Nota legal - Naturgy - Legal

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE RRSSpixel2-Facebook.js

VALUECOOKIE false

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE snippet-VWO.js

VALUECOOKIE false

exist_rgpd_accept false

value_rgpd_accept false

exist_cookie false

value_cookie false

NAMECOOKIE googleAnalytics.js

VALUECOOKIE false

1. EL PORTAL
 
1.1 Aquestes disposicions regulen l’ús del portal d’internet (d’ara endavant, el “Portal”) que NATURGY IBERIA, SA (d’ara endavant, la “SOCIETAT”), a través de l’adreça URL
www.naturgy.es posa a disposició dels seus usuaris (d’ara endavant, l’“Usuari” o els “Usuaris”, segons el cas) per a l’accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i consum d’energia, així com d’equipament i assistència a la llar (d’ara endavant, els “Productes o serveis”).
 
1.2. Les dades identificatives del responsable del Portal són les que figuren a continuació:
 
NATURGY IBERIA, SA
Avinguda San Luis, 77
28033 Madrid.
CIF A-08431090.
Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36955, foli 1, full M-660799, inscripció 1a.
 
2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL
 
L’accés al Portal comporta la prèvia lectura per part de l’Usuari d’aquestes Condicions generals d’accés i ús (d’ara endavant, les “Condicions generals"). Mitjançant l’accés i la utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord amb el contingut de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals en la seva versió publicada al Portal en el moment de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions generals, s’haurà d’abstenir d’utilitzar el Portal i d’operar a través d’aquest. El Portal es reserva el dret a modificar aquestes Condicions generals i n'adverteix els Usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que en puguin tenir coneixement del contingut des del primer moment. La contractació i/o l’ús de determinats Productes o serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars (d’ara endavant, les “Condicions particulars”) que desenvolupen, complementen i/o eventualment modifiquen aquestes Condicions generals. Així mateix, l’Usuari haurà de llegir amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal. Com a Usuari declareu ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-vos per aquestes Condicions generals (i, si escau, per les Condicions particulars que regulin l’ús de determinats Productes o serveis) i per utilitzar i, si escau, contractar els Productes o serveis que ofereix el Portal. L’Usuari accepta, de manera expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal i dels seus continguts té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva. En el supòsit que hi hagi alguna contradicció entre les Condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les Condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les Condicions particulars.

3. CONTINGUT DEL PORTAL

3.1. La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i l’extensió dels Productes o serveis publicats al Portal o prestats a través del Portal i de les condicions d’accés a aquests. Així mateix, la SOCIETAT es reserva la facultat d’incorporar nous Productes o serveis i continguts al Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan es presentin els motius previstos en aquestes Condicions generals.
 
3.2. La SOCIETAT informa l’Usuari que a través del Portal podrà accedir a Productes i serveis que ofereixin les empreses que formen part del grup Naturgy, així com, si escau, a Productes i serveis que ofereixin tercers que en cada moment es trobin disponibles, la contractació dels quals per part de l’Usuari estarà subjecta als termes i les condicions que aquestes entitats disposin en cada moment. La SOCIETAT no assumeix cap responsabilitat ni dona cap garantia sobre els productes i serveis de les entitats referides.

4. CONDICIONS PARTICULARS DELS SERVEIS DEL PORTAL
 
Els Productes o serveis s’ofereixen a l’Usuari, amb caràcter general, de manera gratuïta. Malgrat tot el que s’ha esmentat anteriorment, alguns Productes o serveis poden establir el pagament d’una contraprestació determinada, circumstància que s’indicarà expressament en les corresponents Condicions generals o Condicions particulars del Producte o servei en qüestió.

5. IDENTIFICACIÓ COM A USUARI DEL PORTAL
 
La contractació i l’ús de determinats Productes o serveis oferts per la SOCIETAT requerirà la identificació prèvia de l’Usuari al Portal a través del formulari que apareixerà en el moment de selecció del Producte o servei en concret. De la mateixa manera, la contractació i l’ús dels Productes o serveis específics que ofereixen altres empreses través del Portal requerirà que l’Usuari compleixi els requisits que cada entitat determini i dels quals s’informarà l’Usuari des del Portal o des dels respectius llocs web. Cap Usuari del Portal no podrà accedir als productes i serveis d’aquestes entitats sense haver-se identificat prèviament. En tot cas, l’Usuari manifesta sota la seva responsabilitat que les dades que aporta al formulari d’identificació són veraces i vigents.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
En compliment d’allò que disposa la normativa relativa a la protecció de dades personals, s’informa del següent:

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 
El responsable del tractament de dades és la SOCIETAT amb domicili a l’av. de San Luis, núm. 77, 28033 Madrid.
 
