REXISTRO DE USUARIOS NA ÁREA DE CLIENTE DE NATURGY IBERIA, S.A


I. RESPONSABLE DO TRATAMENTO
Naturgy Iberia, S.A. (en diante Naturgy), con domicilio en Av América, 38, 28028, Madrid, e con N.I.F. A-08431090, é a entidade responsable do tratamento dos seus datos persoais recollidos con motivo do seu rexistro como usuario da Área de Cliente de Naturgy.

II. FINALIDADE DO TRATAMENTO, BASE XURÍDICA, DESTINATARIOS E PRAZO DE CONSERVACIÓN
No cadro que se adxunta a continuación, atopará a seguinte información para o tratamento de datos realizado por Naturgy:
  • Finalidade do tratamento: motivo polo que Naturgy trata os seus datos persoais.
  • Base legal: base legal que permite o tratamento dos seus datos persoais por parte de Naturgy para a finalidade descrita. Cando esta base sexa o seu consentimento, significa que os seus datos só serán tratados para tal fin cando previamente manifestase mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa a súa conformidade co devandito tratamento, en cuxo caso terá dereito a revogar o seu consentimento. en calquera momento, sen efectos retroactivos, se así o desexa, a través das canles indicadas nesta Política de Privacidade.
  • Destinatarios: aqueles terceiros aos que, no seu caso, se lles puidesen comunicar os seus datos persoais, así como o motivo da dita comunicación. Con carácter xeral, Naturgy terá que comunicar os seus datos persoais a aqueles terceiros aos que estea legalmente obrigado a entregalos. Por outra banda, algúns provedores e prestadores de servizos contratados por Naturgy tamén poden ter acceso aos seus datos persoais para que, como responsables do tratamento, lle axuden na consecución da finalidade do tratamento. Os devanditos provedores actuarán suxeitos a un contrato para o tratamento, garantindo o cumprimento legal en materia de protección de datos persoais.
  • Prazo de conservación: período durante o cal Naturgy tratará os seus datos persoais. Non obstante, de conformidade co disposto na lexislación aplicable, os seus datos poderán permanecer posteriormente bloqueados para a súa posta a disposición de xuíces e xulgados, do Ministerio Fiscal ou das Administracións Públicas competentes, para a esixencia das posibles responsabilidades derivadas do tratamento e só para o prazo de prescrición dos mesmos.
 
FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE XURÍDICA DESTINATARIOS PERÍODO DE CONSERVACIÓN OBSERVACIÓNS
Xestiona o teu rexistro como usuario da Área Cliente de Naturgy (cando o solicitases), o que che permitirá acceder a ela e facer uso das funcionalidades que ofrece. O consentimento prestado por vostede ao solicitar o seu rexistro como usuario da Área de Cliente de Naturgy. Poderán ter acceso aos seus datos persoais os prestadores e provedores de servizos de Naturgy, como os encargados do tratamento, cos que asinamos os correspondentes contratos para o cumprimento da mencionada finalidade. Naturgy conservará e tratará os teus datos para este fin mentres sexas usuario da Área de Clientes de Naturgy.
Posteriormente, podería aplicarse a obriga de bloqueo imposta pola lexislación.
Aqueles datos que aparecen marcados como obrigatorios no formulario de rexistro correspondente, son necesarios para poder xestionar correctamente o seu rexistro como usuario, polo que non poderá rexistrarse se non os facilita.
Naturgy só utilizará os datos proporcionados por vostede durante o seu proceso de rexistro na Área de Clientes para este fin.
Tes dereito a retirar o teu consentimento, en calquera momento e de xeito gratuíto, dirixindo a túa solicitude a calquera dos enderezos que, para o exercicio dos dereitos de protección de datos, se indican nesta Política de Privacidade.
A revogación do devandito consentimento implicará a imposibilidade de seguir sendo usuario da Área Cliente de Naturgy, impedíndolle o acceso a ela e facer uso das funcionalidades que ofrece.

 
III. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS.
Naturgy non prevé a realización de transferencias internacionais no curso do tratamento dos seus datos persoais para a finalidade indicada.

