Inspecció periòdica

Vetllem per les teves instal·lacions. 


Visita de diagnòstic i conservació 

 
Totes les instal·lacions de gas natural passen inspeccions periòdiques obligatòries per garantir un aprofitament òptim de l'energia i tenir la màxima seguretat possible. Fan aquesta comprovació les empreses instal·ladores habilitades o la teva empresa distribuïdora de gas natural.


El nostre personal

Confia en el nostre personal tècnic per a la conservació de la teva instal·lació de gas.

Per establir la data de visita, els titulars de la comunitat de veïns reben una carta i cartells d'avís, on s'informa de la data exacta de la inspecció. Sempre es programen les visites amb diversos dies d'antelació.

 • Identifica el nostre personal

  El personal sempre ha d'anar degudament acreditat. Aquest ha d'exhibir l'acreditació de Naturgy i, a requeriment, un document que n’acrediti la identitat com pot ser el mateix DNI.
   

  Identifica el nostre personal


Què es comprova en una inspecció periòdica?

L’absència de fuites de gas.

 Les zones visibles i accessibles de les canonades del gas de l'edifici.

 La ubicació dels comptadors.

 Les condicions de ventilació de la infraestructura.

 La connexió dels aparells a la instal·lació de gas natural.

 Els conductes d'evacuació d'escalfadors i calderes.

 La combustió en escalfadors, calderes i cuines de gas natural. 

 • Què diu la llei?

  La legislació vigent obliga el titular de les instal·lacions de gas i els seus usuaris a exercir-ne un bon ús, manteniment i conservació. 

  Segons el Reial decret 984/2015, de 30 d'octubre, pel qual es regula el mercat organitzat de gas, les empreses instal·ladores habilitades o els distribuïdors de gasos combustibles per canalització han de dur a terme cada cinc anys una inspecció de les instal·lacions receptores dels usuaris. 

Recorda que...

El pagament de la inspecció de la instal·lació individual es fa través de la factura del gas, mai en el moment de la inspecció.
Si es detecten anomalies a la instal·lació, pots demanar el justificant de correcció d'anomalies.