Per garantir la gestió adequada en el tractament de les vostres dades personals, la SOCIETAT disposa d’un delegat de protecció de dades. Les dades de contacte són les següents:
 

 • Adreça postal: Plaça del Gas, 1 - CP 08003 Barcelona.
 • Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com
 
II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES
 
A continuació, s’informa l’Usuari de les finalitats del tractament a què seran sotmeses les seves dades:
 
 1. (i) Mantenir i complir la relació de negoci i/o comunicació que entauli amb la SOCIETAT mitjançant la contractació o l'ús dels Productes o serveis que se li ofereixen, o se li puguin oferir en el futur, relacionats amb el subministrament i consum d'energia, telecomunicacions, internet, serveis financers i d'assegurances, assistència sanitària i en carretera, i d'equipament i assistència a la llar i a les empreses i activitats de lleure.
 2. Conèixer les vostres preferències per tal d’adequar les ofertes dels productes i serveis de les empreses comercialitzadores als vostres interessos i necessitats particulars. A aquest efecte, el nostre servidor us enviarà a l’ordinador un fitxer (galeta) que, amb la informació que ens facilitarà sobre les pàgines que visiteu, ens permetrà conèixer els vostres hàbits de navegació com a usuari i personalitzar, d’aquesta manera, les vostres preferències per facilitar la navegació a través del nostre web. En qualsevol cas, l’Usuari té la possibilitat de configurar l’ordinador de manera que rebutgi la instal·lació d’aquestes galetes. Per a més informació, podeu consultar la Política de galetes.
 3. Gestionar el vostre registre al Portal.
 4. Complir totes les obligacions legals que afecten la SOCIETAT.
 5. Tramitar i gestionar les sol·licituds realitzades en relació amb Productes o serveis oferts per la SOCIETAT, així com per mantenir, desenvolupar i controlar les relacions de negoci existents entre les parts, incloent-hi per a això l’avaluació, la valoració i el seguiment mitjançant tècniques de puntuació.
 6. Determinar el nivell de solvència patrimonial i de crèdit en relació amb el compliment d’obligacions dineràries i per comunicar, en cas d’impagament, a fitxers de solvència patrimonial, les dades d’impagament, en compliment de tots els requisits legals establerts en la normativa vigent que resulti d’aplicació.
 7. Elaborar perfils mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i escollir ofertes adequades de Productes o serveis a les vostres característiques i necessitats.
 8. Facilitar informació i remetre, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre els Productes o serveis.
 9. Remetre comunicacions comercials per part de les empreses del Grup Naturgy relacionades amb els Productes o serveis.
 10. Conservar les dades personals una vegada finalitzada la relació amb la SOCIETAT per tal de remetre-us comunicacions comercials sobre els Productes o serveis, així com per conèixer la vostra valoració sobre els Productes o serveis i poder millorar-los.
 
 III. DADES TRACTADES I FONTS D’ON PROCEDEIXEN
 
Les dades que la SOCIETAT tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l’Usuari provenen de les fonts següents:
 1. Dades aportades per l’Usuari.
 2. Dades generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació entaulada entre l’Usuari i la SOCIETAT.
 3. Dades procedents de tercers o de fonts d’accés públic.
 
La SOCIETAT podrà tractar dades personals de les tipologies següents, en funció de la relació entaulada amb l’Usuari:
 1. Dades identificatives (p. ex., nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, etc.).
 2. Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (p. ex., dades bancàries).
 3. Dades de característiques personals i circumstàncies socials (p. ex., edat, data de naixement, gustos, aficions i estil de vida, etc.).

IV. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

La SOCIETAT tracta les dades de caràcter personal facilitades per l’Usuari d’acord amb les bases legitimadores següents, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’Usuari, així com de les interaccions que aquest entauli amb la SOCIETAT.
 
La base legal del tractament de les dades personals es troba en el desenvolupament i l’execució de la relació contractual formalitzada amb l’Usuari. Així mateix, també té la condició de base legal del tractament de les dades personals, l’interès legítim per conèixer la solvència patrimonial i de crèdit abans de la realització d’activitats relatives al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries.
 
