la mateixa Naturgy com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.
Considerem que, en fer ús o rebre un servei de Naturgy, teniu una expectativa raonable de ser consultat sobre això.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Naturgy, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Naturgy únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:
(i) Quan es completi la finalitat descrita.
(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.


III. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

Si per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades aquestes s’haguessin de transferir fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), aquestes transferències es farien sobre la base de la signatura amb les companyies esmentades localitzades fora de l’EEE de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals, o bé sobre la base de l’adopció d’alguna de les altres garanties adequades que preveu la normativa aplicable. A la columna “Destinataris” de l’apartat anterior podeu trobar informació més detallada en els casos en què hi hagi aquest tipus de transferències.

IV. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Naturgy ha designat un delegat de protecció de dades, amb les dades de contacte següents:
- Adreça postal: Av. América, 38, CP 28028, Madrid
- Correu electrònic:  dpd-dpo@naturgy.com


V. DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Els drets que legalment us assisteixen i que podreu exercir, quan sigui procedent, són els següents:

 
DRET CONTINGUT
Accés Podreu consultar les vostres dades personals que estan essent objecte de tractament per Naturgy.
Rectificació Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
Supressió Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.
Oposició Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals sobre la base de l’interès legítim. Així mateix, podreu oposar-vos al fet que les vostres dades personals siguin tractades amb finalitats de màrqueting directe, cosa que inclou l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb el màrqueting directe esmentat.
Limitació del tractament Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades:

- Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.
- Quan el tractament sigui il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu la limitació del seu ús.
- Quan Naturgy ja no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
- Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.
No decisions automatitzades Podreu sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades.
Retirar consentiment Podreu retirar en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, el consentiment que hàgiu prestat prèviament per autoritzar el tractament de les vostres dades per a una finalitat determinada.
Portabilitat Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat, així com transmetre-les a una altra entitat.

Podreu exercir aquests drets d’una manera ràpida i senzilla a través del formulari següent: Exercici de drets.
O bé podeu escriure’ns per correu postal a aquesta adreça : A l’atenció de Drets LOPD Client, plaça del Gas, 2, 08003 Barcelona.

En la comunicació ha de constar com a referència “Sol·licitud protecció de dades - Exercici de drets”. Com que aquests drets són individuals, Naturgy ha de verificar que efectivament siguin exercits per l’interessat o la persona autoritzada. Per això, si Naturgy té dubtes sobre la vostra identitat, us podrà sol·licitar informació addicional per confirmar-la, com per exemple, una còpia del vostre DNI, NIE, passaport o document equivalent que us identifiqui. També podeu utilitzar la vostra signatura electrònica en lloc del DNI. En cas que exerceixi els vostres drets una persona autoritzada per l’interessat, heu d’evidenciar la identitat de l’autoritzat i aportar un document que acrediti aquesta autorització.

Naturgy facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. 

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals adequadament podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a través dels canals abans indicats.

En qualsevol cas, us informem que, si considereu que en el tractament de les vostres dades personals s’ha comès una infracció de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, també teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (p. ex. Agència Espanyola de Protecció de Dades - www.aepd.es). 

Gener 2023

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1615608498708

argssite - GNF