Non obstante, se para o tratamento dos seus datos para a finalidade indicada tivesen que ser cedidos fóra do Espazo Económico Europeo ("EEE"), as ditas cesións realizaríanse en base á sinatura con ditas empresas situadas fóra do EEE de cláusulas tipo. de protección de datos adoptada pola Comisión Europea para as transferencias internacionais, ou en base á adopción dalgunha das outras garantías adecuadas previstas pola normativa aplicable. 
 
IV. RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS

Naturgy nomeou un Delegado de Protección de Datos, cuxos datos de contacto son os siguintes:
- Enderezo: Av. América, 38, C.P. 28028, Madrid
- Correo electrónico:
dpd-dpo@naturgy.com
 
V. DEREITOS SOBRE OS SEUS DATOS PERSOAIS
Os dereitos que lle asisten legalmente e que pode exercer, cando proceda, son os seguintes:
 
DEREITO CONTIDO
Acceso Podes consultar os teus datos persoais que está a ser tratado por Naturgy.
Rectificación Pode modificar os seus datos persoais cando sexan inexactos ou incompletos.
Supresión Podes solicitar a eliminación dos teus datos persoais.
Oposición Pode solicitar que os seus datos persoais non sexan tratados en base ao interese lexítimo. Así mesmo, pode opoñerse a que os seus datos persoais sexan tratados con fins de mercadotecnia directa, incluída a elaboración de perfiles na medida en que estea relacionado co devandito mercadotecnia directa.
Limitación do tratamento  
Pode solicitar a limitación do tratamento dos seus datos:
 
  • Mentres se verifica o desafío á precisión dos teus datos.
  • Cando o tratamento sexa ilegal, pero se opoña á supresión dos seus datos, e solicite a limitación do seu uso.
  • Cando Naturgy xa non necesite tratar os seus datos, senón que os necesite para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Cando se opuxese ao tratamento dos seus datos para o cumprimento dunha misión de interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, comprobando se os motivos lexítimos do tratamento prevalecen sobre os seus..
Sen decisións automatizadas Pode solicitar non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.
Retirar o consentimento Poderá retirar en calquera momento, sen efectos retroactivos, o consentimento que prestou previamente para autorizar o tratamento dos seus datos para unha finalidade determinada..
Portabilidade Pode recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitou, así como transmitilos a outra entidade.
Poderá exercitar os mencionados dereitos de forma rápida e sinxela a través do seguinte formulario: Exercicio de dereitos

Ou ben escribirnos por correo postal ó seguinte enderezo: A la atención de Derechos LOPD Cliente, Plaça del Gas nº 2, 08003 Barcelona

Na súa comunicación, deberá constar como referencia “Solicitude Protección de Datos-Exercicio de dereitos”. Debido a que estes son dereitos individuais, Naturgy debe verificar que efectivamente son exercidos polo interesado ou persoa autorizada. Por iso, se Naturgy tivese dúbidas sobre a súa identidade, poderá solicitarlle información adicional para confirmar a mesma, por exemplo copia do seu DNI, NIE, Pasaporte ou documento equivalente que lle identifique. Vostede tamén poderá utilizar a súa firma electrónica en lugar do DNI. No caso de que exerza os seus dereitos unha persoa autorizada polo interesado, deberá evidenciar a identidade do autorizado e achegar documento que acredite dita autorización.

Naturgy facilitará a información solicitada no prazo máximo dun mes desde a recepción da solicitude. Este prazo poderá prorrogarse outros dous meses se fose necesario, tendo en conta a complexidade e número de solicitudes.

Se considera que non tratamos correctamente os seus datos persoais, pode poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos a través das canles indicadas anteriormente.

En todo caso, informámoslle de que, se considera que no tratamento dos seus datos persoais se cometeu unha infracción da normativa de protección de datos aplicable, tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente (p .ej). Axencia Española de Protección de Datos - www.aepd.es).

Julio 2022.

rgpdactive desactivado

IDSFACTURA - 1477689799017,1477689799461,1477700932994,1477701235553,1477701236317,1477703987389,1477708270848,1477708268853,1477708348428,1477708347818,147771399324,14777474232907,1477713993247,1615611322387,1615621302314

IDSPAGE - 1615596896841

argssite - GNF