Els tractaments següents de les dades personals estan basats en el consentiment, que podreu revocar en qualsevol moment, i es refereixen a:
 1. Tractar les vostres dades mitjançant estudis de màrqueting i tècniques estadístiques i de perfilat o segmentació per a la tramesa, per qualsevol mitjà, d'informació i comunicacions comercials sobre els productes i ofertes de la SOCIETAT o de tercers col·laboradors relacionats amb el subministrament i consum d'energia, manteniment d'instal·lacions de gas o electricitat i d'equipament i assistència a la llar, activitats de lleure, productes financers o per dur a terme prospeccions relacionades amb el sector energètic que millor s’ajustin a les vostres característiques
 2. Comunicar les vostres dades a les empreses del Grup Naturgy amb la finalitat de remetre-us per qualsevol mitjà les comunicacions comercials relacionades amb els Productes o serveis. Aquesta cessió complirà a tota hora la legalitat vigent.
 3. Conservar les dades personals una vegada acabada la relació amb la SOCIETAT amb la finalitat de remetre-us comunicacions comercials sobre els Productes o serveis del Grup Naturgy i de tercers col·laboradors, i també per conèixer la vostra valoració sobre aquests i poder-los millorar.

V. COMUNICACIÓ DE LES DADES

Les dades personals tractades per assolir les finalitats detallades anteriorment podran ser comunicades als destinataris següents en funció de la base legitimadora de la comunicació. En virtut d’això, les comunicacions següents de dades miren de garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, i també donar compliment a obligacions legals que exigeixen dur a terme les comunicacions esmentades:
 1. A fitxers de solvència relatius al compliment i l’incompliment d’obligacions dineràries.
 2. A organismes i administracions públiques.
 3. A les empreses de gas i electricitat a les quals correspongui legalment.
 4. Als proveïdors que siguin necessaris, amb la finalitat de complir la relació de negoci creada. En cap cas aquests tercers proveïdors no podran dur a terme accions comercials o promocionals directes a l’Usuari ni comunicar aquestes dades a tercers, ni tan sols a entitats del seu mateix grup, sigui quina sigui la finalitat de la comunicació, i recaurà exclusivament sobre aquests proveïdors la responsabilitat que correspongui en cas d’incompliment de tot el que s’ha dit anteriorment.

VI. CONSERVACIÓ DE DADES

La SOCIETAT conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament perseguida. Posteriorment, les vostres dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas siguin aplicables, tenint en compte la tipologia de dades i la finalitat del tractament.

VII. DADES QUE HEU DE FACILITAR EN CADA CAS

La SOCIETAT informa que, quan les dades personals siguin obtingudes a través d’un formulari posat a disposició a través del Portal o altres canals habilitats, caldrà que l’Usuari aporti, almenys, aquelles dades marcades amb un asterisc (*) o l’obligatorietat de les quals s’indiqui de qualsevol altra forma. El no-emplenament per part de l’Usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris al formulari de contractació pot impedir que es faci la contractació de Productes o serveis.

VIII. GARANTIA DE LES DADES APORTADES

L’Usuari garanteix que les dades que aporta són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’Usuari es compromet i s’obliga a comunicar de manera immediata a la SOCIETAT de qualsevol modificació de les dades de caràcter personal a fi que la informació que continguin els fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

IX. MESURES ADOPTADES PER PROTEGIR LES VOSTRES DADES

A fi de garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades, la SOCIETAT es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’Usuari, fent-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades en aquest document. La SOCIETAT ha adoptat les mesures adequades en matèria de protecció de dades i té implantades les mesures necessàries per protegir els drets i les llibertats dels interessats i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables.

X. DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS
 
La SOCIETAT informa que l’Usuari, en matèria de protecció de dades, té els drets següents:
 1. Dret d’accés a les vostres dades personals per saber quines estan essent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb aquestes dades, així com de sol·licitar-ne una còpia.
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.
 3. Dret de supressió de les vostres dades personals, quan això sigui possible.
 4. Dret a sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les vostres dades personals.
 5. Dret a l’oposició al tractament de dades personals, quan això sigui possible.
 6. Dret a la portabilitat de les dades personals.
 7. Dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, quan correspongui.
 8. Qualsevol altre dret reconegut en matèria de protecció de dades.
 
Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, l’Usuari o el seu representant legal o voluntari, segons el cas, es podrà adreçar al servei d’Atenció al Client a través dels canals següents:
 
 • Mitjançant la remissió d’un escrit a plaça del Gas, núm. 1, 08003 de Barcelona; o
 • per correu electrònic a derechoslopdcliente@naturgy.com

 
En ambdós casos, haureu d’indicar la referència “Protecció de dades”, i haureu d’acompanyar una còpia de DNI, el NIE, el passaport o un document equivalent, per les dues cares, a fi d’acreditar la identitat de l’Usuari. La SOCIETAT facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.
 
La SOCIETAT us informa que podreu presentar reclamació a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podreu presentar reclamació al delegat de protecció de dades, que resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.

7. MANIFESTACIONS I GARANTIES DE CARÀCTER GENERAL

7.1 La SOCIETAT manifesta i garanteix que el Portal disposa de la tecnologia (programari i maquinari) necessària, al dia de la data, per permetre’n l’accés i la utilització. Tanmateix, la SOCIETAT no es responsabilitza per l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari, ni per les conseqüències perjudicials que aquestes puguin produir en els sistemes informàtics de l’usuari. L’Usuari accepta plenament tot l’anterior i es compromet, de part seva, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi els Productes o serveis que s’ofereixen a través del Portal. En particular, tot i que no únicament, l’Usuari haurà d’observar les recomanacions de seguretat que es mostren al Portal.

7.2. L’Usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per la SOCIETAT amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual i pot, no obstant això, contenir errates.

7.3 L’Usuari garanteix que qualssevol activitats que desenvolupi a través del Portal s’adequaran a la llei, la moral, els bons costums acceptats generalment i a l’ordre públic, i que en cap cas no resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de la SOCIETAT, del Grup Naturgy, per a la resta d’Usuaris del Portal o per als tercers proveïdors de serveis. En particular, l’Usuari es compromet a utilitzar els Productes o serveis de manera correcta i diligent, així com a abstenir-se d’utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits per aquestes Condicions generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar els esmentats Productes o serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, els arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir la normal utilització o gaudi dels serveis per part de tercers.

7.4 En particular, a títol merament enunciatiu i no limitador, l’usuari es compromet a no utilitzar els Productes o serveis amb finalitat de (i) suplantar la identitat d’un tercer; (ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes en la normativa nacional i als tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l’honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (iii) incitar o promoure accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; (iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (v) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral o a l’ordre públic; (vi) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers; (vii) vulnerar la normativa sobre secret empresarial, el secret de les comunicacions, normativa de publicitat i/o normativa de competència deslleial; (viii) transmetre a través del Portal amb frau o culpa correu electrònic, programes o dades (inclosos virus i programari nociu) que causin o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la SOCIETAT o d’altres usuaris o de tercers, així com falsificar l’origen del correu electrònic o d’un altre material contingut en un arxiu que es transmeti a través del Portal. (ix) Usar la informació continguda al Portal amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat i (x) enviar missatges no sol·licitats adreçats a una generalitat més o menys àmplia de persones amb independència de la seva finalitat.

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE CARÀCTER GENERAL

8.1. La SOCIETAT no es fa responsable de qualssevol danys o perjudicis directes o indirectes que es puguin derivar de la interrupció del Portal, així com de la seva continuïtat. Així mateix, la SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador amb una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que es puguin derivar del seu mal funcionament.

8.2. La SOCIETAT exclou tota responsabilitat per la licitud, el contingut i la qualitat dels Productes o serveis oferts i/o comercialitzats per tercers a través del Portal

8.3. En qualsevol cas de responsabilitat exigible a la SOCIETAT, aquesta tan sols respondrà pels danys i perjudicis que hagi causat efectivament i directament, sense incloure en cap cas compensació per lucre cessant.

8.4. L’usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la SOCIETAT pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’usuari de les Condicions generals.

9. VINCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS AMB EL PORTAL

9.1 Els Usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, "enllaç") al portal hauran d'assegurar i comprometre's al respecte de les regles de la SOCIETAT sobre enllaços a la xarxa. Les regles esmentades consisteixen a (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents a la pàgina inicial del Portal; (ii) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la pàgina inicial del Portal; (iii) no realitzar al costat de l’enllaç manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (iv) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l’adreça URL del Portal, i (v) no establir enllaços amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, la reputació o la imatge de la SOCIETAT o dels seus clients. En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al Portal per part d’altres llocs web no implica que la SOCIETAT mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web on s’estableixi l’enllaç, ni molt menys que la SOCIETAT promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals o llocs web.

9.2. Per la seva part, el Portal pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la SOCIETAT. La SOCIETAT declina tota responsabilitat per les informacions que contenen en aquests portals o llocs web a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de les pàgines web de la SOCIETAT. La presència d’enllaços a les pàgines web de la SOCIETAT té finalitat merament informativa. Per tant, la SOCIETAT no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressament ni implícitament, respecte a: (i) la comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte dels Productes o serveis que s’ofereixin i comercialitzin a través del Portal; (ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els Productes o serveis que s’ofereixin, comercialitzin, adquireixin, venguin o deixin a través del Portal; (iii) els preus oferts o pactats pels Usuaris amb les entitats oferents; (iv) ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells; (v) ni del seu bon final; (vi) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d’ús, ni de les seves modificacions, compliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagaments i resolució; (vii) ni de l’assegurament del lliurament dels Productes o serveis; (viii) ni de les informacions que puguin intercanviar-se entre ells; (ix) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que les entitats esmentades requereixin a l’Usuari per captar i dur a terme les operacions; (x) ni del contingut i l’ús de les informacions de caràcter personal que la SOCIETAT transmeti a les entitats esmentades amb la finalitat única i exclusiva de complir amb la relació de negoci iniciada o creada, de conformitat amb el que indica el formulari de registre d’Usuari (xi) ni de la publicitat de la qual puguin fer ús els Usuaris, ni de l’ús que els Usuaris puguin fer dels signes distintius d’un tercer o dels seus propis.

9.3. Tots els continguts del portal (incloent, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de la SOCIETAT o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió, per part d’aquests, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (s’entén com a tal la recopilació, el disseny, l’ordenació i el muntatge) de tot el contingut del Portal és propietat exclusiva de la SOCIETAT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

9.4. Tot el programari utilitzat en el disseny de les pantalles, la navegació i l’ús i desenvolupament del Portal és propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
 
9.5. Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips de la SOCIETAT que apareixen al Portal són titularitat de la SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Portal poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.

9.6 Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de continguts, i no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars d'aquests continguts.

9.7. La posada a disposició dels usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors que figuren al Portal no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació en favor de l’Usuari, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima i concorde amb la naturalesa del Portal.

9.8. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Portal i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es realitzi sense l’autorització de la SOCIETAT, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial les quals, de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual de la SOCIETAT, i seran sancionades per la legislació vigent.

10. FORÇA MAJOR

A l’efecte d’aquestes Condicions generals, s’entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitador, (i) tot esdeveniment no culpós impossible de preveure o que, previst o previsible, fos inevitable; (ii) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web; (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica; (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del Portal (virus) que afectin la qualitat dels Productes o serveis i no siguin imputables ni a la SOCIETAT ni a l’Usuari; (v) les fallades en la transmissió, la difusió, l’emmagatzematge o la posada a disposició a tercers de les bases de dades i altres continguts del Portal i, (vi) els problemes o errors en la recepció, l'obtenció o l'accés al Portal o als Productes o serveis per part d’aquests tercers.

11. SUSPENSIÓ DE L'ACCÉS AL PORTAL I DELS SERVEIS

11.1 La SOCIETAT s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del Portal. No obstant això, qualsevol modalitat d’operació de prova, control i manteniment serà escollida i efectuada lliurement per la SOCIETAT en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans fets servir per dur-la a terme. La SOCIETAT procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar els usuaris mitjançant un anunci al Portal de la realització d’una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar el Portal.

11.2. La SOCIETAT es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l’accés o utilització del Portal.

11.3 La SOCIETAT podrà suspendre de manera temporal o definitiva els Productes o serveis que s’ofereixen a través del Portal, sense que això generi cap tipus d'indemnització a favor de l'usuari, quan es presenti qualsevol de les circumstàncies següents: (i) quan sigui necessari per fer tasques de manteniment, (ii) quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels Productes o serveis que es presten, dels equips, els sistemes o de les xarxes de la SOCIETAT o de tercers, sempre que afectin o puguin afectar els Serveis de la SOCIETAT, (iii) quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels Productes o serveis de la SOCIETAT; (iv) quan hi hagi una causa de força major, la SOCIETAT procurarà mantenir informat l'usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.

12. ACABAMENT

El portal podrà donar per acabades les Condicions generals d'ús sense necessitat de preavís a l'usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l’Usuari d’alguna activitat il·lícita a través dels Serveis; (ii) l’Usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes Condicions generals, i especialment en cas d’ús indegut del codi d’accés, i, en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal, tot això sense perjudici de l’exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus interessos.

13. NUL·LITAT E INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només l’esmentada disposició o part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, i subsistirà, en tota la resta, la resta de Condicions generals i es tindrà aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial en aquestes Condicions generals, hagués d’afectar-les de manera integral.

14. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

14.1 Aquestes Condicions generals s'interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

14.2. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, l’accés, la utilització o el contingut de les Condicions generals, seran competents els jutjats i tribunals del domicili de l’usuari a Espanya.

argssite - GNF